Spring til indhold
Forside

AAU-information om/About Coronavirus

Information om Coronavirus (COVID-19) for studerende og ansatte på Aalborg Universitet (AAU).

FAQ Medarbejdere/EmployeesFAQ Studerende/Students

AAU-information om/About Coronavirus

Information om Coronavirus (COVID-19) for studerende og ansatte på Aalborg Universitet (AAU).

FAQ Medarbejdere/EmployeesFAQ Studerende/Students

Spørgsmål/Questions

KONTAKT AAU'S coronaberedskab og hent Tro- og love erklæring/Solemn Declaration statement
Tro- og loveerklæring om overstået selvisolation
Hent skabelon til tro- og loveerklæring om overstået selvisolation
Solemn declaration in case of breaking isolation after corona infection
Get template for Solemn declaration in case of breaking isolation after corona infection
SPØRGSMÅL TIL AAU'S CORONABEREDSKAB?
Skriv til:

coronavirus@aau.dk
QUESTIONS FOR AAU'S CORONA TASK FORCE?
Write to email:
coronavirus@aau.dk

28. januar: Restriktioner ophævet | Restrictions lifted

English version below

Kære alle medarbejdere og studerende på Aalborg Universitet

Som I ved, har Folketingets partier besluttet at ophæve alle coronarestriktioner fra og med tirsdag den 1. februar. Det betyder, at alle aktiviteter på Aalborg Universitet fra den dato kan genoptages som før coronaepidemien. Alle medarbejdere kan møde frem på universitetet, og der vil ikke længere være krav om at fremvise coronapas eller bære mundbind i universitetets bygninger.

Vær dog opmærksom på, at der stadig kan være møder, forelæsninger, eksamener og andre undervisningsaktiviteter, som er planlagt til at foregå online, og som ikke nødvendigvis bliver omlagt til at foregå med fysisk fremmøde. Studerende får direkte besked fra deres studie, hvis der sker ændringer i aktiviteterne på deres uddannelse.

Medarbejdere, der har arbejdet hjemmefra under den seneste nedlukning opfordres til at drøfte med deres nærmeste leder, hvordan de bedst muligt vender tilbage til arbejdspladsen.

Det er naturligvis positivt , at Epidemikommissionen nu vurderer, at coronaepidemien er på et niveau, som gør det muligt at ophæve restriktionerne. Jeg vil dog bede alle om at tage hensyn til, at der på universitetet stadig er medarbejdere og studerende, som har særlig risiko for at blive alvorligt syge af covid-19, eller som af andre personlige årsager fortsat måtte ønske at bruge værnemidler som f.eks. mundbind.

Jeg vil også opfordre alle til fortsat at følge sundhedsmyndighedernes generelle råd om forebyggelse af smitte. Det vil sige:

 • Bliv vaccineret
 • Bliv hjemme og bliv testet, hvis du har symptomer
 • Hold afstand
 • Luft ud og skab gennemtræk
 • Vask dine hænder tit eller brug håndsprit
 • Gør rent, særligt overflader som mange rører ved

Spørgsmål til ovenstående kan som altid rettes til coronamailen coronavirus@aau.dk, hvis svaret ikke kan findes i FAQ’erne på vores coronaside aau.dk/coronavirus . FAQ’erne bliver opdateret i begyndelsen af næste uge.

Med venlig hilsen

Søren Lind Christiansen,
Universitetsdirektør

----------------------------------

Dear staff and students at Aalborg University,

As you know, the parties in Parliament decided to lift all coronavirus restrictions as of Tuesday, 1 February. This means that as of that date all activities at Aalborg University may be resumed as before the coronavirus epidemic. All staff members may be present at the university, and there will no longer be a requirement to present corona passports or wear face masks in the university buildings.

Please note, however, that there may still be meetings, lectures, exams and other teaching-related activities that have been scheduled as online and will not necessarily be rescheduled to take place in person. Students are directly notified by their programme of any changes to their activities.

Staff members who have been working from home during the recent lockdown are encouraged to discuss with their immediate superior how best to return to the workplace.

It is of course positive that the Epidemic Commission has now assessed the coronavirus epidemic to be at a level that makes it possible to lift the restrictions. However, I would ask everyone to take into account that there are still staff members and students at the university who are particularly at risk of becoming seriously ill from COVID-19 or who, for other personal reasons, may continue to wish to use protective equipment such as face masks.

I would also urge everyone to continue to follow the general advice of the health authorities on the prevention of infection. That is:

 • Get vaccinated
 • Stay home and get tested if you have symptoms
 • Keep a safe distance
 • Air out and create cross-ventilation
 • Wash your hands often or use hand sanitizer
 • Clean, especially high-touch surfaces

As always, questions on any of the above may be sent to the email coronavirus@aau.dk if the answer cannot be found in the FAQ on the AAU coronavirus website aau.dk/coronavirus . The FAQ will be updated early next week.

