Forskning
Samarbejde

AAU-INFORMATION OM/ABOUT CORONAVIRUS

SPØRGSMÅL TIL AAU'S CORONABEREDSKAB

Skriv til coronavirus@aau.dk

QUESTIONS FOR AAU'S CORONA TASK FORCE


Write to coronavirus@aau.dk

Coronavirus grafik

17. januar: Gradvist øget fysisk fremmøde | Gradually increased physical presence

English version below

Kære alle medarbejdere på Aalborg Universitet

På baggrund af regeringens udmelding i sidste uge om ophævelse af visse coronarestriktioner har Styrelsen for Forskning og Uddannelse efterfølgende præciseret, at fysisk fremmøde for ansatte på universiteterne nu gradvist må hæves fra 20 procent til 50 procent frem mod 31. januar.

Det er stadig institutlederen eller FS-chefen, som beslutter hvem, der kan møde ind hvornår. Medarbejdere, der efter en konkret vurdering ikke har mulighed for at arbejde hjemme, f.eks. fordi de varetager kritiske funktioner, tæller som hidtil ikke med i de 50 procent.

Der gælder derudover stadig følgende retningslinjer:

 • Fremmøde forudsætter, at Sundhedsstyrelsens generelle anbefalinger om afstand mellem medarbejdere, hygiejne, udluftning mv., efterleves.
 • Kravet om coronapas og mundbind ved fysisk fremmøde er fortsat gældende.
 • Møder afholdes i størst muligt omfang digitalt.
 • Eksterne fysiske møder begrænses eller holdes digitalt, når det er muligt.
 • Ved fysiske møder begrænses deltagerantallet.
 • Fysisk deltagelse på kurser og konferencer begrænses, men kan efter en konkret vurdering fra ledelsen ske, hvis det er særligt relevant.
 • Større personalearrangementer med mere end 50 deltagere afholdes digitalt.

Spørgsmål til ovenstående rettes som altid til coronamailen coronavirus@aau.dk, hvis svaret ikke kan findes i FAQ’erne på AAU’s coronahjemmeside www.aau.dk/coronavirus.

Med venlig hilsen

Søren Lind Christiansen

Universitetsdirektør

---------------------------------

Dear all staff at Aalborg University,

Following the announcement of the Danish government last week that certain corona restrictions will be repealed, the Authority for Research and Education has clarified that physical presence for staff at the universities may now be gradually increased from 20 percent to 50 percent towards 31 January.

It is still the head of department or the Shared Services manager who decides who may be physically present when. Exempt from this limit are – as before – staff who are not able to work from home, for instance because they are responsible for critical functions.

Also, the following guidelines are still in place:

 • Physical presence is only possible if the guidelines of the health authorities concerning distance between people, hygiene, ventilation etc. are observed.
 • The demand for corona certificate and facemasks still apply.
 • Meetings are held digitally as far as possible.
 • External meetings are limited or held digitally whenever possible.
 • For in-person meetings the number of participants is limited.
 • In-person participation in courses and at conferences is limited, but may take place after an assessment by the management, if particularly relevant.
 • Staff events with more than 50 participants are held digitally.

Questions to the above may as always be directed to the coronamail coronavirus@aau.dk if the answer cannot be found in the FAQ’s on AAU’s corona website www.aau.dk/coronavirus.

Kind regards.

Søren Lind Christiansen

University Director

13. januar: Restriktioner opretholdt | Restrictions upheld

English version below

Kære alle medarbejdere på Aalborg Universitet

Regeringen meddelte i går, at visse coronarestriktioner – fortrinsvis inden for kulturlivet – ophæves, mens andre opretholdes.

De restriktioner, som angår universiteterne, bliver alle opretholdt foreløbig frem til 31. januar.

For medarbejdere og studerende på Aalborg Universitet er der derfor frem til 31. januar ingen ændringer i forholdene omkring mundbind, coronapas og hjemmearbejde.

Med venlig hilsen

Søren Lind Christiansen

Universitetsdirektør

------------------------------

Dear staff at Aalborg University,

Yesterday, the government announced that certain corona-related restrictions – mostly regarding cultural activities – will be repealed, while others are upheld.

The restrictions concerning the universities are all upheld until 31 January so far.

Therefore, for staff and students at Aalborg University there will be no changes regarding facemasks, corona certificate and working from home until 31 January.

Best regards

Søren Lind Christiansen

Universitetsdirektør

 

21. december: Uddybning af nye restriktioner | More details about new restrictions

English version below

Kære alle medarbejdere og studerende på Aalborg Universitet

I forlængelse af min mail om nye coronarestriktioner her i weekenden, kan jeg nu uddybe følgende:

Brug af mundbind

Der skal bæres mundbind, når man færdes indendørs på universitetet. Altså, når man står eller går, men IKKE når man sidder ned. Dette gælder alle situationer både i fællesarealer som gange og kantiner og i undervisningslokaler og auditorier.

Enkelte af AAU’s bygninger eller lokaler er defineret som mundbindsfri. Dette gælder hovedsagelig administrationsbygninger eller kontorområder, hvor der ikke forekommer generel færdsel eller trængsel. Det vil være de samme bygninger, som var mundbindsfri sidst, der var indført krav om mundbind. Mundbindsfri bygninger/lokaler vil være klart markeret med skiltning.

Eksamen

Fra 1. januar og frem til 28. februar 2022 skal alle eksaminer afvikles online. Kun hvor det ikke er praktisk muligt, kan en prøve gennemføres med fysisk fremmøde. Alle reeksaminer i forbindelse med efterårsterminen vil som udgangspunkt også blive afviklet online, såfremt det er praktisk muligt.

Studierne er lige nu i fuld gang med at vurdere, hvordan prøverne i januar skal afvikles, og studerende får direkte besked fra deres studie om, hvordan deres prøver i januar påvirkes.

Vær opmærksom på, at ændringer i prøveformen normalt skal meddeles med en frist på fire uger ved ordinære prøver og to uger ved reeksamen. Men da der i forbindelse med coronavirus er tale om force majeure, har universiteterne mulighed for at ændre med kortere varsel, hvis det er nødvendigt.

Hjemmearbejde

Perioden, hvor universitetets medarbejdere så vidt muligt skal arbejde hjemmefra forlænges frem til 16. januar kl. 8.00. Arbejdet skal i denne periode tilrettelægges sådan, at der maksimalt er 20 procents fremmøde på arbejdspladsen i det omfang, det er muligt og hensigtsmæssigt. Dertil kommer medarbejdere, der efter en konkret vurdering ikke har mulighed for at arbejde hjemme, f.eks. fordi de varetager kritiske funktioner. Det er institutlederen eller FS-chefen, som beslutter hvem, der kan møde ind hvornår.

I samme periode gælder følgende:

 • Personalearrangementer, kontordage og interne seminarer holdes digitalt.
 • Møder holdes i størst muligt omfang digitalt.
 • Eksterne møder begrænses eller holdes digitalt, når det er muligt.
 • Ved fysiske møder begrænses deltagerantallet.
 • Fysisk deltagelse på kurser og konferencer begrænses, men kan efter en konkret vurdering fra ledelsen ske, hvis det er særligt relevant.

Spørgsmål til ovenstående kan som altid rettes til coronavirus@aau.dk, hvis svaret ikke findes i FAQ’erne på AAU’s coronaside www.aau.dk/coronavirus.

Med venlig hilsen

Søren Lind Christiansen

Universitetsdirektør

 

-------------------

Dear staff and students at Aalborg University,

Following up on my email this past weekend about new coronavirus restrictions, I can now provide more details on the following:

Use of face masks

Face masks must be worn when moving around indoors at the university, meaning when you are standing or walking, but NOT when you are sitting down. This applies to all situations – in common areas such as corridors and canteens and in classrooms and auditoriums.

Some AAU buildings or rooms are defined as “mask-free zones.” This applies mainly to administrative buildings or office areas where there is no traffic or congestion. These will be the same buildings that were mask-free the last time face masks were introduced. Mask-free buildings/rooms will be clearly marked with signage.

Exams

From 1 January until 28 February 2022, all examinations must be conducted online. An exam may be held in person only in cases where an online exam is not practical. As a rule, all re-examinations related to the autumn term will also be conducted online, if it is practically possible.

The study programmes are currently in the process of assessing how the exams in January should be conducted, and students will be directly notified by their programme about how their January exams are affected.

Please note that changes in the exam format will normally be announced with a deadline of four weeks for ordinary examinations and two weeks for re-examinations. However, as coronavirus constitutes a force majeure event, universities have the option to make changes with shorter notice if necessary.

Working from home

The period during which university staff must work from home as much as possible is extended until 16 January at 8:00. During this period, work must be organised such that there is a maximum of 20 percent attendance at the workplace to the extent that this is possible and appropriate. Exempt from this limit are staff who are not able to work from home, for instance because they are responsible for critical functions. The head of department or the Shared Services manager decides who can come in when.

During the same period the following apply:

 • Staff events, office days and internal seminars are held digitally.
 • Meetings are held digitally as far as possible.
 • External meetings are limited or held digitally whenever possible.
 • For in-person meetings, the number of participants is limited.
 • In-person participation in courses and at conferences is limited, but may take place after an assessment by the management, if particularly relevant.

As always, questions on any of the above may be sent to coronavirus@aau.dk if the answer cannot be found in the FAQ on the AAU coronavirus website www.aau.dk/coronavirus.

Best regards,

Søren Lind Christiansen

University Director

18. december: Krav om mundbind | Demand to wear facemasks

English version below

Kære alle medarbejdere og studerende på Aalborg Universitet

Regeringen og Folketingets partier besluttede fredag at indføre nye restriktioner for at imødegå stigende spredning af coronasmitte. På Aalborg Universitet betyder det følgende fra søndag den 19. december:

 • Det er obligatorisk at bære mundbind, når man befinder sig indendørs på universitetet. Kravet gælder ved færden på fællesarealer, for eksempel i kantiner, men ikke i forbindelse med undervisning og eksamen. Mundbindet kan fjernes helt eller delvist, hvis der er en anerkendelsesværdig grund til det, f.eks. ved indtagelse af mad og drikke.
 • Vi arbejder på at afklare præcis, hvordan formuleringerne skal udmøntes i praksis, og om der f.eks. er områder eller rum, som er undtaget fra kravet. Indtil videre beder vi dog alle om at medbringe et mundbind, når de skal færdes på universitetet.
 • Kravet om mundbind gælder for alle ansatte, studerende og besøgende. Visir kan erstatte mundbind.
 • Kravet om at kunne fremvise et gyldigt coronapas for at få adgang til universitetet forlænges fra 19. december og fire uger frem.

De nye restriktioner vil muligvis også indebære ændringer i forbindelse med undervisning og eksamen efter nytår. Vi vender tilbage, så snart vi har afklaret, hvad der skal ske. Studerende får besked direkte fra deres studie, hvis der sker ændringer.

Med venlig hilsen

Søren Lind Christiansen

Universitetsdirektør

--------------------

Dear all staff and students at Aalborg University,

On Friday, the government and the parties in Parliament decided to impose new restrictions in order to counter increased spread of corona infection. At Aalborg University this means the following from Sunday 19 December:

 • You are demanded to wear a facemask when present indoor at the university. The demand applies at all times when moving around indoors in hallways and common areas such as canteens, but not in connection with teaching activities and exams. The facemask may be wholly or partially removed, if there is a creditable reason, such as eating or drinking.
 • We are working on finding out exactly how the restrictions should be implemented in practice and if there are areas or rooms that are exempt from the demand. However, at this time we ask everybody to bring a facemask when going to the university.
 • The demand to wear a facemask applies to all staff, students and visitors. Vizors may replace a facemask.
 • The demand to be able to show a valid corona certificate in order to have access to the university is extended four weeks from 19 December.

The new restrictions will likely also mean changes in connection with teaching activities and exams in the new year. We will get back to this, as soon as we have more knowledge about what will actually happen. Students will be notified directly from their programme if there are any changes to activities.

