AAU logo
Uddannelse
Forskning
Samarbejde

Dispensationer

 • +

  Dispensation for usædvanlige forhold

  Hvis usædvanlige omstændigheder har haft negativ indflydelse på de karakterer, du har opnået i din gymnasiale eksamen, kan Aalborg Universitet i sjældne tilfælde administrativt forhøje dit eksamensgennemsnit. Dispensationen vedrører kun optagelse på Aalborg Universitet og er kun relevant for dig, der ønsker at søge optagelse på en adgangsbegrænset uddannelse.

  Sådan søger du

  Du skal, sammen med din ansøgning om optagelse på uddannelsen, uploade en dispensationsansøgning på optagelse.dk. Dispensationsansøgningen skal være vedlagt dokumentation for de forhold, du begrunder dispensationsansøgnignen med, eksempelvis i form af udtalelser fra din rektor, læge, psykolog eller lignende. 

  Søg gerne inden den 15. marts.

 • +

  Ingen adgangsgivende eksamen?

  Du kan søge om optagelse uden en gymnasial adgangsgivende eksamen, men det kræver, at du søger om og opnår en dispensation. Vi kan give dispensationen, hvis vi vurderer, at du:

  • Har kvalifikationer, vi kan sidestille med en gymnasial eksamen i faglig dybde og bredde
  • Opfylder de specifikke adgangskrav
  • Kan gennemføre en universitetsuddannelse

  Vi laver en konkret og individuel vurdering af din ansøgning om dispensation.

  Vurdering af din ansøgning uden gymnasial eksamen

  Når vi vurderer din dispensationsansøgning, laver vi en individuel vurdering af helheden af dine dokumenterede erfaringer og aktiviteter. Vi kigger bl.a. på:

  • Relevante uddannelseserfaringer efter gennemført folkeskole
  • Resultater i gymnasiale fag, der viser faglig bredde og dybde samt opfylder de specifikke adgangskrav til den uddannelse, du søger optagelse på  
  • Større, skriftlige opgaver på gymnasialt niveau
  • Dokumenteret erhvervserfaring af et vist omfang, der vurderes særligt relevant i forhold til den søgte uddannelse. Der skal være en tæt faglig kobling til den uddannelse, du søger optagelse på
  • Erfaringer, der har givet dig gode forudsætninger for at være studerende på en akademisk uddannelse

  Dispensation er ikke garanti for en studieplads

  Selvom du får dispensation til at søge optagelse, er du ikke garanteret en studieplads, men dispensationen sikrer, at din ansøgning vurderes på lige fod med andre ansøgere, der har opnået dispensation, i kvote 2. Du skal være opmærksom på, at der på uddannelser med adgangsbegrænsning ofte kun er få pladser i kvote 2.
  Det er ikke muligt at søge om optagelse i kvote 1 uden en gymnasial eksamen med et karaktergennemsnit.

  Tildeling af studiepladser på adgangsbegrænsede uddannelser

  Hvis du har søgt og også opnået en dispensation, betragter vi dig som kvalificeret ansøger. Er der plads til alle kvalificerede ansøgere på den uddannelse, du søger, vil du den 28. juli få tilbudt en studieplads. Har du derimod søgt en studieplads på en adgangsbegrænset uddannelse, laver vi yderligere en individuel helhedsvurdering af dine kvalifikationer, der ikke handler om at opfylde adgangskravene, for det er der allerede taget stilling til, at du gør. Derimod er det en vurdering, der minder om vurderingen i kvote 2, hvor vi kan lægge vægt på relevant uddannelse, relevant erhvervserfaring og opnåede karakterer. Når der er flere kvalificerede ansøgere end pladser, så er det ansøgerfeltets kvalifikationer det givne ansøgningsår, der kommer til at bestemme, hvilke kvalifikationer der lægges vægt på, og hvem studiepladserne derfor tilbydes til. 

 • +

  Dispensation for manglende fag

  Hvis du mangler et enkelt fag eller niveau for at opfylde adgangskravene til en uddannelse, kan du søge om en dispensation. For at du kan få en dispensation, skal du have kvalifikationer, der i niveau og omfang svarer til det fag/niveau, du mangler. Det er afgørende, at dine kvalifikationer er evalueret med en prøve og kan dokumenteres. Det er Optagelseskontoret på Aalborg Universitet, der vurderer, om du kan opnå en dispensation.

  SÅDAN SØGER DU

  Sammen med din ansøgning om optagelse, kan du på optagelse.dk søge om en dispensation. Du skal uploade dokumentation for, at du har kompetencer, der svarer til de pågældende fag/niveauer. Søger du om dispensation, skal du søge om optagelse inden den 15. marts kl. 12.00.

  ALTERNATIVER TIL DISPENSATION?

  Hvis du ikke kan dokumentere, at du har kvalifikationer, der i niveau og omfang svarer til det fag/niveau, du mangler, vil du ikke kunne få en dispensation. Der er enkelte alternativer til dispensation, sådan at du alligevel kan komme til at opfylde adgangskravene, bl.a. i form af supplering eller en såkaldt realkompetencevurdering.

 • +

  Begrænsning af dobbeltuddannelse

  Begrænsning af dobbeltuddannelse betyder, at hvis du har gennemført en dansk bacheloruddannelse, professionsbacheloruddannelse eller anden dansk uddannelse på tilsvarende eller højere niveau (f.eks. en kandidatuddannelse) skal der som udgangspunkt gå 6 år, før du kan blive optaget på en ny gratis videregående heltidsuddannelse. 

  Dispensationsmuligheder og undtagelser

  • Ansøgeren kan på grund af helbredsmæssige forhold ikke benytte den gennemførte uddannelse på arbejdsmarkedet. Afgørelse om dispensation træffes på baggrund af lægeerklæring, både ift. fysisk og psykisk sygdom, nedslidning mv., eller som led i revalideringsforløb mv.
  • Den tidligere gennemførte uddannelse er ændret væsentligt eller bortfaldet.

  Du skal uploade dispensationsansøgningen samt bilag til din ansøgning på www.optagelse.dk  (Bacheloruddannelser) eller på e-mail kandidatoptag@aau.dk (Kandidatuddannelser). Det er Aalborg Universitet, der træffer afgørelse om dispensation på baggrund af ansøgerens konkrete forhold. Opnår du en dispensation, vil din ansøgning om en studieplads herefter blive vurderet ud fra den søgte uddannelses adgangskriterier.

  Skal du søge dispensation for dobbeltuddannelse, så gør det gerne inden 15. marts.

  Du kan læse mere om begrænsning af dobbeltuddannelse her.

Adgangskursus på AAU

Har du ikke en gymnasial eksamen, eller mangler du et fag/niveau for at kunne opfylde adgangskravene til en ingeniøruddannelse eller en uddannelse til Landinspektør, så kan Adgangskursus på Aalborg Universitet være en mulighed for dig.

Læs mere om Adgangskursus