Forskning
Samarbejde

Ansøgning og frister

 • +

  Dit ansøgningsskema

  Alle ansøgere med et dansk cpr-nr. skal søge en studieplads via www.optagelse.dk ved hjælp af NemID. På www.optagelse.dk finder du vejledninger til, hvordan du skal udfylde ansøgningsskemaet. 

  Hvis du er i den helt særlige situation, at du er nødt til at søge uden NemID, skal du underskrive og indsende den følgeskrivelse, der findes på optagelse.dk, til hver uddannelse, du søger. Det er kun følgeskrivelsen, der gør det muligt for os at hente dine oplysninger elektronisk. Du skal sende følgeskrivelsen pr. email til bacheloroptag@aau.dk. Vi skal modtage følgeskrivelsen inden den 15. marts kl. 12.00 (kvote 2) og inden den 5. juli kl. 12.00 (kvote 1). Din ansøgning er først afsluttet, når vi rettidigt har modtaget følgeskrivelsen.

  Årets studenter

  Bliver du student i år, kan du søge om optagelse i både kvote 1 og 2. Husk, at du skal koble dit eksamensbevis til din ansøgning på optagelse.dk, så snart det er tilgængeligt i eksamensdatabasen. 

  Sygeeksamen

  Selvom du skal til sygeeksamen i august, kan din ansøgning stadig komme i betragtning i kvote 1. Du skal søge på normal vis, inden ansøgningsfristen udløber, og du skal uploade dokumentation for, at du skal til sygeeksamen og uploade det foreløbige eksamensresultat og/eller terminskarakterer. Du kan ikke få svar på din ansøgning om en studieplads, før vi har modtaget dokumentation for bestået adgangsgivende eksamen. Vi færdigbehandler ikke din ansøgning, før vi har modtaget det endelige eksamensbevis. Endelig dokumentation for eksamen skal du så sende pr. email til: bacheloroptag@aau.dk, når du har afsluttet den - inden 1. september. Vær opmærksom på, at AAU ikke anerkender deltagelse i optagelsesprøver som årsag til sygeeksamen. 

  Fuldmagt- hvis du er ude at rejse

  Hvis du er ude at rejse på det tidspunkt, hvor du skal søge optagelse, kan du give fuldmagt til en anden, som så kan ansøge om optagelse på dine vegne. I fuldmagten giver du din tilladelse til, at en anden person søger en studieplads på dine vegne. Det skal fremgå af fuldmagten, hvilke uddannelser du ønsker at søge en studieplads på, og i hvilken rækkefølge (prioritering) optagelsen skal ske. Du kan bruge fuldmagtsblanketten på www.optagelse.dk. Fuldmagten skal uploades til din ansøgning.

  Vi anbefaler, at du selv i videst muligt omfang laver din ansøgning, før du evt. skal ud at rejse. Det vil sige, at du sørger for, at alle dokumenter er kopieret og mærket med CPR-nummer, før du tager af sted. Al kommunikation med dig som ansøger foregår digitalt, og du kan derfor holde dig orienteret om behandlingen af din ansøgning, uanset hvor du opholder dig. 

 • +

  Bilag til din ansøgning

  Der er forskellige typer dokumentation, du har ansvar for at uploade som bilag sammen med din ansøgning om optagelse:

  • Dit eksamensbevis skal uploades (kun nødvendigt, hvis din gymnasiale eksamen er fra 2004 eller før).
  • Hvis du vil søge i kvote 2 til en adgangsbegrænset uddannelse, skal du oplyse og uploade dokumentation for, om du har suppleret i fag/niveauer for at opfylde specifikke adgangskrav, om du er/har været i gang med en anden videregående uddannelse, og/eller om du har særligt relevante aktiviteter, for at dette kan indgå i den konkrete kvote 2-vurdering.
  • Evt. dispensationsansøgning med tilhørende dokumentation (se vores side om dispensationer).
  • Har du et udenlandsk eksamensbevis, skal dette oversættes til dansk, nordisk eller engelsk.
    

  hvornår skal bilagene uploades?

