AAU logo
Uddannelse
Forskning
Samarbejde

Information om coronavirus

INFORMATION FRA AAU OM CORONAVIRUS/ INFORMATION FROM AAU ABOUT CORONA VIRUS

Coronavirus grafik

Seneste nyt om AAU og coronavirus

26. marts kl. 15.00

English version below

26. marts kl. 15.00

Kære alle AAU-medarbejdere

Statsminister Mette Frederiksen meddelte tidligere på ugen, at de tiltag, som er sat i værk for at begrænse spredningen af coronavirus, forlænges frem til og med 13. april. Dette betyder bl.a., at Aalborg Universitet fortsat vil være lukket for fysisk adgang indtil samme dato.

Aktiviteter som forelæsninger og møder skal derfor fortsat foregå på digitale platforme, og den forgangne uge har vist, at selv med udbredt fjernundervisning og mødeaktivitet på Skype har universitetet stor overskydende it-kapacitet.

Du kan orientere dig om udviklingen på AAU på denne side. I FAQ’en for medarbejdere kan du også læse mere om, hvordan du skal forholde dig til f.eks. ferie og sygdom i nedlukningsperioden.

Hvis du har spørgsmål om AAU og coronavirus, som du ikke finder svar på i FAQ’en er du altid velkommen til at skrive til os på coronavirus@aau.dk.

Venlig hilsen

AAU’s coronaberedskab

-----------------

26 March at 15:00

Dear all AAU employees,

Earlier this week, Prime Minister Mette Frederiksen announced that measures to limit the spread of coronavirus have been extended to 13 April. This means that Aalborg University will remain closed for all physical access until the same date.

Activities such as lectures and meetings must therefore still be conducted through digital platforms, and the past week has shown that even with extended remote teaching and many meetings on Skype the university has a large surplus of IT-capacity.

You can read more about the developments at AAU on our corona website https://www.aau.dk/coronavirus. In our FAQ for employees you will among other things find answers to what rules apply to holidays and sickness leave during the period when the university remains closed.

If you have questions regarding AAU and the coronavirus that you cannot find the answer to in our FAQ, you are always welcome to write to us on coronavirus@aau.dk

Best regards

AAU’s Corona Task Force

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

25.marts kl. 12.00

Videohilsen/ VIDEO GREETING
med Tak fra Rektor/ With Thanks from Rector 
til AAU's studerende og ansatte / For AAU's students and employees 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

English version below

24. marts kl. 12.30

Kære alle AAU-studerende

Statsminister Mette Frederiksen meddelte i går, at de tiltag, som er sat i værk for at begrænse spredningen af coronavirus, forlænges frem til og med 13. april. Dette betyder bl.a., at Aalborg Universitet fortsat vil være lukket for fysisk adgang indtil samme dato.

Alle uddannelser har nu omlagt undervisning og vejledning til digitale platforme, og den forgangne uge har vist, at selv med udbredt fjernundervisning og virtuel vejledning har vi stor overskydende it-kapacitet.  Derfor vil planlagte eksaminer på samme måde afholdes digitalt. Du kan læse mere om dette på vores FAQ for studerende på https://www.aau.dk/coronavirus.

Dit studie giver dig direkte besked om, hvordan undervisning og eksamen vil foregå for dig, men hvis du har specifikke spørgsmål til dette, kan du kontakte din studiesekretær eller tale med din vejleder.

På vores FAQ kan du også læse om muligheder for at søge dispensation fra afleveringsfristen for specialer og andre skriftlige opgaver.

En vigtig bemærkning om gruppearbejde: AAU opfordrer på det kraftigste til, at alt gruppearbejde i øjeblikket gennemføres digitalt. Risikoen for at sprede smitte øges selv i helt små forsamlinger, især når det foregår indendørs.

Hvis du har spørgsmål om AAU og coronavirus, som du ikke finder svar på i FAQ’en, er du altid velkommen til at skrive til os på coronavirus@aau.dk.

Venlig hilsen

AAU’s coronaberedskab

----------------

24 March at 12:30

Dear all AAU students

Yesterday, Prime Minister Mette Frederiksen announced that measures to limit the spread of coronavirus have been extended to 13 April. This means that Aalborg University will continue to be closed for physical access until the same date.

All programmes have now shifted lectures and supervision to digital platforms, and the past week has shown that even with extended remote teaching and virtual supervision we still have a large surplus of IT-capacity. Therefore, planned exams will also be conducted digitally. You can read more about this in our FAQ for students on https://www.aau.dk/coronavirus.

Your programme will notify you directly about how your classes and exams will take place, but if you have specific questions about this you may contact your programme secretary or speak with your supervisor.

In our FAQ you can also read about the possibilities of applying for dispensation from submission deadlines for masters’ thesises and other written assignments.

An important remark about working in groups: AAU strongly encourages that all work in groups is also carried out digitally at the moment. The risk of spreading the infection increases even in small groups and especially indoor.

If you have questions regarding AAU and the coronavirus that you cannot find the answer to in our FAQ, you are always welcome to write to us on coronavirus@aau.dk

Best regards

AAU’s Corona Task Force

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

English version below

19. marts 2020 kl. 17.30

FAQ for medarbejdere opdateret med spørgsmål om bl.a. hjemmearbejde, afspadsering og ferie under hjemmeperioden.

FAQ for studerende opdateret med spørgsmål om vejledning og eksamen.

----------------

19 March 2020 at 17:30

FAQ for employees updated with questions regarding working from home, taking time off and holidays during the home period.

FAQ for students updated with questions regarding guidance and exams.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

English version below

13. marts 2020 kl. 11.30

Vigtig oplysning til alle medarbejdere og studerende: Alle AAU's bygninger er lukket, og udvendige døre er låst. Det er ikke muligt at komme ind på universitetet, hverken med AAU-kort eller med kode.

Se også FAQ for medarbejdere og studerende længere nede af siden. 

----------------

13 March 2020 at 11:30

Important information to all employees and students: All AAU's buildings are closed and external doors are locked. It is not possible to enter the university, not even with AAU card or with code.

See also general FAQ and FAQ for employees or students further down this page.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 • +

  Tidligere information om AAU og coronavirus / Previous information about AAU and coronavirus

  English version below

  11.marts 2020 kl. 22.45

  Danmark har de seneste dage oplevet en dramatisk stigning i antallet af borgere smittet med coronavirus. Statsminister Mette Frederiksen har i aften, onsdag den 11. marts, annonceret en række drastiske foranstaltninger for at imødegå smittespredningen.

  1. Blandt foranstaltningerne er, at alle studerende på videregående uddannelser sendes hjem med øjeblikkelig virkning og to uger frem.

  2. Derudover skal alle offentligt ansatte arbejde hjemmefra fra fredag den 13. marts og to uger frem. Dette gælder dog ikke for medarbejdere, som har en kritisk funktion på deres arbejdsplads.

  Studerende

  Foranstaltningerne betyder, at ingen AAU-studerende må møde op på universitetet fra i morgen, torsdag den 12. marts, og foreløbig frem til og med fredag den 27. marts. Al fysisk undervisning, gruppearbejde og andet fysisk ophold på universitetet er suspenderet i perioden.

