AAU logo

Adgangskrav

Adgangskrav

Til alle bacheloruddannelser på AAU er der en række adgangskrav, der skal være opfyldt, før du kan blive optaget. Flere uddannelser har adgangsbegrænsning. Det betyder, at der kun er et bestemt antal pladser, og at du derfor ikke er garanteret en studieplads, selvom du opfylder adgangskravene.

Krav om gymnasial eksamen

Uanset hvilken uddannelse, du vil søge ind på, skal du have en bestået gymnasial eksamen (stx, hhx, htx, hf eller eux). Du kan søge i kvote 1, 2 eller 3. Hvornår du skal søge, og hvilken kvote du skal søge i afhænger af flere forhold. Til ingeniøruddannelserne og landinspektøruddannelsen kan du opfylde kravet om gymnasial eksamen gennem adgangskursus.

KRAV OM GYMNASIALE ENKELTFAG

Sammen med kravet om, at du skal have bestået en gymnasial eksamen, skal du have bestået bestemte gymnasiale fag på bestemte niveauer. I boksen til højre kan du finde link til alle adgangskrav på AAU. Du kan også finde adgangskravene på uddannelsernes egne sider.
 

ADGANGSSPRØVE SOM ADGANGSKRAV

Til Musik, Musikterapi og Idræt skal du ligeledes bestå en adgangsprøve, for at opfylde adgangskravene. Adgangsprøverne foregår enten i maj eller august, afhængigt af om du søger før eller efter 15. marts. Alle, der søger før denne dato, vil blive tilbudt at komme til adgangsprøve i maj. Til alle øvrige uddannelser på AAU er der ingen adgangsprøver.
 

BRUG ADGANGSTJEKKEREN OG SE, OM DU OPFYLDER ADGANGSKRAVENE

Vi har lavet en database, hvori du kan se, om du opfylder adgangskravene, eller om du har brug for at supplere i enkelte fag. 

Tjek om du opfylder adgangskravene

Betinget optagelse

I nogle tilfælde kan du søge om at blive betinget optaget. Så rykkes tidspunktet for opfyldelse af et adgangskrav fra den 5. juli til studiestart den 1. september, og du har dermed mulighed at kunne supplere i sommerferien i det fag, du mangler.

For de adgangsbegrænsede uddannelser gælder, at hvis du søger om betinget optagelse, så kan du kun bedømmes i kvote 1. Det betyder, at vi kun ser på dit samlede gennemsnit, når vi afgør, om du kan opnå en studieplads. Hvis du vil benytte denne mulighed, skal du sikre dig, at du har ret til at søge i kvote 1. Du kan læse mere om hvem der kan søge i kvote 1 på denne side.
 

Lavere prioriteter bortfalder

Du skal være opmærksom på, at hvis du bliver tilbudt betinget optagelse på en uddannelse, bortfalder dine muligheder for at få tilbudt en studieplads på en lavere prioriteret uddannelse. Det betyder, at hvis du ikke består dit suppleringskursus hen over sommeren, vil du ikke blive tilbudt en studieplads på en af dine lavere prioriterede uddannelser fra din ansøgning.
 

dokumentation for bestået sommersupplering

Husk at angive, at du ønsker at søge betinget optagelse, når du udfylder ansøgningsskemaet på www.optagelse.dk. Det er ligeledes vigtigt at tilkendegive hvilket fag du sommersupplerer i. Dokumentationen for, at du har bestået sommersuppleringen, skal du uploade via dit login i vores selvbetjeningssystem Unistart senest den 1. september.

her kan du supplere
Også på AAU er der mulighed for at supplere enkeltfag henover sommeren på de såkaldte turbokurser, som henvender sig til ansøgere til AAU's ingeniøruddannelser. Vi udbyder turbokurser i Matematik B-A, Fysik 0-B og Kemi C-B. Ansøgningsfristen er den 1. juli for sommersuppleringskurser.

sommerSupplering på AAU

 

Bonus for tidlig studiestart

Hvis du søger optagelse på en uddannelse senest to år efter din gymnasiale eksamen, kan du ved optagelse gennem kvote 1 få ganget dit gennemsnit med 1,08. Bonus for tidlig studiestart er kun relevant for dig, der søger ind på en af AAU's adgangsbegrænsede uddannelser.

