Forskning
Samarbejde

AAU-INFORMATION OM/ABOUT CORONAVIRUS

SPØRGSMÅL TIL AAU'S CORONABEREDSKAB

Skriv til coronavirus@aau.dk

QUESTIONS FOR AAU'S CORONA TASK FORCE


Write to coronavirus@aau.dk

Coronavirus grafik

30. juni: Ferierejser i sommeren 2021 | Holiday travel during summer 2021

English version below

Kære alle

Udenrigsministeriet foretog 26. juni 2021 en række gennemgribende ændringer af sine rejsevejledninger. Landene er nu farvet enten grønne, gule, orange, skraveret orange eller røde afhængig af Udenrigsministeriets vurdering af risiciene ved at rejse. Udenrigsministeriet fraråder ikke-nødvendige rejser til lande, der er orange, skraveret orange eller røde. Du kan læse mere om dette på Udenrigsministeriets hjemmeside: Rejsevejledninger (um.dk).

Hvis du planlægger at rejse udenlands i din ferie, skal du overveje følgende:

Hvis du som medarbejder afholder ferie i et land, hvor Udenrigsministeriet fraråder ikke-nødvendige rejser, må du først møde fysisk ved Aalborg Universitet, når du har været i selvisolation i overensstemmelse med Sundhedsmyndighedernes anbefalinger. Du kan læse mere om kravene i forbindelse med rejser her: Rejser til udlandet (coronasmitte.dk).

Hvis selvisolationen ikke kan indeholdes i din ferie, skal du inden ferien aftale med din leder, om det er foreneligt med dine arbejdsopgaver, at du arbejder hjemme i perioden med selvisolation. Alternativt vil der ske løntræk.

Med venlig hilsen

Søren Lind Christiansen

Universitetsdirektør 

-----------------------------

Dear all,

On 26 June 2021, the Denmark’s Ministry of Foreign Affairs made extensive changes to its travel advice. The countries are now categorised as either green, yellow, orange, shaded orange or red depending on the Ministry’s assessment of the travel risks. The Ministry of Foreign Affairs advises against non-essential travel to countries that are orange, shaded orange or red. You can learn more about this on the Ministry of Foreign Affairs website: travel advice.

If you plan to travel abroad during your holiday, you should consider the following:

Staff members taking holiday in a country where the Ministry of Foreign Affairs advises against non-essential travel must not physically be at Aalborg University until you have been in self-isolation in accordance with the health authorities' recommendations. You can read more about the requirements for travel here: travel abroad.

If self-isolation cannot be included in your holiday, you must agree with your manager before the holiday as to whether it is compatible with your duties that you work at home during the period of self-isolation. Alternatively, there will be a salary deduction.

Best regards

Søren Lind Christiansen

University Director

10. juni: Restriktioner udfases | Restrictions are phased out

English version below

Kære alle

Folketingets partier indgik natten til torsdag en aftale om, hvordan coronarestriktionerne skal udfases i de kommende måneder. På Aalborg Universitet betyder aftalen følgende:

 • Fra mandag den 14. juni er det ikke længere påbudt at bære mundbind, når man færdes indendørs på universitetet. (Bemærk, at der også efter 14. juni stadig skal bæres mundbind på testfaciliteterne).
 • Samtidig ophæves kravet om at holde 1-2 meters afstand på uddannelsesinstitutionerne i forbindelse med kerneaktiviteter som undervisning, eksamen og forskning. Vi afventer yderligere udmelding fra myndighederne om retningslinjer for sociale arrangementer.
 • Fra 1. august skal medarbejdere, studerende og besøgende ikke længere kunne fremvise en negativ coronatest for at få adgang til campus. Vær opmærksom på, at det indtil da stadig er et krav for medarbejdere, studerende og besøgende, at de kan fremvise en negativ coronatest, som er højst 72 timer gammel. Gyldigheden af en PCR-test (ikke lyntest) forlænges dog til 96 timer pr. 1. juli.

Aftalen ændrer ikke ved, at der fra 14. juni kun er fysisk fremmøde for 50 procent af universitetets ansatte og først fuldt fremmøde fra 1. august.

For alle – studerende, ansatte og besøgende – gælder, at dokumentation for vaccination eller overstået sygdomsforløb kan erstatte et negativt testresultat. Se nærmere detaljer i FAQ’erne på AAU’s coronahjemmeside www.aau.dk/coronavirus.

På grund af nedsat aktivitetsniveau hen over sommeren lukker AAU’s egne lyntestfaciliteter i Aalborg Øst, Esbjerg og København pr. 2. juli. Testfaciliteten i Aalborg Centrum vil fra 5. juli kun være åben mandag og torsdag fra kl. 7.00 til 10.00.

Med venlig hilsen

Søren Lind Christiansen

Universitetsdirektør

-------------------------------------

Dear all,

The parties in Parliament reached an agreement Wednesday night on how the coronavirus restrictions are to be phased out in the coming months. At Aalborg University, the agreement means the following:

 • As of Monday 14 June, wearing face masks is no longer mandatory when moving about indoors at the university. (Please note that it is still mandatory to wear a facemask at the test facilities, also after 14 June).
 • Also, the requirement to keep a distance of 1-2 meters at educational institutions is lifted in connection with core activities such as teaching, exams and research. We await further instructions from the authorities regarding social events.
 • As of 1 August, staff, students and visitors will no longer have to present a negative coronavirus test to access campus. Please note that until then it is still a requirement for staff, students and visitors to present a negative coronavirus test that is no more than 72 hours old. However, the validity of a PCR (not the rapid test) is extended to 96 hours as of July 1.

The agreement does not change the fact that starting 14 June, only 50 percent of university staff members are allowed to be physically present and full attendance is first allowed as of August 1.

For everyone – students, staff and visitors – documentation of vaccination or recovery from the disease may replace a negative test result. See details in the FAQs on AAU's coronavirus website www.aau.dk/coronavirus.

Due to reduced levels of activities over the summer, AAU’s own quicktest facilities in Aalborg East, Esbjerg and Copenhagen will close as of 2 July. Also from 5 July, the test facility in central Aalborg will only be open Monday and Thursdag from 7 o’clock until 10 o’clock.

Kind regards,

Søren Lind Christiansen

University Director

3. juni: Medarbejdere og studerende bosiddende i lukkede sogne | Staff and students living in closed parishes

English version below

Kære alle

I forbindelse med, at to sogne i Aalborg har måttet lukke ned på grund af for stor coronasmitte, er der opstået tvivl om, hvorvidt medarbejdere og studerende bosiddende i de lukkede sogne, må møde op på campus.