  Studerende forventes at være studieaktive i løbet af hjemmeperioden. I første omgang ved selvstudium. Universitetet afsøger mulighederne for at arrangere fjernundervisning gennem digitale undervisningsløsninger. Der kommer mere information om dette på et senere tidspunkt.
   

  Medicinstuderende

  Der gælder særlige forhold for medicinstuderende, som får særskilt besked fra deres fakultet.
   

  Medarbejdere

  For medarbejdere betyder foranstaltningerne, at alle skal møde på arbejde i morgen, torsdag den 12. marts, for at få yderligere instrukser og derefter skal arbejde hjemmefra foreløbig frem til og med fredag den 27. marts. Universitetet vil i løbet af torsdag den 12. marts identificere de medarbejdere, som er nødvendige for, at centrale funktioner kan vedligeholdes de kommende to uger. De medarbejdere får direkte besked fra deres leder.

  Alle medarbejdere får løn under hjemmeperioden. Også dem, som på grund af stilling, arbejdsopgaver eller mangel på arbejdsredskaber ikke kan løse deres sædvanlige arbejdsopgaver i perioden.

  Yderligere information

  Der bliver udsendt yderligere information på mail og hjemmeside, så snart flere forhold omkring denne særlige situation er afklaret. Universitetet vil desuden løbende orientere om situationen de kommende to uger, og det forventes, at alle medarbejdere og studerende holder sig underrettet på mail, telefon og AAU’s hjemmeside.

  ----------------

  11 March 2020 22:45

  During the last few days, Denmark has seen a dramatic rise in the number of people infected with the corona virus. Tonight, Wednesday 11 March, Prime Minister Mette Frederiksen announced a number of drastic measures to counteract the spread of the virus.

  1. Among those measures is that all students on Danish universities are sent home immediately for a period of two weeks.

  2. Also, public employees are instructed to work from home as of Friday 13 March and two weeks ahead. This does not apply to employees who cover critical functions at their place of work.

  AAU-Students

  The measures mean that no AAU-students are allowed to go to the university as of tomorrow, Thursday 12 March, and so far up until and including Friday 27 March. All physical classes, work in groups and other physical presence at the university are suspended during this period.

  Students are expected to remain study active during the home period. At first through self-tutorial. The university is examining the possibilities of organizing remote teaching through digital solutions. More information will follow on this at a later point in time.

  Medical Students

  There are special rules applying to medical students who will receive specific information from their faculty.

  Employees

  For employees the measures mean that everybody must attend work at the university tomorrow, Thursday 12 March, to receive further instructions and must thereafter work from home, so far until and including Friday 27 march. During Thursday 12 March the university will identify those employees who play a crucial role in maintaining central functions that must remain running throughout the coming two weeks. Those employees will be notified directly by their superior.

  All employees will receive their normal salary during the home period. This also applies to those who are not able to execute their normal duties due to their position, functions or lack of necessary work tools.

  Further Information

  Further information will follow in mail and homepage as soon as more elements in this extraordinary situation have been clarified. The university will also continuously send out information about the situation the following two weeks, and it is expected that all employees and students keep themselves informed through mail, phone and AAU’s website.

  ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

  English version below

  11. marts 2020 kl. 16.00

  Aalborg Universitet har fra begyndelsen af bakket op om regeringens tiltag for at inddæmme spredning af coronavirus. Direktionen har i dag tirsdag d. 11. marts besluttet en række tiltag og anbefalinger, der i både bogstav og ånd kan bidrage til en flad smittespredningskurve i Danmark og dermed være med til at redde flere danskere fra at dø på grund af Covid19 (corona-sygdommen).

  Helt grundlæggende er det vigtigt igen at understrege, at hvis du har/får symptomer, som kan skyldes coronavirus, skal du hurtigt kontakte egen læge telefonisk og følge dennes anbefalinger. Hvis du har haft eller får tæt kontakt til en person, der har en coronavirusinfektion, skal du ligeledes kontakte egen læge telefonisk og følge dennes anbefalinger. 

  Samtidigt med at understøtte bestræbelserne på at inddæmme coronasmitten, vil vi på Aalborg Universitet også gerne i videst muligt omfang fortsætte vores kerneaktiviteter: uddannelse, forskning og rådgivning af myndigheder.

  Uddannelse og forskning

  Derfor vil universitetets fem fakulteter forsøge at afvikle planlagte undervisningsaktiviteter, både i forhold til undervisning og eksamen, hvis det kan lade sig gøre efter de anbefalinger om afstand som myndighederne anbefaler.

  Undtaget herfra er medicinstuderende på kandidatuddannelsen, som ikke længere må møde op til fysiske forelæsninger og holdundervisning, da de indgår i det landsdækkende coronaberedskab.

  Vi forbereder os på den mulighed, at vi ikke må eller kan afvikle undervisning på traditionel vis. Derfor er vi ved at etablere mulighed for fjernundervisning gennem digitale undervisningsløsninger. Vi regner med inden for ganske kort tid at kunne indføre fjernundervisning for langt de fleste undervisningsaktiviteter, såfremt det bliver nødvendigt.

  De enkelte studier melder løbende ud om ændringer i undervisningen.

  Aalborg Universitet holder indtil videre biblioteker, læsepladser og kantiner åbne. Det sker for at sikre de studerendes adgang til studiepladser. Dog indskærper vi, at alle brugere af disse faciliteter viser hensyn til hinanden ved fx at holde afstand samt vaske eller afspritte hænder, når man går ind og ud af lokalet. Dermed bidrager vi til at forebygge smitten (læs nærmere på coronasmitte.dk – forebyg smitte)

  De lokale forskningsaktiviteter fortsætter uændret indtil videre. Såfremt situationen hindrer det, skal du informere din nærmeste leder.

  Arrangementer, herunder fx konferencer og seminarer

  Gældende fra nu af afvikler vi kun arrangementer som møder, konferencer og seminarer, hvis afholdelse er kritisk for kerneaktiviteterne uddannelse, forskning og rådgivning.

  Arrangementer, som ikke er kritiske for uddannelse, forskning og rådgivning, aflyses eller udskydes – det gælder også arrangementer med under 1000 deltagere.

  Det drejer sig både om arrangementer, vi selv står bag, og arrangementer med eksterne arrangører på Aalborg Universitet. Hvis du er i tvivl, om et arrangement, du som medarbejder står bag, skal afholdes, skal du afklare dette med din nærmeste leder.

  Det vil sige, at fredagsbarer og receptioner og lignende aflyses fra i dag.

  Vi opfordrer jer alle til at være påpasselige med, hvilke aktiviteter I deltager i forbindelse med tjenesten. Hvis det ikke er en aktivitet, hvis afholdelse er kritisk for uddannelse, forskning eller rådgivning, bør I generelt undlade at deltage.

  Tjenesterejser

  Direktionen har i dag besluttet, at alle tjenesterejser til udlandet skal aflyses. Det gælder for tjenesterejser til alle lande. Det kan virke drastisk, men vi gør dette for at begrænse smitte til og fra Danmark. 
  For tjenesterejser indenlands gælder det, at medarbejdere og studerende nøje skal følge myndighedernes anvisninger i forhold til offentlig transport.

