Kandidat

Fysik

Du lærer at forklare fysiske fænomener i virkeligheden ved hjælp af observationer, fysiske eksperimenter, computersimuleringer og matematik. Du kommer til at arbejde med klassisk fysik, såsom elektromagnetisme, optik og mekanik, samt moderne fysik såsom kvantemekanik, materialefysik, atom- og kernefysik og Einsteins relativitetsteori.

Få kendskab til

Kvantefysik
Materialefysik
Nanooptik

Aalborg

2-årig uddannelseDansk

Kandidat

Fysik

Du lærer at forklare fysiske fænomener i virkeligheden ved hjælp af observationer, fysiske eksperimenter, computersimuleringer og matematik. Du kommer til at arbejde med klassisk fysik, såsom elektromagnetisme, optik og mekanik, samt moderne fysik såsom kvantemekanik, materialefysik, atom- og kernefysik og Einsteins relativitetsteori.

Få kendskab til

Kvantefysik
Materialefysik
Nanooptik

Aalborg

2-årig uddannelseDansk

Er du interesseret i at studere naturen på baggrund af klassisk og moderne fysik? På uddannelsen i Fysik kommer du til at arbejde med klassisk fysik, såsom elektromagnetisme, optik og mekanik, samt moderne fysik såsom kvantemekanik, materialefysik, atom- og kernefysik og Einsteins relativitetsteori. Du skal også arbejde med fx lasere, halvlederkomponenter og materialer på nanoskala.

Der er rig mulighed for at fordybe sig i teori, men også for at komme i laboratorierne, hvor teori kan testes eller en forsøgsopstilling skal opbygges helt fra bunden.

Mathias Hedegaard Kristensen, studerende

Fysik er en 2-årig kandidatuddannelse, der læses i Aalborg. Undervisningen er forskningsbaseret, ligesom projektarbejdet foregår i tæt tilknytning til forskningsmiljøerne. Det giver dig mulighed for at fordybe dig fagligt og udvikle dine evner til at anvende og forklare videnskabelige metoder og resultater.

Uddannelsen spænder bredt og giver dig mulighed for en ren grundvidenskabelig tilgang til fysik eller for at skabe dig en mere anvendelsesorienteret og erhvervsrettet profil.

Du har mulighed for at gå i dybden med følgende temaer:

 • Kvantefysik
 • Materialefysik
 • Nanooptik

Laboratorier på Fysik-uddannelsen

Se vores laboratorier i rundvisningsfilmene nedenfor.

Læs fysik som etfags- eller tofagskandidat

Fysikstudiet giver dig mulighed for to forskellige kombinationer: Uddannelsen kan læses som en etfagskandidat, hvilket betyder, at du udelukkende læser Fysik. Uddannelsen kan også læses som en tofagskandidat, hvor Fysik er det centrale fag som kombineres med et sidefag som fx Matematik, Kemi, Datalogi eller Idræt.

Etfagskandidat

På den etfaglige kandidat læser du udelukkende Fysik. Du ender med titlen cand.scient. i Fysik, og du får faglig kompetence i fysik.

Tofagskandidat

På den tofaglige kandidatuddannelse er Fysik dit centrale fag, og du følger desuden et sidefag. Du skriver speciale i Fysik. Hvis du læser kandidatuddannelsen i fx Fysik og Matematik, bliver din titel cand.scient. i Fysik og Matematik, og du får faglig kompetence i fysik og matematik.

Studietidsforlængelse for dig, der kombinerer to fag 'på tværs' af hovedområder

Kombinerer du fag på tværs af hovedområderne humaniora, naturvidenskab og samfundsvidenskab, skal din uddannelse og SU i de fleste tilfælde forlænges med et semester.

Find information om gymnasielæreruddannelserne på Aalborg Universitet

Se oversigt over fagkombinationer med studietidsforlængelse

Har du spørgsmål, er du meget velkommen til at kontakte AAU studievejledning.

Jeg valgte at studere fysik, fordi jeg ville vide, hvordan verden var skruet sammen.

Steffen Kiel, tidligere studerende

Se brochure om uddannelserne inden for Fysik og Nanoteknologi (pdf).

Uddannelsen er et fuldtidsstudium, og studieformen er som på AAU’s andre uddannelser karakteriseret ved problembaseret projektarbejde i grupper. Dette medfører bl.a., at du som studerende skal forvente at arbejde tæt sammen med andre studerende hovedparten af tiden, ligesom det vil være et krav, at du møder frem stort set dagligt og tilbringer det meste af dagen på universitetet.

Du skal acceptere følgende cookiekategorier for at kunne se indholdet: Marketing

Jeg har fundet ud af, at verden er et endnu mere forunderligt og mærkeligt sted, end jeg i min vildeste fantasi havde forestillet mig.

Steffen Kiel, tidligere studerende

På kandidatuddannelsen i Fysik studerer du naturen på baggrund af klassisk og moderne fysik. Alle fundamentale fysikdiscipliner bliver afdækket, herunder mekanik, termodynamik, elektromagnetisme, optik, kvantemekanik, faststoffysik, materialefysik, atom- og kernefysik og Einsteins relativitetsteori. Du kommer også til at arbejde med fx lasere, halvlederkomponenter og materialer på nanoskala.

Der er mulighed for samarbejde med erhvervslivet gennem dine projekter, hvor du og din projektgruppe finder løsninger på reelle udfordringer i erhvervslivet.

På 1.-2. semester bruger I halvdelen af studietiden på kurser og den anden halvdel på projektarbejde. Alle jeres projekter tager udgangspunkt i komplekse og ofte tværfaglige problemstillinger fra det virkelige liv og er tilrettelagt sådan, at I hele tiden udfordres til at tænke i nye baner for at finde løsningsforslag.