Der gælder følgende regler (også for evt. sognelukninger i resten af landet):

Medarbejdere bosiddende i et lukket sogn eller kommune må IKKE møde op på universitetet, medmindre de varetager kritiske funktioner. Medarbejdere skal afklare med deres leder, om det er tilfældet.

Studerende bosiddende i et lukket sogn må GERNE møde op på universitetet. De skal dog som alle andre kunne fremvise en negativ coronatest højst 72 timer gammel.

Med venlig hilsen

Søren Lind Christiansen

Universitetsdirektør

-------------------------------------------

Dear all,

In connection with the closing of two parishes in Aalborg due to too high levels of corona infection, questions have arisen about whether staff and students living in the closed parishes are allowed to be physically present on campus.

The following rules apply (also for possible future closings of parishes in the rest of the country):

Staff living in a closed parish or commune are NOT allowed to be physically present at the university unless they take care of critical funtions. Staff should discuss with their manager if this is the case.

Students living in a closed parish ARE allowed to be physically present at the university. However, like all others they must always be able to present a negative coronatest no more than 72 hours old.

Best regards

Søren Lind Christiansen

University Director

19. maj: Fuld genåbning for studerende og gradvis tilbagevenden for medarbejdere | Full reopening for students and partial return for staff

English version below

Kære alle

Folketingets partier indgik natten til tirsdag en ny aftale om genåbning af Danmark. I aftalen indgår bl.a. en fuld åbning af universitetet for studerende samt en gradvis tilbagevenden til fysisk fremmøde for universitetets ansatte.

På Aalborg Universitet betyder aftalen følgende:

 

Studerende

Alle studerende må nu deltage fysisk i alle undervisningsaktiviteter og har adgang til alle universitetets faciliteter som grupperum, læsesale og biblioteker. Det skal dog ske under hensyntagen til de sædvanlige krav om afstand, hygiejne og brug af mundbind. Alle skal desuden kunne fremvise en negativ coronatest, som er højst 72 timer gammel.

Studerende får direkte besked fra deres studie, hvis der sker ændringer i undervisningsaktiviteter eller afholdelse af eksamen.

Fra 21. maj kan studenterorganisationerne desuden genoptage deres arbejde fysisk og afvikle arrangementer med fagligt indhold.

 

Medarbejdere

Fra fredag den 21. maj er det muligt for op til 20 procent af universitetets ansatte at møde fysisk frem på universitetet. De 20 procent er ud over medarbejdere, som allerede er fysisk til stede, enten fordi de varetager kritiske funktioner, udfører kritisk forskning eller er en del af den hidtidige genåbning for studerende.

Det er lederen af de enkelte institutter eller FS-afdelinger, som beslutter hvilke medarbejdere, der skal indgå i de 20 procent. Medarbejderne får direkte besked, om hvorvidt de er blandt de 20 procent. Bemærk dog, at nogle institutter eller afdelinger muligvis først har en færdig plan for den gradvise tilbagevenden i løbet af næste uge.

Adgang til universitetet sker som hidtil under hensyntagen til retningslinjerne for afstand, hygiejne og brug af mundbind. Alle skal desuden på forlangende kunne fremvise en negativ coronatest, som er højst 72 timer gammel.

Fra 21. maj er det desuden tilladt for medarbejdere at deltage i eksterne møder, hvis de indgår i de 20 procent eller i anden sammenhæng har adgang til universitetet.

Fra 14. juni udvides rammen fra 20 procent til 50 procent.

Spørgsmål til den nye genåbningsaftale kan som altid rettes til coronamailen coronavirus@aau.dk, hvis svaret ikke kan findes i FAQ’erne på AAU’s coronahjemmeside www.aau.dk/coronavirus.

Med venlig hilsen

Søren Lind Christiansen

Universitetsdirektør

------------------------------------

Dear all,

On Monday night, the parties in Parliament reached a new agreement on the reopening of Denmark. The agreement includes a full opening of the university for students as well as a gradual return to physical presence for university staff.

At Aalborg University, the agreement means the following:

 

Students

All students are now allowed to take part in person in all teaching activities and have access to all university facilities such as group rooms, reading rooms and libraries. However, this must be done fulfilling the usual requirements of distance, hygiene and the use of face masks. Additionally, everyone must be able to present a negative coronavirus test that is no more than 72 hours old.

Students are directly notified by their programme of any changes to teaching activities or the conducting of exams.

As of 21 May, student organization may also resume their work physically and organize professional events.

 

Staff

As of Friday, May 21, it is possible for up to 20 percent of university staff members to be at the university in person. The 20 percent is in addition to staff members who are already physically present, either because they perform critical functions, conduct critical research or are part of the previous reopening for students.

The heads of the individual departments or Shared Services units decide which staff members should be included in the 20 percent. Staff members are directly notified of whether they are among the 20 percent. Note, however, that some departments or units might not have a final plan for the gradual return until sometime next week.

As before, access to the university must comply with the guidelines on distance, hygiene and the use of face masks. Additionally, everyone must be able to present a negative coronavirus test upon request that is no more than 72 hours old.

As of 21 May, staff members are also allowed to participate in external meetings if they are part of the 20 percent or otherwise have access to the university.

Starting June 14, the limit will be extended from 20 percent to 50 percent.

As always, questions about the new reopening agreement can be sent to coronavirus@aau.dk if the answer cannot be found in the FAQs on the AAU coronavirus website www.aau.dk/coronavirus.

Kind regards,

Søren Lind Christiansen

University Director

 

 

11. maj: Udvidelse af genåbningen | Enlarged reopening

English version below

Kære alle

Partierne bag aftalen om genåbning besluttede i sidste uge at udvide genåbningen af de videregående uddannelser fra den 21. maj, således at et større antal studerende må møde fysisk frem på institutionerne.

Konkret betyder dette på AAU, at halvdelen af universitetets studerende fra 21. maj får adgang til campus for undervisning og projektarbejde samt specialeskrivning med tilhørende laboratorieadgang. Yderligere 10 procent af universitetets studerende får derudover adgang til læsesale, grupperum og biblioteker.

Derudover åbnes der for fysisk vejledning, ligesom der i visse tilfælde kan afvikles fysisk eksamen under hensyntagen til kravene om afstand og hygiejne.

Studerende, der får adgang til undervisning, projektarbejde, vejledning m.m. på campus under den udvidede genåbning får direkte besked fra deres studie. Alle, der får adgang til universitetet, skal fortsat kunne fremvise en negativ coronatest, som er højst 72 timer gammel.

 

Kantinerne

AAU’s kantinerne i Esbjerg og København samt i Fibigerstræde 15 og på CREATE i Aalborg åbner igen 17. maj. Dog med et reduceret udvalg og kun i begrænset åbningstid. AAU har valgt at understøtte studievenlige priser på sandwich, salater, kaffe og te resten af dette semester.

 

Medarbejdere

Den udvidede genåbning kan betyde, at flere medarbejdere skal møde fysisk på arbejde. De vil få direkte besked fra deres leder. Alle skal kunne fremvise en negativ coronatest, som er højst 72 timer gammel, for at få adgang til universitetet.

Vi afventer stadig yderligere instruktioner om, hvordan den forestående normalisering af fysisk fremmøde på arbejdspladserne skal foregå.

 

Ph.d.-studerende

Ph.d.-studerende kan få adgang til campus til undervisning inden for den givne ramme for genåbning. Dette betyder, at de kan modtage undervisning på campus, så længe universitetet ikke overskrider rammen på 50 procent.

Derudover kan ph.d.-studerende gennemføre fysiske undervisningsaktiviteter på samme vilkår som øvrige undervisere.

 

Sociale arrangementer

Den udvidede genåbning gælder kun for faglige aktiviteter. Der må stadig ikke afholdes sociale aktiviteter, som ikke er initieret af universitetet, herunder fredagsbarer.

 

Spørgsmål om udvidelsen af genåbningen kan som altid rettes til coronamailen coronavirus@aau.dk, hvis svaret ikke kan findes i FAQ’erne på AAU’s coronahjemmeside www.aau.dk/coronavirus.

Med venlig hilsen

Søren Lind Christiansen

Universitetsdirektør

-----------------------------------

Dear all

Last week, the parties behind the reopening agreement decided to enlarge the reopening of the universities from 21 May, so that a larger number of students will be allowed physical access to the institutions.

At AAU this means that as of 21 May half of the university’s students will gain access to campus for teaching activities, project work and master thesis writing including laboratory work. A further 10 percent will have access to study halls, group rooms and libraries.

Furthermore, it will be possible to conduct supervision physically, and in certain cases exams may be held physically in due regard of the demands for distance and hygiene.

Students who will gain access to teaching activities, project work, supervision etc. on campus under the enlarged reopening will be notified directly by their program. Everybody who has access to the university must still be able to present a negative coronatest no more than 72 hours old.

 

The canteens

AAU canteens in Esbjerg and Copenhagen and at Fibigerstræde 15 and in CREATE in Aalborg will reopen on 17 May. However, they will only have a reduced choice of food and limited opening hours. AAU has decided to economically support student-friendly prices on sandwiches, salads, coffee and tea for the remainder of the semester.

 

Staff

The enlarged reopening may mean that more employees will have to go to work physically. They will be notified directly by their manager. Everybody must be able to present a negative coronatest no more than 72 hours old in order to have access to the university.

We are still awaiting further instructions about how the up-coming normalization of physical presence at the work places will be carried out.

 

PhD students

PhD students may have access to campus for teaching within the given frame of reopening. This means that they can receive instruction on campus as long at the university does not exceed the frame of 50 percent.

Furthermore, PhD students may carry out teaching activities on the same conditions as other teaching staff.

 

Social events

The enlarged reopening only applies to professional activities. It is still not possible to hold social activities that are not initiated by the university. This includes Friday bars.

 

Questions about the enlarged reopening may, as always, be directed to the corona e-mail coronavirus@aau.dk, if the answer can not be found in the FAQ’s on AAU’s corona website www.aau.dk/coronavirus.

Kind regards

Søren Lind Christiansen

University Director

 

Tidligere nyt om AAU og coronavirus/Previous news about AAU and coronavirus

 • +

  4. maj: Medarbejdere fortsat hjemsendt | Staff still sent home

  English version below

  Kære alle

  Folketingets partier har natten til tirsdag indgået en aftale om yderligere genåbning af det danske samfund. Et element i aftalen er, at der skal udarbejdes en plan for gradvis normalisering af fysisk fremmøde på arbejdspladserne begyndende fra den 21. maj 2021. Planen skal inden vedtagelse drøftes med aftalepartierne.

  Hvordan normaliseringen skal foregå er således endnu ikke fastlagt. For medarbejdere på AAU betyder den nye aftale derfor, at situationen er uændret, og at alle fortsat er hjemsendt til og med 20. maj. Vi sender yderligere information ud, når vi ved, hvordan normaliseringen konkret skal foregå.

  Medarbejdere, der har fået godkendelse til at møde frem på campus, skal fortsat kunne fremvise en negativ coronatest, som er mindre end 72 timer gammel. Se yderligere oplysninger om dette på AAU’s coronahjemmeside www.aau.dk/coronavirus.

  I den nye aftale om genåbning indgår også muligheden for at lade alle studerende på videregående uddannelser vende tilbage på halv tid. Hvordan denne mulighed kan udmøntes på AAU, drøfter universitetsledelsen i den kommende dage, hvorefter der bliver sendt information ud til alle medarbejdere og studerende.

  Med venlig hilsen

  Søren Lind Christiansen

  Universitetsdirektør

   

  --------------------------------------------

  Dear all

  On the night between Monday and Tuesday, the parties in the Danish parliament have agreed on further reopening of the Danish society. One element of the agreement is that a plan will be worked out detailing a gradual normalization of physical presence at the work places, starting from 21 May 2021. Before approval this plan must be discussed among the parties in parliament.

  How the normalization will happen has therefore not yet been determined. For AAU staff the new agreement means that the situation is unchanged and that all staff is still sent home up until and including 20 May. We will supply further information when we know how the normalization will be carried out.

  Staff who has received special approval to be physically present at the university must still be able to present a negative coronatest no more than 72 hours old. Further information about this can be found at AAU’s corona website www.aau.dk/coronavirus.

  The new agreement also includes the possibility of letting all students at the university come back to campus half of the time. How this possibility may be implemented at AAU will be discussed by the university management in the coming days. After this we will send out information to all staff and students.

  Kind regards

  Søren Lind Christiansen

  University Director

 • +

  16. april: Udvidelse af genåbningen | Reopening enlarged

  English version below

  Kære alle

  Partierne bag aftalen om genåbning har besluttet at udvide den nuværende fase af genåbningen, således at et større antal af studerende på de videregående uddannelser må møde fysisk frem på institutionerne. Hvor universiteterne tidligere har måttet give 20 procent af de studerende adgang til campus, forhøjes dette fra 21. april til 30 procent.

  Udvidelsen gælder dog kun uddannelsesinstitutioner uden for hovedstadsområdet, da niveauet af coronasmitte i hovedstaden fortsat er højere end i resten af landet.

  På Aalborg Universitet betyder dette, at flere studerende i Aalborg og Esbjerg får adgang til campus, mens det nuværende omfang af fysisk fremmøde i København forbliver uændret. Studerende, der pr. 21. april får adgang til campus, får direkte besked fra deres studie.

  Medarbejdere, der skal møde frem på campus i forbindelse med udvidelsen af genåbningen, får besked fra deres nærmeste personaleleder.

  Kantiner

  Kantinerne på universitetet har den forgangne uge været åbne. Vi er dog desværre nødt til at lukke dem på grund af ekstremt lav omsætning. Vi vil revurdere situationen omkring kantinerne, når yderligere genåbning er mulig.

  Med venlig hilsen

  Søren Lind Christiansen

  Universitetsdirektør

   

  ----------------------------------

  Dear all

  The parties behind the agreement on reopening have decided to enlarge the current phase of reopening, so that a higher number of students at the universities are allowed access to their institutions. Earlier the universities were allowed to grant access to 20 percent of the student population. As of 21 April this has been raised to 30 percent.

  The enlargement only applies to institutions outside the capital area, since the level of corona infection is still higher in the capital than in the rest of the country.

  At Aalborg University this means that more students in Aalborg and Esbjerg will be given access to campus, whereas the level of access in Copenhagen remains unchanged. Students who are granted access to the university from 21 April will be notified directly by their programmes.

  Staff, who need to be physically present due to the enlarged reopening will be notified directly by their manager.

  Canteens

  The canteens at the university have been open the past week. Unfortunately, we will have to close them again because of an extremely low level of turnover. We will reevaluate the situation when further reopening is possible.

  Kind regards

  Søren Lind Christiansen

  University Director

 • +

  10. april: Testfaciliteter i Aalborg forsinket | Test facilities in Aalborg delayed

  English version below

   

  Kære alle

  Etableringen af vores lyntestfaciliteter i Aalborg er desværre blevet forsinket. Faciliteterne i Rendsburggade 14 (CREATE) og Fibigerstræde 15 åbner nu først tirsdag den 13. april kl. 8.00 og IKKE som tidligere meddelt mandag den 12. april.

  Lyntestfaciliteterne i Esbjerg og København åbner stadig som planlagt henholdsvis tirsdag 13. april kl. 7.30 og mandag den 12. april kl. 8.00. Jeg skal præcisere, at lyntestfaciliteten i København har åbent på hverdage fra 7.30 til 13.00.

  Med venlig hilsen

  Søren Lind Christiansen

  Universitetsdirektør

  ---------------------------------------------

  Dear all

  The establishment of our quicktest facilities in Aalborg has unfortunately been delayed. The facilities in Rendsburggade 14 (CREATE) and Fibigerstræde 15 will now open on Tuesday 13 April at 8:00 and not as previously announced on Monday 12 April.

  The quicktest facilities in Esbjerg and Copenhagen will still open as planned on Tuesday 13 April at 7:30 and Monday 12 April at 8:00 respectively. I would like to clarify that the quicktest facility in Copenhagen is open on workdays from 7:30 to 13:00.

  Kind regards

  Søren Lind Christiansen

  University Director

 • +

  9. april: Yderligere oplysninger om testfaciliteter | Further information about test facilities

  English below

  Kære alle

  Hermed yderligere oplysninger om de lyntestfaciliteter, som åbner på AAU i næste uge. Bemærk i forhold til tidligere udsendt information, at testfaciliteten i Aalborg midtby er flyttet fra Studenterhuset til CREATE, og at testfaciliteten i Esbjerg findes på adressen Niels Bohrs Vej 103.

  Bemærk også, at du skal medbringe AAU studie- eller medarbejderkort samt sygesikringsbevis for at få adgang til at blive testet, og at åbningstiderne kan ændre sig, hvis vi ser ændringer i behovet for lyntest blandt studerende og medarbejdere. De aktuelle åbningstider kan findes på AAU’s coronaside www.aau.dk/coronavirus.

   

  Aalborg Midtby

  CREATE, Rendsburggade 14, indgang fra fjordsiden

  Åbner mandag den 12. april kl. 8.00

  Åbningstid: Hverdage fra 7.30 til 13.00

   

  Aalborg Øst

  Fibigerstræde 15

  Åbner mandag den 12. april kl. 8.00

  Åbningstid: Hverdage fra 7.30 til 13.00

   

  Esbjerg

  EASV, Niels Bohrs Vej 103

  Åbner tirsdag den 13. april kl. 7.30

  Åbningstid: Hverdage fra 7.30 til 10.30

   

  København

  Bygning D, Frederikskaj 10A

  Åbner mandag den 12. april kl. 8.00

  Åbningstid: Hverdage fra 7.30 til 13.00

   

  Med venlig hilsen

  Søren Lind Christiansen

  Universitetsdirektør

   

  ----------------------------------------------

  Dear all

  Please find below further information about the quicktest facilities that will open at AAU next week. In view of earlier forwarded information you should note that the test facility in central Aalborg has moved from Studenterhuset to CREATE and that the test facility in Esbjerg is located at Niels Bohrs Vej 103.

  Please also not that you must bring your AAU student or staff card and your health insurance card in order to be tested, and that opening hours may change if we see a change in the need of quick testing among staff and students. The current opening hours can be found on AAU’s corona website www.aau.dk/coronavirus.

   

  Central Aalborg

  CREATE, Rendsburggade 13, access from the fjord side

  Opens Monday 12 April at 8:00

  Opening hours: Workdays from 7:30 to 13:00

   

  Aalborg East

  Fibigerstræde 15

  Opens Monday 12 April at 8:00

  Opening hours: Workdays from 7:30 to 13:00

   

  Esbjerg

  EASV, Niels Bohrs Vej 103

  Opens Tuesday 13 April at 7:30

  Opening hours: Workdays from 7:30 to 10:30

   

  Copenhagen

  Building D, Frederikskaj 10A

  Opens Monday 12 April at 8:00

  Opening hours: Workdays from 7:30 to 13:00

   

  Kind regards

  Søren Lind Christiansen

  University Director

   

 • +

  7. april: Coronatest i forbindelse med delvis genåbning | Coronatest in connection with partial reopening

  English version below

  Kære alle

  På mandag den 12. april får et antal medarbejdere og studerende igen adgang til AAU i forbindelse med den delvise genåbning af universiteterne vedtaget af folketingets partier før påsken.

  For at forebygge smittespredning skal alle, der kommer ind på campus, følge de gældende retningslinjer for afstand, mundbind, rengøring og håndhygiejne. Disse kan findes på AAU’s coronahjemmeside www.aau.dk/coronavirus, som løbende bliver opdateret.

  VIGTIGT – krav om coronatest

  Det er desuden en betingelse, at alle studerende og ansatte, som færdes indendørs på universitetet, kan fremvise en negativ coronatest, som er mindre end 72 timer gammel, regnet fra podningstidspunktet.

  Testen kan være enten en lyntest eller en PCR-test foretaget i et af de offentlige testcentre. Som supplement til de offentlige tilbud opretter AAU desuden fire egne lyntestfaciliteter på følgende adresser:

  • Gammeltorv 10 i Aalborg (ved Studenterhuset)
  • Fibigerstræde 15 i Aalborg Øst
  • Erhvervsakademi Sydvest (EASV), Spangsbjerg Kirkevej 107 i Esbjerg
  • Bygning D, Frederikskaj 10A i København

  Testfaciliteterne vil være klar 12. april eller snarest derefter. Åbningstider vil fremgå af AAU’s coronahjemmeside www.aau.dk/coronavirus.

  Studerende og ansatte, der er testet positive for coronavirus, må under ingen omstændigheder møde op på AAU, før de har overstået sygdomsforløb/karantæneperiode. Hvis man bliver testet positiv i en af AAU’s egne lyntestfaciliteter skal man øjeblikkeligt forlade campus.

  Dokumentation for negativ coronatest

  Dokumentationen for negativ coronatest kan være i papirformat eller elektronisk. Den skal indeholde følgende oplysninger:

  • Den testede persons navn svarende til personens navn på det medbragte studie- eller medarbejderkort, pas, kørekort, sundhedskort eller andet offentligt udstedt identitetskort.
  • Tidspunktet for testen.
  • Resultatet af testen.

  Dokumentation for negativ coronatest skal fremvises på forlangende. Der vil blive gennemført regelmæssige stikprøvekontroller på alle campusser.

  Konsekvenser af manglende negativ coronatest

  Studerende eller ansatte, som ikke kan fremvise negativ coronatest, vil blive bedt om at forlade campusbygningerne øjeblikkeligt. De kan efterfølgende komme tilbage, når de er blevet testet med negativt resultat.

  Undtagelser fra kravet om negativ coronatest

  Undtaget fra at kunne fremvise negativ coronatest er medarbejdere og studerende, som inden for de seneste 12 uger har været smittet med coronavirus og har overstået sygdomsforløb/karantæneperiode. Disse skal i stedet kunne fremvise et positivt testsvar, der er mindst 14 dage gammelt.

  Studerende og ansatte, der er undtaget fra at blive coronatestet, skal ligeledes kunne fremvise lægeerklæring for dette.

  Vaccination mod coronavirus kan indtil videre ikke erstatte en negativ coronatest.

  Særligt for medarbejdere – coronatest i arbejdstiden

  Hvis medarbejderen er blevet bedt af sin leder om at møde fysisk på arbejde, skal coronatesten så vidt muligt gennemføres i medarbejderens sædvanlige arbejdstid. Er dette ikke muligt, skal medarbejderen kompenseres for den tid, der bruges på testen. I de timer, hvor AAU’s egne lyntestfaciliteter holder åbent, anbefales det så vidt muligt at benytte dem.

  Yderligere oplysninger om coronatest og forholdsregler ved fysisk fremmøde vil i løbet af de kommende dage kunne findes på AAU’s coronahjemmeside www.aau.dk/coronavirus.

  Med venlig hilsen

  Søren Lind Christiansen

  Universitetsdirektør

  ---------------------

  Dear all

  On Monday 12 April a number of staff and students will regain access to AAU in connection with the partial reopening of the universities that the parties in Parliament decided before Easter.

  In order to reduce the risk of spreading infection everybody who enters campus must follow the rules that apply in terms of distance, facemasks, cleaning and hand hygiene. These can be found on AAU’s corona website www.aau.dk/coronavirus, which is continuously updated.

  IMPORTANT – coronatest required

  It is also a requirement that all staff and students present indoors at the university can show a negative coronatest no more than 72 hours old from the time of testing.

  The coronatest can be either a quicktest or a PCR-test taken at one of the public test centres. As a supplement to public test centres AAU is also establishing four quicktest facilities of its own on the following locations:

  • Gammeltorv 10 in Aalborg (at Studenterhuset)
  • Fibigerstræde 15 in Aalborg East
  • Erhvervsakademi Sydvest (EASV), Spangsbjerg Kirkevej 107 in Esbjerg
  • Building D, Frederikskaj 10A in Copenhagen

  The test facilities will be ready on or shortly after 12 April. Opening hours can be seen at AAU’s corona website www.aau.dk/coronavirus.

  Staff and students who have tested positive for coronavirus are under no circumstances allowed at AAU before they are no longer sick or have ended their quarantine. If a staff member or student is tested positive in one of AAU’s own quicktest facilities, the person is required to leave campus immediately.

  Documentation for negative coronatest

  The documentation for a negative coronatest can be in paper or electronic form. It must contain the following information:

  The name of the tested person identical to the name of the person in the brought study or staff card, passport, driver’s license, health card or other publicly issued identity card.
  The time of the test.
  The result of the test.

  The documentation for a negative coronatest must be shown when demanded. There will be regular sample controls on all campuses.

  Consequenses of lack of negative coronatest

  Staff or students who can not show a negative coronatest when asked, will be required to leave campus immediately. They may return when they have been tested and received a negative result.

  Excemptions from the requirement for negative coronatest

  Exempt from the requirement to show a negative coronatest are students and staff who have been infected with coronavirus within the last 12 weeks and who are no longer sick or have ended their quarantine. These persons must instead be able to show a positive test result at least 14 days old.

  Staff and students who are exempt from coronatesting must likewise be able to show a medical certificate for this.

  Vaccination against coronavirus can so far not replace a negative coronatest.

  Especially for staff – coronatest during working hours

  If a staff member has been asked by their superior to be physically present at the university, the corona test should, whenever possible, be taken during the usual working hours of the staff member. If this is not possible, the staff member should be compensated for the time used. During the hours when AAU’s own quicktest facilities are open we recommend using them whenever possible.

