AAU logo

Teknoantropologi, Bachelor

Tekno-antropologi

Tekno-antropologi

Er du nysgerrig på samspillet mellem mennesker og teknologi? Vil du bygge bro mellem tekniske eksperter og teknologiens brugere? Tekno-Antropologi handler om, hvordan mennesker og teknologi gensidigt former hinanden. På uddannelsen beskæftiger du dig derfor tværfagligt med teknologi, antropologi og etik. Det sætter dig i stand til at forstå og forme samspillet mellem teknologi og mennesker.

Ved hjælp af teknoantropologiske metoder og teorier undersøger du teknologi i bred forstand. Du studerer de muligheder og konflikter, der kendetegner enhver teknologisk udvikling. Interaktionen mellem tekniske eksperter og forskellige brugergrupper (f.eks. borgere, politikere og virksomheder) er central, og du bliver trænet i at vurdere brug af teknologi og i at bidrage til udvikling af nye, konkrete teknologier, der tager højde for kulturelle og sociale aspekter. 

Hør hvordan Sia og Thor fra uddannelsen arbejder med virkelige problemstillinger

byg bro mellem mennesker og teknologi

På bacheloruddannelsen i Tekno-Antropologi får du en række forskellige kompetencer, der gør det muligt at undersøge teknologi og dens samspil med mennesker.

Nedenstående figur viser sammenhængen mellem elementerne i uddannelsen:

Teknoantropologi

Teknologi og Teknoantropologiske kompetencer (baseret på Børsen, 2013)

Trekantsfiguren viser i sine tre spidser tre centrale aspekter i forbindelse med teknologi:

  • Tekniske artefakter – fremstillede tekniske objekter, f.eks. smartphones, lægemidler og vindmøller
  • Brugere / stakeholders – dem, der skal bruge en teknologi eller på anden måde påvirkes af den
  • Tekniske eksperter – dem, der har stor viden om en teknologi. Der er ofte forskellige former for ekspertise involveret, når en teknologi udvikles eller implementeres.

Figuren viser også hvilke spidskompetencer, du som teknoantropolog kommer til at beherske:

  • Brugeroplevelser – du lærer at udarbejde undersøgelser af, hvordan brugere oplever teknologi med henblik på at forbedre og optimere planlagte løsninger
  • Ansvarligt og robust design af teknologi – du kan bidrage til design af ny teknologi gennem inddragelse af brugerperspektiver og etiske hensyn
  • Bindeled – som teknoantropolog kan du facilitere samarbejde på tværs af fag og professioner samt brugere og udviklere vha. af workshops, designspil og IT-formater

Nedenfor kan du læse om, hvordan de teknoantropologiske kompetencer knytter sig til de forskellige teknologiaspekter.

BRUGEROPLEVELSER

Du kan som teknoantropolog inddrage brugere og andre relevante aktører i udviklingen af teknologi og på den måde binde ’Brugere/stakeholders’ sammen med ’artefakter’ (tekniske objekter, smartphones, lægemidler mv.) Med din indsigt i og forståelse for brugernes anvendelse af teknologi er du med til at sikre, at teknologi udvikles og implementeres, således at den møder de ønskede behov.  Konkret opnås indsigt og forståelse gennem metoder som deltagerobservation, hvor du ikke blot observerer, men også deltager i de aktiviteter, du ønsker at forstå, samt brugerworkshops, hvor f.eks. brugere af en teknologi føres sammen med udviklere og andre professionelle.

BINDELED

Teknoantropologens tværfaglighed giver dig forudsætninger for at agere bindeled. Dette er både relevant ved Antropologi-drevet design, hvor forståelsen mellem brugere, eksperter m.fl. er essentiel. Ligeledes er det relevant, når eksperter fra forskellige domæner skal kommunikere med hinanden. Bindeledskompetencen bliver videre styrket af viden om forskellige tilgange til styring af interdisciplinære teknologiprojekter.

ANSVARLIGT OG ROBUST TEKNOLOGIDESIGN

Uddannelsen forbereder dig til at træffe ansvarlige beslutninger i forbindelse med rådgivning om og udvikling af ny teknologi. Du vil på bacheloruddannelsen derfor følge to kurser om teknologi og etik, samtidig med at flere af uddannelsens projekter drager på den viden, du får gennem kurserne. Det er i denne forbindelse, at social ansvarlighed kommer ind i billedet. Det er af stor betydning, at eksperter ikke blot udvikler teknologier, fordi de er mulige, men udvikler teknologier, der tager hensyn til social, økonomisk og miljømæssig bæredygtighed.

TEKNOLOGIFORSTÅELSE

Gode tekno-antropologiske studier af teknologi forudsætter viden om teknologi. Derfor indeholder bacheloruddannelsen i Teknoantropologi også flere teknologimoduler, der beskæftiger sig med teknologisk problemløsning i stor og lille målestok og teknologiens naturvidenskabelige grundlag inden for en række teknologidomæner. Domænerne er bestemt af de fagfelter og den forskning, der gennemføres på universitetet. På uddannelsen i København går du i dybden med sundheds- og bioteknologi, automatisering og bæredygtig infrastruktur. På uddannelsen i Aalborg vægtes miljø-, energi- samt sundheds- og velfærdsteknologi. På 1. og 6. semester er temaet dog helt åbent.

København

Aalborg

Sundhedsteknologi Energiteknologi
Bioteknologi Miljøteknologi
Automatisering Sundhedsteknologi
Bæredygtig infrastruktur Velfærdsteknologi

ANTROPOLOGI OG ETIK

Uddannelsen indeholder også egentlige antropologifag. For at kunne undersøge teknologiens muligheder og udfordringer bliver du på uddannelsen også fortrolig med antropologiske metoder og analysetilgange, som du bringer i anvendelse i studier af teknologisk anvendelsespraksis samt af teknologiudvikling, -implementering og -anvendelse i virksomheder, i konsulenthuse og i offentlige styrelser mv. Antropologien benyttes også til at generere viden om de mennesker, der på én gang bruger ny teknologi og bliver påvirket af den.

Uddannelsen indeholder også etikfag, der lærer dig at knytte teknologi sammen med forestillinger om det gode liv, samt til at reflektere over hvordan man etisk ansvarligt kan inddrage potentielle brugere i udviklingen af ny teknologi. Etik bidrager også med viden og tilgange om teknologivurdering samt sætter eksisterende regulering af teknologi i perspektiv.

I begyndelsen af bacheloruddannelsen i Teknoantropologi er projekterne mere beskrivende og analyserende, senere bliver der i højere grad lagt vægt på I planlægger, igangsætter, gennemfører og evaluerer teknologiske udviklings-, innovations og forandringsprocesser.

SOM STUDERENDE PÅ AAU MØDER DU …

PROBLEMBASERET LÆRING (PBL)

Aalborg Universitet er verdenskendt for sin unikke undervisningsform: problembaseret læring (PBL). Arbejdsformen er værdsat og efterspurgt af såvel erhvervslivet som de studerende. I det problemorienterede projektarbejde er du i stor udstrækning selv med til at definere de problemstillinger, du arbejder med inden for de faglige rammer. Læs mere om PBL.

TEAMWORK

De studerende arbejder i forbindelse med projektarbejdet i grupper. Det giver bl.a. mulighed for, gennem samarbejde og arbejdsdeling, at udforske større og mere komplekse problemstillinger, end du ville kunne klare alene. Din samarbejdsevne bliver styrket, og det er en efterspurgt kompetence i mange virksomheder. Desuden har gruppearbejdet en social funktion, som gør, at du hurtigt lærer dine medstuderende at kende og har større mulighed for at føle dig hjemme på universitetet. Læs mere om teamwork som arbejdsform.

SAMARBEJDE MED ERHVERVSLIVET

Aalborg Universitet har et tæt samarbejde med erhvervslivet. Det betyder, at du som studerende kommer til at arbejde med virkelige problemstillinger fra virksomheder og organisationer. Dermed får du allerede, mens du studerer, mulighed for at få en erhvervsrettet og praktisk vinkel på dine akademiske kompetencer.

DIN UNDERVISER FORSKER

På Aalborg Universitet drives der forskningsbaseret undervisning. Det betyder, at dine undervisere forsker inden for samme fagområde, som de underviser i. Du får derfor tilgang til den nyeste viden og engagerede undervisere, der brænder for det, de underviser i. Undervisningsmaterialet er derfor ikke kun hentet fra bøger men kan fx også være aktuelle artikler fra tidsskrifter.

Læs i aalborg eller københavn

Uddannelsen kan læses i Aalborg eller København. Læs mere om livet som studerende i Aalborg eller som studerende i København.

 

Mød Teknoantropologi på Facebook

Følg Teknoantropologi på Facebook

 

Teknoantropologi i pressen

Elektronista -Teknoantropologi og det store graviditetsspørgsmål

Aflyttet -  Singularitet og sociale medier

Supertanker - er det ok, jeg ringer nu?

Du får viden om

  • Antropologiske metoder
  • Tværfaglig kommunikation
  • Teknologisk innovation - teknologietik
  • Samarbejde med erhvervslivet

Mød Aalborg Universitet
Kom og mød Aalborg Universitet og oplev livet på AAU på nærmeste hold. Kom og mød aAu