Kind regards
Søren Lind Christiansen,
University Director

17. JANUAR: GRADVIST ØGET FYSISK FREMMØDE | GRADUALLY INCREASED PHYSICAL PRESENCE

English version below

Kære alle medarbejdere på Aalborg Universitet

På baggrund af regeringens udmelding i sidste uge om ophævelse af visse coronarestriktioner har Styrelsen for Forskning og Uddannelse efterfølgende præciseret, at fysisk fremmøde for ansatte på universiteterne nu gradvist må hæves fra 20 procent til 50 procent frem mod 31. januar.

Det er stadig institutlederen eller FS-chefen, som beslutter hvem, der kan møde ind hvornår. Medarbejdere, der efter en konkret vurdering ikke har mulighed for at arbejde hjemme, f.eks. fordi de varetager kritiske funktioner, tæller som hidtil ikke med i de 50 procent.

Der gælder derudover stadig følgende retningslinjer:

 • Fremmøde forudsætter, at Sundhedsstyrelsens generelle anbefalinger om afstand mellem medarbejdere, hygiejne, udluftning mv., efterleves.
 • Kravet om coronapas og mundbind ved fysisk fremmøde er fortsat gældende.
 • Møder afholdes i størst muligt omfang digitalt.
 • Eksterne fysiske møder begrænses eller holdes digitalt, når det er muligt.
 • Ved fysiske møder begrænses deltagerantallet.
 • Fysisk deltagelse på kurser og konferencer begrænses, men kan efter en konkret vurdering fra ledelsen ske, hvis det er særligt relevant.

Større personalearrangementer med mere end 50 deltagere afholdes digitalt.

Spørgsmål til ovenstående rettes som altid til coronamailen coronavirus@aau.dk , hvis svaret ikke kan findes i FAQ’erne på AAU’s coronahjemmeside www.aau.dk/coronavirus.

Med venlig hilsen
Søren Lind Christiansen
Universitetsdirektør

---------------------------------

Dear all staff at Aalborg University,

Following the announcement of the Danish government last week that certain corona restrictions will be repealed, the Authority for Research and Education has clarified that physical presence for staff at the universities may now be gradually increased from 20 percent to 50 percent towards 31 January.

It is still the head of department or the Shared Services manager who decides who may be physically present when. Exempt from this limit are – as before – staff who are not able to work from home, for instance because they are responsible for critical functions.

Also, the following guidelines are still in place:

 • Physical presence is only possible if the guidelines of the health authorities concerning distance between people, hygiene, ventilation etc. are observed.
 • The demand for corona certificate and facemasks still apply.
 • Meetings are held digitally as far as possible.
 • External meetings are limited or held digitally whenever possible.
 • For in-person meetings the number of participants is limited.
 • In-person participation in courses and at conferences is limited, but may take place after an assessment by the management, if particularly relevant.

Staff events with more than 50 participants are held digitally.
Questions to the above may as always be directed to the coronamail coronavirus@aau.dk if the answer cannot be found in the FAQ’s on AAU’s corona website www.aau.dk/coronavirus .

Kind regards.
Søren Lind Christiansen
University Director

13. JANUAR: RESTRIKTIONER OPRETHOLDT | RESTRICTIONS UPHELD

English version below

Kære alle medarbejdere på Aalborg Universitet

Regeringen meddelte i går, at visse coronarestriktioner – fortrinsvis inden for kulturlivet – ophæves, mens andre opretholdes.

De restriktioner, som angår universiteterne, bliver alle opretholdt foreløbig frem til 31. januar.

For medarbejdere og studerende på Aalborg Universitet er der derfor frem til 31. januar ingen ændringer i forholdene omkring mundbind, coronapas og hjemmearbejde.

Med venlig hilsen
Søren Lind Christiansen
Universitetsdirektør

------------------------------

Dear staff at Aalborg University,

Yesterday, the government announced that certain corona-related restrictions – mostly regarding cultural activities – will be repealed, while others are upheld.

The restrictions concerning the universities are all upheld until 31 January so far.

Therefore, for staff and students at Aalborg University there will be no changes regarding facemasks, corona certificate and working from home until 31 January.

Best regards
Søren Lind Christiansen
Universitetsdirektør

Tidligere nyt om AAU og Coronavirus/Previous news about AAU and Coronavirus

Ekstra links og materiale

SPØRGSMÅL/QUESTIONS?

KONTAKT AAU'S CORONABEREDSKAB
SPØRGSMÅL TIL AAU'S CORONABEREDSKAB?
Skriv til:
coronavirus@aau.dk
QUESTIONS FOR AAU'S CORONA TASK FORCE?
Write to email:
coronavirus@aau.dk