  Fristerne for, hvornår du skal uploade bilagene afhænger af, om du søger i kvote 1 eller 2:

  • Bilag til kvote 2: Du skal uploade bilag på www.optagelse.dk INDEN den 15. marts, kl. 12.00.
  • Bilag til kvote 1: Du skal uploade bilag på www.optagelse.dk INDEN den 5. juli, kl. 12.00.
 • +

  Kvote 1

  Ansøgningsfristen er den 5. juli kl. 12.00, men søg gerne før. Du kan søge i kvote 1, hvis du har en af de adgangsgivende eksaminer, der er nævnt nedenfor. Til de adgangsbegrænsede uddannelser bliver ansøgerne i kvote 1 kun bedømt på det samlede karaktergennemsnit i den gymnasiale eksamen. Til alle øvrige uddannelser optages alle ansøgere, der opfylder adgangskravene, og som har søgt rettidigt. 

  • Almen studentereksamen – stx
  • Højere forberedelseseksamen – hf (aflagt før gymnasiereformen 2017)
  • Højere forberedelseseksamen med overbygning (HF aflagt efter gymnasiereformen 2017)
  • Højere handelseksamen – hhx
  • Højere teknisk eksamen – htx
  • Erhvervsfaglig studentereksamen i forbindelse med erhvervsuddannelse - eux
  • Gymnasiale indslusningskurser for fremmedsprogede – GIF
  • Bevis for eux 1. del (merkantil), hvis du er startet før 1. august 2017
  • Bevis for eux 1. del (merkantil) med overbygning, hvis du er startet 1. august 2017 eller senere
  • Færøsk studentereksamen, færøsk højere handelseksamen, færøsk højere teknisk eksamen og færøsk højere forberedelseseksamen
  • Grønlands gymnasiale uddannelse (GU-eksamen), den erhvervsgymnasiale uddannelse til højere handelseksamen og den erhvervsgymnasiale uddannelse til højere teknisk eksamen i Grønland
  • Eksaminer fra Duborgskolen og AP Møller Skolen

  Følgende uddannelser er kun adgangsgivende til diplomingeniør- og professionsbacheloruddannelser:

  • Højere forberedelseseksamen uden overbygning (HF aflagt efter gymnasiereformen 2017)
  • Bevis for eux 1. del (merkantil) uden overbygning, hvis du er startet 1. august 2017 eller senere.
 • +

  Kvote 2

  Ansøgningsfristen er den 15. marts kl. 12.00, men søg gerne før. Fristen gælder for alle, der er nævnt nedenfor.  

  • Ansøgere med en international studentereksamen (IB, EB, DBF og OIB) og dansk-tysk studentereksamen (DIAP)
  • Ansøgere med et udenlandsk adgangsgrundlag
  • Ansøgere med Adgangseksamen til ingeniøruddannelser  
  • Ansøgere til Socialrådgiveruddannelsen, hvor adgangsgrundlaget er en uddannelse som social- og sundhedsassistent med dansk C, engelsk D og samfundsfag C eller naturfag C eller en uddannelse som pædagogisk assistent med dansk C, engelsk D og samfundsfag C eller naturfag C eller de fire hf-enkeltfag: dansk A, engelsk B, samfundsfag B og psykologi C
  • Ansøgere til diplomingeniøruddannelser, der har en uddannelse som maskinmester eller skibsfører som adgangsgrundlag
  • Ansøgere der søger optagelse efter den grønlandske særordning
  • Ansøgere der skal søge en dispensation
  • Ansøgere, der også kan søge i kvote 1 (se listen ovenfor), men som søger ind på uddannelser med adgangsbegrænsning og derfor ønsker at blive bedømt på baggrund af en konkret helhedsvurdering og ikke kun på baggrund af deres eksamensgennemsnit. 

  Har du ikke en adgangsgivende eksamen, kan du kun optages i kvote 2.

  Udvælgelse af ansøgere i kvote 2

  På de adgangsbegrænsede uddannelser udvælges ansøgere i kvote 2 efter en konkret helhedsvurdering, hvor der lægges vægt på et karaktergennemsnit i adgangskravsfagene og på andre særligt relevante aktiviteter udover den adgangsgivende eksamen.

  Søger du optagelse på den samme uddannelse på forskellige uddannelsessteder, må du orientere dig om alle uddannelsesstedernes kvote 2-kriterier, da de kan være forskellige fra sted til sted.

  Du skal være opmærksom på, at Aalborg Universitet ikke dispenserer fra universitetets kvote 2 kriterier.

  Hvad er særligt relevante aktiviteter?