  Studierejser og praktikophold

  Undervisere og studerende skal semestret ud aflyse planlagte studierejser. Der skal ikke planlægges nye studieture indtil videre. Arrangørerne skal tage kontakt til nærmeste leder for at afklare økonomiske og praktiske tvivlsspørgsmål.

  For studerende der skal på praktikophold gælder, at de skal rådføre sig med studielederen og søge råd og vejledning på Udenrigsministeriets og Sundhedsstyrelsens hjemmesider og hotlines. Studielederen skal ved tvivlsspørgsmål drøfte sagen med sin leder.

  Aalborg Universitet anbefaler, at medarbejdere og studerende nøje følger myndighedernes anvisninger i forhold til private rejser og offentlig transport.

  Aalborg Universitet har både centralt og decentralt beredskabsgrupper, der følger situationen nøje, og som løbende er i kontakt med de øvrige universiteter. Følg med på AAU’s coronahjemmeside: www.aau.dk/coronavirus eller Danmarks officielle coronahjemmeside: politi.dk/coronavirus-i-danmark

  Se de nyeste informationer øverst på hjemmesiden aau.dk/coronavirus.

  ----------------

  11 March 2020 16.00

  Aalborg University has supported the government's efforts to contain the spread of coronavirus from the beginning. Today, Wednesday, 11 March, the Executive Management decided on a number of measures and recommendations that, in both letter and spirit, can help flatten the curve of infection spread in Denmark and thus help save more Danes from dying from COVID-19 (coronavirus disease).

  The bottom line is that it is important to stress again that if you have/get symptoms that may be caused by the coronavirus, you should quickly contact your doctor by telephone and follow their recommendations. If you have had or come into close contact with someone who has a coronavirus infection, you should also contact your doctor by telephone and follow their recommendations. 

  While supporting efforts to contain corona infection, Aalborg University would also like to continue our core activities as far as possible: education, research and consultancy to public sector authorities.

  Education and Research

  The university's five faculties will therefore attempt to conduct planned teaching activities, both in relation to teaching and exams, if this can be done according to the recommendations on distance issued by the authorities.

  The exceptions are medical students in the Master's programme who must no longer attend physical lectures and classes as they are part of the nationwide corona preparedness.

  We are preparing for the possibility that we must not or cannot conduct teaching in the traditional way. We are therefore establishing the option of distance learning through digital teaching solutions. We expect to be able to introduce distance learning within a very short period of time for the vast majority of teaching activities, if it becomes necessary.

  The individual programmes are reporting changes in teaching on an ongoing basis.

  For the time being, Aalborg University is keeping libraries, study carrels and canteens open. This is being done in order to ensure student access to study places. However, we emphasize that all users of these facilities show respect to each other by keeping their distance, and washing hands or using hand sanitizer when entering and exiting the room. This helps to prevent infection (for more details see coronasmitte.dk – prevent infection)

  Local research activities continue unchanged for now. If the situation prevents this, inform your immediate superior.

  Events, including conferences and seminars

  From now on, we are only holding events such as meetings, conferences and seminars, if such events are critical to the core activities of education, research and consultancy.

  Events that are not critical for education, research and consultancy are cancelled or postponed – including events with fewer than 1000 participants.

  This applies to events that we hold ourselves and events with external organizers at Aalborg University. If you are unsure about whether or not an event that you are organizing should be held, clarify this with your immediate superior.

  This means that Friday bars and receptions and the like are cancelled starting today.

  We encourage all of you to be careful about which work-related activities you participate in. If it is not an activity that is critical to education, research or consultancy, you should generally refrain from participating.

  Work-related travel

  Today, the Executive Management has decided that all work-related travel abroad must be cancelled. This applies to work-related travel to all countries. This may seem drastic, but we are doing this in order to limit infection to and from Denmark. 
  For domestic work-related travel, staff and students must strictly follow the instructions of the authorities for using public transport.

  Study trips and internship stays

  Teachers and students must cancel scheduled study trips for the remainder of the semester. No new study trips may be planned until further notice. Organizers must contact their immediate superior to clarify financial and practical questions.

  Students going on internship stays must consult with the head of studies and seek advice and guidance on the websites and hotlines of the Ministry of Foreign Affairs and the Danish Health and Medicines Authority. The head of studies must discuss any questions on the matter with their manager.

  Aalborg University recommends that staff and students strictly follow the instructions of the authorities in relation to private travel and public transport.

  Aalborg University has both central and local emergency response groups that are monitoring the situation closely and are in regular contact with the other universities. Stay informed on AAU's corona information website: www.aau.dk/coronavirus or Denmark's official corona information website: politi.dk/coronavirus-i-danmark

  See new information at the top of the webpage aau.dk/coronavirus

  ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

  English version below

  6. marts 2020

  Årsfest bliver udskudt, undervisning fortsætter

  Regeringen har i dag fredag besluttet at iværksætte yderligere tiltag for at undgå spredning af Coronavirus. Det betyder, at alle større arrangementer med over 1.000 mennesker anbefales aflyst eller udskudt. Anbefalingerne gælder i første omgang resten af marts, men kan forlænges.

  Aalborg Universitet har besluttet, at det betyder, at årsfesten og universitetsfesten næste fredag d. 13. marts er udskudt indtil videre, ligesom Studentersamfundets forårsfest i aften er aflyst. Der kommer særskilt information til deltagerne ved årsfesten.

  Det betyder ikke, at undervisningen er aflyst, men det anbefales, at man vurderer hver enkelt undervisningssituation og overvejer, hvorvidt der er andre muligheder for at undervise i form af video, eller om de studerende har mulighed for at fordele sig i auditoriet. Der kommer mere herom på www.aau.dk/coronavirus.

  Aalborg Universitet anbefaler, at alle på universitet følger myndigheders anbefalinger til hygiejne for undgå spredning:

  Vask dine hænder meget ofte og brug også gerne håndsprit
  Host eller nys i dit ærme – ikke dine hænder
  Undgå håndtryk, kindkys og kram – begræns den fysiske kontakt
  Vær opmærksom på rengøring – både hjemme og på arbejdspladsen
  Vær opmærksom, når du er på steder med tæt kontakt til mange mennesker.

  ----------------------------------------------------------------------

  6 March 2020

  The University Party 2020 is postponed, courses continues

  Today Friday the 6th, the government has decided to take further action to prevent the spread of Coronavirus. This means that they recommend that all major events with more than 1,000 people are canceled or postponed. The recommendations are effective for the rest of March, but can be extended.

  Aalborg University, has decided that this means that the Annual party and the University party next Friday, March 13th, is postponed, just as the Studentersamfundets Spring party tonight the 6th is canceled. More information about the annual party will follow.

  This does not mean that the courses are canceled, but it is recommended that each course is evaluated and that it is considered whether it is possible to do a virtual course or whether the students have to be spread out in the auditorium. More information will be available at www.aau.dk/coronavirus.dk

  Aalborg University recommends that everyone at the university follow the authorities' hygiene recommendations to prevent spreading the virus:

  1. Wash your hands frequently and if possible use hand sanitizer

  2. Cough or sneeze in your sleeves - not your hands

  3. Avoid handshakes, hugs and kisses - limit physical contact

  4. Pay attention to cleaning - both at home and at work

  5. Be aware when in crowded places

  ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

  English version below

  4. marts 2020

  Sundhedsstyrelsen skærpede tirsdag aften beredskab og anbefalinger vedr. coronavirus. Styrelsen anbefaler nu, at alle medarbejdere på bl.a. uddannelsesinstitutioner, der har været i områder, som er særligt ramt af coronavirus, bliver hjemme i 14 dage efter, at de er udrejst fra områderne. Det gælder i øjeblikket Kina undtagen Hongkong, Iran, provinsen Gyeongbuk og byen Daegu i Sydkorea samt regionerne Emilia-Romagna, Lombardiet, Piemonte og Veneto i Norditalien.

  Sundhedsstyrelsen opdaterer løbende listen over særlige risikoområder, som kan ses her: https://www.sst.dk/da/Viden/Smitsomme-sygdomme/Smitsomme-sygdomme-A-AA/Coronavirus/Spoergsmaal-og-svar

  Alle medarbejdere og studerende på AAU skal følge denne anbefaling. Medarbejdere, som er omfattet af de nye forholdsregler, skal kontakte deres nærmeste leder og aftale, hvilke opgaver de pågældende kan løse hjemmefra i perioden. Studerende skal orientere deres studieleder.

  Påbuddet om hjemmearbejde gælder i særdeleshed medarbejdere og studerende, som har specifikke opgaver inden for ældre- og sundhedssektoren, hvor de er i kontakt med borgere, da de ifølge Sundhedsstyrelsen under ingen omstændigheder må komme på sygehuse, plejecentre m.v., hvor der er personer, som er særligt sårbare og udsatte, hvis de bliver smittet med coronavirus.

  Medarbejdere, som arbejder hjemmefra i henhold til ovenstående, vil få udbetalt normal løn i perioden. Dette gælder også for medarbejdere, som ikke kan løse opgaver fra hjemmet på grund af stilling eller mangel på nødvendige arbejdsredskaber. Studerendes SU bliver ikke berørt af hjemmeperioden. Hvis en studerende har eksamen under hjemmeperioden, vil studienævnet foranstalte en ekstraordinær eksamen for den pågældende.

  AAU opfordrer medarbejdere og studerende til at følge Udenrigsministeriets rejsevejledninger i forhold til kommende udlandsrejser. Ministeriet fraråder i øjeblikket alle unødvendige rejser til Kina, Norditalien og visse områder af Sydkorea, men vejledningerne opdateres løbende. Medarbejdere bør rådføre sig med nærmeste leder om, hvorvidt en udlandsrejse er nødvendig. Yderligere information om, hvordan medarbejdere og studerende skal forholde sig til udlandsrejser i risikoområder følger på denne hjemmeside.

  Denne hjemmeside (https://www.aau.dk/coronavirus) vil løbende blive opdateret med oplysninger om, hvordan medarbejdere og studerende skal forholde sig til coronavirussen. Spørgsmål, som hjemmesiden ikke giver svar på, kan rettes til mailadressen coronavirus@aau.dk.

  -------------------------------------------------------

  4 March 2020

  On Tuesday evening, The Danish health authorities increased their state of alert and recommendations regarding corona virus. They now recommend that all employees at, among others, educational institutions, who have visited areas particularly affected by corona virus, should stay at home for 14 days after they have left the area. At the moment this includes China except Hong Kong, Iran, the Gyeongbuk region and the city of Daegu in South Korea, and the regions Emilia-Romagna, Lombardy, Piemont and Veneto in Northern Italy.

  The Danish health authorities continuously updates the list of risk areas, which can be consulted here: https://www.sst.dk/da/Viden/Smitsomme-sygdomme/Smitsomme-sygdomme-A-AA/Coronavirus/Spoergsmaal-og-svar

  All employees and students at AAU must follow this recommendation. Employees who are affected by these new precautions, should contact their immediate superior and arrange what tasks the concerned employee may carry out from home during the period. Students should inform their head of study.

  The injunction on working from home applies particularly to employees and students who have specific tasks and are in contact with patients or citizens in the elder care and health sector. According to the Danish health authorities these employees and students must under no circumstances be present at hospitals, care centres etc, were people who are particularly vulnerable to the corona virus are present.

  Employees who work from home according to the above will receive their normal salary during the period. This also applies to employees who cannot carry out tasks from home due to their area of work or lack of necessary work tools. Student grants (SU) will not be affected by a period at home. If a student has an exam during the home period, the study board will arrange an extraordinary exam for the concerned student.

  Concerning future travel abroad, AAU encourages employees and students to follow the travel guidelines issued by the Danish Foreign Ministry. At the moment, the ministry discourages all unnecessary travel to China, Northern Italy and certain areas of South Korea, but the guidelines are updated continuously. Employees should discuss with their immediate superiors whether a planned travel abroad is necessary. Further information about how employees and students should act in connection with travels abroad will follow on this website.

  This website (https://www.aau.dk/coronavirus) what will be continuously updated with information about how employees and students should act in connection with the corona virus. Questions that are not answered on the website may be sent to coronavirus@aau.dk

 • +

  Generelle spørgsmål og svar om AAU og coronavirus / general FAQ about AAU and coronavirus

  English version below

   

  Hvordan forholder AAU sig til situationen omkring coronavirus?

  AAU følger myndighedernes anbefalinger om nødvendige forholdsregler på arbejdspladsen og i forbindelse med udlandsrejser.

  Du kan holde dig opdateret på regeringens hjemmeside om coronavirus coronasmitte.dk, på Sundhedsstyrelsens side om coronavirus https://www.sst.dk/corona og i Udenrigsministeriets rejsevejledninger på https://um.dk/da/rejse-og-ophold/rejse-til-udlandet/rejsevejledninger/

   

  Jeg har specifikke spørgsmål relateret til mit arbejde eller studie på AAU, som Sundhedsstyrelsen og Udenrigsministeriets sider ikke giver svar på. Hvad skal jeg gøre?

  Du kan orientere dig på FAQ'erne på denne side, hvor vi har samlet en række spørgsmål og svar, som er særligt relevante for medarbejdere og studerende på AAU.

   

  Hvad skal jeg gøre, hvis jeg ikke kan finde svar på mit spørgsmål på denne side?

  Hvis spørgsmålet drejer sig om forhold med relation til AAU, kan du skrive en mail til coronavirus@aau.dk. Så vil AAU’s Coronaberedskab hjælpe dig med at finde svar.

   

  Hvad sker der med AAU’s årsfest 13. marts?

  AAU’s årsfest 13. marts er udskudt, men bliver afholdt senere på et endnu ikke fastsat tidspunkt. Dette gælder både ceremonien for prismodtagere og doktorer om eftermiddagen og universitetsfesten om aftenen.

   

  Jeg har købt billet til universitetsfesten, som nu er aflyst. Kan jeg få pengene tilbage for min billet?

  Ja, pengene bliver refunderet automatisk. Dette sker i løbet af 14 dage.

  ------------------------

  How is AAU addressing the coronavirus situation?

  AAU is following the recommendations of the authorities on necessary measures in the workplace and in connection with travel abroad.