Kind regards,

Søren Lind Christiansen

Universitetsdirektør

 

9. december: Nye restriktioner gælder ikke undervisning og eksamen | New restrictions do not apply to teaching activities and exams

English version below

Kære alle studerende på Aalborg Universitet

Den 8. december blev der afholdt pressemøde, hvor der blev præsenteret yderligere restriktioner for at imødegå den stigende smitte med coronavirus. De nye restriktioner vedrører ikke universitetets afvikling af undervisning og eksamen. Det betyder, at universitetets undervisnings- og eksamensaktiviteter fortsat kan afvikles fysisk under hensyntagen til sundhedsmyndighedernes retningslinjer. Det er de enkelte studienævn og studieledere, der tilrettelægger undervisning og eksamen. Du vil derfor høre fra dit studie, hvis der sker ændringer i afviklingen af din undervisning og eksamen. 

Der er fortsat krav om at man skal kunne fremvise et gyldigt coronapas for at få adgang til AAU’s campusser. Kravet gælder både ansatte, studerende og besøgende.

Sidst, men ikke mindst, vil vi igen opfordre alle til at følge Sundhedsstyrelsens seks generelle råd for at forebygge smitte med coronavirus:

 • Bliv vaccineret.
 • Bliv hjemme og bliv testet, hvis du har symptomer.
 • Hold afstand.
 • Luft ud og skab gennemtræk.
 • Vask dine hænder tit eller brug håndsprit.
 • Gør rent, særligt overflader som mange rører ved.

Spørgsmål om ovenstående kan som altid rettes til coronamailen coronavirus@aau.dk, hvis svaret ikke findes i FAQ’erne på vores coronaside https://www.aau.dk/coronavirus/.

Med venlig hilsen

Søren Lind Christiansen

Universitetsdirektør

---------------------------------

Dear all students at Aalborg University,

On 8 December, a press conference was held where additional restrictions were presented to counter the growing coronavirus infections. The new restrictions do not apply to the university's teaching and exams. This means that the university's teaching and exam activities can continue to be conducted in person, taking into account the guidelines of the health authorities. The individual study boards and heads of studies are responsible for organising teaching and exams. You will therefore hear from your study programme if there are changes in your teaching and exams.

You must still be able to present a valid corona passport to gain access to AAU's campuses. This requirement applies to staff, students and visitors.

Last but not least, we will again encourage everyone to follow the Danish Health Authority's six general guidelines for preventing coronavirus infection:

 • Get vaccinated.
 • Stay home and get tested if you have symptoms.
 • Keep a safe distance.
 • Air out rooms and create drafts.
 • Wash your hands often or use hand sanitizer.
 • Clean, especially surfaces that many people touch.

Questions about the above as always can be directed to the corona task force email coronavirus@aau.dk, if the answer is not already in the FAQs on our coronavirus website www.aau.dk/coronavirus.

Kind regards,

Søren Lind Christiansen

University Director

9. december 2021: Medarbejdere skal arbejde hjemmefra mest muligt | Staff should work from home whenever possible

English version below

Kære alle medarbejdere på Aalborg Universitet

Regeringen valgte i går at indføre nye restriktioner for at bremse den stigende spredning af coronasmitte i samfundet. Mens ingen af restriktionerne som sådan vedrører kerneaktiviteter som forskning og uddannelse på universiteterne, blev de ledsaget af en kraftig opfordring til, at medarbejdere på både offentlige og private arbejdspladser arbejder hjemmefra så meget som muligt.

På Aalborg Universitet betyder det følgende:

 • Medarbejdere, der kan arbejde hjemmefra, opfordres til at gøre dette i videst muligt omfang, dog sådan at møder og andre aktiviteter fortsat kan afvikles fysisk, hvis det skønnes bedst. Du skal aftale med din nærmeste leder, hvornår der er brug for, at du er til stede på universitetet, og hvornår du kan arbejde på distancen.
 • Alle sociale arrangementer aflyses eller afholdes online i stedet.
 • Undervisning og eksamen kan stadig foregå fysisk på normal vis.

Dette gælder foreløbig frem til og med 4. januar.

Ved pressemødet i går blev det desuden meldt ud, at eleverne i folkeskolen enten får tidlig juleferie eller skal have virtuel undervisning fra onsdag den 15. december 2021. Hvis dette betyder, at du vil have vanskeligt ved at udføre dit arbejde, fordi du skal passe børn, skal du drøfte med din nærmeste leder, hvordan arbejdet kan tilrettelægges under hensyn til dette. I kan for eksempel sammen overveje i hvilket omfang, du kan arbejde hjemme, om din arbejdstid kan omlægges, eller om du kan afvikle ferie, fleks eller omsorgsdage.

Jeg vil gerne understrege, at dette ikke betyder, at universitetet på nogen måde er lukket ned, som det var tilfældet sidste år på denne tid. Både medarbejdere og studerende med gyldigt coronapas har fortsat adgang til campus, der må stadig holdes møder og konferencer, og kantiner og fitnesscentre har åbent som normalt.

Spørgsmål til ovenstående kan som altid rettes til coronamailen coronavirus@aau.dk, hvis svaret ikke allerede findes i FAQ’erne på vores coronaside www.aau.dk/coronavirus.

Med venlig hilsen

Søren Lind Christiansen

Universitetsdirektør

---------------------------------------

Dear all staff at Aalborg University,

Yesterday, the government imposed new restrictions to curb the increasing spread of coronavirus infection in society. While none of the restrictions as such relate to core activities such as research and education at the universities, they were accompanied by a strong call for employees in both public and private workplaces to work from home as much as possible.

At Aalborg University, this means the following:

 • Staff members who can work from home are encouraged to do so as much as possible, but meetings and other activities can continue to be conducted in person if this is deemed best. You must agree with your immediate superior on when it is necessary for you to be present at the university and when you can work home or elsewhere.
 • All social events are cancelled or held online instead.
 • Teaching and exams can still take place physically in the normal way.

This is provisionally valid up to and including 4 January.

At yesterday’s press conference, it was also announced that pupils in primary school will either get an early Christmas holiday or will have virtual teaching beginning Wednesday, 15 December 2021. If this means that you will have difficulty performing your work because you have to care for children, discuss with your immediate superior how your work can be organised to take this into account. For example, you can discuss to what extent you can work from home, whether your working hours can be reorganised, or whether you can take holidays, flex or child care days.

I would like to emphasize that this does not mean that the university is in any way locked down, as was the case last year at this time. Both staff and students with a valid corona passport continue to have access to campus, meetings and conferences may still be held, and canteens and the fitness centres are open as usual.

Questions about the above can as always be directed to the corona task force email coronavirus@aau.dk, if the answer is not already in the FAQs on our coronavirus website www.aau.dk/coronavirus.

Kind regards,

Søren Lind Christiansen

University Director

26. november: Krav om coronapas for studerende | Corona certificate demand for students

English version below

Kære alle studerende på Aalborg Universitet

Regeringen og Folketingets epidemiudvalg har i denne uge besluttet at indføre yderligere restriktioner for at imødegå den stigende smitte med coronavirus.

Det betyder, at det fra og med mandag den 29. november er et krav, at du kan fremvise et gyldigt coronapas, når du møder ind fysisk i en af Aalborg Universitets bygninger.

Der vil ikke være kontrol af coronapas ved universitetets indgange. Derimod vil der blive gennemført stikprøvekontroller i alle bygninger. Kan du ikke fremvise et gyldigt coronapas, vil du blive bedt om at forlade campus øjeblikkeligt.

Bemærk, at gyldigheden af en negativ coronatest ved samme lejlighed er sat ned fra 96 til 72 timer for PCR-test og fra 72 til 48 timer for lyntest.

Spørgsmål om ovenstående kan som altid rettes til coronamailen coronavirus@aau.dk, hvis svaret ikke findes i FAQ’erne på vores coronaside https://www.aau.dk/coronavirus/.

Med venlig hilsen

Søren Lind Christiansen

Universitetsdirektør

----------

Dear all students at Aalborg University,

This week, the Danish government and the parliamentary committee on the COVID-19 epidemic decided to introduce further restrictions in order to counter the increasing spread of infection with coronavirus.

This means that as of Monday 29 November you are required to be able to show a valid corona certificate when being physically present in one of AAU’s buildings.

There will not be inspection of corona certificates at the entry points to the university. But there will be sample controls in all buildings. If you cannot show a valid corona certificate, you will be asked to leave campus immediately.

Please note that the validity of a negative coronatest has been reduced from 96 to 72 hours for PCR tests and from 72 to 48 hours for quicktests.

Questions regarding the above may as always be directed to AAU’s coronamail coronavirus@aau.dk, if the answer cannot be found in the FAQ’s on our corona website https://www.aau.dk/coronavirus/.

Kind regards

Søren Lind Christiansen

University Director

26. november: Krav om coronapas for medarbejdere | Corona certificate demanded for staff

English version below

Kære alle medarbejdere på Aalborg Universitet

Regeringen og Folketingets epidemiudvalg har i denne uge besluttet at indføre yderligere restriktioner for at imødegå den stigende smitte med coronavirus.

Ifølge cirkulære af dags dato og som det har fremgået af medierne de sidste dage, er det derfor fra mandag den 29. november 2021 et krav, at du kan fremvise et gyldigt coronapas, når du møder ind fysisk i en af Aalborg Universitets bygninger. Begrundelsen for dette er, at COVID-19 igen bliver kategoriseret som en samfundskritisk sygdom.

Der vil blive foretaget stikprøvekontroller på alle AAU’s campusser. Hvis du i en sådan stikprøvekontrol ikke kan vise et gyldigt coronapas, vil du blive bedt om at forlade universitetets område. Din leder vil desuden blive orienteret om dette. Du kan vende tilbage til universitetet, når du har et gyldigt coronapas.

Du skal være opmærksom på, at hvis du mangler et coronapas eller nægter at forevise dette, kan det få ansættelsesretlige konsekvenser efter omstændighederne i form af advarsel eller hjemsendelse uden løn, indtil gyldigt coronapas kan fremvises. Der kan i særlige tilfælde blive tale om afskedigelse eller bortvisning.

Kravet om at vise et gyldigt coronapas gælder, indtil COVID-19 ikke længere er kategoriseret som en samfundskritisk sygdom. Du vil blive orienteret om dette.

Hvis du ikke er vaccineret og ikke er tidligere smittet, og du af medicinske årsager ikke bør testes, kan du ikke få et coronapas. I stedet for at vise coronapas skal du forevise dokumentation for, at du er undtaget fra krav om test for COVID-19. Denne dokumentation skal være udstedt og underskrevet af et kommunalt borgerservicecenter.

Spørgsmål om ovenstående kan som altid rettes til coronamailen coronavirus@aau.dk, hvis svaret ikke findes i FAQ’erne på vores coronaside https://www.aau.dk/coronavirus/.

Med venlig hilsen

Søren Lind Christiansen

Universitetsdirektør

-------------------

Dear Aalborg University staff members,

This week, the government and the Danish parliament’s Epidemics Committee have agreed to introduce further restrictions in response to the growing spread of the coronavirus.

In accordance with the government circular issued earlier today - and with reference to what has emerged in the media during the last couple of days – it is as of Monday 29 November 2021 a requirement to present a valid corona certificate, when you physically enter AAU’s premisses. The reason for the new restriction is that COVID-19 has been categorised as a disease presenting a “critical threat to society” again.

Random checks will be carried out at all AAU’s campuses. If you are unable to present a valid corona certificate when requested, you will be asked to leave the university premisses and your immediate manager will be informed. You may return to the university when you have a valid corona certificate.

Please note that if you are unable, or unwilling, to present a valid corona certificate, this may have consequences in regards to your employment according to the circumstances, either in form of a warning or suspension without salary. In special circumstances it may lead to dismissal or discharge.

The requirement to present a valid corona certificate will be in force until COVID-19 is no longer categorised as a disease presenting a critical threat to society. You will be informed when this changes.

If you have not been vaccinated and if you have not been infected within the past six months, or if you are unable to submit a corona test for medical reasons, you will not be able to obtain a corona certificate. In this case, you will be required to present documentation exempting you from the requirement of COVID-19 testing. This documentation must be issued and signed by a citizen service office (Borgerservicecenter).

Questions regarding the above should as always be directed to the corona e-mail coronavirus@aau.dk, if you are unable to find the information in the FAQ on the AAU corona page https://www.aau.dk/coronavirus/.