  Særligt relevante aktiviteter vil typisk være relevant uddannelse og/eller relevant erhvervsarbejde på fuld tid (29,7 timer om ugen), men i enkelte tilfælde lægges vægt på frivilligt arbejde og på relevante højskoleophold. På alle adgangsbegrænsede bacheloruddannelser kan du på siden "Adgangskrav" under hver uddannelse i uddannelsesoversigten se de relevante aktiviteter.

  Der må i den konkrete vurdering lægges vægt på maks. 12 måneders særligt relevante aktiviteter. De særligt relevante aktiviteter skal være gennemført og dokumenteret i form af bilag (uploades på www.optagelse.dk) senest ved ansøgningsfristens udløb den 15. marts, for at de kan indgå i den konkrete kvote 2-vurdering.

  hvad er Karaktergennemsnit ved kvote 2?

  Det samlede karaktergennemsnit udregnes som et simpelt gennemsnit af hvert fags karaktergennemsnit. Hvert fags karaktergennemsnit udregnes som et gennemsnit af års- og eksamenskarakterer. Har du bestået et fag på et højere niveau med et bedre karaktergennemsnit, indgår det gennemsnit, der stiller dig bedst.

  Ved omregning fra 13-skala til 7-trinsskalaen omregnes først de enkelte karakterer, inden fagets samlede karaktergennemsnit efter 7-trinsskalaen beregnes.

 • +

  Ansøgere fra lande uden for EU/EØS

  Har du en eksamen fra et land uden for EU/EØS kan du kun søge om optagelse i kvote 2. Du kan ikke søge om optagelse i kvote 1, da det ikke er muligt at omregne din eksamen til et dansk karaktergennemsnit.

  Ansøgningsfristen er den 15. marts kl. 12.00, men søg gerne før. Du skal også være særlig opmærksom på dokumentations deadline den 1. maj hvis følgende gælder for dig: 

  • Du har ikke en dansk gymnasial eksamen og
  • Du er ikke-EU/EØS statsborger og
  • Du har brug for en opholdstilladelse for at kunne studere i Danmark

  læs mere om ansøgere med en udenlandsk eksamen 

  Er der flere kvalificerede ansøgere, end der er studiepladser til rådighed, laver Optagelseskontoret en konkret helhedsvurdering af hver ansøgning. Vurderingen kan lægge vægt på opnåede karakterer, relevant uddannelse og relevant erhvervserfaring. 

  Ansøgere fra ikke EU/EØS lande får svar på deres ansøgning den 15. maj på grund af krav om visum og betaling af studieafgift.

 • +

  Hvad er adgangskvotient?

  I kvote 1 udvælges ansøgere til de adgangsbegrænsede uddannelser alene efter det samlede karaktergennemsnit i den gymnasiale eksamen. En adgangskvotient viser det laveste karaktergennemsnit for den seneste optagelse i kvote 1. Den kan stige eller falde ved næste års optagelse.

  hvad bliver adgangskvotienten i år?

  Adgangskvotienten er ikke et tal, som vi fastsætter forud for optagelsen, og den må ikke forveksles med et adgangskrav. Adgangskvotienten bestemmes alene af ansøgernes karakterer. Vi kender derfor først adgangskvotienten, når optagelsen det pågældende år er afsluttet - og det er ikke muligt at regne ud eller gætte på, hvor en adgangskvotient lander.

  Kun for adgangsbegrænsede uddannelser

  Adgangskvotienten er kun relevant at kigge på, når man søger ind på en adgangsbegrænset uddannelse. På uddannelser med frit optag tilbydes pladserne til alle ansøgere, der opfylder adgangskravene (adgangskravsfagene skal være bestået) og søger rettidigt.

 • +

  Supplering til kvote 2

  Hvis du supplerer og søger om optagelse i kvote 2, skal du have afsluttet suppleringen og uploadet beviset på www.optagelse.dk INDEN den 5. juli kl. 12.00. Ellers kan du kun vurderes i kvote 1.

 • +

  Merit og indskrivning

  Hvis du tidligere har bestået fag på en videregående uddannelse, er du forpligtet til at oplyse om og søge merit for beståede uddannelseselementer fra alle tidligere uafsluttede uddannelsesforløb på samme niveau. Du skal uploade dokumentation for de uddannelsesaktiviteter / beståede eksaminer, du tidligere har bestået, til optagelse.dk eller UniStart afhængigt af tidspunkt. Optagelseskontoret på Aalborg Universitet sender din ansøgning om merit videre til faglig vurdering i studienævnet for den relevante uddannelse. Besøg siden om merit herunder.

  Merit

  INDSKRIVNING 

  Du skal søge indskrivning, hvis:

  • Du er studerende på Aalborg Universitet eller en anden uddannelsesinstitution (studieskift/overflytning) og kan få merit for første studieår på den ansøgte uddannelse.
  • Du tidligere har været indskrevet på den ansøgte uddannelse og kan få merit for første studieår.

  Hvis du kan få merit for første studieår fra en anden uddannelse end den ansøgte, og du ikke aktuelt er studerende, skal du søge via optagelse.dk.

  Hvis du ikke kan få merit for første studieår skal du søge via optagelse.dk.

  Er du i tvivl om, hvorvidt du skal begynde på første studieår eller senere, anbefaler vi at du både søger om en studieplads via optagelse.dk og via ansøgningsportalen for indskrivning. Vi beder dig i din ansøgning gøre opmærksom på, at du søger begge veje.

  Du kan læse mere om indskrivning på siden herunder. 

  Indskrivning

   

 • +

  SPS

  Har du en permanent fysisk eller psykisk lidelse, som betyder, at du har brug for særlig støtte til at gennemføre en universitetsuddannelse, kan du søge specialpædagogisk støtte (SPS). Du får ikke en ekstra sum penge, men SPS gives til f.eks. indkøb af tekniske hjælpemidler, som løn til tegnsprogstolk eller en sekretær.

  Da sagsbehandlingen i forbindelse med ansøgning om SPS kan tage tid, kan det være i din egen interesse, at universitetet så tidligt som muligt bliver gjort opmærksom på dine særlige støttebehov. På Aalborg Universitet er det SU-kontoret, der behandler ansøgninger om SPS. 

 • +

  Standby

  Overvejer du at søge en standbyplads?

  Hvis du søger optagelse på en adgangsbegrænset uddannelse, kan du samtidig søge om en standbyplads, dvs. søge en ventelisteplads på uddannelsen. Ansøgere opføres på en prioriteret venteliste efter samme kriterier som ved optagelse. I det digitale ansøgningsskema er der et afkrydningsfelt, hvor du skal markere, at du ønsker at søge om en standbyplads.

  Der er erfaringsmæssigt ansøgere, der ikke ønsker at benytte sig af tilbuddet om en studieplads. Derfor optager universitetet ansøgere på en venteliste (standby). Når ansøgere, der er blevet tilbudt en plads siger "nej tak", tilbyder vi disse studiepladser til ansøgere på ventelisten.

  Frem til den 15. august kan du få tilbudt en studieplads med studiestart den 1. september samme år. Bliver du tilbudt en studieplads inden den 15. august og siger "nej tak" til pladsen, mister du din standbyplads. Du må så søge optagelse igen til næste år.

  Bliver du ikke tilbudt en studieplads inden den 15. august, ændrer vi din standbyplads til et tilsagn om en studieplads til det efterfølgende studieår. Tilsagnet om studiepladsen gælder til den søgte uddannelse, og kun til optagelse det efterfølgende studieår. Du skal dog være opmærksom på, at optagelse forudsætter at du opfylder alle adgangskrav til uddannelsen det pågældende år. Gør du ikke det, vil du ikke kunne optages selvom du har et tilsagn fra året før.

  Du skal stadig huske at søge optagelse på den pågældende uddannelse det efterfølgende studieår. Du behøver ikke at søge uddannelsen som din 1. prioritet.

  søger du en standby-plads skal du være opmærksom på følgende:

  • Du kan ikke søge standby, uden at du samtidig søger om en studieplads samme år. Du kan altså ikke søge om at få reserveret en studieplads til det efterfølgende år. 
  • Før du søger en standbyplads, skal du overveje, om du ønsker at begynde på en uddannelse samme studieår, eller om du er villig til at vente indtil det efterfølgende. En standbyplads bliver ofte til et tilsagn om en studieplads på uddannelsen det efterfølgende studieår.
  • Hvis du får en standbyplads den 28. juli, bliver du ikke optaget på en lavere prioriteret uddannelse, heller ikke selv om du opfylder betingelserne for at blive optaget.
  • Kommer du først i tanke om, at du vil søge en standbyplads EFTER du har sendt din ansøgning (og før 5. juli), SKAL du kontakte Optagelseskontoret på bacheloroptag@aau.dk, så vi kan ændre i din ansøgning. Du kan ikke selv ændre i din ansøgning vedr. standby, da du så kommer til at annullere din ansøgning.
 • +

  Svar på din ansøgning

  Når Optagelseskontoret har modtaget din ansøgning, vil du få en besked via den e-mail, du har oplyst til optagelse.dk. Mailen indeholder oplysninger om, hvordan du logger dig ind på vores selvbetjeningssystem UniStart. Det er via UniStart, at du fremadrettet modtager alle meddelelser fra Optagelseskontoret om din ansøgning og optagelse. Hver gang der er nyt til dig i UniStart, vil du få en adviseringsmail, og det er dit ansvar at holde dig opdateret om både din ansøgningsstatus og andet indhold, eksempelvis frister, i UniStart.

  Nedenfor er en oversigt over de meddelelser, som Optagelseskontoret kan sende til dig:  

  Kvitteringsmail

  • Kvitterings-e-mail for modtagelse af ansøgning sender Optagelseskontoret løbende til alle ansøgere fra slutningen af februar. E-mailen indeholder information om, hvordan du logger dig ind på vores selvbetjeningssystem Unistart.

  Rykkermail

  • Rykkerbesked udsender Optagelseskontoret via Unistart, hvis du ikke har indsendt dokumentation for bestået adgangsgivende eksamen. Vi rykker efter behov også for øvrig dokumentation i forbindelse med en kvote 2-ansøgning.

  Afslag hvis du ikke opfylder adgangskravene

  • Besked om afslag udsender Optagelseskontoret via Unistart i marts-juli til de ansøgere, der ikke opfylder adgangskravene.

  TIlbud om studieplads

  • Hvis du får tilbudt en studieplads, vil du kunne se dette på UniStart den 28. juli fra kl. 00.00. Vi kan ikke på et tidligere tidspunkt oplyse, om du er blevet optaget, medmindre du er ikke-EU/EØS borger og skal søge om studieopholdstilladelse.
  • Du skal svare enten "ja tak" eller "nej tak" til pladsen senest den 3. august kl. 23.59. Hvis du ikke svarer inden den angivne frist, bortfalder tilbuddet om en studieplads uden yderligere advisering.
  • Det er meget vigtigt, at du svarer, også selvom du ikke ønsker studiepladsen. Det giver Optagelseskontoret mulighed for at tilbyde din studieplads til en anden ansøger.
  • Er du ikke hjemme omkring den 28. juli, hvor du modtager tilbud om studieplads, må du bede en anden om at bekræfte eller afslå studiepladsen på dine vegne.

  Standby

  • Besked om standby modtager du via Unistart den 28. juli, hvis du får tilbudt en standbyplads. Du skal ikke svare "ja tak" eller "nej tak" til en standby-plads, men først bekræfte studiepladsen i det øjeblik du får tilbudt en studieplads.

  Tilsagn

  • Besked om tilsagn udsender Optagelseskontoret i slutningen af august/begyndelsen af september til ansøgere, der pr. 28. juli har fået tilbudt en standbyplads. Når det er udelukket, at ansøgere med en standbyplads får en studieplads i det aktuelle studieår, gives der tilsagn om en studieplads det efterfølgende studieår.

  Afslag på ansøgning om studieplads

  • Besked om afslag modtager du fra Den Koordinerede Tilmelding den 28. juli, hvis du ikke får tilbudt en studieplads på nogen af de uddannelser, du har søgt optagelse på. Meddelelsen er vedlagt en pjece med tilbud om vejledning samt en oversigt over ledige studiepladser, som du kan søge en studieplads på i august.

Om kvote 1 og 2

Der er to kvoter og to datoer, du skal kende til, når du skal afgøre, hvornår og hvordan du skal søge om optagelse på AAU. Under Kvote 2 kan du samtidig læse om, hvordan ansøgere udvælges i kvote 2. Antallet af pladser i kvote 1 og 2 finder du under "Adgangskrav" på:

specifikke uddannelser på aau

Fakta om standby

Hvis du søger optagelse på en adgangsbegrænset uddannelse, har du mulighed for at søge en standbyplads, dvs. søge om en ventelisteplads på uddannelsen. Ansøgere opføres på en prioriteret venteliste efter samme kriterier som ved optagelse.

Studieafgift

Nogle ansøgere skal betale studieafgift. Som hovedregel skal alle ikke-EU borgere betale studieafgift. Der er dog flere undtagelser. Du kan læse dem på siden herunder.

Studieafgift