  Further information about coronatest and other precautions when physically present at campus will be available at AAU’s corona website www.aau.dk/coronavirus in the coming days.

  Best regards

  Søren Lind Christiansen

  University Director

 • +

  24. marts: Delvis genåbning for studerende | Partial reopening for students

  English version below

  Kære alle

  Et bredt flertal af Folketingets partier vedtog mandag en plan for genåbning af det danske samfund. I planen indgår også, at de studerende efter påske igen delvis får adgang til universiteterne efter følgende retningslinjer:

  • 20 procent af universitetets studerende må møde fysisk op på campus. Alle skal kunne fremvise en negativ coronatest, som er højst 72 timer gammel.
  • Yderligere 10 procent af universitetets studerende kan få adgang til læsesale, grupperum og biblioteker. Alle skal kunne fremvise en negativ coronatest, som er højst 72 timer gammel.
  • Afgangsstuderende på uddannelser med mange praksiselementer må vende tilbage med 50 procents fremmøde. Alle skal kunne fremvise en negativ coronatest, som er højst 72 timer gammel.

  Da det desværre stadig ikke er muligt at åbne fuldt op for alle studerende på nuværende tidspunkt og af hensyn til de kommende ugers planlægning af undervisning og eksamen, har AAU’s direktion besluttet følgende:

  • Fra 12. april får et antal studerende (se ovenstående) adgang til campus for undervisning og projektarbejde samt specialeskrivning med tilhørende laboratorieadgang. De berørte studerende får direkte besked fra deres studie.
  • I tilfælde hvor afholdelse af eksamen kræver fysisk fremmøde, vil dette tillades under hensyntagen til krav om afstand og hygiejne, og under forudsætning af, at alle kan fremvise en negativ coronatest, som er højst 72 timer gammel.
  • Undervisning og eksamen i den resterende del af forårssemesteret 2021 afvikles i øvrigt  stadig digitalt.
  • Al vejledning skal i resten af forårssemesteret foregå digitalt.

  Med 20.000 studerende fordelt på godt 200 uddannelser samt et krav om at oprette testfaciliteter og kontrol af coronatest står AAU lige nu med en meget stor og kompliceret opgave. Der vil først i de kommende dage og uger være overblik over, hvordan den skal løses. Studerende, som får adgang til campus, kan derfor ikke regne med at få besked før i ugen efter påske.

   

  Medarbejdere

  For universitetets ansatte gælder fortsat, at de er hjemsendt, foreløbig frem til 6. maj, hvor sundhedsmyndighederne genovervejer deres anbefalinger vedrørende hjemmearbejde.

  Et antal medarbejdere vil dog få adgang til campus i forbindelse med, at de studerende kan møde frem på universitetet fra 12. april. Hvem, det drejer sig om, bliver ligeledes afklaret i de kommende dage og uger, når det er besluttet hvilke aktiviteter, der gennemføres fysisk.

  Medarbejdere skal ligesom studerende kunne fremvise en negativ coronatest, som er højst 72 timer gammel, for at få adgang til campus. Bemærk, at fra 6. april gælder det også de medarbejdere og studerende, som hidtil har haft dispensation til at møde fysisk frem på universitetet.

   

  Universitetsbiblioteket AUB

  Bemærk også, at universitetsbiblioteket AUB allerede nu er delvis åbent. Der arbejdes på at afklare, om en yderligere åbning er mulig, når de offentlige biblioteker efter planen genåbner 21. april. Hold øje med AUB’s hjemmeside www.aub.aau.dk for yderligere oplysninger.

  Med venlig hilsen

  Søren Lind Christiansen

  Universitetsdirektør

  ----------------------------------------------------

  Dear all,

  On Monday, a broad majority of the parties in the Parliament adopted a plan for reopening Danish society. The plan also includes allowing students partial access to the universities again after Easter in accordance with the following guidelines:

  • Twenty percent of university students may be on campus in person. Everyone must be able to present a negative corona test that is no more than 72 hours old.
  • An additional 10 percent of university students may access reading rooms, group rooms and libraries. Everyone must be able to present a negative corona test that is no more than 72 hours old.
  • Students in their final year of programmes with many practical elements may return with 50 percent attendance. Everyone must be able to present a negative corona test that is no more than 72 hours old.

  Unfortunately, as it is still not possible to fully open for all students at present, and in consideration of planning teaching and exams, the AAU Executive Management has decided the following:

  • Starting April 12, a number of students (see above) will have access to campus for teaching activities, project work and writing of thesis with access to laboratories. Students will be notified directly by their programme.
  • In cases where exams require physical attendance, this will be allowed taking into account distance and hygiene requirements and provided that everyone can present a negative corona test that is no more than 72 hours old.
  • Teaching and exams for the remainder of the spring semester 2021 will otherwise be conducted digitally.
  • All supervision will be done digitally for the rest of the spring semester.

  With 20,000 students spread over more than 200 programmes as well as a requirement to set up test facilities and to oversee coronavirus testing, AAU is currently faced with a very large and complicated task. Thus an overview of how this will be resolved will take shape over the coming days and weeks. Students allowed access to campus therefore cannot expect to be notified until the week after Easter.

   

  Staff

  University staff members will continue to work from home at least until May 6 when health authorities will reconsider their recommendations on this.

  However, a number of staff members will have access to campus with regard to students being at the university in person starting 12 April. The staff members who will be allowed such access will also be determined over the coming days and weeks once it is decided what activities are to take place in person.

  In order to access the campus, staff members, similar to students, must be able to present a negative coronavirus test that is no more than 72 hours old. Please note that starting 6 April this also applies to those staff and students who have thus far had been given dispensation to be at the university in person.

   

  Aalborg University Library aub

  Please also note that the Aalborg University Library (AUB) is already partially open. Work is ongoing to determine whether further opening is possible when public libraries are scheduled to reopen on April 21. Keep an eye on the AUB website www.aub.aau.dk for further information.

   

  Kind regards,

  Søren Lind Christiansen

  University Director

 • +

  26. februar: Forlængelse af Covid-19 restriktioner | Extended period of the current Covid-19 restrictions

  English version below

  Kære alle.

  Regeringen har forlænget de nuværende Covid-19-restriktioner. Det betyder, at Aalborg Universitet fortsat er fysisk lukket til og med den 6. april 2021.

  Det betyder frem til og med den 6. april, at:

  • Medarbejdere skal arbejde hjemme, og fysisk tilstedeværelse på campus må kun ske efter tilladelse fra hovedområdelederen

  Som I er blevet orienteret om pr. mail den 18. februar 2021, har direktionen besluttet, at undervisning og eksamen fortsat afvikles digitalt til og med den 12. april 2021.
  Denne beslutning ændres ikke på baggrund af regeringens udmelding.

  Det betyder frem til og med den 12. april, at:

  • Undervisning og eksamen afvikles digitalt. Der kan dog være helt særlige tilfælde, f.eks. laboratorie-, klinik eller værkstedsundervisning, hvor digital omlægning ikke er mulig, og hvor undervisningen derfor kun kan gennemføres med fysisk fremmøde – dog kun efter aftale med dekanen.
   Studerende får direkte besked fra deres studier om konkrete ændringer.
  • Ved digitale gruppeprøver må de studerende i gruppen ikke sidde i samme lokale, da afstandskravet ikke kan overholdes.

  Forsamlingsforbuddet på max. 5 personer gælder fortsat ikke for universitetets aktiviteter.
  Det er derfor stadig tilladt for grupper på 6 studerende og derover at deltage i fysisk eksamen på campus, (hvor dekanen har givet dispensation til fysisk afvikling), så længe afstandskravet kan overholdes. 
   

  Med venlig hilsen
  Søren Lind Christiansen
  Universitetsdirektør

  --------------------------------------------

  Dear all,

  The government has extended the current Covid-19 restrictions. This means that Aalborg University remains physically closed up to and including 6 April 2021.

  This means that up to and including 6 April:

  • Staff members must work from home, and being on campus in person is only allowed with the permission of the head of the main area.

  As you were informed by email on 18 February 2021, the Executive Management decided that teaching and exams will continue to be conducted digitally until 12 April 2021.
  The government's announcement does not change this decision.

  This means that up to and including 12 April:

  • Teaching and exams will be conducted digitally. However, there may be special cases, such as laboratory, clinical or workshop instruction where it is not possible to switch to digital; the teaching may thus be done in person – but only by agreement with the dean.
   Students are notified of specific changes directly by their programmes.
  • For digital group exams, students in the group must not sit in the same room since this does not allow for the distance requirement to be met.

  The assembly ban of maximum 5 persons still does not apply to the university's activities.
  It is therefore still permitted for groups of 6 students 
   

  Kind regards,
  Søren Lind Christiansen
  Director  

 • +

  18. februar: Forlængelse af online undervisning og eksamen | Extended period of online teaching and exams

  English version below

  Kære alle

  Universiteterne er fortsat delvist nedlukket. Det nuværende niveau af nedlukning er som minimum gældende frem til og med 28. februar 2021, men der vurderes at være stor sandsynlighed for, at restriktionerne forlænges. På baggrund af den store sandsynlighed for forlængede restriktioner har AAU’s direktion valgt at give både medarbejdere og studerende mulighed for at planlægge længere frem i tiden.

  Direktionen har derfor besluttet, at undervisningen og eksamen fortsat afvikles digitalt til og med den 12. april 2021.

  Det betyder frem til og med 12. april, at

  • Undervisning og eksamen afvikles digitalt. Der kan dog være helt særlige tilfælde, f.eks. laboratorie-, klinik eller værkstedsundervisning, hvor digital omlægning ikke er mulig, og hvor undervisningen derfor kun kan gennemføres med fysisk fremmøde – dog kun efter aftale med dekanen. Studerende får direkte besked fra deres studier om konkrete ændringer.
  • Ved digitale gruppeprøver må de studerende i gruppen ikke sidde i samme lokale, da afstandskravet ikke kan overholdes.

  Forsamlingsforbuddet på max. 5 personer gælder fortsat ikke for universitetets aktiviteter. Det er derfor stadig tilladt for grupper på 6 studerende og derover at deltage i fysisk eksamen på campus, (hvor dekanen har givet dispensation til fysisk afvikling), så længe afstandskravet kan overholdes. 

  Direktionens beslutning vedrører udelukkende forlængelse af perioden for afvikling af digital undervisning og eksamen.

  En eventuel forlængelse af det nuværende niveau for hjemsendelse af medarbejdere afventer myndighedernes udmelding.

  Med venlig hilsen

  Søren Lind Christiansen

  Universitetsdirektør

  --------------------------------------------

  Dear all,

  The universities remain partially locked down. The current level of lockdown applies at least until 28 February 2021, but it is highly likely that the restrictions will be extended. In view of the high likelihood of extended restrictions, the AAU Executive Management opted to enable both staff and students to plan further into the future.

  The Executive Management has therefore decided that teaching and exams will continue to be conducted digitally up to and including 12 April 2021.

  This means that up to and including 12 April:

  • Teaching and exams will be conducted digitally. However, there may be special cases, such as laboratory, clinical or workshop instruction where it is not possible to switch to digital; the teaching may thus be done in person – but only by agreement with the dean. Students are notified of specific changes directly by their programmes.
  • For digital group exams, students in the group must not sit in the same room since this does not allow for the distance requirement to be met.

  The assembly ban of maximum 5 persons still does not apply to the university's activities. It is therefore still permitted for groups of 6 students and above to participate in exams in-person on campus (where the dean has granted a waiver for in-person exams) as long as the distance requirement can be met. 

  The decision of the Executive Management relates solely to the extension of the period for conducting digital teaching and exams.

  A possible extension of staff members working from home at the current level awaits an announcement by the authorities.

  Kind regards,

  Søren Lind Christiansen

  Universitetsdirektør

 • +

  12. januar: Restriktioner forlænget til 28. februar | Restrictions extended to 28 February

  English version below

  Kære alle

  Den 5. januar 2021 meddelte statsministeren, at corona-situationen er alvorlig i Danmark, og at en række restriktioner blev skærpet. Bl.a. blev afstandskravet hævet fra mindst 1 meter til mindst 2 meter, og forsamlingsforbuddet blev sænket fra 10 personer til 5 personer.

  Universiteterne er fortsat delvist nedlukket. De nuværende restriktioner er varslet til at gælde til og med 17. januar 2021, men universiteterne har på et møde med Undervisnings- og Forskningsministeriet fået besked om, at de med stor sandsynligvis forlænges.

  På baggrund af den store sandsynlighed for forlængede restriktioner har AAU’s direktion valgt at give både medarbejdere og studerende mulighed for at planlægge længere frem i tiden. Direktionen har derfor besluttet, at det nuværende niveau af nedlukning på Aalborg Universitet forlænges til og med den 28. februar 2021.

  Det betyder frem til og med 28. februar, at

  • Undervisning og eksamen i februar afvikles digitalt. Der kan dog være helt særlige tilfælde, f.eks. laboratorie-, klinik eller værkstedsundervisning, hvor digital omlægning ikke er mulig, og hvor undervisningen derfor kun kan gennemføres med fysisk fremmøde – dog kun efter aftale med dekanen. Studerende får direkte besked fra deres studier om konkrete ændringer.
  • Ved digitale gruppeprøver må de studerende i gruppen ikke sidde i samme lokale, da afstandskravet ikke kan overholdes.
  • Medarbejdere skal arbejde hjemme, og fysisk tilstedeværelse på campus må kun ske efter tilladelse fra hovedområdelederen.

  Forsamlingsforbuddet på max. 5 personer gælder fortsat ikke for universitetets aktiviteter. Det er derfor stadig tilladt for grupper på 6 studerende og derover at deltage i fysisk eksamen på campus, (hvor dekanen har givet dispensation til fysisk afvikling), så længe afstandskravet kan overholdes.  

  Ændrede rejsevejledninger

  Den 8. januar 2021 ændrede Udenrigsministeriets sine rejsevejledninger, således at alle rejser til hele verden frarådes. Beslutningen gælder til og med den 17. januar 2021.

  Dette betyder, at forskere og studerende til og med 17. januar ikke kan rejse på forsknings- og studieophold i udlandet.

  AAU-forskere og studerende, som allerede opholder sig i udlandet, opfordres ikke til at rejse hjem.

  Udenrigsministeriets rejsevejledninger kan findes her: Udenrigsministeriets rejsevejledninger

  [18. februar 2021: Se venligst FAQ om rejser til udlandet for opdaterede oplysninger].

  Nye indrejserestriktioner

  Regeringen besluttede også i sidste uge at skærpe indrejserestriktionerne til Danmark. Studerende og medarbejdere, der opholder sig i udlandet, men har bopæl i Danmark, vil fortsat have mulighed for at rejse ind i Danmark. De skal dog fremvise en negativ COVID-19-test, der er højst 24 timer gammel ved indrejse. De skærpede indrejserestriktioner kan findes her: https://coronasmitte.dk/rejser-ind-i-danmark.

  [18. februar 2021: Indrejserestriktionerne ændres løbende. Det er til hver en tid vigtigt at orientere sig på ovennævnte side om de seneste regler].

  Med venlig hilsen

  Søren Lind Christiansen

  Universitetsdirektør

  --------------------------------------------------

  Dear all,

  On 5 January 2021, the Prime Minister announced that the coronavirus situation is serious in Denmark and that a number of restrictions were tightened. These include the distance requirement raised from at least 1 meter to at least 2 meters and the assembly ban lowered from 10 people to 5 people.

  Universities remain partially locked down. The current restrictions were announced to apply until 17 January 2021, but the universities were informed at a meeting with the Ministry of Higher Education and Science that they are likely to be extended.

  In view of the high likelihood of extended restrictions, the AAU Executive Management opted to enable both staff and students to plan further into the future.  The Executive Management therefore decided that the current level of lockdown at Aalborg University will be extended until 28 February 2021.

  This means, up to and including 28 February, that

  • Teaching and exams in February will be conducted digitally. However, there may be special cases, such as laboratory, clinical or workshop instruction where it is not possible to switch to digital; the teaching may thus be done in person – but only by agreement with the dean. Students are notified of specific changes directly by their programmes.
  • For digital group exams, students in the group must not sit in the same room since this does not allow for the distance requirement to be met.
  • Staff members must work from home, and physical presence on campus is only allowed with the permission of the head of the main area.

  The assembly ban of maximum 5 persons still does not apply to the university's activities. It is therefore still permitted for groups of 6 students and above to participate in exams in-person on campus (where the dean has granted a waiver for in-person exams) as long as the distance requirement can be met. 

  Changed travel advisory

  On 8 January 2021, the Ministry of Foreign Affairs amended its travel guidance and advises against all travel to the entire world. The decision applies until 17 January 2021.

  This means that, up to and including 17 January, researchers and students may not travel outside Denmark for research and study abroad.

  AAU researchers and students already abroad are not encouraged to travel home to Denmark.

  The Ministry of Foreign Affairs' travel advisory can be found here: Travel advisory

  [18 February: Please see FAQ about travelling abroad for updated information].

  New entry restrictions

  The government also decided last week to tighten entry restrictions to Denmark. Students and staff who are on stays abroad but reside in Denmark will continue to be able to enter Denmark. However, they must present a negative COVID-19 test that is not more than 24 hours old upon entry. The stricter entry restrictions can be found here: Entry restrictions

  [18 Februar 2021: The entry restrictions are changed continuously. It is at all times important to check the latest regulations on the above-mentionned webpage].

  Kind regards,

  Søren Lind Christiansen

  University Director

AAU's coronatestfaciliteter

Bemærk, at der også fra 14. juni skal bæres mundbind på testfaciliteterne.

Please note that it is still mandatory to wear a facemask at the testfacilities, also after 14 June.

 

Aalborg Midtby

CREATE, Rendsburggade 14, indgang fra fjordsiden

Åbningstid: Mandag og torsdag fra 7.00 til 10.00

Sidste testdag er 29. juli, hvorefter testfaciliteten lukker.

Open Monday and Thursday from 7:00 to 10:00.

Last day of testing is 29 July, after which the facility will close.

 

Aalborg Øst

Fibigerstræde 15

Åbningstid: Hverdage fra 7.30 til 13.00

Sidste testdag er 2. juli, hvorefter testfaciliteten lukker.

Last day of testing is 2 July, after which the facility will close.

 

Esbjerg

EASV, Niels Bohrs Vej 103

Åbningstid: Hverdage fra 7.30 til 10.30

Sidste testdag er 2. juli, hvorefter testfaciliteten lukker.

Last day of testing is 2 July, after which the facility will close.

 

København

Bygning D, Frederikskaj 10A

Åbningstid: Hverdage fra 7.30 til 13.00

Sidste testdag er 2. juli, hvorefter testfaciliteten lukker.

Last day of testing is 2 July, after which the facility will close.

Links til offentlige myndigheders websites / Links for Danish Authorities' Websites

Se generelle informationer om coronavirus fra de danske myndigheder herunder / See corona virus information from the Danish authorities' websites below: