Forskning
Samarbejde

Udenlandsk eksamen og International Baccalaureate

 • +

  Ansøgere fra nordiske lande

  Ansøgere med en gymnasial eksamen fra et nordisk land vurderes på lige vilkår med ansøgere med en dansk gymnasial uddannelse.

  Er din eksamen fra Finland, Island, Norge eller Sverige, skal du søge senest den 15. marts kl. 12.00 på www.optagelse.dk. Du får svar på din ansøgning om optagelse den 28. juli.

  Adgangsgivende eksamen

  For at søge om optagelse på en bacheloruddannelse ved Aalborg Universitet med nordisk adgangsgrundlag, skal du som udgangspunkt have bestået en af nedenstående eksaminer:

  • Sverige: en 3-årig gymnasieuddannelse
  • Norge: opnået generel studiekompetence ved en 3-årig studentereksamen fra videregående skole
  • Island: en 4-årig studentsprof med mindst 140 einingar
  • Finland: både Ylioppilastutkintotodistus/studentexamensbetyg og lukion päättötodistustus /avgångsbetyg fra gymnasiet

  Specifikke adgangskrav

  Udover den adgangsgivende eksamen skal du opfylde de specifikke adgangskrav til den søgte uddannelse. Kravet om Dansk på A-niveau opfyldes af nordmænd, svenskere, islændinge, finner, færinger og grønlændere ved at bestå Dansk, Svensk, Norsk eller Islandsk på tilsvarende niveau.

  Kravet om Engelsk på B- eller A-niveau kan også opfyldes ved en engelsk sprogtest.

  Vi har samlet en række fag og niveauer fra de nordiske gymnasiale uddannelser i en oversigt, hvor der sammenlignes med fag og niveauer i det danske gymnasium, så du hurtigt kan afgøre, om du opfylder en uddannelses specifikke adgangskrav. Vær opmærksom på, at faget skal være bestået.

  Supplerende information vedrørende oversættelse af nordiske fagniveauer/karakterer kan findes hos Udannelses- og Forskningsstyrelsen. Vælg relevant land i eksamenshåndbogen og fanen ”fagniveauer/karakterer”.
   

  Fag og niveauer for nordiske gymnasiale eksamener


  Ansøgere fra Færøerne eller Grønland

  Er din eksamen fra Færøerne eller Grønland, vil den ligne en dansk gymnasial eksamen, og du vil derfor skulle følge samme ansøgningsfrister som ansøgere med en dansk gymnasial eksamen. Fristerne er den 15. marts kl. 12 (kvote 2) og den 5. juli kl. 12 (kvote 1). Find mere information om kvote 1 og 2, adgangskrav m.v. 

  Dog skal du være opmærksom på, at hvis du som grønlandsk ansøger ønsker at søge optagelse efter den grønlandske særordning, skal du søge inden den 15. marts kl. 12. 

  Særordningen giver dig som grønlandsk ansøger mulighed for at blive optaget på en uddannelse med en adgangskvotient over dit eksamensgennemsnit. Kriterierne for optagelse efter særordningen er følgende:

  • Du skal opfylde alle specifikke adgangskrav til uddannelsen
  • Du skal have mindst 6,0 i gennemsnit i din adgangsgivende eksamen
  • Du skal opfylde særordningens kriterier 

  Kriterierne er fastsat af Uddannelses- og Forskningsstyrelsen efter indstilling fra Grønlands Selvstyre.

 • +

  Andre udenlandske eksaminer

  Har du en udenlandsk eksamen, skal du opfylde adgangskravene til den uddannelse, du søger, på samme vilkår som ansøgere, der har en dansk eksamen. Vær opmærksom på, at dit udenlandske eksamensbevis skal oversættes til engelsk eller dansk og uploades sammen med en kopi af det originale eksamensbevis.

  Omregning mulig eller ej – kvote 1 eller 2

  Du skal søge om optagelse inden den 15. marts kl. 12.00 på www.optagelse.dk. Optagelsesprocessen afhænger af, om din udenlandske eksamen kan sidestilles med en dansk eksamen eller ej.

  Hvis det er muligt at foretage en DIREKTE omregning af eksamensgennemsnittet i din udenlandske eksamen, kan den sidestilles med en dansk adgangsgivende eksamen. Din ansøgning bliver behandlet i både kvote 1 og kvote 2.
  Hvis det IKKE er muligt at foretage en direkte omregning af dit eksamensgennemsnit i din udenlandske eksamen, vil din ansøgning blive behandlet i kvote 2.

  Omregning af eksaminer

  Hos Uddannelses- og Forskningsstyrelsen finder du vurderinger af udenlandske gymnasiale eksaminer, så du kan se, om din udenlandske eksamen kan omregnes direkte eller ej. Eksaminer fra EU/EØS-lande kan normalt omregnes, mens eksaminer aflagt uden for EU/EØS-lande normalt ikke kan omregnes. 

  vurdering af udenlandske eksaminer

   

 • +

  Krav om Dansk A

  På både dansksprogede bachelor-, professionsbachelor- og kandidatuddannelser er der krav om, at ansøgere med en udenlandsk eksamen har bestået og indsendt dokumentation for en af følgende danskprøver inden studiestart: 

  • Studieprøven i dansk (modul 6 i Danskuddannelse 3)
  • Danskprøve 2 (bestået i 2001 eller før)

  For Studieprøven og Danskprøve 2 (bestået i 2001 eller før) er det en forudsætning, at undervisningssproget i den udenlandske eksamen, du tager, er på højeste niveau. Har du eksempelvis en tysk studentereksamen, skal du have Tysk på højeste niveau.

  • Bestået realkompetencevurdering (RKV) i Dansk A-niveau
  • Dansk A-niveau (gymnasialt enkeltfag)

  For nordiske statsborgere

  Udover den adgangsgivende eksamen skal du opfylde de specifikke adgangskrav til den søgte uddannelse. Kravet om Dansk på A-niveau opfyldes af nordmænd, svenskere, islændinge og finner ved at bestå Dansk, Svensk, Norsk eller Islandsk på tilsvarende niveau.

  For færøske studenter

  Færøske studenter opfylder med faget Færøsk A det specifikke adgangskrav Dansk A. Færøske studenter, der både har bestået Dansk A og Færøsk A, opfylder således samlet set adgangskravene om Dansk A og ”yderligere et fremmedsprog”.

  For grønlandske studenter

  Grønlandske studenter, der både har bestået Dansk A og Grønlandsk A, opfylder samlet set adgangskravene om Dansk A og ”yderligere et fremmedsprog”.

  For danske statsborgere med udenlandsk eksamen

  Er du dansk statsborger med en udenlandsk uddannelsesbaggrund, har du mulighed for at søge dispensation for danskkravet, hvis du kan dokumentere, at dansk er dit modersmål, og at du har lært dansk i skolen på et niveau svarende til minimum folkeskolens afgangsprøve. Det er en forudsætning, at undervisningssproget i den udenlandske eksamen, du tager, er på højeste niveau. Har du eksempelvis en tysk studentereksamen, skal du have Tysk på højeste niveau.

 • +

  International Baccalaureate

  For dig med en International Baccalaureate (IB) er ansøgningsfristen den 15. marts kl. 12.00 via www.optagelse.dk uanset om du ønsker at søge i kvote 1 eller kvote 2, og også selvom du afslutter din eksamen i ansøgningsåret. Ansøgere med en IB eksamen vurderes på lige vilkår med ansøgere med en dansk gymnasial uddannelse.

  Søger du optagelse samme år som du afslutter din adgangsgivende eksamen, skal du via din IB koordinator give Aalborg Universitet tilladelse til at hente dit IB Diploma i en online database. Institutionskoden til Aalborg Universitet er: 000148.

  IB Diploma bestået med mindst 24 point er adgangsgivende til alle akademiske bacheloruddannelser.

  Et IB Certificate/IB Diploma Course Results med mindst 18 point og mindst karakteren 3 i alle 6 fag (3 HL-fag og 3 SL-fag eller 4 HL-fag og 2 SL-fag) er adgangsgivende til professionsbacheloruddannelser. Alle Diplomingeniøruddannelserne og Socialrådgiveruddannelsen ved Aalborg Universitet er professionsbacheloruddannelser. 

  Ansøgere med et IB Diploma Course Results med minimum 18 point og mindst karakteren 3 i alle 6 fag (3 HL-fag og 3 SL-fag eller 4 HL-fag og 2 SL-fag) kan få adgang til at søge optagelse på en bacheloruddannelse gennem kvote 1 eller 2 ved enten at supplere med enkeltfag eller tage deres IB-eksamen om for at opnå et IB Diploma (retake).

  Supplering

  Et IB Diploma Course Results på mindst 18 point og mindst karakteren 3 i alle 6 fag er kun adgangsgivende efter supplering. For den efterfølgende supplering gælder det, at der skal være tale om enkeltfag på gymnasialt niveau svarende til overbygning til højere forberedelseseksamen (hf-eksamen).

  Suppleringen skal helt konkret bestå af to efterfølgende løft af niveauet af et eller flere konkrete fag til A- eller B-niveau, dog skal mindst et løft være til A-niveau. Faget skal være bestået, før faget kan indgå i en supplering.

  Du kan læse mere om de ændrede optagelsesvilkår for IB og supplering i Eksamenshåndbogen

  Opfyldelse af kravet om Dansk A 

  Du kan med en IB-eksamen opfylde kravet om Dansk A til alle de dansksprogede bacheloruddannelser på Aalborg Universitet på følgende måder:

  • Danish A1, HL/SL og Danish A Literature, HL/SL: godkendes som Dansk A
  • Danish A2, HL/SL: godkendes som Studieprøven i Dansk i kombination med bestået modersmål eller IB English A/A1 SL/HL
  • Danish B, HL: godkendes som Studieprøven i Dansk i kombination med bestået modersmål eller IB English A/A1 SL/HL

  Bemærk! Fra optaget 2022 skal Danish B, HL være bestået med mindst grade 6 (svarende til 10 på den danske 7-tinsskala). 

  Fagniveauerne og karakterer omregnes i henhold til Eksamenshåndbogen, som udarbejdes af Uddannelses- og Forskningsstyrelsen.

Studieafgift

Nogle ansøgere skal betale studieafgift. Som hovedregel skal alle ikke-EU borgere betale studieafgift. Der er dog flere undtagelser. Du kan læse dem på siden herunder.

Studieafgift