Kind regards

Søren Lind Christiansen

University Director

18. november: INGEN restriktioner på AAU | NO restrictions at AAU

English version below

Kære alle medarbejdere og studerende på AAU

Som de fleste sikkert har bemærket, er coronaepidemien i Danmark blusset op igen i de seneste uger, og regeringen indførte i sidste uge enkelte restriktioner for at dæmme op for smitten.

Det er dog vigtigt at bemærke, at situationen i dag adskiller sig væsentligt fra den, vi stod i sidste år på samme tid. Først og fremmest fordi en stor del af befolkningen er vaccineret og dermed i høj grad beskyttet mod smitte og alvorlig sygdom. De indførte restriktioner er derfor heller ikke så indgribende, som dem vi levede med sidste vinter.

De danske universiteter er IKKE omfattet af de nye restriktioner. På Aalborg Universitet bliver der derfor IKKE stillet krav om at kunne fremvise et gyldigt coronapas for at kunne møde på arbejde på campus eller for at deltage i undervisning, eksaminer eller konferencer på universitetet. Dette gælder også for fredagsbarer på AAU’s campusser. Der er kort sagt IKKE hjemmel til at kræve fremvisning af coronapas eller negativ coronatest for at få adgang til nogen form for aktiviteter eller lokationer på AAU.

Skulle myndighederne ændre omfanget af restriktionerne, melder vi ud til alle hurtigst muligt.

I AAU’s coronaberedskab oplever vi, at mange medarbejdere og studerende er i tvivl om, hvordan de skal agere i forhold til coronasmitte og identifikation af nære kontakter. AAU har under hele coronaepidemien fulgt myndighedernes retningslinjer og anbefalinger. Det gør vi stadig, og jeg vil nedenfor kort opsummere Sundhedsstyrelsens retningslinjer på området.

Bemærk dog, at retningslinjerne kan ændre sig med kort varsel, og at alle bør orientere sig på Sundhedsstyrelsens hjemmeside om corona https://www.sst.dk/da/corona, hvis de bliver smittet eller identificeret som nære kontakter.

Ved positiv coronatest

 • Alle, der testes positiv for coronavirus, skal blive hjemme fra universitetet og selvisolere.
 • Medarbejdere, der ikke kan varetage deres arbejdsopgaver hjemmefra – enten på grund af sygdom eller på grund af opgavernes karakter – skal sygemelde sig på normal vis hos deres leder, men er ikke forpligtet til at oplyse om coronasmitte. Studerende er ikke forpligtet til at oplyse universitetet om coronasmitte.
 • Alle, der testes positiv for coronavirus, skal i samarbejde med smitteopsporingen hos Styrelsen for Patientsikkerhed identificere nære kontakter og orientere dem. AAU kan evt. hjælpe med kontaktoplysninger på berørte studerende eller kolleger, men er derudover ikke involveret i processen.
 • Alle, der testes positiv for coronavirus, må vende tilbage til universitetet, når de har været symptomfri i 48 timer. Har man ikke haft symptomer, må man vende tilbage til universitetet syv dage efter den positive test.

Som nær kontakt til en bekræftet smittet

 • Hvis en nær kontakt er færdigvaccineret eller tidligere smittet, må vedkommende fortsat gerne komme på universitetet og skal IKKE selvisolere. Han/hun skal dog testes på hhv. 4.- og 6.-dagen efter nær kontakt med den smittede. Hvis den nære kontakt i mellemtiden får symptomer, skal han/hun straks gå i selvisolation.
 • Hvis en nær kontakt hverken er færdigvaccineret eller tidligere smittet, skal han/hun straks gå i selvisolation og testes på hhv. 4.- og 6.-dagen efter nær kontakt med den smittede. Den nære kontakt må først vende tilbage til universitetet, når vedkommende har fået negativt svar på begge tests.

Studerende eller medarbejdere, som er i tvivl om, hvorvidt de er nære kontakter til en coronasmittet, kan tage denne test på Sundhedsstyrelsens hjemmeside: https://coronasmitte.dk/raad-og-regler/emner/naer-kontakt-/generel-guide

Sundhedsstyrelsen opfordrer alle borgere til at følge seks generelle råd for at forebygge smitte. AAU opfordrer alle studerende og medarbejdere til at gøre det samme. De seks råd er:

 • Bliv vaccineret.
 • Bliv hjemme og bliv testet, hvis du har symptomer.
 • Hold afstand.
 • Luft ud og skab gennemtræk.
 • Vask dine hænder tit eller brug håndsprit.
 • Gør rent, særlig overflader som mange rører ved.

Spørgsmål til ovenstående kan som altid rettes til AAU’s coronamail coronavirus@aau.dk, hvis svaret ikke allerede findes i FAQ’erne på vores coronaside https://www.aau.dk/coronavirus/

Med venlig hilsen

Søren Lind Christiansen

Universitetsdirektør

---------------------------------------------------

Dear all staff and students at AAU,

As most of you have probably noticed, the corona epidemic has flared up in Denmark in recent weeks, and last week the Danish government introduced certain restrictions to limit the spread of infection.

It is, however, important to notice that the situation today differs markedly from where we stood this time last year. Mostly because a large part of the population has been vaccinated and are therefore to a high degree protected against infection and serious illness. The restrictions that the government introduced are therefore not as intrusive as the ones we coped with last winter.

The Danish universities are NOT included in the new restrictions. At Aalborg University it will NOT be demanded to show a valid coronapass in order to go to work at campus or participate in teaching activities, exams or conferences at the university. This also applies to students’ Friday bars. Shortly speaking there is NO legal basis to demand a valid coronapass or a negative coronatest in order to gain access to any kind of activity or location at AAU.

In case the Danish authorities change the scope of the restrictions, we will inform you all as soon as possible.

In AAU’s corona taskforce we have noticed that many AAU staff and students are unsure about how they should act in relation to corona infection and identification of close contacts. During the whole epidemic, AAU has followed the guidelines and recommendations of the Danish authorities. This is still the case, and below I will shortly sum up the current guidelines of the Danish Health Authority.

Bear in mind, though, that the guidelines may change at short notice, and that everybody should consult the Danish Health Authority’s website about corona https://www.sst.dk/en/English if they become infected or are identified as close contacts.

When tested positive for coronavirus

 • Everybody, who are tested positive for coronavirus, must stay home from the university and self-isolate.
 • Staff, who are not able to carry out their tasks from home – either due to sickness or the character of the tasks – must report sick normally to their manager, but are not obliged to inform AAU about the corona infection. Students are not obliged to inform AAU about corona infection.
 • Everybody, who are tested positive for coronavirus, must in cooperation with the Coronaopsporing at the Danish Patient Safety Authority identify close contacts and inform them. AAU may be of help with contact information for affected students or colleagues, but is otherwise not involved in the process.
 • Everybody, who are tested positive for coronavirus, may return to the university when they have had no more symptoms for 48 hours. If they have had no symptoms at all, they may return to the university seven days after the positive test.

When identified as a close contact to a confirmed infected person

 • If a close contact is fully vaccinated or previously infected, the person is still allowed to go to the university and should NOT self-isolate. He/she must be tested on the fourth and sixth day after close contact with the infected person. If the close contact develops symptoms, he/she must immediately go into self-isolation.
 • If a close contact is not fully vaccinated or previously infected, the person must immediately go into self-isolation and must be tested on the fourth and sixth day after close contact with the infected person. Only when both tests have been returned with a negative answer are they allowed to return to the university.

Students or staff who are unsure about whether they are close contacts to an infected person, may take this test (in Danish) on the website of the Danish Health Authority. https://coronasmitte.dk/raad-og-regler/emner/naer-kontakt-/generel-guide

The Danish Health Authority urges all citizens to follow six general guidelines in order to prevent infection. AAU urges all staff and students to do the same. The six guidelines are:

 • Get vaccinated.
 • Stay home and take a test, if you have symptoms.
 • Keep your distance.
 • Ventilate and create drafts in the room.
 • Wash your hands often or use hand sanitizer.
 • Clean thoroughly, especially surfaces that are touched by many people.

Questions to the above may as always be directed to AAU’s coronamail coronavirus@aau.dk, if the answers are not found in the FAQ’s on our corona website https://www.aau.dk/coronavirus/

Kind regards

Søren Lind Christiansen

University Director

 

Tidligere nyt om AAU og coronavirus/Previous news about AAU and coronavirus

 • +

  9. september: Pop-up vaccination på campus i København | Pop-up vaccination on campus in Copenhagen

  English version below

  Kære alle medarbejdere og studerende

  Mandag, tirsdag og onsdag (13.-15. september) i næste uge kan alle blive vaccineret mod COVID-19 på AAU’s campus i København. Den dag etablerer Region Hovedstaden et pop-up vaccinationssted på adressen Frederikskaj 10A, 2450 København SV.

  Åbningstiden er alle dage fra 11.30 til 15.00

  Der skal ikke bestilles tid til vaccination på pop-up vaccinationsstedet, og det er også åbent for andre end AAU’s medarbejdere og studerende. Det er dog kun personer med dansk CPR-nummer, der kan blive vaccineret på pop-vaccinationsstederne. Personer med midlertidigt CPR-nummer skal igennem et andet forløb. Se mere på https://www.regionh.dk/presse-og-nyt/pressemeddelelser-og-nyheder/Sider/Vaccination-mod-COVID-19.aspx

  Man skal medbringe sit sundhedskort, men der er ikke krav om mundbind eller fremvisning af coronatest på pop-up vaccinationsstedet. Vær opmærksom på, at der kan forekomme kø.

  Der vaccineres med både Pfizer og Moderna. Hvis man ikke er i gang med et vaccineforløb, kan man på pop-up vaccinationsstederne få sit 1. stik. Er man i gang med et vaccineforløb, og er der gået tid nok siden 1. stik, kan man få sit 2. stik på pop-up vaccinationsstederne.

  Sundhedsstyrelsen opfordrer kraftigt til, at alle bliver vaccineret mod COVID-19. Den opfordring bakker AAU’s ledelse fuldt op om, og vi håber, at mange vil benytte sig af dette tilbud om hurtig og nem vaccination uden tidsbestilling. På AAU prioriterer vi at skabe et sundt arbejds- og studiemiljø, hvor alle kan føle sig trygge. Det kan kun lade sig gøre, hvis så mange som muligt er beskyttet af vaccination mod COVID-19.

  Med venlig hilsen

  Søren Lind Christiansen

  Universitetsdirektør

  --------------------------------------------------------

  Dear all staff and students

  Monday, Tuesday and Wednesday (13-15 September) next week you will have the opportunity to be vaccinated against COVID-19 on AAU’s campus in Copenhagen. On this day, The Capital Region will set up a pop-up vaccination facility at the address Frederikskaj 10A, 2450 Copenhagen SV.

  The opening hours are from 11:30 to 15:00 all three days.

  It is not necessary to make an appointment for vaccination at the pop-up facility, and they are available to all citizens, not just AAU staff and students. However, only persons with a Danish CPR number are accepted at the pop-up vaccination facilities. Persons with a temporary CPR number must join a different vaccination program. Read more information here: https://www.regionh.dk/presse-og-nyt/pressemeddelelser-og-nyheder/Sider/Vaccination-mod-COVID-19.aspx

  You must bring your national health service medical card to the pop-up vaccination facility, but you are not required to wear a facemask or to show a coronatest. Please note that waiting times may occur.

  The vaccines distributed are from Pfizer or Moderna. If you have not had your first injection yet, you can have this at the pop-up facility. If you have already had your first injection and the required time has passed, you can have your second injection at the pop-up facility.

  The Danish Health Authorities strongly recommends that all citizens are vaccinated against COVID-19. The management at AAU fully supports this recommendation, and we hope that many will take advantage of this offer of a quick and easy vaccination without having to make an appointment in advance. At AAU we make it a priority to create a healthy and safe work and study environment. This is only possible if as many as possible are protected against COVID-19 through vaccination.

  Kind regards

  Søren Lind Christiansen

  University Director

   

 • +

  3. september: Pop-up vaccination på campus i Aalborg | Pop-up vaccination on campus in Aalborg

  English version below

  Kære alle medarbejdere og studerende

  På onsdag den 8. september kan alle blive vaccineret mod COVID-19 på AAU’s campus i Aalborg. Den dag etablerer Region Nordjylland pop-up vaccinationssteder i kantinerne på henholdsvis Fibigerstræde 15 og i Rendsburggade 14 (CREATE).

  • Vaccinationsstedet i Fibigerstræde 15 er åbent fra 8.30 til 11.30.
  • Vaccinationsstedet i Rendsburggade 14 er åbent fra 12.30 til 15.30.

  Der skal ikke bestilles tid til vaccination på pop-up vaccinationsstederne, og de er også åbne for andre end AAU’s medarbejdere og studerende. Det er dog kun personer med dansk CPR-nummer, der kan blive vaccineret på pop-vaccinationsstederne. Personer med midlertidigt CPR-nummer skal igennem et andet forløb. Se mere på https://rn.dk/sundhed/patient-i-region-nordjylland/coronavirus/covid-vaccination/vaccination-af-udlaendige-og-udlandsdanskere

  Man skal medbringe sit sundhedskort, men der er ikke krav om mundbind eller fremvisning af coronatest på pop-up vaccinationsstedet. Vær opmærksom på, at der kan forekomme kø.

  Der vaccineres med Moderna. Hvis man ikke er i gang med et vaccineforløb, kan man på pop-up vaccinationsstederne få sit 1. stik. Er man i gang med et vaccineforløb, og er der gået tid nok siden 1. stik, kan man få sit 2. stik på pop-up vaccinationsstederne. 1. stik skal have været Moderna-vaccinen.

  Inden for nærmeste fremtid kommer der også et tilbud om pop-up vaccination på AAU’s campus i København. Vi sender information ud, så snart nærmere tid og sted ligger fast. Hold evt. også øje med AAU’s coronaside www.aau.dk/coronavirus.

  Sundhedsstyrelsen opfordrer kraftigt til, at alle bliver vaccineret mod COVID-19. Den opfordring bakker AAU’s ledelse fuldt op om, og vi håber, at mange vil benytte sig af dette tilbud om hurtig og nem vaccination uden tidsbestilling. På AAU prioriterer vi at skabe et sundt arbejds- og studiemiljø, hvor alle kan føle sig trygge. Det kan kun lade sig gøre, hvis så mange som muligt er beskyttet af vaccination mod COVID-19.

  Med venlig hilsen

  Søren Lind Christiansen

  Universitetsdirektør

  --------------------------------------------------------

  Dear all staff and students

  On Wednesday 8 September you will have the opportunity to be vaccinated against COVID-19 on AAU’s campus in Aalborg. On this day, Region Northern Jutland will set up a pop-up vaccination facility in the canteens at Fibigerstræde 15 and Rendsburggade 14 (CREATE).

  • The vaccination facility in Fibigerstræde 15 is open from 8:30 to 11:30.
  • The vaccination facility in Rendsburggade 14 is open from 12:30 to 15:30.

  It is not necessary to make an appointment for vaccination at the pop-up facilities, and they are available to all citizens, not just AAU staff and students. However, only persons with a Danish CPR number are accepted at the pop-up vaccination facilities. Persons with a temporary CPR number must join a different vaccination program. Read more information here: https://rn.dk/da/Sundhed/Patient-i-Region-Nordjylland/Coronavirus/Covid-vaccination/COVID-Vaccination-of-foreigners-and-Danes-resident-abroad

  You must bring your national health service medical card to the pop-up vaccination facility, but you are not required to wear a facemask or to show a coronatest. Please note that waiting times may occur.

  The vaccines distributed are from Moderna. If you have not had your first injection yet, you can have this at the pop-up facility. If you have already had your first injection and the required time has passed, you can have your second injection at the pop-up facility. The first injection must have been with Moderna, however.

  Within the nearest future pop-up vaccination will also be offered at AAU’s campus in Copenhagen. As soon as the exact date, time and location is determined, we will inform you about this. You may also check for announcements at AAU’s corona website www.aau.dk/coronavirus.

  The Danish Health Authorities strongly recommends that all citizens are vaccinated against COVID-19. The management at AAU fully supports this recommendation, and we hope that many will take advantage of this offer of a quick and easy vaccination without having to make an appointment in advance. At AAU we make it a priority to create a healthy and safe work and study environment. This is only possible if as many as possible are protected against COVID-19 through vaccination.

  Kind regards

  Søren Lind Christiansen

  University Director

 • +

  25. august: Tak for indsatsen | Thanks for the efforts

  English version below

  Kære alle

  Om få dage bliver der atter liv og leben på AAU, når efterårssemesteret formelt går i gang på vores campusser i Aalborg, Esbjerg og København. Og i modsætning til sidste år kan studerende og undervisere nu mødes på stort set normale vilkår uden at skulle indordne sig coronarelaterede restriktioner.

  Hvis myndighedernes vurdering af epidemien holder stik, kan vi se frem til et semester uden nedlukninger og restriktioner. Det er godt. For vi har brug for normaliteten efter halvandet år, hvor næsten intet har været normalt, og meget har været hårdt og besværligt.

  Jeg hæfter mig dog ved, at vi som institution trods alt har klaret os godt igennem de lange måneder under coronaepidemien. AAU’s undervisere har med kort varsel lagt forelæsninger om fra fysisk fremmøde til online – og tilbage igen. Studerende har fortsat studieaktiviteten uden det sociale samvær til at holde gejsten oppe, og rigtig mange medarbejdere har arbejdet dedikeret fra hjemmekontoret i månedsvis – i perioder også med hjemsendte børn.

  Her ved indgangen til et nyt studieår vil jeg derfor gerne benytte lejligheden til at takke jer alle sammen – ansatte såvel som studerende – for den indsats, I hver især har ydet det seneste halvandet år. Den har været afgørende for, at AAU trods nedlukninger og restriktioner har kunnet fortsætte med at løse sine kerneopgaver, forskning, uddannelse og samarbejde. Samtidig har vores fælles indsats for at overholde coronaregler og -retningslinjer bidraget til at få det danske samfund gennem krisen i god behold.

  Til sidst vil jeg viderebringe Sundhedsstyrelsens kraftige opfordring til, at alle lader sig vaccinere mod coronavirus. Vaccinerne er ikke kun nødvendige for, at vores samfund kan forblive åbent og uden restriktioner. De er også en forudsætning for, at vi kan skabe et sundt og sikkert arbejds- og studiemiljø på AAU.

  Jeg ønsker jer alle et godt studieår.

  Med venlig hilsen

  Søren Lind Christiansen

  Universitetsdirektør

  ----------------------------------

  Dear all,

  In a few days, AAU comes back to life when the autumn semester formally starts on our campuses in Aalborg, Esbjerg and Copenhagen. And unlike last year, students and teachers can now meet on largely normal terms without having to comply with coronavirus restrictions.

  If the authorities are correct in their assessment of the epidemic, we can look forward to a semester without lockdowns and restrictions. And this indeed is a welcome prospect. Because we could use some normalcy after a year and a half where almost nothing has been normal and much has been challenging and difficult.

  However, I must note that we as an institution, after all, have done well during the long months of the coronavirus epidemic. The AAU teaching staff switched from in-person to online lectures at short notice – and back again. Students continued their studies without the social camaraderie that keeps spirits up, and many staff members have been dedicatedly working from their home offices for months – at times also with children who were sent home.

  So as we enter a new academic year, I’d like to take this opportunity to thank all of you – staff as well as students – for the efforts each of you made over the past year and a half. Crucially, despite lockdowns and restrictions, AAU has been to able to continue carrying out its core tasks, research, education and collaboration. Also, our efforts as a community in complying with coronavirus rules and guidelines have helped to get Danish society through the crisis safely.

  Finally, I second the Danish Health Authority's strong call for everyone to be vaccinated against the coronavirus. The vaccines are not only necessary for our society to remain open and without restrictions, they are also necessary for our ability to create a healthy and safe work and study environment at AAU.

  I wish you all a great academic year.

  Best regards,

  Søren Lind Christiansen

  University Director

 • +

  13. august: Normal start på efterårssemesteret | Normal start to the fall semester

  Kære alle

  Sommerferien nærmer sig sin afslutning for både medarbejdere og studerende. På AAU tager vi snart fat på et semester, som forhåbentlig bliver mere normalt end de tre foregående.

  Jeg vil i den forbindelse gøre opmærksom på følgende:

  • Universitetet er fra 1. august åbent på normal vis. Alle har adgang til alle bygninger på samme måde som før coronakrisen.
  • Det er ikke længere et krav at holde 1 og i nogle tilfælde 2 meters afstand til andre. Sundhedsstyrelsen anbefaler dog stadig, at man holder afstand i det offentlige rum.
  • Det er heller ikke et krav, at man skal kunne fremvise et gyldigt coronapas for at få adgang til universitetet. Sundhedsstyrelsen anbefaler dog, at man bliver testet en gang om ugen, hvis man ikke opfylder betingelserne for at få et coronapas.
  • Undervisning kan foregå som normalt og skal ikke foregå i klynger som tidligere.
  • Der er ingen krav om at bære mundbind, når man færdes indendørs på universitetet. Der vil dog stadig være håndsprit og wipes til rådighed.

  Sundhedsstyrelsen anbefaler, at alle bliver vaccineret mod COVID-19. Den anbefaling støtter AAU, da udbredt vaccination er en forudsætning for, at vi kan skabe et sundt og sikkert arbejds- og studiemiljø for alle på universitetet.

  I AAU’s coronaberedskab arbejder vi på at opdatere AAU’s coronahjemmeside aau.dk/coronavirus, så alt stemmer overens med den nye situation. Vi afventer dog bl.a. en opdaterede retningslinjer fra Sundhedsstyrelsen, som ventes at komme en af de nærmeste dage.

  Indtil alt er på plads, er I velkomne til at skrive til AAU’s coronamail coronavirus@aau.dk, hvis I er i tvivl om, hvordan I skal forholde jer til den nye situation.

  Velkommen tilbage på AAU.

  Med venlig hilsen
  Søren Lind Christiansen
  Universitetsdirektør

  ---------------------------------------

  Dear all,

  The summer holidays are nearing their end for both staff and students. At AAU we will soon begin a semester that will hopefully be more normal than the previous three.

  In that connection, I’d like to point out the following:

  • From 1 August the university is open as usual. All staff and students have access to all buildings as they did before the corona crisis.
  • It is no longer a demand that you keep a distance of 1 and in some cases 2 meters to other people. However, the Danish Health Authorities still recommend keeping your distance to others in public spaces.
  • It is no longer a demand that you are able to show a valid coronapass in order to have access to the university. However, the Danish Health Authorities still recommend to take a corona test once a week if you don’t fulfill the requirements to have a coronapass.
  • Teaching activities may take place as normal and not in clusters like before.
  • You are not required to wear a facemask indoors at the university. However, there will still be hand disinfectant and wipes at your disposal.

  The Danish Health Authorities recommend that everybody is vaccinated against COVID-19. AAU supports this recommendation, since widespread vaccination is a prerequisite for creating a healthy and safe work and study environment for everybody at the university.

  AAU’s Corona Task Force is working on updating AAU’s corona website aau.dk/coronavirus so all information is in accordance with the new situation. However, we are, among other things, awaiting updated guidelines from the Danish Health Authorities, that expected one of the next few days.

  Until everything is in place you are welcome to write to AAU’s coronamail coronavirus@aau.dk if you have doubts about how to act in this new situation.

  Welcome back to AAU.

  Kind regards
  Søren Lind Christiansen
  University Director

   

 • +

  30. juni: Ferierejser i sommeren 2021 | Holiday travel during summer 2021

  English version below

  Kære alle

  Udenrigsministeriet foretog 26. juni 2021 en række gennemgribende ændringer af sine rejsevejledninger. Landene er nu farvet enten grønne, gule, orange, skraveret orange eller røde afhængig af Udenrigsministeriets vurdering af risiciene ved at rejse. Udenrigsministeriet fraråder ikke-nødvendige rejser til lande, der er orange, skraveret orange eller røde. Du kan læse mere om dette på Udenrigsministeriets hjemmeside: Rejsevejledninger (um.dk).

  Hvis du planlægger at rejse udenlands i din ferie, skal du overveje følgende:

  Hvis du som medarbejder afholder ferie i et land, hvor Udenrigsministeriet fraråder ikke-nødvendige rejser, må du først møde fysisk ved Aalborg Universitet, når du har været i selvisolation i overensstemmelse med Sundhedsmyndighedernes anbefalinger. Du kan læse mere om kravene i forbindelse med rejser her: Rejser til udlandet (coronasmitte.dk).

  Hvis selvisolationen ikke kan indeholdes i din ferie, skal du inden ferien aftale med din leder, om det er foreneligt med dine arbejdsopgaver, at du arbejder hjemme i perioden med selvisolation. Alternativt vil der ske løntræk.

  Med venlig hilsen

  Søren Lind Christiansen

  Universitetsdirektør 

  -----------------------------

  Dear all,

  On 26 June 2021, the Denmark’s Ministry of Foreign Affairs made extensive changes to its travel advice. The countries are now categorised as either green, yellow, orange, shaded orange or red depending on the Ministry’s assessment of the travel risks. The Ministry of Foreign Affairs advises against non-essential travel to countries that are orange, shaded orange or red. You can learn more about this on the Ministry of Foreign Affairs website: travel advice.

  If you plan to travel abroad during your holiday, you should consider the following:

  Staff members taking holiday in a country where the Ministry of Foreign Affairs advises against non-essential travel must not physically be at Aalborg University until you have been in self-isolation in accordance with the health authorities' recommendations. You can read more about the requirements for travel here: travel abroad.

  If self-isolation cannot be included in your holiday, you must agree with your manager before the holiday as to whether it is compatible with your duties that you work at home during the period of self-isolation. Alternatively, there will be a salary deduction.

  Best regards

  Søren Lind Christiansen

  University Director

 • +

  10. juni: Restriktioner udfases | Restrictions are phased out

  English version below

  Kære alle

  Folketingets partier indgik natten til torsdag en aftale om, hvordan coronarestriktionerne skal udfases i de kommende måneder. På Aalborg Universitet betyder aftalen følgende:

  • Fra mandag den 14. juni er det ikke længere påbudt at bære mundbind, når man færdes indendørs på universitetet. (Bemærk, at der også efter 14. juni stadig skal bæres mundbind på testfaciliteterne).
  • Samtidig ophæves kravet om at holde 1-2 meters afstand på uddannelsesinstitutionerne i forbindelse med kerneaktiviteter som undervisning, eksamen og forskning. Vi afventer yderligere udmelding fra myndighederne om retningslinjer for sociale arrangementer.
  • Fra 1. august skal medarbejdere, studerende og besøgende ikke længere kunne fremvise en negativ coronatest for at få adgang til campus. Vær opmærksom på, at det indtil da stadig er et krav for medarbejdere, studerende og besøgende, at de kan fremvise en negativ coronatest, som er højst 72 timer gammel. Gyldigheden af en PCR-test (ikke lyntest) forlænges dog til 96 timer pr. 1. juli.

  Aftalen ændrer ikke ved, at der fra 14. juni kun er fysisk fremmøde for 50 procent af universitetets ansatte og først fuldt fremmøde fra 1. august.

  For alle – studerende, ansatte og besøgende – gælder, at dokumentation for vaccination eller overstået sygdomsforløb kan erstatte et negativt testresultat. Se nærmere detaljer i FAQ’erne på AAU’s coronahjemmeside www.aau.dk/coronavirus.

  På grund af nedsat aktivitetsniveau hen over sommeren lukker AAU’s egne lyntestfaciliteter i Aalborg Øst, Esbjerg og København pr. 2. juli. Testfaciliteten i Aalborg Centrum vil fra 5. juli kun være åben mandag og torsdag fra kl. 7.00 til 10.00.

  Med venlig hilsen

  Søren Lind Christiansen

  Universitetsdirektør

  -------------------------------------

  Dear all,

  The parties in Parliament reached an agreement Wednesday night on how the coronavirus restrictions are to be phased out in the coming months. At Aalborg University, the agreement means the following:

  • As of Monday 14 June, wearing face masks is no longer mandatory when moving about indoors at the university. (Please note that it is still mandatory to wear a facemask at the test facilities, also after 14 June).
  • Also, the requirement to keep a distance of 1-2 meters at educational institutions is lifted in connection with core activities such as teaching, exams and research. We await further instructions from the authorities regarding social events.
  • As of 1 August, staff, students and visitors will no longer have to present a negative coronavirus test to access campus. Please note that until then it is still a requirement for staff, students and visitors to present a negative coronavirus test that is no more than 72 hours old. However, the validity of a PCR (not the rapid test) is extended to 96 hours as of July 1.

  The agreement does not change the fact that starting 14 June, only 50 percent of university staff members are allowed to be physically present and full attendance is first allowed as of August 1.

  For everyone – students, staff and visitors – documentation of vaccination or recovery from the disease may replace a negative test result. See details in the FAQs on AAU's coronavirus website www.aau.dk/coronavirus.

  Due to reduced levels of activities over the summer, AAU’s own quicktest facilities in Aalborg East, Esbjerg and Copenhagen will close as of 2 July. Also from 5 July, the test facility in central Aalborg will only be open Monday and Thursdag from 7 o’clock until 10 o’clock.

  Kind regards,

  Søren Lind Christiansen

  University Director

 • +

  3. juni: Medarbejdere og studerende bosiddende i lukkede sogne | Staff and students living in closed parishes

  English version below

  Kære alle

  I forbindelse med, at to sogne i Aalborg har måttet lukke ned på grund af for stor coronasmitte, er der opstået tvivl om, hvorvidt medarbejdere og studerende bosiddende i de lukkede sogne, må møde op på campus.

  Der gælder følgende regler (også for evt. sognelukninger i resten af landet):

  Medarbejdere bosiddende i et lukket sogn eller kommune må IKKE møde op på universitetet, medmindre de varetager kritiske funktioner. Medarbejdere skal afklare med deres leder, om det er tilfældet.

  Studerende bosiddende i et lukket sogn må GERNE møde op på universitetet. De skal dog som alle andre kunne fremvise en negativ coronatest højst 72 timer gammel.

  Med venlig hilsen

  Søren Lind Christiansen

  Universitetsdirektør

  -------------------------------------------

  Dear all,

  In connection with the closing of two parishes in Aalborg due to too high levels of corona infection, questions have arisen about whether staff and students living in the closed parishes are allowed to be physically present on campus.

  The following rules apply (also for possible future closings of parishes in the rest of the country):

  Staff living in a closed parish or commune are NOT allowed to be physically present at the university unless they take care of critical funtions. Staff should discuss with their manager if this is the case.

  Students living in a closed parish ARE allowed to be physically present at the university. However, like all others they must always be able to present a negative coronatest no more than 72 hours old.

  Best regards

  Søren Lind Christiansen

  University Director

 • +

  19. maj: Fuld genåbning for studerende og gradvis tilbagevenden for medarbejdere | Full reopening for students and partial return for staff

  English version below

  Kære alle

  Folketingets partier indgik natten til tirsdag en ny aftale om genåbning af Danmark. I aftalen indgår bl.a. en fuld åbning af universitetet for studerende samt en gradvis tilbagevenden til fysisk fremmøde for universitetets ansatte.

  På Aalborg Universitet betyder aftalen følgende:

   

  Studerende

  Alle studerende må nu deltage fysisk i alle undervisningsaktiviteter og har adgang til alle universitetets faciliteter som grupperum, læsesale og biblioteker. Det skal dog ske under hensyntagen til de sædvanlige krav om afstand, hygiejne og brug af mundbind. Alle skal desuden kunne fremvise en negativ coronatest, som er højst 72 timer gammel.

  Studerende får direkte besked fra deres studie, hvis der sker ændringer i undervisningsaktiviteter eller afholdelse af eksamen.

  Fra 21. maj kan studenterorganisationerne desuden genoptage deres arbejde fysisk og afvikle arrangementer med fagligt indhold.

   

  Medarbejdere

  Fra fredag den 21. maj er det muligt for op til 20 procent af universitetets ansatte at møde fysisk frem på universitetet. De 20 procent er ud over medarbejdere, som allerede er fysisk til stede, enten fordi de varetager kritiske funktioner, udfører kritisk forskning eller er en del af den hidtidige genåbning for studerende.

  Det er lederen af de enkelte institutter eller FS-afdelinger, som beslutter hvilke medarbejdere, der skal indgå i de 20 procent. Medarbejderne får direkte besked, om hvorvidt de er blandt de 20 procent. Bemærk dog, at nogle institutter eller afdelinger muligvis først har en færdig plan for den gradvise tilbagevenden i løbet af næste uge.

  Adgang til universitetet sker som hidtil under hensyntagen til retningslinjerne for afstand, hygiejne og brug af mundbind. Alle skal desuden på forlangende kunne fremvise en negativ coronatest, som er højst 72 timer gammel.

  Fra 21. maj er det desuden tilladt for medarbejdere at deltage i eksterne møder, hvis de indgår i de 20 procent eller i anden sammenhæng har adgang til universitetet.

  Fra 14. juni udvides rammen fra 20 procent til 50 procent.

  Spørgsmål til den nye genåbningsaftale kan som altid rettes til coronamailen coronavirus@aau.dk, hvis svaret ikke kan findes i FAQ’erne på AAU’s coronahjemmeside www.aau.dk/coronavirus.

  Med venlig hilsen

  Søren Lind Christiansen

  Universitetsdirektør

  ------------------------------------

  Dear all,

  On Monday night, the parties in Parliament reached a new agreement on the reopening of Denmark. The agreement includes a full opening of the university for students as well as a gradual return to physical presence for university staff.

  At Aalborg University, the agreement means the following:

   

  Students

  All students are now allowed to take part in person in all teaching activities and have access to all university facilities such as group rooms, reading rooms and libraries. However, this must be done fulfilling the usual requirements of distance, hygiene and the use of face masks. Additionally, everyone must be able to present a negative coronavirus test that is no more than 72 hours old.

  Students are directly notified by their programme of any changes to teaching activities or the conducting of exams.

  As of 21 May, student organization may also resume their work physically and organize professional events.

   

  Staff

  As of Friday, May 21, it is possible for up to 20 percent of university staff members to be at the university in person. The 20 percent is in addition to staff members who are already physically present, either because they perform critical functions, conduct critical research or are part of the previous reopening for students.

  The heads of the individual departments or Shared Services units decide which staff members should be included in the 20 percent. Staff members are directly notified of whether they are among the 20 percent. Note, however, that some departments or units might not have a final plan for the gradual return until sometime next week.

  As before, access to the university must comply with the guidelines on distance, hygiene and the use of face masks. Additionally, everyone must be able to present a negative coronavirus test upon request that is no more than 72 hours old.

  As of 21 May, staff members are also allowed to participate in external meetings if they are part of the 20 percent or otherwise have access to the university.

  Starting June 14, the limit will be extended from 20 percent to 50 percent.

  As always, questions about the new reopening agreement can be sent to coronavirus@aau.dk if the answer cannot be found in the FAQs on the AAU coronavirus website www.aau.dk/coronavirus.

  Kind regards,

  Søren Lind Christiansen

  University Director

   

   

 • +

  11. maj: Udvidelse af genåbningen | Enlarged reopening

  English version below

  Kære alle

  Partierne bag aftalen om genåbning besluttede i sidste uge at udvide genåbningen af de videregående uddannelser fra den 21. maj, således at et større antal studerende må møde fysisk frem på institutionerne.

  Konkret betyder dette på AAU, at halvdelen af universitetets studerende fra 21. maj får adgang til campus for undervisning og projektarbejde samt specialeskrivning med tilhørende laboratorieadgang. Yderligere 10 procent af universitetets studerende får derudover adgang til læsesale, grupperum og biblioteker.

  Derudover åbnes der for fysisk vejledning, ligesom der i visse tilfælde kan afvikles fysisk eksamen under hensyntagen til kravene om afstand og hygiejne.

  Studerende, der får adgang til undervisning, projektarbejde, vejledning m.m. på campus under den udvidede genåbning får direkte besked fra deres studie. Alle, der får adgang til universitetet, skal fortsat kunne fremvise en negativ coronatest, som er højst 72 timer gammel.

   

  Kantinerne

  AAU’s kantinerne i Esbjerg og København samt i Fibigerstræde 15 og på CREATE i Aalborg åbner igen 17. maj. Dog med et reduceret udvalg og kun i begrænset åbningstid. AAU har valgt at understøtte studievenlige priser på sandwich, salater, kaffe og te resten af dette semester.

   

  Medarbejdere

  Den udvidede genåbning kan betyde, at flere medarbejdere skal møde fysisk på arbejde. De vil få direkte besked fra deres leder. Alle skal kunne fremvise en negativ coronatest, som er højst 72 timer gammel, for at få adgang til universitetet.

  Vi afventer stadig yderligere instruktioner om, hvordan den forestående normalisering af fysisk fremmøde på arbejdspladserne skal foregå.

   

  Ph.d.-studerende

  Ph.d.-studerende kan få adgang til campus til undervisning inden for den givne ramme for genåbning. Dette betyder, at de kan modtage undervisning på campus, så længe universitetet ikke overskrider rammen på 50 procent.

  Derudover kan ph.d.-studerende gennemføre fysiske undervisningsaktiviteter på samme vilkår som øvrige undervisere.

   

  Sociale arrangementer

  Den udvidede genåbning gælder kun for faglige aktiviteter. Der må stadig ikke afholdes sociale aktiviteter, som ikke er initieret af universitetet, herunder fredagsbarer.

   

  Spørgsmål om udvidelsen af genåbningen kan som altid rettes til coronamailen coronavirus@aau.dk, hvis svaret ikke kan findes i FAQ’erne på AAU’s coronahjemmeside www.aau.dk/coronavirus.

  Med venlig hilsen

  Søren Lind Christiansen

  Universitetsdirektør

  -----------------------------------

  Dear all

  Last week, the parties behind the reopening agreement decided to enlarge the reopening of the universities from 21 May, so that a larger number of students will be allowed physical access to the institutions.

  At AAU this means that as of 21 May half of the university’s students will gain access to campus for teaching activities, project work and master thesis writing including laboratory work. A further 10 percent will have access to study halls, group rooms and libraries.

  Furthermore, it will be possible to conduct supervision physically, and in certain cases exams may be held physically in due regard of the demands for distance and hygiene.

  Students who will gain access to teaching activities, project work, supervision etc. on campus under the enlarged reopening will be notified directly by their program. Everybody who has access to the university must still be able to present a negative coronatest no more than 72 hours old.

   

  The canteens

  AAU canteens in Esbjerg and Copenhagen and at Fibigerstræde 15 and in CREATE in Aalborg will reopen on 17 May. However, they will only have a reduced choice of food and limited opening hours. AAU has decided to economically support student-friendly prices on sandwiches, salads, coffee and tea for the remainder of the semester.

   

  Staff

  The enlarged reopening may mean that more employees will have to go to work physically. They will be notified directly by their manager. Everybody must be able to present a negative coronatest no more than 72 hours old in order to have access to the university.

  We are still awaiting further instructions about how the up-coming normalization of physical presence at the work places will be carried out.

   

  PhD students

  PhD students may have access to campus for teaching within the given frame of reopening. This means that they can receive instruction on campus as long at the university does not exceed the frame of 50 percent.

  Furthermore, PhD students may carry out teaching activities on the same conditions as other teaching staff.

   

  Social events

  The enlarged reopening only applies to professional activities. It is still not possible to hold social activities that are not initiated by the university. This includes Friday bars.

   

  Questions about the enlarged reopening may, as always, be directed to the corona e-mail coronavirus@aau.dk, if the answer can not be found in the FAQ’s on AAU’s corona website www.aau.dk/coronavirus.

  Kind regards

  Søren Lind Christiansen

  University Director

   

 • +

  4. maj: Medarbejdere fortsat hjemsendt | Staff still sent home

  English version below

  Kære alle

  Folketingets partier har natten til tirsdag indgået en aftale om yderligere genåbning af det danske samfund. Et element i aftalen er, at der skal udarbejdes en plan for gradvis normalisering af fysisk fremmøde på arbejdspladserne begyndende fra den 21. maj 2021. Planen skal inden vedtagelse drøftes med aftalepartierne.

  Hvordan normaliseringen skal foregå er således endnu ikke fastlagt. For medarbejdere på AAU betyder den nye aftale derfor, at situationen er uændret, og at alle fortsat er hjemsendt til og med 20. maj. Vi sender yderligere information ud, når vi ved, hvordan normaliseringen konkret skal foregå.

  Medarbejdere, der har fået godkendelse til at møde frem på campus, skal fortsat kunne fremvise en negativ coronatest, som er mindre end 72 timer gammel. Se yderligere oplysninger om dette på AAU’s coronahjemmeside www.aau.dk/coronavirus.

  I den nye aftale om genåbning indgår også muligheden for at lade alle studerende på videregående uddannelser vende tilbage på halv tid. Hvordan denne mulighed kan udmøntes på AAU, drøfter universitetsledelsen i den kommende dage, hvorefter der bliver sendt information ud til alle medarbejdere og studerende.

  Med venlig hilsen

  Søren Lind Christiansen

  Universitetsdirektør

   

  --------------------------------------------

  Dear all

  On the night between Monday and Tuesday, the parties in the Danish parliament have agreed on further reopening of the Danish society. One element of the agreement is that a plan will be worked out detailing a gradual normalization of physical presence at the work places, starting from 21 May 2021. Before approval this plan must be discussed among the parties in parliament.

  How the normalization will happen has therefore not yet been determined. For AAU staff the new agreement means that the situation is unchanged and that all staff is still sent home up until and including 20 May. We will supply further information when we know how the normalization will be carried out.

  Staff who has received special approval to be physically present at the university must still be able to present a negative coronatest no more than 72 hours old. Further information about this can be found at AAU’s corona website www.aau.dk/coronavirus.

  The new agreement also includes the possibility of letting all students at the university come back to campus half of the time. How this possibility may be implemented at AAU will be discussed by the university management in the coming days. After this we will send out information to all staff and students.

  Kind regards

  Søren Lind Christiansen

  University Director

 • +

  16. april: Udvidelse af genåbningen | Reopening enlarged

  English version below

  Kære alle

  Partierne bag aftalen om genåbning har besluttet at udvide den nuværende fase af genåbningen, således at et større antal af studerende på de videregående uddannelser må møde fysisk frem på institutionerne. Hvor universiteterne tidligere har måttet give 20 procent af de studerende adgang til campus, forhøjes dette fra 21. april til 30 procent.

  Udvidelsen gælder dog kun uddannelsesinstitutioner uden for hovedstadsområdet, da niveauet af coronasmitte i hovedstaden fortsat er højere end i resten af landet.

  På Aalborg Universitet betyder dette, at flere studerende i Aalborg og Esbjerg får adgang til campus, mens det nuværende omfang af fysisk fremmøde i København forbliver uændret. Studerende, der pr. 21. april får adgang til campus, får direkte besked fra deres studie.

  Medarbejdere, der skal møde frem på campus i forbindelse med udvidelsen af genåbningen, får besked fra deres nærmeste personaleleder.

  Kantiner

  Kantinerne på universitetet har den forgangne uge været åbne. Vi er dog desværre nødt til at lukke dem på grund af ekstremt lav omsætning. Vi vil revurdere situationen omkring kantinerne, når yderligere genåbning er mulig.

  Med venlig hilsen

  Søren Lind Christiansen

  Universitetsdirektør

   

  ----------------------------------

  Dear all

  The parties behind the agreement on reopening have decided to enlarge the current phase of reopening, so that a higher number of students at the universities are allowed access to their institutions. Earlier the universities were allowed to grant access to 20 percent of the student population. As of 21 April this has been raised to 30 percent.

  The enlargement only applies to institutions outside the capital area, since the level of corona infection is still higher in the capital than in the rest of the country.

  At Aalborg University this means that more students in Aalborg and Esbjerg will be given access to campus, whereas the level of access in Copenhagen remains unchanged. Students who are granted access to the university from 21 April will be notified directly by their programmes.

  Staff, who need to be physically present due to the enlarged reopening will be notified directly by their manager.

  Canteens

  The canteens at the university have been open the past week. Unfortunately, we will have to close them again because of an extremely low level of turnover. We will reevaluate the situation when further reopening is possible.

  Kind regards

  Søren Lind Christiansen

  University Director

 • +

  10. april: Testfaciliteter i Aalborg forsinket | Test facilities in Aalborg delayed

  English version below

   

  Kære alle

  Etableringen af vores lyntestfaciliteter i Aalborg er desværre blevet forsinket. Faciliteterne i Rendsburggade 14 (CREATE) og Fibigerstræde 15 åbner nu først tirsdag den 13. april kl. 8.00 og IKKE som tidligere meddelt mandag den 12. april.

  Lyntestfaciliteterne i Esbjerg og København åbner stadig som planlagt henholdsvis tirsdag 13. april kl. 7.30 og mandag den 12. april kl. 8.00. Jeg skal præcisere, at lyntestfaciliteten i København har åbent på hverdage fra 7.30 til 13.00.

  Med venlig hilsen

  Søren Lind Christiansen

  Universitetsdirektør

  ---------------------------------------------

  Dear all

  The establishment of our quicktest facilities in Aalborg has unfortunately been delayed. The facilities in Rendsburggade 14 (CREATE) and Fibigerstræde 15 will now open on Tuesday 13 April at 8:00 and not as previously announced on Monday 12 April.

  The quicktest facilities in Esbjerg and Copenhagen will still open as planned on Tuesday 13 April at 7:30 and Monday 12 April at 8:00 respectively. I would like to clarify that the quicktest facility in Copenhagen is open on workdays from 7:30 to 13:00.

  Kind regards

  Søren Lind Christiansen

  University Director

 • +

  9. april: Yderligere oplysninger om testfaciliteter | Further information about test facilities

  English below

  Kære alle

  Hermed yderligere oplysninger om de lyntestfaciliteter, som åbner på AAU i næste uge. Bemærk i forhold til tidligere udsendt information, at testfaciliteten i Aalborg midtby er flyttet fra Studenterhuset til CREATE, og at testfaciliteten i Esbjerg findes på adressen Niels Bohrs Vej 103.

  Bemærk også, at du skal medbringe AAU studie- eller medarbejderkort samt sygesikringsbevis for at få adgang til at blive testet, og at åbningstiderne kan ændre sig, hvis vi ser ændringer i behovet for lyntest blandt studerende og medarbejdere. De aktuelle åbningstider kan findes på AAU’s coronaside www.aau.dk/coronavirus.

   

  Aalborg Midtby

  CREATE, Rendsburggade 14, indgang fra fjordsiden

  Åbner mandag den 12. april kl. 8.00

  Åbningstid: Hverdage fra 7.30 til 13.00

   

  Aalborg Øst

  Fibigerstræde 15

  Åbner mandag den 12. april kl. 8.00

  Åbningstid: Hverdage fra 7.30 til 13.00

   

  Esbjerg

  EASV, Niels Bohrs Vej 103

  Åbner tirsdag den 13. april kl. 7.30

  Åbningstid: Hverdage fra 7.30 til 10.30

   

  København

  Bygning D, Frederikskaj 10A

  Åbner mandag den 12. april kl. 8.00

  Åbningstid: Hverdage fra 7.30 til 13.00

   

  Med venlig hilsen

  Søren Lind Christiansen

  Universitetsdirektør

   

  ----------------------------------------------

  Dear all

  Please find below further information about the quicktest facilities that will open at AAU next week. In view of earlier forwarded information you should note that the test facility in central Aalborg has moved from Studenterhuset to CREATE and that the test facility in Esbjerg is located at Niels Bohrs Vej 103.

  Please also not that you must bring your AAU student or staff card and your health insurance card in order to be tested, and that opening hours may change if we see a change in the need of quick testing among staff and students. The current opening hours can be found on AAU’s corona website www.aau.dk/coronavirus.

   

  Central Aalborg

  CREATE, Rendsburggade 13, access from the fjord side

  Opens Monday 12 April at 8:00

  Opening hours: Workdays from 7:30 to 13:00

   

  Aalborg East

  Fibigerstræde 15

  Opens Monday 12 April at 8:00

  Opening hours: Workdays from 7:30 to 13:00

   

  Esbjerg

  EASV, Niels Bohrs Vej 103

  Opens Tuesday 13 April at 7:30

  Opening hours: Workdays from 7:30 to 10:30

   

  Copenhagen

  Building D, Frederikskaj 10A

  Opens Monday 12 April at 8:00

  Opening hours: Workdays from 7:30 to 13:00

   

  Kind regards

  Søren Lind Christiansen

  University Director

   

 • +

  7. april: Coronatest i forbindelse med delvis genåbning | Coronatest in connection with partial reopening

  English version below

  Kære alle

  På mandag den 12. april får et antal medarbejdere og studerende igen adgang til AAU i forbindelse med den delvise genåbning af universiteterne vedtaget af folketingets partier før påsken.

  For at forebygge smittespredning skal alle, der kommer ind på campus, følge de gældende retningslinjer for afstand, mundbind, rengøring og håndhygiejne. Disse kan findes på AAU’s coronahjemmeside www.aau.dk/coronavirus, som løbende bliver opdateret.

  VIGTIGT – krav om coronatest

  Det er desuden en betingelse, at alle studerende og ansatte, som færdes indendørs på universitetet, kan fremvise en negativ coronatest, som er mindre end 72 timer gammel, regnet fra podningstidspunktet.

  Testen kan være enten en lyntest eller en PCR-test foretaget i et af de offentlige testcentre. Som supplement til de offentlige tilbud opretter AAU desuden fire egne lyntestfaciliteter på følgende adresser:

  • Gammeltorv 10 i Aalborg (ved Studenterhuset)
  • Fibigerstræde 15 i Aalborg Øst
  • Erhvervsakademi Sydvest (EASV), Spangsbjerg Kirkevej 107 i Esbjerg
  • Bygning D, Frederikskaj 10A i København

  Testfaciliteterne vil være klar 12. april eller snarest derefter. Åbningstider vil fremgå af AAU’s coronahjemmeside www.aau.dk/coronavirus.

  Studerende og ansatte, der er testet positive for coronavirus, må under ingen omstændigheder møde op på AAU, før de har overstået sygdomsforløb/karantæneperiode. Hvis man bliver testet positiv i en af AAU’s egne lyntestfaciliteter skal man øjeblikkeligt forlade campus.

  Dokumentation for negativ coronatest

  Dokumentationen for negativ coronatest kan være i papirformat eller elektronisk. Den skal indeholde følgende oplysninger:

  • Den testede persons navn svarende til personens navn på det medbragte studie- eller medarbejderkort, pas, kørekort, sundhedskort eller andet offentligt udstedt identitetskort.
  • Tidspunktet for testen.
  • Resultatet af testen.

  Dokumentation for negativ coronatest skal fremvises på forlangende. Der vil blive gennemført regelmæssige stikprøvekontroller på alle campusser.

  Konsekvenser af manglende negativ coronatest

  Studerende eller ansatte, som ikke kan fremvise negativ coronatest, vil blive bedt om at forlade campusbygningerne øjeblikkeligt. De kan efterfølgende komme tilbage, når de er blevet testet med negativt resultat.

  Undtagelser fra kravet om negativ coronatest

  Undtaget fra at kunne fremvise negativ coronatest er medarbejdere og studerende, som inden for de seneste 12 uger har været smittet med coronavirus og har overstået sygdomsforløb/karantæneperiode. Disse skal i stedet kunne fremvise et positivt testsvar, der er mindst 14 dage gammelt.

  Studerende og ansatte, der er undtaget fra at blive coronatestet, skal ligeledes kunne fremvise lægeerklæring for dette.

  Vaccination mod coronavirus kan indtil videre ikke erstatte en negativ coronatest.

  Særligt for medarbejdere – coronatest i arbejdstiden

  Hvis medarbejderen er blevet bedt af sin leder om at møde fysisk på arbejde, skal coronatesten så vidt muligt gennemføres i medarbejderens sædvanlige arbejdstid. Er dette ikke muligt, skal medarbejderen kompenseres for den tid, der bruges på testen. I de timer, hvor AAU’s egne lyntestfaciliteter holder åbent, anbefales det så vidt muligt at benytte dem.

  Yderligere oplysninger om coronatest og forholdsregler ved fysisk fremmøde vil i løbet af de kommende dage kunne findes på AAU’s coronahjemmeside www.aau.dk/coronavirus.

  Med venlig hilsen

  Søren Lind Christiansen

  Universitetsdirektør

  ---------------------

  Dear all

  On Monday 12 April a number of staff and students will regain access to AAU in connection with the partial reopening of the universities that the parties in Parliament decided before Easter.

  In order to reduce the risk of spreading infection everybody who enters campus must follow the rules that apply in terms of distance, facemasks, cleaning and hand hygiene. These can be found on AAU’s corona website www.aau.dk/coronavirus, which is continuously updated.

  IMPORTANT – coronatest required

  It is also a requirement that all staff and students present indoors at the university can show a negative coronatest no more than 72 hours old from the time of testing.

  The coronatest can be either a quicktest or a PCR-test taken at one of the public test centres. As a supplement to public test centres AAU is also establishing four quicktest facilities of its own on the following locations:

  • Gammeltorv 10 in Aalborg (at Studenterhuset)
  • Fibigerstræde 15 in Aalborg East
  • Erhvervsakademi Sydvest (EASV), Spangsbjerg Kirkevej 107 in Esbjerg
  • Building D, Frederikskaj 10A in Copenhagen

  The test facilities will be ready on or shortly after 12 April. Opening hours can be seen at AAU’s corona website www.aau.dk/coronavirus.

  Staff and students who have tested positive for coronavirus are under no circumstances allowed at AAU before they are no longer sick or have ended their quarantine. If a staff member or student is tested positive in one of AAU’s own quicktest facilities, the person is required to leave campus immediately.

  Documentation for negative coronatest

  The documentation for a negative coronatest can be in paper or electronic form. It must contain the following information:

  The name of the tested person identical to the name of the person in the brought study or staff card, passport, driver’s license, health card or other publicly issued identity card.
  The time of the test.
  The result of the test.

  The documentation for a negative coronatest must be shown when demanded. There will be regular sample controls on all campuses.

  Consequenses of lack of negative coronatest

  Staff or students who can not show a negative coronatest when asked, will be required to leave campus immediately. They may return when they have been tested and received a negative result.

  Excemptions from the requirement for negative coronatest

  Exempt from the requirement to show a negative coronatest are students and staff who have been infected with coronavirus within the last 12 weeks and who are no longer sick or have ended their quarantine. These persons must instead be able to show a positive test result at least 14 days old.

  Staff and students who are exempt from coronatesting must likewise be able to show a medical certificate for this.

  Vaccination against coronavirus can so far not replace a negative coronatest.

  Especially for staff – coronatest during working hours

  If a staff member has been asked by their superior to be physically present at the university, the corona test should, whenever possible, be taken during the usual working hours of the staff member. If this is not possible, the staff member should be compensated for the time used. During the hours when AAU’s own quicktest facilities are open we recommend using them whenever possible.

  Further information about coronatest and other precautions when physically present at campus will be available at AAU’s corona website www.aau.dk/coronavirus in the coming days.

  Best regards

  Søren Lind Christiansen

  University Director

 • +

  24. marts: Delvis genåbning for studerende | Partial reopening for students

  English version below

  Kære alle

  Et bredt flertal af Folketingets partier vedtog mandag en plan for genåbning af det danske samfund. I planen indgår også, at de studerende efter påske igen delvis får adgang til universiteterne efter følgende retningslinjer:

  • 20 procent af universitetets studerende må møde fysisk op på campus. Alle skal kunne fremvise en negativ coronatest, som er højst 72 timer gammel.
  • Yderligere 10 procent af universitetets studerende kan få adgang til læsesale, grupperum og biblioteker. Alle skal kunne fremvise en negativ coronatest, som er højst 72 timer gammel.
  • Afgangsstuderende på uddannelser med mange praksiselementer må vende tilbage med 50 procents fremmøde. Alle skal kunne fremvise en negativ coronatest, som er højst 72 timer gammel.

  Da det desværre stadig ikke er muligt at åbne fuldt op for alle studerende på nuværende tidspunkt og af hensyn til de kommende ugers planlægning af undervisning og eksamen, har AAU’s direktion besluttet følgende:

  • Fra 12. april får et antal studerende (se ovenstående) adgang til campus for undervisning og projektarbejde samt specialeskrivning med tilhørende laboratorieadgang. De berørte studerende får direkte besked fra deres studie.
  • I tilfælde hvor afholdelse af eksamen kræver fysisk fremmøde, vil dette tillades under hensyntagen til krav om afstand og hygiejne, og under forudsætning af, at alle kan fremvise en negativ coronatest, som er højst 72 timer gammel.
  • Undervisning og eksamen i den resterende del af forårssemesteret 2021 afvikles i øvrigt  stadig digitalt.
  • Al vejledning skal i resten af forårssemesteret foregå digitalt.

  Med 20.000 studerende fordelt på godt 200 uddannelser samt et krav om at oprette testfaciliteter og kontrol af coronatest står AAU lige nu med en meget stor og kompliceret opgave. Der vil først i de kommende dage og uger være overblik over, hvordan den skal løses. Studerende, som får adgang til campus, kan derfor ikke regne med at få besked før i ugen efter påske.

   

  Medarbejdere

  For universitetets ansatte gælder fortsat, at de er hjemsendt, foreløbig frem til 6. maj, hvor sundhedsmyndighederne genovervejer deres anbefalinger vedrørende hjemmearbejde.

  Et antal medarbejdere vil dog få adgang til campus i forbindelse med, at de studerende kan møde frem på universitetet fra 12. april. Hvem, det drejer sig om, bliver ligeledes afklaret i de kommende dage og uger, når det er besluttet hvilke aktiviteter, der gennemføres fysisk.

  Medarbejdere skal ligesom studerende kunne fremvise en negativ coronatest, som er højst 72 timer gammel, for at få adgang til campus. Bemærk, at fra 6. april gælder det også de medarbejdere og studerende, som hidtil har haft dispensation til at møde fysisk frem på universitetet.

   

  Universitetsbiblioteket AUB

  Bemærk også, at universitetsbiblioteket AUB allerede nu er delvis åbent. Der arbejdes på at afklare, om en yderligere åbning er mulig, når de offentlige biblioteker efter planen genåbner 21. april. Hold øje med AUB’s hjemmeside www.aub.aau.dk for yderligere oplysninger.

  Med venlig hilsen

  Søren Lind Christiansen

  Universitetsdirektør

  ----------------------------------------------------

  Dear all,

  On Monday, a broad majority of the parties in the Parliament adopted a plan for reopening Danish society. The plan also includes allowing students partial access to the universities again after Easter in accordance with the following guidelines:

  • Twenty percent of university students may be on campus in person. Everyone must be able to present a negative corona test that is no more than 72 hours old.
  • An additional 10 percent of university students may access reading rooms, group rooms and libraries. Everyone must be able to present a negative corona test that is no more than 72 hours old.
  • Students in their final year of programmes with many practical elements may return with 50 percent attendance. Everyone must be able to present a negative corona test that is no more than 72 hours old.

  Unfortunately, as it is still not possible to fully open for all students at present, and in consideration of planning teaching and exams, the AAU Executive Management has decided the following:

  • Starting April 12, a number of students (see above) will have access to campus for teaching activities, project work and writing of thesis with access to laboratories. Students will be notified directly by their programme.
  • In cases where exams require physical attendance, this will be allowed taking into account distance and hygiene requirements and provided that everyone can present a negative corona test that is no more than 72 hours old.
  • Teaching and exams for the remainder of the spring semester 2021 will otherwise be conducted digitally.
  • All supervision will be done digitally for the rest of the spring semester.

  With 20,000 students spread over more than 200 programmes as well as a requirement to set up test facilities and to oversee coronavirus testing, AAU is currently faced with a very large and complicated task. Thus an overview of how this will be resolved will take shape over the coming days and weeks. Students allowed access to campus therefore cannot expect to be notified until the week after Easter.

   

  Staff

  University staff members will continue to work from home at least until May 6 when health authorities will reconsider their recommendations on this.

  However, a number of staff members will have access to campus with regard to students being at the university in person starting 12 April. The staff members who will be allowed such access will also be determined over the coming days and weeks once it is decided what activities are to take place in person.

  In order to access the campus, staff members, similar to students, must be able to present a negative coronavirus test that is no more than 72 hours old. Please note that starting 6 April this also applies to those staff and students who have thus far had been given dispensation to be at the university in person.