Din eksamen skal være fra 2016, 2017 eller 2018, hvis du søger optagelse i 2018 og vil opnå bonus for tidlig studiestart.

Der kan dispenseres for 2-års-fristen, hvis du har været forhindret i at påbegynde en uddannelse på grund af f.eks. værnepligt, barsel, sygdom m.v.

Hvad betyder adgangsbegrænsning?

En række uddannelser på AAU har adgangsbegrænsning. Det betyder, at du som ansøger ikke er sikker på at få tilbudt en studieplads på uddannelserne, heller ikke selvom du opfylder adgangskravene, og heller ikke selvom du søger rettidigt. Når en uddannelse har f.eks. 50 pladser, så tildeler vi kun 50 pladser, også selvom der måske er 100 ansøgere, som opfylder adgangskravene.

I kvote 1 fordeler vi pladserne efter karaktergennemsnit, og i kvote 2 laver vi en helhedsvurdering efter de kvote 2-kriterier, som gælder for hver enkelt uddannelse.

Hvornår betragtes et fag som bestået?

Alle adgangskravsfag skal være bestået, før du opfylder adgangskravene til en bacheloruddannelse på AAU.

Beståkravet er minimum 2,0 i gennemsnit på 7-skalaen (6,0 på 13-skalaen). Gennemsnittet udregnes af de karakterer i faget, der fremgår af dit eksamensbevis.

Rektorerklæring - hvis du ikke bestod faget på et højere niveau end det krævede

Er du dumpet et fag på et højere niveau end det krævede, fremgår det typisk ikke af dit eksamensbevis, at du har afsluttet det forudgående, krævede niveau. For at få dokumentation på det krævede niveau kan du rette henvendelse til den uddannelsesinstitution, hvor du tog din studentereksamen, og undersøge hvorvidt rektor vil eller kan attestere, at du har bestået det forudgående niveau. Denne mulighed gælder for dig, der har en studentereksamen fra 2008 eller senere (HF fra 2007) efter ny reform.

Eksempel

Du vil søge ind på en uddannelse, der kræver Engelsk B. Har du haft Engelsk A og dumpet dette, kan du bede din rektor lave en rektorerklæring. En rektorerklæring kan udstedes, hvis din uddannelsesinstitution vurderer, at du har bestået Engelsk B. Det er din gymnasiale uddannelsesinstitution, der skal vurdere, om der er grundlag for at udarbejde en rektorerklæring.

Dispensation fordi du Mangler et fag

Hvis du mangler et enkelt fag eller niveau for at opfylde adgangskravene til en uddannelse, kan du søge om en dispensation. For at du kan få en dispensation, skal du have kvalifikationer, der i niveau og omfang svarer til det fag/niveau, du mangler. Det er afgørende, at dine kvalifikationer er evalueret med en prøve og kan dokumenteres. Det er Optagelseskontoret på Aalborg Universitet, der vurderer, om du kan opnå en dispensation.

SÅDAN SØGER DU

Sammen med din ansøgning om optagelse, kan du på optagelse.dk søge om en dispensation. Du skal uploade dokumentation for, at du har kompetencer, der svarer til de pågældende fag/niveauer. Søger du om dispensation, skal du søge om optagelse inden den 15. marts kl. 12.00.

ALTERNATIVER TIL DISPENSATION?

Hvis du ikke kan dokumentere, at du har kvalifikationer, der i niveau og omfang svarer til det fag/niveau, du mangler, vil du ikke kunne få en dispensation. Der er enkelte alternativer til dispensation, sådan at du alligevel kan komme til at opfylde adgangskravene, bl.a. i form af supplering eller en såkaldt realkompetencevurdering.

Supplering i enkeltfag

Mangler du et enkelt fag eller niveau, så kan du supplere din gymnasiale eksamen på Adgangskursus på AAU, HF, VUC, gymnasiale suppleringskurser (GSK) eller lignende.

Kryds af i ansøgningsskemaet på www.optagelse.dk, hvornår du færdiggør din supplering - husk at skrive hvilket fag du supplerer i.

Hvis du søger optagelse gennem kvote 2 (ansøgningsfrist den 15. marts kl. 12.00), skal du have afsluttet dit suppleringskursus og have uploadet dit bevis til optagelse.dk senest den 5. juli kl. 12.00. 

Realkompetencevurdering - hvis du mangler papir på dine kompetencer

Hvis du ikke har eksamensbevis på et fag/niveau, men mener, at du reelt har de kompetencer, der hører til faget/niveauet, så kan du på betingelse af forudgående dokumentation lade dig realkompetencevurdere.

Realkompetencevurdering foregår på VUC. Det er en individuel vurdering, og hvis du består, får du et bevis for det fag, du har været til test i. Beviset svarer til et gymnasielt enkeltfagsbevis og anerkendes af Aalborg Universitet.

Kontakt VUC for yderligere information om realkompetencevurdering

For dig, der mangler Engelsk

Mangler du Engelsk, anerkender vi en række internationale sprogtest som et gymnasialt A-niveau / B-niveau i Engelsk:

Dansk B-niveau i engelsk svarer til:

IELTS (academic test): 6.5 or
TOEFL (paper-based): 560 or
TOEFL (internet-based): 88 or
Cambridge Certificate of Proficiency (CPE)
Certificate in Advanced English (CAE)
Cambridge First Certificate with the grade B (Fra og med optagelsen 2019 anerkendes denne test ikke længere)
 

Dansk A-niveau i engelsk svarer til:

IELTS (academic test): 7.0 or
TOEFL (paper-based): 600 or
TOEFL (internet-based): 100 or
Cambridge Certificate of Proficiency (CPE)
Certificate in Advanced English  (CAE) with the grade B

Desuden anerkender vi følgende uddannelsesbaggrund som et A-niveau og B-niveau i Engelsk:
En hel gymnasial eksamen eller bacheloruddannelse med engelsk som undervisningssprog bestået i Australien, Canada, Irland, New Zealand, Sydafrika, UK eller USA.

Har du en gymnasial eksamen fra 2007 eller før?

Har du en gymnasial eksamen fra 2007 eller før, kan du her læse om, hvordan karakterer og fagniveauer omregnes.

Karakterskala

I 2007 blev 7-trinsskalaen indført. Karakterer fra den tidligere 13-skala bliver omregnet til 7-skalaen. Undervisningsministeriet har udarbejdet to forskellige omregningstabeller til karakterer, der skal bruges forskelligt: 

  • Tabel 1: Oversættelse af enkeltkarakterer fra 13-skala til 7-trinsskala

  • Tabel 2: Omregning af kvotient fra 13-skala til 7-trinsskalaen

Bemærk, at karaktererne ikke oversættes ens i de to tabeller:
Et 9-tal oversættes fx til 8,5 (kvotient – tabel 2) og til 7,0 (enkeltkarakter – tabel 3).

Når vi modtager en ansøgning fra dig, omregner vi automatisk dine karakterer. Det har du ikke selv ansvar for.  

Sådan omregnes karakterer

Fagniveauer

I omregningstabellen kan du se, hvordan fag fra din eksamen kan indplaceres i forhold til de nuværende gymnasiale niveauer. Tabellen bruges vejledende.

Vær opmærksom på, at der med gymnasiereformen i 2005 blev ændret på niveaubetegnelsen for begyndersprog: Begyndersprog på C-niveau, som er gennemført før gymnasiereformen, giver merit for begyndersprog på B-niveau. Begyndersprog på B-niveau gennemført før gymnasiereformen giver merit som begyndersprog på A-niveau. 

sådan omregnes fagniveauer

Hvad kan jeg blive?

Se hvilke bacheloruddannelser Aalborg Universitet udbyder og læs mere om uddannelsernes indhold og karrieremuligheder.