På 3. semester følger du dit sidefag, hvis du har valgt at læse Fysik som en tofagskandidat. Har du valgt en etfagskandidat har du mulighed for fx at begynde dit speciale, tage på et studieophold på et udenlandsk universitet eller tage på et virksomhedsophold (projektorienteret forløb) i en dansk eller udenlandsk virksomhed. Dit afgangsprojekt, specialet, færdiggør du på 4. semester.

Jo længere man kommer i uddannelsen, jo mere frihed og ansvar får man i projekterne. Det giver mulighed for at indgå i de forskellige forskningsprojekter. arbejdet giver på den måde rigtig god mening og øget motivation, når man bidrager med resultater.

Mathias Hedegaard Kristensen, studerende

Uanset om du vælger at læse Fysik som et- eller tofaglig kandidat, kan du gå i dybden med et af følgende tre områder:

Fagligt indhold

Optagelse og adgangskrav

Job og karriere

Som færdiguddannet cand.scient. i Fysik vil din specifikke profil afhænge af, om du har valgt at læse Fysik som ét- eller tofaglig kandidat, men uanset hvad du har valgt, er du kvalificeret til at arbejde med teknisk- og naturvidenskabelige problemstillinger side om side med civilingeniører i højteknologiske virksomheder. Disse virksomheder efterspørger folk med den fysiske viden, især inden for produktion og udvikling.

Du har dybdegående viden om fagområderne statistisk mekanik, kernefysik, relativitetsteori, elektronisk struktur af faste stoffer og strukturer på nanoskala, overfladefysik, kvantemekaniske metoder og optik. Denne viden er baseret på dine egne praktisk erfaringer, grundlæggende teori og den nyeste internationale forskning inden for fysik. Du kan varetage stillinger på et højt fagligt niveau.

Kandidater i Fysik har derfor mulighed for at få ansættelse i et bredt udvalg af danske og udenlandske videnstunge og teknologiske industrier eller virksomheder, som efterspørger kompetencer inden for avanceret dataanalyse og modellering.

Med en kombination af Fysik som det centrale fag og et sidefag i fx Matematik eller Kemi er du kvalificeret til at opnå kompetence i at undervise i gymnasiet gennem pædagogikumordningen.

Det første job, jeg fik som færdiguddannet ingeniør, var som matematiklærer (og til tider fysiklærer) ved et gymnasium i tønder. dette var et meget udviklingsorienteret og menneskeligt givende job.

Jacob Timm Bonde Rasmussen, tidligere studerende, nu ansat hos Danfoss Drives

Jobmuligheder

Generelt giver en kandidatuddannelse i Fysik dig kompetencer til at arbejde med fx teknisk- og naturvidenskabelige problemstillinger side om side med civilingeniører i fx forskningsinstitutioner eller højteknologiske virksomheder. Disse virksomheder efterspørger folk med den fysiske viden, især inden for produktion og udvikling.

Du kan arbejde som fx:

 • Fysiker – fx afprøve teorier gennem fysiske eksperimenter eller overføre teoretisk viden til fysiske processer
 • Forsker – fx forsøg på at efterligne naturens egne systemer til udvikling af energi og materialer
 • Patentkonsulent - udarbejde patentansøgninger og patentstrategier i forbindelse med tekniske nyskabelser
 • Udvikler - fx udvikle instrumenter til analyse eller udstyr til diagnose og medicinsk behandling
 • Biofysiker – fx studere biologiske systemers fysiske egenskaber
 • Geofysiker - fysiske forhold og processer i jordbunden, på havbunden og i undergrunden
 • Underviser på gymnasiale uddannelser

Du kan arbejde hos fx:

 • Sundhedsvæsnet
 • Forskningsinstitutter
 • Universiteter
 • Offentlige institutioner fx Dansk Meteorologiske Institut
 • Erhvervsvirksomheder
 • It-virksomheder
 • Gymnasier
 • Virksomheder, universiteter og andre forskningsinstitutioner, hvor du kan forske og udvikle
 • Halvleder- og elektronikindustrien, hvor du kan arbejde med udvikling af elektroniske komponenter eller apparaturer.
 • Katalysatorindustrien, hvor du kan arbejde med udvikling af nye katalysatorer til brug inden for den kemiske industri.
 • Tynd-film-industrien, hvor du kan arbejde med coating af overflader.
 • Kommunikationssektoren, hvor du kan arbejde med udvikling af komponenter, apparatur og metoder til fx optisk kommunikation.
 • Virksomheder, der kræver specialister i brug af avanceret måleudstyr.
 • Farmaceutiske virksomheder, hvor du kan være med til at udvikle komponenter og nye materialer.
 • Virksomheder der har brug for specialister til håndtering af store datamængder og fx til at modellere processer og udføre analyser fx ved numeriske beregninger.
 • Forskning og udvikling i erhvervslivet, ved universiteter og andre forskningsinstitutioner.
 • Gymnasiale uddannelser

En tofagskandidat med en kombination af Fysik som det centrale fag og et sidefag i fx Matematik eller Kemi, giver dig lidt mindre fysik (ét af de 4 semestre på kandidaten bruges på sidefaget), men giver bedre mulighed for at blive kvalificeret til at opnå kompetence i at undervise i gymnasiet gennem pædagogikumordningen.

Med en kandidatgrad i Fysik har du også mulighed for at videreuddanne dig til hospitalsfysiker, hvilket tager 3 år med både teori og praksis. Denne uddannelse forløber på sygehusene i en uddannelsesstilling.

Du skal acceptere følgende cookiekategorier for at kunne se indholdet: Marketing

Mere info

Kontakt

Som studerende på AAU møder du...