   

  Aalborg University Library aub

  Please also note that the Aalborg University Library (AUB) is already partially open. Work is ongoing to determine whether further opening is possible when public libraries are scheduled to reopen on April 21. Keep an eye on the AUB website www.aub.aau.dk for further information.

   

  Kind regards,

  Søren Lind Christiansen

  University Director

 • +

  26. februar: Forlængelse af Covid-19 restriktioner | Extended period of the current Covid-19 restrictions

  English version below

  Kære alle.

  Regeringen har forlænget de nuværende Covid-19-restriktioner. Det betyder, at Aalborg Universitet fortsat er fysisk lukket til og med den 6. april 2021.

  Det betyder frem til og med den 6. april, at:

  • Medarbejdere skal arbejde hjemme, og fysisk tilstedeværelse på campus må kun ske efter tilladelse fra hovedområdelederen

  Som I er blevet orienteret om pr. mail den 18. februar 2021, har direktionen besluttet, at undervisning og eksamen fortsat afvikles digitalt til og med den 12. april 2021.
  Denne beslutning ændres ikke på baggrund af regeringens udmelding.

  Det betyder frem til og med den 12. april, at:

  • Undervisning og eksamen afvikles digitalt. Der kan dog være helt særlige tilfælde, f.eks. laboratorie-, klinik eller værkstedsundervisning, hvor digital omlægning ikke er mulig, og hvor undervisningen derfor kun kan gennemføres med fysisk fremmøde – dog kun efter aftale med dekanen.
   Studerende får direkte besked fra deres studier om konkrete ændringer.
  • Ved digitale gruppeprøver må de studerende i gruppen ikke sidde i samme lokale, da afstandskravet ikke kan overholdes.

  Forsamlingsforbuddet på max. 5 personer gælder fortsat ikke for universitetets aktiviteter.
  Det er derfor stadig tilladt for grupper på 6 studerende og derover at deltage i fysisk eksamen på campus, (hvor dekanen har givet dispensation til fysisk afvikling), så længe afstandskravet kan overholdes. 
   

  Med venlig hilsen
  Søren Lind Christiansen
  Universitetsdirektør

  --------------------------------------------

  Dear all,

  The government has extended the current Covid-19 restrictions. This means that Aalborg University remains physically closed up to and including 6 April 2021.

  This means that up to and including 6 April:

  • Staff members must work from home, and being on campus in person is only allowed with the permission of the head of the main area.

  As you were informed by email on 18 February 2021, the Executive Management decided that teaching and exams will continue to be conducted digitally until 12 April 2021.
  The government's announcement does not change this decision.

  This means that up to and including 12 April:

  • Teaching and exams will be conducted digitally. However, there may be special cases, such as laboratory, clinical or workshop instruction where it is not possible to switch to digital; the teaching may thus be done in person – but only by agreement with the dean.
   Students are notified of specific changes directly by their programmes.
  • For digital group exams, students in the group must not sit in the same room since this does not allow for the distance requirement to be met.

  The assembly ban of maximum 5 persons still does not apply to the university's activities.
  It is therefore still permitted for groups of 6 students 
   

  Kind regards,
  Søren Lind Christiansen
  Director  

 • +

  18. februar: Forlængelse af online undervisning og eksamen | Extended period of online teaching and exams

  English version below

  Kære alle

  Universiteterne er fortsat delvist nedlukket. Det nuværende niveau af nedlukning er som minimum gældende frem til og med 28. februar 2021, men der vurderes at være stor sandsynlighed for, at restriktionerne forlænges. På baggrund af den store sandsynlighed for forlængede restriktioner har AAU’s direktion valgt at give både medarbejdere og studerende mulighed for at planlægge længere frem i tiden.

  Direktionen har derfor besluttet, at undervisningen og eksamen fortsat afvikles digitalt til og med den 12. april 2021.

  Det betyder frem til og med 12. april, at

  • Undervisning og eksamen afvikles digitalt. Der kan dog være helt særlige tilfælde, f.eks. laboratorie-, klinik eller værkstedsundervisning, hvor digital omlægning ikke er mulig, og hvor undervisningen derfor kun kan gennemføres med fysisk fremmøde – dog kun efter aftale med dekanen. Studerende får direkte besked fra deres studier om konkrete ændringer.
  • Ved digitale gruppeprøver må de studerende i gruppen ikke sidde i samme lokale, da afstandskravet ikke kan overholdes.

  Forsamlingsforbuddet på max. 5 personer gælder fortsat ikke for universitetets aktiviteter. Det er derfor stadig tilladt for grupper på 6 studerende og derover at deltage i fysisk eksamen på campus, (hvor dekanen har givet dispensation til fysisk afvikling), så længe afstandskravet kan overholdes. 

  Direktionens beslutning vedrører udelukkende forlængelse af perioden for afvikling af digital undervisning og eksamen.

  En eventuel forlængelse af det nuværende niveau for hjemsendelse af medarbejdere afventer myndighedernes udmelding.

  Med venlig hilsen

  Søren Lind Christiansen

  Universitetsdirektør

  --------------------------------------------

  Dear all,

  The universities remain partially locked down. The current level of lockdown applies at least until 28 February 2021, but it is highly likely that the restrictions will be extended. In view of the high likelihood of extended restrictions, the AAU Executive Management opted to enable both staff and students to plan further into the future.

  The Executive Management has therefore decided that teaching and exams will continue to be conducted digitally up to and including 12 April 2021.

  This means that up to and including 12 April:

  • Teaching and exams will be conducted digitally. However, there may be special cases, such as laboratory, clinical or workshop instruction where it is not possible to switch to digital; the teaching may thus be done in person – but only by agreement with the dean. Students are notified of specific changes directly by their programmes.
  • For digital group exams, students in the group must not sit in the same room since this does not allow for the distance requirement to be met.

  The assembly ban of maximum 5 persons still does not apply to the university's activities. It is therefore still permitted for groups of 6 students and above to participate in exams in-person on campus (where the dean has granted a waiver for in-person exams) as long as the distance requirement can be met. 

  The decision of the Executive Management relates solely to the extension of the period for conducting digital teaching and exams.

  A possible extension of staff members working from home at the current level awaits an announcement by the authorities.

  Kind regards,

  Søren Lind Christiansen

  Universitetsdirektør

 • +

  12. januar: Restriktioner forlænget til 28. februar | Restrictions extended to 28 February

  English version below

  Kære alle

  Den 5. januar 2021 meddelte statsministeren, at corona-situationen er alvorlig i Danmark, og at en række restriktioner blev skærpet. Bl.a. blev afstandskravet hævet fra mindst 1 meter til mindst 2 meter, og forsamlingsforbuddet blev sænket fra 10 personer til 5 personer.

  Universiteterne er fortsat delvist nedlukket. De nuværende restriktioner er varslet til at gælde til og med 17. januar 2021, men universiteterne har på et møde med Undervisnings- og Forskningsministeriet fået besked om, at de med stor sandsynligvis forlænges.

  På baggrund af den store sandsynlighed for forlængede restriktioner har AAU’s direktion valgt at give både medarbejdere og studerende mulighed for at planlægge længere frem i tiden. Direktionen har derfor besluttet, at det nuværende niveau af nedlukning på Aalborg Universitet forlænges til og med den 28. februar 2021.

  Det betyder frem til og med 28. februar, at

  • Undervisning og eksamen i februar afvikles digitalt. Der kan dog være helt særlige tilfælde, f.eks. laboratorie-, klinik eller værkstedsundervisning, hvor digital omlægning ikke er mulig, og hvor undervisningen derfor kun kan gennemføres med fysisk fremmøde – dog kun efter aftale med dekanen. Studerende får direkte besked fra deres studier om konkrete ændringer.
  • Ved digitale gruppeprøver må de studerende i gruppen ikke sidde i samme lokale, da afstandskravet ikke kan overholdes.
  • Medarbejdere skal arbejde hjemme, og fysisk tilstedeværelse på campus må kun ske efter tilladelse fra hovedområdelederen.

  Forsamlingsforbuddet på max. 5 personer gælder fortsat ikke for universitetets aktiviteter. Det er derfor stadig tilladt for grupper på 6 studerende og derover at deltage i fysisk eksamen på campus, (hvor dekanen har givet dispensation til fysisk afvikling), så længe afstandskravet kan overholdes.  

  Ændrede rejsevejledninger

  Den 8. januar 2021 ændrede Udenrigsministeriets sine rejsevejledninger, således at alle rejser til hele verden frarådes. Beslutningen gælder til og med den 17. januar 2021.

  Dette betyder, at forskere og studerende til og med 17. januar ikke kan rejse på forsknings- og studieophold i udlandet.

  AAU-forskere og studerende, som allerede opholder sig i udlandet, opfordres ikke til at rejse hjem.

  Udenrigsministeriets rejsevejledninger kan findes her: Udenrigsministeriets rejsevejledninger

  [18. februar 2021: Se venligst FAQ om rejser til udlandet for opdaterede oplysninger].

  Nye indrejserestriktioner

  Regeringen besluttede også i sidste uge at skærpe indrejserestriktionerne til Danmark. Studerende og medarbejdere, der opholder sig i udlandet, men har bopæl i Danmark, vil fortsat have mulighed for at rejse ind i Danmark. De skal dog fremvise en negativ COVID-19-test, der er højst 24 timer gammel ved indrejse. De skærpede indrejserestriktioner kan findes her: https://coronasmitte.dk/rejser-ind-i-danmark.

  [18. februar 2021: Indrejserestriktionerne ændres løbende. Det er til hver en tid vigtigt at orientere sig på ovennævnte side om de seneste regler].

  Med venlig hilsen

  Søren Lind Christiansen

  Universitetsdirektør

  --------------------------------------------------

  Dear all,

  On 5 January 2021, the Prime Minister announced that the coronavirus situation is serious in Denmark and that a number of restrictions were tightened. These include the distance requirement raised from at least 1 meter to at least 2 meters and the assembly ban lowered from 10 people to 5 people.

  Universities remain partially locked down. The current restrictions were announced to apply until 17 January 2021, but the universities were informed at a meeting with the Ministry of Higher Education and Science that they are likely to be extended.

  In view of the high likelihood of extended restrictions, the AAU Executive Management opted to enable both staff and students to plan further into the future.  The Executive Management therefore decided that the current level of lockdown at Aalborg University will be extended until 28 February 2021.

  This means, up to and including 28 February, that

  • Teaching and exams in February will be conducted digitally. However, there may be special cases, such as laboratory, clinical or workshop instruction where it is not possible to switch to digital; the teaching may thus be done in person – but only by agreement with the dean. Students are notified of specific changes directly by their programmes.
  • For digital group exams, students in the group must not sit in the same room since this does not allow for the distance requirement to be met.
  • Staff members must work from home, and physical presence on campus is only allowed with the permission of the head of the main area.

  The assembly ban of maximum 5 persons still does not apply to the university's activities. It is therefore still permitted for groups of 6 students and above to participate in exams in-person on campus (where the dean has granted a waiver for in-person exams) as long as the distance requirement can be met. 

  Changed travel advisory

  On 8 January 2021, the Ministry of Foreign Affairs amended its travel guidance and advises against all travel to the entire world. The decision applies until 17 January 2021.

  This means that, up to and including 17 January, researchers and students may not travel outside Denmark for research and study abroad.

  AAU researchers and students already abroad are not encouraged to travel home to Denmark.

  The Ministry of Foreign Affairs' travel advisory can be found here: Travel advisory

  [18 February: Please see FAQ about travelling abroad for updated information].

  New entry restrictions

  The government also decided last week to tighten entry restrictions to Denmark. Students and staff who are on stays abroad but reside in Denmark will continue to be able to enter Denmark. However, they must present a negative COVID-19 test that is not more than 24 hours old upon entry. The stricter entry restrictions can be found here: Entry restrictions

  [18 Februar 2021: The entry restrictions are changed continuously. It is at all times important to check the latest regulations on the above-mentionned webpage].

  Kind regards,

  Søren Lind Christiansen

  University Director

Links til offentlige myndigheders websites / Links for Danish Authorities' Websites

Se generelle informationer om coronavirus fra de danske myndigheder herunder / See corona virus information from the Danish authorities' websites below: