Forskning
Samarbejde

Teknoantropologi, Bachelor

Teknoantropologi

Mennesker og teknologi

Er du nysgerrig på samspillet mellem mennesker og teknologi? Vil du bygge bro mellem tekniske eksperter og teknologiens brugere?
Teknoantropologi handler om, hvordan mennesker og teknologi gensidigt former hinanden. På uddannelsen beskæftiger du dig derfor tværfagligt med teknologi, antropologi og etik. Det sætter dig i stand til at forstå og forme samspillet mellem teknologi og mennesker.

Er du klar til uddannelsen?

Brug knappen ovenfor til at prøve vores test om uddannelsen. Du vil møde spørgsmål om studiet, men også om din egen tilgang til læring. Du kan læse mere om uddannelsen herunder og ved at bruge menuen.

 

Tekniske eksperter og brugergrupper

Ved hjælp af teknoantropologiske metoder og teorier undersøger du teknologi i bred forstand. Du studerer de muligheder og konflikter, der kendetegner enhver teknologisk udvikling. Interaktionen mellem tekniske eksperter og forskellige brugergrupper (f.eks. borgere, politikere og virksomheder) er central, og du bliver trænet i at vurdere brug af teknologi og i at bidrage til udvikling af nye, konkrete teknologier, der tager højde for kulturelle og sociale aspekter.

Hør en studerende fortælle om uddannelsen

 

Hør hvordan Sia og Thor fra uddannelsen arbejder med virkelige problemstillinger

Byg bro mellem mennesker og teknologi

På bacheloruddannelsen i Teknoantropologi får du en række forskellige kompetencer, der gør det muligt at undersøge teknologi og dens samspil med mennesker.

Nedenstående figur viser sammenhængen mellem elementerne i uddannelsen:

Teknoantropologi

Teknologi og Teknoantropologiske kompetencer - Tom Børsen & Lars Botin “What is Techno-Anthropology, 2013”, s. 50

 

Trekantsfiguren viser i sine tre spidser tre centrale aspekter i forbindelse med teknologi:

Tekniske artefakter, som er fremstillede tekniske objekter, f.eks. smartphones, lægemidler og vindmøller.

Brugere / stakeholders, som er dem, der skal bruge en teknologi eller på anden måde påvirkes af den.

Tekniske eksperter er dem, der har stor viden om en teknologi. Der er ofte forskellige former for ekspertise involveret, når en teknologi udvikles eller implementeres.

Figuren viser også hvilke spidskompetencer, du som teknoantropolog kommer til at beherske:

  • Brugeroplevelser – du lærer at udarbejde undersøgelser af, hvordan brugere oplever teknologi med henblik på at forbedre og optimere planlagte løsninger
  • Ansvarligt og robust design af teknologi – du kan bidrage til design af ny teknologi gennem inddragelse af brugerperspektiver og etiske hensyn
  • Bindeled – som teknoantropolog kan du facilitere samarbejde på tværs af fag og professioner samt brugere og udviklere vha. af workshops, designspil og IT-formater

Nedenfor kan du læse om, hvordan de teknoantropologiske kompetencer knytter sig til de forskellige teknologiaspekter.

BRUGEROPLEVELSER

Du kan som teknoantropolog inddrage brugere og andre relevante aktører i udviklingen af teknologi og på den måde binde ’Brugere/stakeholders’ sammen med ’artefakter’ (tekniske objekter, smartphones, lægemidler mv.) Med din indsigt i og forståelse for brugernes anvendelse af teknologi er du med til at sikre, at teknologi udvikles og implementeres, således at den møder de ønskede behov.  Konkret opnås indsigt og forståelse gennem metoder som deltagerobservation, hvor du ikke blot observerer, men også deltager i de aktiviteter, du ønsker at forstå, samt brugerworkshops, hvor f.eks. brugere af en teknologi føres sammen med udviklere og andre professionelle.

BINDELED

Teknoantropologens tværfaglighed giver dig forudsætninger for at agere bindeled mellem mennesker og teknologi. Dette er både relevant ved antropologi-drevet design, hvor forståelsen mellem brugere, eksperter m.fl. er essentiel. Ligeledes er det relevant, når eksperter fra forskellige domæner skal kommunikere med hinanden. Bindeledskompetencen bliver videre styrket af viden om forskellige tilgange til styring af interdisciplinære teknologiprojekter.

ANSVARLIGT OG ROBUST TEKNOLOGIDESIGN

Uddannelsen forbereder dig til at træffe ansvarlige beslutninger i forbindelse med rådgivning om og udvikling af ny teknologi. Du vil på bacheloruddannelsen derfor følge to kurser om teknologi og etik, samtidig med at flere af uddannelsens projekter drager på den viden, du får gennem kurserne. Det er i denne forbindelse, at social ansvarlighed kommer ind i billedet. Det er af stor betydning, at eksperter ikke blot udvikler teknologier, fordi de er mulige, men udvikler teknologier, der tager hensyn til social, økonomisk og miljømæssig bæredygtighed.

TEKNOLOGIFORSTÅELSE

Gode teknoantropologiske studier forudsætter en stor viden om teknologi. Derfor indeholder bacheloruddannelsen i Teknoantropologi også flere teknologimoduler, der beskæftiger sig med teknologisk problemløsning i stor og lille målestok, samt teknologiens naturvidenskabelige grundlag inden for en række teknologidomæner. Domænerne er bestemt af de fagfelter og den forskning, der gennemføres på universitetet. På uddannelsen i København går du i dybden med sundheds- og bioteknologi, automatisering og bæredygtig infrastruktur. På uddannelsen i Aalborg vægtes miljø-, energi- samt sundheds- og velfærdsteknologi.

ANTROPOLOGI OG ETIK

Uddannelsen indeholder også egentlige antropologifag. For at kunne undersøge teknologiens muligheder og udfordringer bliver du på uddannelsen også fortrolig med antropologiske metoder og analysetilgange. Disse metoder og tilgange anvender du i studieprojekter om teknologisk anvendelsespraksis samt af teknologiudvikling, -implementering og -anvendelse i virksomheder eller i offentlige styrelser mv. Antropologien bruger du også til at generere viden om de mennesker, der på én gang bruger ny teknologi og bliver påvirket af den.

Uddannelsen indeholder også etikfag, der lærer dig at knytte teknologi sammen med forestillinger om det gode liv, samt til at reflektere over hvordan man etisk ansvarligt kan inddrage potentielle brugere i udviklingen af ny teknologi. Etik bidrager også med viden og tilgange om teknologivurdering samt sætter eksisterende regulering af teknologi i perspektiv.

I begyndelsen af bacheloruddannelsen i Teknoantropologi er projekterne mere beskrivende og analyserende, senere bliver der i højere grad lagt vægt på I planlægger, igangsætter, gennemfører og evaluerer teknologiske udviklings-, innovations og forandringsprocesser.

 

Søg optagelse på teknoantropologi

 

Hvad laver en færdiguddannet Teknoantropolog?

”Under Corona-krisen har jeg arbejdet med test-centrene. Jeg har hjulpet dem i gang ved at assistere med IT-brug og optimering af arbejdsgange, så der ikke opstår kø blandt borgerne, som skal testes. Jeg hedder Jeanette, og jeg er Teknoantropolog.”

Læs mere om Jeanette her.

”Jeg arbejder hos Syddansk Sundhedsinnovation. Jeg har bl.a. arbejdet med fremtidens operationsstuer. Hvordan indretter vi dem bedst? Hvordan hjælper vi patienterne i det nye Odense Universitetshospital? Jeg hedder Anna, og jeg er Teknoantropolog.”

Læs mere om Anna her.

”Jeg hjælper sundhedsvæsenet med at organisere sig. Hvordan bruger vi vores udstyr bedst muligt? Hvad kan genanvendes, og hvad kan bruges på tværs af afdelinger? Jeg hedder Anders, og jeg er Teknoantropolog.”

Læs mere om Anders her.

 

SOM STUDERENDE PÅ AAU MØDER DU …

PROBLEMBASERET LÆRING (PBL)

Aalborg Universitet er verdenskendt for sin unikke undervisningsform: problembaseret læring (PBL). Arbejdsformen er værdsat og efterspurgt af såvel erhvervslivet som de studerende. I det problemorienterede projektarbejde er du i stor udstrækning selv med til at definere de problemstillinger, du arbejder med inden for de faglige rammer. Læs mere om PBL.

TEAMWORK

De studerende arbejder i forbindelse med projektarbejdet i grupper. Det giver bl.a. mulighed for, gennem samarbejde og arbejdsdeling, at udforske større og mere komplekse problemstillinger, end du ville kunne klare alene. Din samarbejdsevne bliver styrket, og det er en efterspurgt kompetence i mange virksomheder. Desuden har gruppearbejdet en social funktion, som gør, at du hurtigt lærer dine medstuderende at kende og har større mulighed for at føle dig hjemme på universitetet. Læs mere om teamwork som arbejdsform.

SAMARBEJDE MED ERHVERVSLIVET

Aalborg Universitet har et tæt samarbejde med erhvervslivet. Det betyder, at du som studerende kommer til at arbejde med virkelige problemstillinger fra virksomheder og organisationer. Dermed får du allerede, mens du studerer, mulighed for at få en erhvervsrettet og praktisk vinkel på dine akademiske kompetencer.

DIN UNDERVISER FORSKER

På Aalborg Universitet drives der forskningsbaseret undervisning. Det betyder, at dine undervisere forsker inden for samme fagområde, som de underviser i. Du får derfor tilgang til den nyeste viden og engagerede undervisere, der brænder for det, de underviser i. Undervisningsmaterialet er derfor ikke kun hentet fra bøger men kan fx også være aktuelle artikler fra tidsskrifter.

Læs i aalborg eller københavn

Uddannelsen kan læses i Aalborg eller København. Læs mere om livet som studerende i Aalborg eller som studerende i København.

På uddannelsen i Teknoantropologi har vi fokus på FNs Verdensmål

På uddannelsen arbejdes der med to teknologi-domæner: Et der vedrører sundhed og IT, samt et der vedrører bæredygtig energi og infrastruktur. Skabelse af tværfaglige partnerskaber og ansvarlig teknologiudvikling og produktion er del af uddannelsens DNA.

Mød Teknoantropologi på de sociale medier

Facebook

LinkedIn

Teknoantropologi i medierne
 

DR.dk - Kan algoritmer foretage faglige skøn?

På Brinkmanns Brik -- Human Enhancement og Post-Humanisme

Supertanker -- robotterne kommer 

DR.dk - Om fertilitetsbehandlinger

Supertanker - er det ok, jeg ringer nu?

DR P1 - Teknoantropologisk teknologi-forståelse

Test: Er du klar til Teknoantropologi-studiet?

Læs mere om uddannelsen

Du får viden om

  • Ansvarlig teknologisk innovation
  • Tværfagligt samarbejde
  • Antropologiske metoder
  • Bruger- og borgerinvolvering i teknologiudvikling

Mød AAU
Se hvor du kan møde AAU og lære mere om bacheloruddannelserne på AAU.

Mød AAU