Spring til indhold

Inkluderende arkitektur

Master

Inkluderende arkitektur

Master i Inkluderende Arkitektur er en fleksibel efteruddannelse, der styrker dine kompetencer inden for arkitektur, byggeri, design, indretning og byplanlægning. Den er for dig, der interesserer dig for at sikre alle en ligeværdig adgang til bygninger og det offentlige rum.

Udbytte

Indretning og byplanlægning

2-årig deltidsuddannelse

Master

Inkluderende arkitektur

Master i Inkluderende Arkitektur er en fleksibel efteruddannelse, der styrker dine kompetencer inden for arkitektur, byggeri, design, indretning og byplanlægning. Den er for dig, der interesserer dig for at sikre alle en ligeværdig adgang til bygninger og det offentlige rum.

Udbytte

Indretning og byplanlægning

2-årig deltidsuddannelse

Lukket for optag

Fakta

Master i Inkluderende arkitektur
Sted
København
Pris
  • Enkeltmoduler á 5 ECTS: 9.000 kr.
  • Enkeltmoduler á 10 ECTS: 18.000 kr.
Varighed
September 2021 - juni 2023
Uddannelsen udbydes ikke igen efter september 2021.
ECTS
60
Ansøgningsfrist
1. december 2022 (for masterprojektet i foråret 2023)

Master i Inkluderende Arkitektur er en fleksibel efteruddannelse, der styrker dine kompetencer inden for arkitektur, byggeri, design, indretning og byplanlægning. Den er for dig, der interesserer dig for at sikre alle en ligeværdig adgang til bygninger og det offentlige rum.

Hvad er inkluderende arkitektur?

Inkluderende arkitektur er arkitektur, hvor hensyn til så mange forskellige brugere som muligt er tænkt ind i formgivningen af det byggede miljø, hvilket omfatter både bygninger og uderum, i såvel nybyggeri som renovering. Inkluderende arkitektur tager højde for brugernes fysiske, sansemæssige og kognitive formåen samt kulturelle baggrund.

Helhedstænkning

Inkluderende arkitektur handler om, at vi alle skal have mulighed for at deltage på lige fod i det offentlige rum og i det byggede miljø, uanset hvor i livet vi befinder os – om vi er børn, ældre eller forældre med barnevogn, har benet midlertidigt i gips, bruger kørestol til daglig eller har nedsat syn eller hørelse. Det handler om ligeværdighed og trivsel for alle – noget, som i stigende grad anerkendes som en fundamental kvalitet ved ethvert byggeri.

Inkluderende arkitektur afspejler en helhedstænkning af byggeriet, hvor de mange aspekter af arkitekturen, såsom oplevelse, rummelighed, akustik, lys og wayfinding mm. udformes med en bevidsthed om menneskelig mangfoldighed.  
At skabe inkluderende arkitektur kræver viden og metoder til at undersøge, evaluere og implementere designstrategier.

Universelt design og tilgængelighed

Inkluderende arkitektur omfatter aspekter af både universelt design og tilgængelighed. Når vi gerne vil skabe inklusion i vores byggede miljø og deltagelse i vores samfunds aktiviteter, så bliver universelt design en designstrategi, der som metode kan anvendes til at skabe inkluderende arkitektur og tilgængelighed kan ses som et middel til at skabe konkrete arkitektoniske løsninger.

Med inkluderende arkitektur flyttes fokus fra kun at omhandle tilgængelighed for personer med handicap til at se på alle typer brugere af et byggeri og deres forskellige funktionsevner og behov. Dermed bliver inkluderende arkitektur et spørgsmål om at skabe god arkitektur for alle. På den måde kan du bruge masteruddannelsen i inkluderende arkitektur til at højne kvaliteten i de projekter, du medvirker i.

Stigende interesse

Inkluderende arkitektur er et område, som har stadig stigende politisk bevågenhed i bl.a. Danmark, Norge, Sverige og Storbritannien, hvor blandt andet de nationale bygningsreglementer (BR18) stiller krav om tilgængelighed og universelt design, men også internationalt i form af FN’s verdensmål, der har som fælles sigte at sikre større ligeværd mellem forskellige mennesker.

Læs mere om begreberne universelt design og tilgængelighed i rapporten 'Tilgængelighed - udfordringer, begreber og strategier'

Målgruppe og udbytte

Indhold

Masteruddannelsen i Inkluderende Arkitektur består af i alt syv moduler. Uddannelsen er tilrettelagt, så det er muligt at gennemføre den ved siden af et fuldtidsarbejde. Enten som to års koncentreret halvtidsstudium eller ved at gennemføre de enkelte moduler over længere tid, dog maksimalt seks år.

Det bedste udbytte opnås ved at gennemføre uddannelsen i et koncentreret forløb over to år. Du har også mulighed for at udvælge et eller enkelte af modulerne uden nødvendigvis at gennemføre hele uddannelsen.

Du har mulighed for at tilpasse opgaverne på hvert modul til din egen kontekst, fx i forhold til konkrete byggeprojekter og gældende lovgivning i det land, du kommer fra.

Oversigt over de syv moduler:

Seminardatoer, undervisningssted og øvrige udgifter

Uddannelsens normering og struktur

Masteruddannelsen i Inkluderende Arkitektur er en akkrediteret uddannelse, der giver formel kompetence. Uddannelsen er en forskningsbaseret deltidsuddannelse normeret til 60 ECTS‐point, hvilket svarer til et års fuldtidsstudium.

Masteruddannelsen er tilrettelagt, så det er muligt at gennemføre den ved siden af et fuldtidsarbejde. Enten som 2 års koncentreret halvtidsstudium eller som moduler fordelt over længere tid, dog maksimalt 6 år.

Det bedste udbytte opnås ved at gennemføre uddannelsen i et koncentreret forløb over 2 år. Vi anbefaler, at modulerne tages i den rækkefølge, som er beskrevet i studieordningen. Modul 8 kan først gennemføres, når alle de øvrige moduler er bestået.

Du har også mulighed for at udvælge et eller enkelte af modulerne uden nødvendigvis at gennemføre hele uddannelsen. Ønsker du at tage et enkelt modul, kontakt venligst studiesekretæren.

Studiemiljø

Uddannelsen foregår hos BUILD - Institut for Byggeri, By og Miljø, Aalborg Universitet København, A.C. Meyers Vænge 15, 2450 Købehavn SV. Uddannelsen hører under Studienævn for Byggeri, By og Miljø.

Der er 4-5 undervisningssamlinger i løbet af et semester. En samling varer mellem 2 og 4 dage, og undervisningen foregår som udgangspunkt fra kl. 9 til 16. Første samlingsdag begynder dog altid kl 10, så det er muligt at komme rejsende fra hele Norden.

Undervisningssamlingerne er planlagt som en blanding af forelæsninger, gruppearbejde, workshops, ekskursioner og en studierejse. På hvert modul undervises der desuden i akademisk metode og opgaveskrivning. De fast tilknyttede undervisere følger de studerende gennem hele uddannelsen og suppleres i de enkelte samlinger af eksterne oplægsholdere og eksperter.

Mellem samlingerne er der selvstændige studier. Der løses en til to skriftlige opgaver til hvert modul. Dette sker individuelt eller i grupper. Der tilbydes vejledning på Skype.

Uddannelsen har et digitalt klasserum, hvor alle materialer og opgaver mm. ligger, og det kan tilgås når som helst og hvor som helst. Klasserummet er et lukket rum kun for uddannelsens deltagere.

International orientering

Undervisningen foregår primært på dansk, men uddannelsen er tilrettelagt, så den også kan følges af studerende fra andre nordiske lande end Danmark.

Vi gennemgår internationale rettigheder og lovgivninger i bl.a. Danmark, Norge, Sverige, Storbritannien, Australien, Tyskland og USA. Du har altså mulighed for at tage udgangspunkt i dit eget lands nationale og kommunale lovgivninger og strategier – og/eller i de lande, hvor du deltager i konkurrencer og projekter.

For norske studerende er der mulighed for fælles studierum til gruppearbejde hos rådgivningsfirmaet Universell Utforming A/S i Oslo.

Studierejse

Den internationale orientering betyder, at der i studiet er planlagt en studierejse af 3-4 dages varighed til en af de nordiske hovedstæder.

Vi har f.eks. tidligere planlagt en studietur til Oslo i forbindelse med modul 4. I Norge blev universelt design indført som begreb allerede i 1999 og hurtigt derefter indarbejdet i nationale handlingsplaner og finansieringsprogrammer. Siden 2010 har den strategiske indsats været båret af stramme regler som følge af skærpede krav i det norske bygningsreglement og indførelsen af Diskriminations- og tilgængelighedsloven.

Kombinationen af politisk handling, skærpet regelværk og finansierede indsatsprogrammer betyder, at man internationalt i dag taler om ’Den norske model’, som er en vigtig model for, hvordan det er muligt at arbejde med universelt design i byggeriet.

På studieturen hørte vi oplæg om strategien, der rullede de ambitiøse mål ud i hele Norge. Vi hørte, hvordan man regulerer området, og om hvordan byggebranchens aktører har modtaget de skærpede krav om universelt design. Vi mødte centrale eksperter på fagområdet og diskuterede erfaringer, kritikpunkter og muligheder ved den norske model.

På turen besøgte vi også besøge en række bygninger eller byrum og undersøge, hvordan universelt design er håndteret og fortolket.

Vi boede på det unikke Lysebu hotel, der ligger over Holmekollen. Vi søgte fondet for dansk-norsk samarbejde om tilskud til ophold og forplejning. Den studerende betalte selv for flyrejse og delvist for forplejning.

Adgangskrav og optagelse