  You can keep up to date on the government's website on the coronavirus coronasmitte.dk, on the Danish Health and Medicines’ Authority website on the coronavirus https://www.sst.dk/corona and with the travel advisory information on https://um.dk/en/travel-and-residence/coronavirus-covid-19/

   

  I have specific questions related to my work or my studies at AAU that the Danish Health and Medicines Authority and the Ministry of Foreign Affairs do not provide answers to. What should I do?

  You can familiarise yourself with the FAQs on this page where we have compiled a number of questions and answers that are particularly relevant to staff and students at AAU.

   

  What should I do if I can't find an answer to my question on this page?

  If the question concerns issues related to AAU, you can send an email to coronavirus@aau.dk. The AAU corona preparedness team will help you find answers.

   

  What about the AAU annual celebration on 13 March?

  The AAU annual celebration 13 March was postponed; it will be held at a later date, to be determined. This applies to both the ceremony for award recipients and honorary doctors in the afternoon and the university party in the evening.

   

  I bought a ticket to the university party that is now cancelled. Can I get the money I paid for my ticket back?

  Yes, your money will be refunded automatically. This will happen within 14 days.

 • +

  FAQ FOR MEDARBEJDERE OM AAU og CORONAVIRUS / FAQ for employees about AAU and coronavirus

  English version below

  Opdateret 24. marts kl. 8.00:

  Perioden for nedlukning i spørgsmål 1 forlænget til 13. april.

  1. Jeg har brug for at komme ind på mit kontor eller laboratorie. Kan jeg det?

  Nej. Alle AAU’s bygninger er lukket og de udvendige døre er låst. Det er ikke muligt at komme ind på universitetet. Dette gælder indtil videre til 13. april 2020.

   

  2. Jeg kan ikke få et program på min computer til at fungere eller få adgang til mine filer. Hvad skal jeg gøre?

  I første omgang kan du orientere dig i de vejledninger, du finder øverst til højre på denne side. Hvis det ikke hjælper, kan du ringe til ITS på tlf. 2020. Du må dog regne med ekstra ventetid i denne særlige periode.

   

  3. Får jeg løn under hjemmeperioden?

  Ja, du får normal løn under hjemmeperioden. Du får også normal løn, selv om du i hjemmeperioden ikke kan løse dine normale arbejdsopgaver på grund af stilling, opgavernes natur eller mangel på arbejdsredskaber.

   

  4. Min leder har bedt mig om at udføre opgaver i hjemmeperioden, som jeg normalt ikke tager mig af. Kan jeg nægte at udføre opgaverne?

  Nej. Din leder kan på grund af den helt særlige situation bede dig om at løse andre opgaver end dem, du normalt løser. Videnskabeligt personale skal så vidt muligt opretholde undervisning og vejledning via de digitale platforme.

   

  5. Skal jeg arbejde på fuld tid, og skal jeg registrere mine timer, når jeg arbejder hjemmefra i hjemmeperioden?

  Du skal så vidt muligt arbejde dit sædvanlige timetal, hvis der er tilstrækkelig med opgaver, som kan løses hjemmefra. Tal med din leder, hvis du oplever enten at have for mange eller for få arbejdsopgaver.

  Hvis du normalt registrerer dine timer, skal du gøre det på samme måde som sædvanlig. Hvis du helt eller delvist ikke kan præstere det planlagte antal timer, godskrives differencen.

   

  6. Jeg har ikke fået stillet en hjemmearbejdsplads til rådighed. Skal jeg stadig arbejde hjemmefra?

  Ja. På grund af den særlige situation forventes du at arbejde hjemmefra, selv om universitetet ikke har udstyret dig med en decideret hjemmearbejdsplads.

   

  7. Jeg kan ikke få passet mine børn. Skal jeg stadig arbejde som normalt i hjemmeperioden?

  Ja, men du kan drøfte med din leder, hvordan opgaverne kan tilrettelægges, så du både kan passe arbejde og børn.

   

  8. Jeg vil gerne holde ferie, afspadsere eller holde omsorgsdage i løbet af hjemmeperioden. Kan jeg det?

  Ja, du kan aftale med din leder at holde ferie, afspadsere eller holde omsorgsdage præcis som sædvanlig.

   

  9. Kan min leder pålægge mig at holde ferie eller afspadsere i løbet af hjemmeperioden?

  Nej, du kan ikke pålægges at holde ferie eller afvikle afspadsering i løbet af hjemmeperioden. Hvis din leder vurderer, at det er nødvendigt, at du afvikler afspadsering i løbet af hjemmeperioden, skal det varsles som normalt i henhold til de regler, der gælder for dit ansættelsesforhold.

   

  10. Jeg skal holde ferie, mens universitetet er lukket ned, men vil gerne have flyttet ferien, f.eks. på grund af smitterisiko på feriestedet eller aflyste flyruter. Kan jeg få flyttet ferien?

  Du har ikke krav på at få ændret din ferie. Men du og din leder har altid mulighed for at aftale, at ferien afholdes på et andet tidspunkt.

   

  11. Hvad skal jeg gøre, hvis jeg bliver syg i løbet af hjemmeperioden?

  Du skal melde dig syg på normal vis.

   

  12. Jeg var på ferie, da universitetet blev lukket ned. Hvordan skal jeg forholde mig?

  Du skal forholde dig præcis som normalt, dog skal du ikke møde på arbejde på universitetet, men arbejde hjemmefra. Kontakt din nærmeste leder og drøft hvilke arbejdsopgaver, du har mulighed for at løse i situationen.

   

  13. Jeg opholder mig i øjeblikket i udlandet på tjenesterejse, længerevarende ph.d.-ophold eller lignende. Skal jeg rejse hjem til Danmark?

  I udgangspunktet ja, selv om der kan være særlige forhold, som tilsiger noget andet. Dette skal du drøfte med din nærmeste leder.

   

  14. Gælder påbuddet om at aflyse alle tjenesterejser til udlandet også under hjemmeperioden? Og vil det stadig gælde, når hjemmeperioden er slut?

  Ja, påbuddet om at aflyse alle tjenesterejser gælder også under hjemmeperioden og indtil videre. Det er ikke sandsynligt, at det bliver ophævet før midt i april. Der er dog på nuværende tidspunkt ikke grund til at aflyse tjenesterejser og udlandsophold hen over sommeren eller senere, medmindre billetter m.m. kun refunderes inden en bestemt dato.

   

  15. Gælder påbuddet om at aflyse alle besøg fra udlandet også under hjemmeperioden? Og vil det stadig gælde, når hjemmeperioden er slut.

  Ja, påbuddet om at aflyse alle udenlandske besøg gælder også under hjemmeperioden og indtil videre. Det er ikke sandsynligt, at det bliver ophævet før midt i april. Der er dog på nuværende tidspunkt ikke grund til at aflyse udenlandske besøg hen over sommeren eller senere, medmindre billetter m.m. kun refunderes inden en bestemt dato.

   

  16. Gælder påbuddet om at aflyse alle unødvendige fysiske møder, seminarer og konferencer også under hjemmeperioden? Og vil det stadig gælde, når hjemmeperioden er slut.

  Ja, påbuddet om at aflyse alle unødvendige fysiske møder, seminarer og konferencer gælder også under hjemmeperioden og indtil videre. Det er ikke sandsynligt, at det bliver ophævet før midt i april. Der er dog på nuværende tidspunkt ikke grund til at aflyse fysiske møder, seminarer og konferencer hen over sommeren eller senere, medmindre billetter, udgifter til lokaler m.m. kun refunderes inden en bestemt dato.

   

  17. Skal jeg fortsat undervise, holde vejledning og afholde forelæsninger?

  AAU ønsker i videst muligt omfang at forsætte universitetets kerneaktiviteter uddannelse og forskning, samtidig med at vi bidrager til at mindske risikoen for smittespredning mest muligt. Universitetet afsøger derfor i øjeblikket mulighederne for at etablere fjernundervisning gennem digitale undervisningsløsninger.

  De enkelte studier orienteres løbende om mulighederne direkte fra f.eks. ITS. Tal med din leder, hvis du er i tvivl om, hvordan dine undervisningsaktiviteter skal afvikles.

   

  18. Hvad sker der, hvis jeg kommer til skade, mens jeg arbejder hjemme? Regnes det for en arbejdsskade, som kan udløse erstatning?

  Hvis du efter aftale med din arbejdsgiver udfører arbejde i eget hjem, er du i princippet dækket af universitetets lovpligtige arbejdsskadeforsikring og kan dermed i tilfælde af skade opnå ydelser efter arbejdsskadesikringsloven.

  Erstatning afhænger dog at, om skaden skyldes arbejdsforhold, som arbejdsgiver har indflydelse på.

   

  ---------------------

   

  Updated 24 March at 8:00

  The closing of the university building in question 1 extended to 13 April.

   

  1. I need to get into my office or lab. Can I do that?

  No. All AAU buildings are closed and the exterior doors are locked. It is not possible to enter the university. So far it will remain so until 13 April 2020.

   

  2. I can't get a specific program on my computer to work or access my files. What should I do?

  First, you can familiarize yourself with the guides you find at the top right of this page. If that doesn't help, you can call ITS at tel. 2020. However, you must expect additional waiting time during this special period.

   

  3. Do I get paid during the home period?

  Yes, you receive your normal pay during the home period. Also, you receive your normal pay even if you cannot perform your normal duties due to your position, the nature of the tasks or lack of tools during the home period.

   

  4. My manager has asked me to work on tasks I don’t normally perform. Am I allowed to refuse?

  No. Due to the extraordinary situation your manager may ask you to perform other work tasks than what you usually do. Scientific employees must maintain teaching and guidance on digital platforms as much as possible.

   

  5. Am I obliged to work fulltime and should I register my work hours when working from home?

  You should work the amount of hours you usually do, provided you have enough tasks that may be carried out from home. Talk to your superior if you experience having either too many or too few tasks for this.

  If you normally register your work hours you should continue to do so as usual. If you are wholly or partially not able to work the planned amount of hours, the difference will be credited.

   

  6. The university has not provided me with a specific equipment to work from home. Am I still obliged to do this?

  Yes. Due to the extraordinary situation you are expected to work from home, even if the university has not provided you with specific equipment to work from home.

   

  7. I have to take care of my children. Am I still expected to work normally during the home period?

  Yes, but you can discuss with your manager how to plan your tasks in a way that enables you to take care of both work and children.

   

  8. I would like to take holiday or take other time off during the home period. Can I do that?

  Yes, you can take time off after consulting your manager exactly as usual.

   

  9. Can my manager demand that I take holiday or other time off during the home period?

  No, your manager can not demand that you take holiday or other time off during the home period. If you manager assesses that it is necessary for you to take time off during the home period you must be notified as usual according to the rules that apply to your employment.

   

  10. I have to take holiday while the university is shut down, but would like to move the holiday, for example, due to risk of infection at the resort or cancelled flights. Can I move my holiday?

  You are not entitled to change your holiday. But you and your manager always have the option to agree that the holiday is held at a different time.

   

  11. What should I do if I become ill during the home period?

  You report sick in the normal way.

   

  12. I was on vacation when the university was shut down. How should I proceed?

  You should proceed as normal; however, you do not have to show up for work at the university, but work from home instead. Contact your immediate superior and discuss the tasks that are possible for you to solve in the current situation.

   

  13. I am currently abroad on a work-related travel, longer Ph.d.-stay or similar. Do I have to return to Denmark?

  As a rule yes. However, there may be special conditions that warrant otherwise. You must discuss this with your manager.

   

  14. Does the order to cancel all work-related travel abroad apply even during the home period? And will it still apply when the home period is over?

  Yes, the order to cancel all work-related travel abroad applies even during the home period and until further notice. It is likely to remain in effect until mid-April. However, there is currently no reason to cancel work-related travel and stays abroad during the summer or later, unless tickets etc. are only refunded before a certain date.

   

  15. Does the order to cancel all visits from abroad apply even during the home period? And will it still apply when the home period is over?

  Yes, the order to cancel all visits from abroad applies even during the home period and until further notice. It is likely to remain in effect until mid-April. However, there is currently no reason to cancel visits from abroad during the summer or later, unless tickets etc. are only refunded before a certain date.

   

  16. Does the order to cancel all unnecessary physical meetings, seminars and conferences apply even during the home period? And will it still apply when the home period is over?

  Yes, the order to cancel all unnecessary physical meetings, seminars and conferences applies even during the home period. It is likely to remain in effect until mid-April. However, there is currently no reason to cancel physical meetings, seminars and conferences during the summer or later, unless tickets etc. are only refunded before a certain date.

   

  17. Do I continue to teach, hold supervision meetings and give lectures?

  As far as possible, AAU wants to continue the university's core activities of education and research, while helping to minimise the risk of spreading infection. The university is therefore currently exploring options for establishing distance learning through digital teaching solutions.

  The individual programmes are directly informed of the options on a regular basis. Talk to your manager if you are unsure how to handle your teaching activities.

   

  18. What happens if I am injured while working at home? Is it considered an occupational injury that allows for compensation?

  If, in agreement with your employer, you perform work in your own home, you are in principle covered by the university's statutory industrial injury insurance and can thus, in the event of injury, obtain benefits under the Danish Workers’ Compensation Act.

  However, compensation depends on whether the injury is caused by working conditions under the employer’s control.

 • +

  FAQ FOR STUDERENDE OM AAU og CORONAVIRUS / FAQ for students about AAU and coronavirus

  English version below

  Opdateret 25. marts kl. 13.00

  Generelt råd til alle studerende tilføjet i bunden af FAQ'en.

   

  1. Jeg har brug for at komme ind på universitetet for at hente nogle ting. Kan jeg det?

  Nej. Alle AAU’s bygninger er lukket og de udvendige døre er låst. Det er ikke muligt at komme ind på universitetet. Dette gælder indtil videre til 13. april 2020.

   

  2. Får jeg SU, mens universitetet er fysisk lukket?

  Ja. Hvis du er studieaktiv, mens universitetet er fysisk lukket, bliver din SU bliver ikke påvirket.

   

  3. Skal jeg være studieaktiv, mens universitetet er lukket?

  Ja. Hvis du vil oppebære SU, skal du være studieaktiv, mens universitetet er lukket.

   

  4. Hvad sker der med min undervisning og mine forelæsninger?

  AAU ønsker i videst muligt omfang at forsætte universitetets kerneaktiviteter uddannelse og forskning, samtidig med at vi bidrager til at mindske risikoen for smittespredning mest muligt. Universitetet afsøger derfor i øjeblikket muligheder for at etablere fjernundervisning gennem digitale undervisningsløsninger.

  Du får direkte besked fra dit studie om, hvordan din undervisning bliver afviklet, mens den fysiske undervisning er aflyst.

   

  5. Må vi fortsætte gruppearbejdet derhjemme?

  AAU anbefaler på det kraftigste, at alt gruppearbejde foregår virtuelt for at minimere risikoen for smittespredning. Universitetet forventer, at studerende udviser ansvarlighed og samfundssind og på alle måder bidrager til at mindske smittespredning.

   

  6. Kan jeg fortsat få vejledning?

  Ja, det kan du i hele perioden, men al vejledning vil i hjemmeperioden foregå virtuelt. Kontakt din vejleder for at aftale nærmere.

   

  7. Jeg er ved at skrive speciale. Kan jeg kan få udsat afleveringen i to uger, fordi universitetet er lukket?

  Ikke nødvendigvis. Drøft i første omgang med din vejleder, hvilke muligheder du har for at skrive specialet i den nuværende situation. Hvis du stadig ønsker udsættelse, kan du skrive en ansøgning om dispensation for afleveringsfristen til dit studienævn. Ansøgningen skal være skriftlig og begrundet, og du skal medsende eventuel dokumentation.

  Studienævnet, som behandler din ansøgning, har mulighed for at tildele dispensation, hvis der er tale om usædvanlige forhold. Afgørelsen vil følge studienævnets praksis på området.

  Det samme forhold gør sig gældende for andre skriftlige opgaver med afleveringsfrist.

   

  8. Kan jeg udskyde afleveringsfristen, når jeg er forhindret i at færdiggøre min projektrapport uden bibliotek, vejledning mm.?

  Du vil kunne få vejledning virtuelt ved at kontakte din vejleder (se spørgsmål 6). Du kan også høre din vejleder om andre muligheder for litteratur de kommende uger.

  Såfremt du vurderer, at der er særlige omstændigheder ved din situation, kan du søge dispensation ved studienævnet til fristudsættelse. (Se spørgsmål 7).

   

  9. Mine børn kan ikke komme i institution eller skole, og jeg kan derfor ikke færdiggøre mit projekt til tiden. Kan jeg få forlænget fristen?

  Du skal søge en dispensation ved studienævnet, hvis du ikke kan aflevere dit projekt til tiden. (Se spørgsmål 7). Som dokumentation kan du eksempelvis vedlægge en kopi af dit og dit barns sundhedskort.

  Hvis du har spørgsmål til dispensation for afleveringsfristen, kan du kontakte studienævnssekretæren

   

  10. Der er planlagt en mundtlig eksamen på min uddannelse. Er det muligt for mig at deltage, selvom universitetet er lukket ned?

  Studienævnet kan beslutte, at allerede planlagte mundtlige prøver afvikles digitalt. Eksamen vil i så fald blive afholdt via et program med mulighed for video, som AAU stiller til rådighed for dig.

  Der er også mulighed for, at prøveformen ændres til skriftlig. Endelig kan prøven i ganske få tilfælde blive udskudt til et senere tidspunkt.

  Uanset hvordan og hvornår prøven afvikles, vil studienævnet hurtigst muligt orientere dig om de praktiske forhold vedrørende prøven. Hvis der er planlagt prøver på din uddannelse den kommende tid, opfordres du derfor til at tjekke din AAU-mail hyppigt.

  Hvis du har spørgsmål til eksamen, kan du kontakte din studiesekretær.

   

  11. Jeg har en projekteksamen i hjemmeperioden, hvor projektrapporten er skrevet i en gruppe. Hvordan bliver eksamen afviklet?

  Som udgangspunkt vil alle projekteksaminer blive afholdt, som de plejer. Det betyder, at I skal aflevere en fælles projektrapport. Herefter bliver der planlagt en digital mundtlig prøve for jer.

  I ganske få tilfælde kan din prøve blive udskudt. Hvis det er tilfældet, vil studienævnet orientere dig og din gruppe om dette samt det nye prøvetidspunkt. 

  Studienævnet vil hurtigst muligt orientere dig og de øvrige gruppemedlemmer om de praktiske forhold vedrørende prøven.

  Hvis der er planlagt prøver på din uddannelse den kommende tid, opfordres du derfor til at tjekke din AAU-mail hyppigt.

  Hvis du har spørgsmål til projekteksamen, kan du kontakte din studiesekretær.

   

  12. Der er planlagt en skriftlig stedprøve på min uddannelse i hjemmeperioden. Er det muligt for mig at deltage i denne eksamen?

  Studienævnet kan beslutte, at allerede planlagte stedprøver afvikles digitalt hjemmefra i stedet for på AAU. I så fald skal du tilgå opgaven hjemmefra og aflevere i Digital Eksamen ved prøvens afslutning.

  Der er også mulighed for, at prøveformen ændres til f.eks. en skriftlig hjemmeopgave. Endelig kan prøven i ganske få tilfælde blive udskudt til et senere tidspunkt.

  Uanset hvordan og hvornår prøven afvikles, vil studienævnet hurtigst muligt orientere dig om de praktiske forhold vedrørende prøven. Hvis der er planlagt prøver på din uddannelse den kommende tid, opfordres du derfor til at tjekke din AAU-mail hyppigt.

  Hvis du har spørgsmål til en planlagt stedprøve, kan du kontakte din studiesekretær.

   

  13. Jeg har en psykisk eller fysisk funktionsnedsættelse og har på den baggrund fået dispensation til særlige prøvevilkår. Hvordan forholder jeg mig til en ændret prøveform?

  Du vil som udgangspunkt have ret til de samme særlige prøvevilkår (f.eks. ekstra tid, digitale hjælpemidler eller andet), selvom prøveformen ændres. Det gælder også, hvis din prøve bliver udskudt.

  Hvis prøveformen ændrer sig på en måde, hvor du er nødt til at søge om nye eller andre særlige prøvevilkår, skal du hurtigst muligt sende en dispensationsansøgning til dit studienævn.

  Uanset hvordan og hvornår prøven afvikles, vil studienævnet hurtigst muligt orientere dig om de praktiske forhold vedrørende prøven. Hvis der er planlagt prøver på din uddannelse den kommende tid, opfordres du derfor til at tjekke din AAU-mail hyppigt

  Hvis du har spørgsmål til særlige prøvevilkår, kan du kontakte din studiesekretær

   

  14. Jeg skal på studietur i dette semester. Kan jeg komme af sted?

  Nej. AAU aflyser alle planlagte studierejser i resten af semesteret. Henvend dig til arrangøren af studieturen for at få at vide, hvordan du skal forholde dig.

  Der må ikke planlægges nye studieture indtil videre.

   

  15. Jeg skal på praktik- eller udvekslingsophold i udlandet. Kan jeg komme det?

  Det kommer an på, hvor du skal hen og hvornår. Rådfør dig i Udenrigsministeriets rejsevejledning og evt. Sundhedsstyrelsens hjemmeside og drøft derefter sagen med din studieleder.

   

  16. Jeg har bestilt materiale på universitetsbiblioteket (AUB). Kan jeg hente det?

  Nej, AUB er lukket som alle AAU’s andre bygninger.

   

  17. Jeg har materiale fra AUB, som skal afleveres, mens universitetet er lukket. Skal jeg betale gebyr for sen aflevering?

  Nej. Der bliver ikke udsendt hjemkaldelser, mens universitetet er lukket, og ikke pålagt gebyr for materialer, der skulle have været afleveret, mens universitetet er lukket.

  Tjek i øvrigt AUB’s hjemmeside aub.aau.dk for løbende opdateringer.

   

  Generelt råd til alle studerende:

  Hvis du oplever udfordringer med at få hjemmestudiet til at fungere, kan du tale om situationen med din vejleder, din underviser eller din studieleder. Du kan også henvende dig til AAU's studievejledning. Se mere på https://www.aau.dk/uddannelser/studievejledning.

  ---------------------

  Updated 25 March at 13:00

  General advice to all students added at the bottom of the FAQ.

   

  1. I need to get into a university building to get some things. Can I do that?

  No. All AAU buildings are closed and the exterior doors are locked. It is not possible to enter the university. It will remain so until 13 April 2020.

   

  2. Do I get SU while the university is physically closed?

  Yes. If you are actively participating in studies while the university is physically closed, your SU will not be affected.

   

  3. Should I be actively participating in studies while the university is closed?

  Yes. If you want to receive SU, you must be actively participating in studies while the university is closed.

   

  4. What happens to my teaching activities and lectures?

  As far as possible, AAU wants to continue the university's core activities of education and research, while helping to minimise the risk of spreading infection. The university is therefore currently exploring options for establishing distance learning through digital teaching solutions.

  Your programme will notify you as to how your teaching activities will be handled.

   

  5. Can we continue the work in groups at home?

  AAU strongly encourage students to conduct all group activities virtually to minimize the risk of spreading the infection. The university expects students to act responsibily and show accountability by helping to reduce the risk of spreading the infection by all possible means.

   

  6. Can I still get guidance from my supervisor during the home period?

  Yes, this will possible during the whole period. However, it will only take place virtually. Talk to your supervisor to make arrangements.

   

  7. I'm writing my Master’s thesis. Can the submission date be postponed for two weeks because the university is closed?

  Not necessarily. First, discuss your options for writing the thesis in the current situation. If you still want a postponement, you can apply in writing to your study board for an exemption on the submission deadline. The application must be in writing; you must provide justification for the exemption; and you must include any documentation.

  The study board that reviews your application has the option of granting an exemption if there are special circumstances. The decision will be based on the study board's practice in this area.

  The same procedure applies to other written assignments with a submission deadline.

   

  8. Can I postpone the submission deadline when I am prevented from completing my project report without a library, supervision, etc.?

  You will be able to receive supervision virtually by contacting your supervisor (see question 6). You can also consult your supervisor about other options for literature in the coming weeks.

  If you assess your situation as having special circumstances, you may apply to the study board for an exemption to postpone the deadline (see question 7).

   

  9. My children cannot attend their institution or school and therefore I cannot complete my project on time. Can I extend the deadline?

  If you cannot submit your project on time, you may apply to the study board for an exemption (see question 7). You may attach documentation such as a copy of your and your child’s health insurance card.

  If you have questions on an exemption for the submission deadline, you may contact the study board secretary.

   

  10. An oral exam is planned in my programme. Is it possible for me to take the exam even though the university is closed down?

  The study board may decide that already scheduled oral exams be conducted digitally. The exam will then be conducted via a video-enabled program provided to you by AAU.

  There is also the possibility of changing the exam format to a written exam. Finally, in very few cases, the exam may be postponed to a later date.

  Regardless of how and when the exam is conducted, the study board will inform you as soon as possible on the practicalities of the exam. If exams are planned in your programme in the coming days, you are encouraged to check your AAU email frequently.

  If you have questions about the exam, you may contact your programme secretary.

   

  11. I have a project exam during the home period where the project report is written in a group. How will the exam be conducted?

  As a rule, all project exams will be conducted as usual. This means that you must submit a joint project report. A digital oral exam will then be planned for you.

  In very few cases, your exam may be postponed. If so, the study board will inform you and your group on this and on the new time for the exam.

  The study board will inform you and the other group members as soon as possible on the practicalities of the exam. If exams are planned in your programme in the coming days, you are encouraged to check your AAU email frequently.

  If you have questions about the project exam, you may contact your programme secretary.

   

  12. An on-site written exam is planned in my programme during the home period. Is it possible for me to take the exam?

  The study board may decide that already scheduled on-site exams be conducted digitally from home instead of at AAU. In this case, you must access the assignment from home and submit it via Digital Exam at the end of the exam.

  There is also the possibility of changing the exam format, for example, to a written assignment done at home. Finally, in very few cases, the exam may be postponed to a later date.

  Regardless of how and when the exam is conducted, the study board will inform you as soon as possible on the practicalities of the exam. If exams are planned in your programme in the coming days, you are encouraged to check your AAU email frequently.

  If you have questions about a planned on-site exam, you may contact your programme secretary.

   

  13. I have a mental or physical impairment and have been granted an exemption for special exam conditions. How do I proceed with a modified exam format?

  As a rule, you will be entitled to the same special exam conditions (such as extra time, digital aids or other) even though the exam format changes. This also applies if your exam is postponed.

  If the exam format changes such that you have to apply for new or other special exam conditions, you must send an application for exemption to your study board as soon as possible.

  Regardless of how and when the exam is conducted, the study board will inform you as soon as possible on the practicalities of the exam. If exams are planned in your programme in the coming days, you are encouraged to check your AAU email frequently.

  If you have questions about special exam conditions, you may contact your programme secretary.

   

  14. I'm going on a study trip this semester. Can I go?

  No. AAU is cancelling all scheduled study trips for the remainder of the semester. Contact the organizer of the study trip to find out how to proceed.

  No new study trips may be planned until further notice.

   

  15. I'm going on an internship or an exchange stay abroad. Can I go?

  It depends on where you're going and when. Consult the Ministry of Foreign Affairs travel advisory information and the Danish Health and Medicines Authority website, and then discuss the matter with your head of studies.

   

  16. I have ordered material at the university library (AUB). Can I get it?

  No. AUB is closed like all other AAU buildings.

   

  17. I have material from AUB that needs to be returned while the university is closed. Do I have to pay a late fee?

  No. Return notices will not be issued while the university is closed and no fees will be charged for materials that should have been returned while the university is closed.

  Check the AUB website aub.aau.dk for regular updates.

   

  General advice to all students:

  If you have difficulties getting the home study periode to work properly you can discuss the situation with you supervisor, your teacher og the head of your programme. You can also contact AAU's Student Guidance. For more information see https://www.en.aau.dk/education/student-guidance

Links til offentlige myndigheders websites / Links for Danish Authorities' Websites

Se generelle informationer om coronavirus fra de danske myndigheder herunder / See corona virus information from the Danish authorities' websites below: