AAU logo
Uddannelse
Forskning
Samarbejde

AAU-INFORMATION OM/ABOUT CORONAVIRUS

SPØRGSMÅL TIL AAU'S CORONABEREDSKAB

Skriv til coronavirus@aau.dk

QUESTIONS FOR AAU'S CORONA TASK FORCE


Write to coronavirus@aau.dk

Coronavirus grafik

25. september: Restriktioner forlænget | Restrictions extended

English version below

Regeringen i dag har forlænget de særlige restriktioner i forhold til coronaepidemien frem til og med 18. oktober.

Den instruktion, vi sendte ud til alle AAU-medarbejdere og -studerende i mandags 21. september, og som da var gældende til og med 4. oktober, er altså nu gældende til og med 18. oktober.

Det betyder, at det til og med 18. oktober er forbudt at afholde sociale arrangementer på AAU, at alle medarbejdere skal arbejde hjemme i de situationer, hvor det er muligt, og at der skal bæres mundbind i kantinerne i København og Esbjerg, mens der kræves adgangskort for at komme ind i bygninger med kantiner i Aalborg.

Med venlig hilsen

Antonino Castrone

Universitetsdirektør

-------------------------

Today, the Danish government extended the special restrictions regarding the corona epidemic up to and including 18 October.

Therefore, the instructions that we sent out to all AAU staff and students on Monday 21 September, and that at the time were applicable up to and including 4 October will now remain in force up to and including 18 October.

This means that up to and including 18 October it is not allowed to hold social events at AAU, that all staff should work from home in situations where it is possible, and that facemasks are obligatory in the canteens in Copenhagen and Esbjerg, while access cards are required to enter buildings with canteens in Aalborg.

Best regards

Antonino Castrone

University Director

21. september: Forholdsregler vedr. kantiner, sociale arrangementer og hjemmearbejde | Precautions concerning canteens, social events and working from home

English version below

Kære alle

Regeringen indførte i fredags nye restriktioner for at imødegå det stigende antal coronasmittede i hele landet. For Aalborg Universitet betyder restriktionerne følgende:

 

Særlige forholdsregler i AAU’s kantiner

AAU’s kantiner er sidestillet med offentlige serveringssteder uden for universitetet, hvor det nu er påbudt at bære mundbind – dog ikke når man sidder ned. I praksis fungerer visse kantinearealer på universitetet – særligt i Aalborg – dog også som gennemgang til auditorier og undervisningslokaler. Derfor indføres der forskellige forholdsregler i AAU’s forskellige kantiner:

 • I Aalborg lukkes alle bygninger med kantiner for offentligheden. Det betyder, at kun ansatte og studerende kan få adgang til bygningerne, og der kræves AAU-adgangskort for at komme ind. Der er dermed ikke påbud om brug af mundbind i kantiner på AAU’s campus i Aalborg.
 • I Esbjerg fungerer kantinearealet delvist som gennemgang til andre faciliteter i en ombygningsperiode. Fra dags dato er det derfor påbudt at bære mundbind, når man står eller går i kantinen og afmærkede spiseområder. Mundbind er ikke påbudt, når man sidder ned. Uden for køkkenets åbningstid kan kantinearealerne benyttes som studiemiljø og ophold uden påbudt brug af mundbind.
 • I København er det fra dags dato påbudt at bære mundbind, når man står eller går i kantinerne, da gæster udefra kan købe ind i kantinerne. Mundbind er ikke påbudt, når man sidder ned. Uden for køkkenets åbningstid kan kantinearealet benyttes som studiemiljø og ophold uden påbudt brug af mundbind.

 

Sociale arrangementer skal aflyses

Alle sociale arrangementer og aktiviteter skal aflyses. Det er ikke tilladt at afholde receptioner, cafeer, fejringer, sangaftener og andre formelle eller uformelle sociale sammenkomster. Hvis et arrangement indeholder både et fagligt og et socialt element, må den faglige del afholdes, men den sociale del aflyses.

 

Hjemmearbejde, hvor det er muligt

Alle medarbejdere skal arbejde hjemme i de situationer, hvor det er muligt. Hvilke situationer, det drejer sig om, skal aftales med nærmeste leder ud fra en helhedsvurdering. Vurderingen foretages ud fra hensynet til opgaveløsningen og videreførelse af kerneaktiviteterne, men parametre som medarbejderens behov for kollegial kontakt og brug af kollektiv trafik kan også indgå.

Den fysiske undervisning opretholdes i det omfang, den er planlagt. Både undervisere og studerende skal derfor møde op til de fysiske undervisningsaktiviteter.

Det er vigtigt at slå fast, at universitetet ikke er lukket som under nedlukningsperioden i foråret. Medarbejdere, som arbejder hjemme kan f.eks. stadig komme på universitetet for at deltage i fysiske møder, printe dokumenter eller hente udstyr.

Det er også fortsat muligt at deltage i møder med eksterne deltagere både på og uden for campus, så længe kravene til afstand og hygiejne overholdes. Det bør dog i alle situationer overvejes, om fysisk møde er nødvendigt, eller om mødet kan afholdes virtuelt.

Restriktionerne gælder indtil videre frem til og med 4. oktober og på AAU’s campusser i både Aalborg, Esbjerg og København.

Med venlig hilsen

Antonino Castrone
Universitetsdirektør

------------------------------------------------------------------------

Dear all

On Friday, the Danish government announced new restrictions to counteract the increasing number of corona cases all over the country. At Aalborg University, the restrictions will mean the following:

 

Special precautions in the AAU canteens

The canteens at AAU are comparable to public restaurants where facemasks are now obligatory – although not when seated. However, certain canteen areas at the university – especially in Aalborg – also function as thoroughfare to auditoriums and seminar rooms. Therefore, different precautions will apply to in different canteens at AAU:

 • In Aalborg all buildings with canteens will be closed for the public. This means that only staff and students will have access to the buildings, and that an AAU access card is needed to enter. Wearing facemasks will not be obligatory in the canteens in Aalborg.
 • In Esbjerg the canteen area partially functions as a thoroughfare to other facilities during a period of reconstruction. As of today it is therefore obligatory to wear facemasks when standing or walking in the canteen and marked eating areas. Wearing facemasks is not required when seated. Outside the opening hours of the kitchen it is not required to wear facemasks when present in the canteen area.
 • In Copenhagen it is as of today obligatory to wear facemasks when standing or walking in the canteens, as guests from outside can buy food in the canteens. Wearing facemasks is not required when seated. Outside the opening hours of the kitchen it is not required to wear facemasks when present in the canteen area.

 

Social events must be cancelled

All social events and activities must be cancelled. It is not allowed to hold receptions, cafees, celebrations, song evenings and other formal or informal social gatherings. If an event contains both a professional aspect and a social aspect, the professional part of the event can be held, but the social part must be cancelled.

 

Working from home when possible

All AAU staff should work from home in situations where it is possible. Staff should discuss with their manager what situations working from home is relevant according to an overall assessment. This assessment should include the nature of tasks and the continuation of core activities, but parameters such as the need for contact with colleagues and the use of public transportation may also play a role.

Physical teaching activities are upheld as planned. Both teachers and students must therefore be physically present for the activities.

It is important to note that the university is not closed as was the case during the closing period in the spring. Staff who work from home are still allowed to come to the university to take part in physical meetings, print documents or pick up needed equipment.

It is also still possible to take part in meetings with external participants, both at campus and outside, as long as the requirements regarding distance and hygiene are kept. However, it should always be considered if physically attendance is necessary of if the meeting can be held virtually instead.

These restrictions are applicable up until and including 4 October and applies to AAU’s campuses in Aalborg, Esbjerg and Copenhagen.

Best regards

Antonino Castrone
University Director

18.september: Coronavirus - Ny udmelding fra statsministeren | Coronavirus - New statement from the danish primeminister

English below

Kære studerende og medarbejdere

Statsminister Mette Frederiksen har fredag eftermiddag meddelt nye stramninger for at standse den stigende Covid19 smittespredning. Disse gælder til og med den 4. oktober 2020.

De fulde konsekvenser for Aalborg Universitet er ikke helt klare endnu, men sikkert er det, at universitetet fortsat er åbent for undervisning og forskning som planlagt. Vi prioriterer stadig så meget undervisning som muligt på vores campus i Aalborg, København og Esbjerg.

Der er en skærpet henstilling til, at alle sociale aktiviteter aflyses, og det således kun er aktiviteter direkte knyttet til ens arbejde på Aalborg Universitet, ens undervisning eller ens forskning, der kan gennemføres med fysisk tilstedeværelse på campus. Der er således i perioden ikke mulighed for at gennemføre nogen form for receptioner, sociale arrangementer eller cafelignende aktiviteter.

I øvrigt opfordrer regeringen til, at man på alle private og offentlige arbejdspladser i hele Danmark arbejder hjemmefra i videst muligt omfang. Alle medarbejdere bedes derfor aftale med deres nærmeste personaleleder, i hvilket omfang man arbejder hjemme. Det er i den forbindelse vigtigt at understrege, at universitetet ikke er lukket ned. Administrative medarbejdere skal derfor stadig møde på arbejde, når arbejdet kræver det, f.eks. kontakt med studerende, deltagelse i møder eller lignende. Jeg forventer derfor, at ansatte i Aalborg og Esbjerg møder ind mandag som normalt for at modtage yderligere anvisninger fra nærmeste leder til, hvorledes de nye retningslinjer bliver implementeret på Aalborg Universitet. For ansatte i København gælder de allerede aftalte retningslinjer for medarbejdere fortsat.

Jeg håber, at I alle vil hjælpe med at gennemføre vores uddannelses- og forskningsaktiviteter på så forsvarlig en måde som overhovedet muligt. Så husk at afstand og håndhygiejne fortsat er det bedste værn mod smittespredning.

God weekend.

Med venlig hilsen
Antonino Castrone, 
Universitetsdirektør

 

Dear students and staff

On Friday afternoon, Prime Minister Mette Frederiksen announced new measures to stop the rising spread of Covid19 infection. These are in effect up to and including 4 October 2020.

The full consequences for Aalborg University are not entirely clear yet, but it is certain that the university is open for teaching and research same as before. We still prioritise as much teaching as possible on our campuses in Aalborg, Copenhagen and Esbjerg.

It is also clear that all social activities are cancelled, and thus only activities directly related to your work at Aalborg University, your teaching or your research may take place in-person on campus. Thus, it is no longer possible to hold any kind of receptions or café-like activities.

In addition, the government encourages people at all private and public workplaces throughout Denmark to work from home to the greatest extent possible. All staff members are therefore asked to agree with their immediate superior on the extent to which they will work from home. It is important to emphasise that the university is not locked down. Administrative staff may still be asked to attend work if the work tasks require it, such as contact with students, taking part in meetings, or the like. I thus expect that all staff in Aalborg and Esbjerg come in on Monday as usual to receive further instructions from the management on how the new guidelines will be implemented at Aalborg University. For staff in Copenhagen, the guidelines already in place for staff still apply.

I hope that you will all help in handling our educational and research activities in as responsible a manner as possible. And remember that distance and hand hygiene are still the best protection against the spread of infection.

Have a nice weekend.
 

Kind regards
Antonino Castrone,
Universitetsdirektør

7. september: Foranstaltninger i København | Measures in Copenhagen

English below

Kære alle

De seneste dage har der været et stigende antal tilfælde af coronasmitte særligt i Odense og i København. Sundhedsmyndighederne har derfor i dag udmeldt en række særlige restriktioner og foranstaltninger i de næste 14 dage i Odense Kommune og 17 kommuner i hovedstadsområdet.

Forholdsregler ALENE for AAU’s campus i København

For AAU’s campus i København – og alene for AAU’s campus i København – betyder myndighedernes udmelding i dag to ting.

1. Sociale arrangementer

Myndighederne opfordrer kraftigt til at aflyse alle sociale arrangementer på videregående uddannelsesinstitutioner i de 18 berørte kommuner. Derfor skal alle sociale arrangementer på AAU CPH frem til og med mandag den 21. september aflyses med øjeblikkelig varsel. Med sociale arrangementer menes receptioner, fejringer, formelle og uformelle sammenkomster som kortspilsaftener og fyraftenssamvær samt fredagsbarer.

Faglige arrangementer som konferencer og seminarer er ikke omfattet af tiltaget.

Hvorvidt det efter 21. september igen bliver muligt at afholde sociale arrangementer på AAU’s campus i København, afhænger af, hvordan myndighederne forholder sig til spørgsmålet.

2. Hjemmearbejde

Myndighederne opfordrer til hjemmearbejde i videst muligt omfang på både offentlige og private arbejdspladser i de 18 berørte kommuner. Derfor skal alle AAU-medarbejdere på AAU CPH de næste 14 dage blive hjemme i alle de situationer, hvor deres tilstedeværelse på campus ikke er nødvendig for opgaveløsningen. Hjemmearbejdet på AAU København skal aftales med den nærmeste leder.

Den fysiske undervisning opretholdes i det omfang, den er planlagt. Både undervisere og studerende skal derfor møde op til de fysiske undervisningsaktiviteter.

Afslutningsvis er det vigtigt at bemærke, at AAU i København stadig principielt er åbent. Medarbejdere og studerende, som har fagligt eller arbejdsmæssigt ærinde på AAU CPH, har stadig adgang som normalt.

Men lige så vigtigt er det at bemærke, at det er lige præcis nu, vi skal hjælpe hinanden med at sikre, at det forbliver sådan. Det er nu, vi skal gøre en ekstra indsats, så vi ikke risikerer at måtte lukke vores campusser helt ned som i foråret og sende alle hjem til online-undervisning og hjemmearbejde.

Ud over at følge de særlige tiltag, som myndighederne har indført i dag, gør vi det ved at huske tre ting:

 1. Hold afstand.
 2. Sørg for god håndhygiejne og rengøring.
 3. Bliv hjemme, hvis du er syg.

Tak til alle, der hjælper ved at overholde dette.

Med venlig hilsen

Antonino Castrone

Universitetsdirektør

-------------------------

Dear all,

The last few days have seen a rising number of corona infections especially in Odense and in Copenhagen. Therefore, the Danish health authorities today announced a number of special restrictions and measures valid for the next two weeks in Odense Commune and in 17 communes around our capital.

Measures ONLY for AAU’s campus in Copenhagen

For AAU’s campus in Copenhagen – and only for AAU’s campus in Copenhagen – the announcement today of the authorities means two things:

1. Social events

The authorities strongly advise cancelling all social events at universities in the 18 affected communes. Therefore, all social events at AAU CPH up to and including Monday 21st of September must be cancelled immediately. The term social event includes receptions, celebrations, formal and informal gatherings such as card playing nights and come-togethers and Friday bars.

Professional events such as conferences and seminars are not included in this measure.

Whether it will be possible to hold social events at AAU’s campus in Copenhagen after 21st September depends on the assessment of the health authorities.

2. Working from home

The authorities encourage working from home as much as possible at both public and private workplaces in the 18 affected communes. Therefore, all AAU staff at AAU CPH must work from home during the next two weeks in situations where presence is not vital to the task. Staff in AAU Copenhagen should consult with their manager about working at home.

Physical teaching activities are upheld as planned. Both teachers and students must therefore be physically present for the activities.

Finally, it is important to take note that AAU in Copenhagen is in principle still open. Staff and students with professional purpose at campus still have access as normally.

But it is equally important to take note that this is exactly the time for us to help each other ensure that it stays so. This is the time for us to make an extra effort, so we don’t risk having to close all our campuses down completely like in the spring and send everybody home for online teaching and working from home.

Apart from respecting the measures announced by the authorities today, we can do this by remembering three things:

 1. Keep your distance
 2. Ensure good hand hygiene and cleaning
 3. Stay at home if you are sick

Thank you to everybody who helps by observing this.

Best regards

Antonino Castrone,
University Director

28. august: Særlige forholdsregler i efterårssemesteret / Special precautions during the fall term

English version below

 

Kære alle

Om få dage åbner AAU for alvor dørene igen, når alle vores studerende – inklusive 4.500 nye bachelorstuderende – vender tilbage til universitetet. Efter et forårssemester præget af nedlukning på grund af coronakrisen glæder jeg mig rigtig meget til at se alle de unge engagerede ansigter på campus igen.

Men selv om universitetet nu har fået lov til at åbne for alle medarbejdere og studerende, bliver det alligevel et anderledes efterårssemester, vi går i møde. Coronavirussen cirkulerer stadig i vores samfund, og vi er alle nødt til at tage et fælles ansvar hjælpe hinanden med at holde epidemien i skak.

På AAU er opgaven at gennemføre universitetets aktiviteter inden for forskning og uddannelse og samtidig forhindre smittespredning, så vi ikke risikerer en ny nedlukning. I princippet er AAU åbent som normalt, men i praksis skal vi følge en lang række regler, anbefalinger og retningslinjer om bl.a. afstand og hygiejne. Det betyder, at hverdagen på universitetet kommer til at se anderledes ud for os alle et stykke tid endnu.

Den nye hverdag bliver givetvis ikke let at navigere i, der vil opstå mange spørgsmål hen ad vejen, og som vi tidligere har set, kan coronasituationen – og dermed retningslinjerne – ændre sig med meget kort varsel. Jeg vil dog alligevel nævne nogle af de forholdsregler, som gælder på universitetet lige nu.

Hold afstand

For at minimere risikoen for smittespredning anbefaler sundhedsmyndighederne, at vi alle holder en meters afstand. Tænk på det, når du står i køen i kantinen, forlader auditoriet efter en forelæsning eller får en snak med kolleger eller medstuderende på gangen.

På universiteterne kan vi i undervisningen dispensere fra dette afstandskrav ved grupper på mindre end 30 studerende. Derfor har mange uddannelser delt større hold op i faste klynger, som altid skal sørge for at sidde sammen ved undervisning. I auditorier og seminarrum er det tydeligt markeret, hvor de forskellige klynger må sætte sig. Det er meget vigtigt, at alle holder sig til egen klynge og ikke blander sig med andre.

Sørg for god håndhygiejne og rengøring

Over alt på campus står der dispensere med håndsprit. Brug dem flittigt og vask ofte hænder. Medarbejdere skal rengøre borde og kontaktpunkter, efter at de har brugt møderum eller andet fælles lokale. Det samme skal studerende, når de forlader deres grupperum. Efter forelæsninger vil et antal studerende også blive bedt om at spritte borde og kontaktpunkter af.

Bliv hjemme, hvis du er syg

Hvis du har symptomer på coronasmitte, skal du blive hjemme fra universitetet og kontakte din læge med henblik på lægelig vurdering og evt. test. Medarbejdere skal orientere deres leder, mens studerende skal orientere deres studieleder.

Hvis du får konstateret, at du er smittet med coronavirus, skal du også blive hjemme og orientere din leder/studieleder. Han eller hun kan hjælpe med at finde ud af hvem på universitetet, du har været i nær kontakt med, og som derfor skal i selvisolation.

AAU har indført en procedure, som betyder, at alle konstaterede tilfælde af coronasmitte meldes ind til universitetets coronaberedskab. Coronaberedskabet sikrer, at de involverede får den nødvendige rådgivning og hjælp via myndighedernes coronasmitteopsporing, således at nære kontakter til den smittede sendes hjem i selvisolation. Der kan blive tale om, at større eller mindre grupper medarbejdere og/eller studerende sendes hjem i den forbindelse.

Coronahjemmeside og –mail

Ud over de ovennævnte forholdsregler er der også særlige forhold omkring f.eks. undervisning i laboratorier, udlandsrejser, mundbind samt konferencer, møder og andre arrangementer, som kan give anledning til spørgsmål. Coronaberedskabet har samlet en lang række svar i to FAQ’er for henholdsvis medarbejdere og studerende, som du kan finde på AAU’s coronaside www.aau.dk/coronavirus.

Hvis du ikke finder svar på dit spørgsmål der, kan du skrive direkte til coronaberedskabet på coronavirus@aau.dk.

Det bliver ikke et efterårssemester, som vi kender det. Jeg håber, at vi alle – VIP, TAP og studerende – vil hjælpe hinanden, tage et fælles ansvar og holde sammen – på afstand. Vi skal hjælpe hinanden med at få et godt og lærerigt halvår ud af det på trods af COVID-19-epidemi.

Med venlig hilsen

Per Michael Johansen

Rektor

------------------------

Dear all

In a few days, AAU will open the doors fully again, when all our students – including 4,500 new bachelor students – return to the university. After a spring term characterized by the lockdown due to the corona crisis I look very much forward to seeing all the young enthusiastic faces on campus again.

But even though the university is now allowed to open for all employees and students we are still facing a very different fall term. The coronavirus is still present in our society and we all have to take responsibility and help each other keep the epidemic down.

At AAU, the task is to carry out university activities in research and education and at the same time prevent spreading the infection, so we avoid a new lockdown. In principle AAU is open like normally, but in practice we have to comply with a large number of regulations, recommendations and guidelines about for instance distance and hygiene. This means that daily life at the university will different for everybody for some time to come.

This new daily life will be difficult to navigate in, many questions will arise along the way, and, as we have seen before, the corona situation – and thus the guidelines – can change at very short notice. Still, I want to point out some of the precautions that apply at the university at this point in time.

Keep your distance

In order to minimize the risk of spreading the infection, health authorities recommend that we all keep a distance of one meter to each other. Remember this when you are in a line in the canteen, leave the auditorium after a lecture, or have a chat in the hallway with colleagues or co-students.

At the universities we are allowed to dispense from the distance requirements in teaching situation with groups of less than 30 students. To achieve this many programmes have split larger groups into fixed clusters, who should always sit together during teaching activities. In auditoriums and seminar rooms it is clearly marked where each cluster should sit. It is very important that all students stick to their own cluster and do not mix with other clusters.

Ensure good hand hygiene and cleaning

Everywhere at campus you will find dispensers with hand disinfectant. Use them generously and wash your hands often. Employees must clean tables and joint contact points after they have used a meeting room or another common room. The same applies to students when leaving their group room. After lectures a number of students will be asked to wipe off tables and joint contact points.

Stay at home if you are sick

If you have symptoms of corona infection you should stay at home and contact your doctor with the purpose of a medical assessment and possible test. Employees should inform their manager, while students should inform their head of study.

If you are confirmed infected with coronavirus you should also stay at home and inform your manager/head of study. He or she can help you identify who at the university that you have been in close contact with and who should therefore be sent home in quarantine.

AAU has introduced a procedure that means that all confirmed cases of corona infection are reported to the university’s Corona Task Force. The task force will ensure that all those affected receive the necessary counsel and help through the Danish health authorities’ Corona Tracking, so that everybody who has been in close contact with the infected are sent home in quarantine. Smaller or larger groups of employees/students may be sent home in such a situation.

Corona website and mail

Apart from the above-mentioned precautions, there are also special conditions regarding teaching in laboratories, travel abroad, facemasks, and conferences, meetings and other events that may cause questions to arise. The Corona Task Force has assembled a large number of answers in two FAQ’s for employees and students respectively. These FAQ’s can be found at AAU’s coronawebsite https://www.aau.dk/coronavirus.

If you don't find the answer to your question in the FAQ’s, you can write directly to the Corona Task Force on coronavirus@aau.dk.

It will not be a fall term as we know it. I hope that we will all – academic, technical, and administrative staff and students – help each other, take a shared responsibility and stick together – at a distance. We must help each other achieve a good and instructive term despite the COVID-19 epidemic.

Best regards

Per Michael Johansen

Rector

Tidligere nyt om AAU og coronavirus/Previous news about AAU and coronavirus

 • +

  24.juni: Studerende får adgang til universitetet / Students get access to the university

  English version below

   

  Kære alle 

  Studerende på AAU får nu igen adgang til universitetets bygninger. Det sker, efter at uddannelses- og forskningsministeren i fredags åbnede for, at studerende kan få adgang til faciliteter som læsesale, biblioteker, grupperum m.v. for at give dem bedre mulighed for bl.a. opgaveskrivning, forberedelse af reeksamen eller planlægning af studiestartsarrangementer.

  På AAU betyder det, at studerende igen kan benytte fællesarealer og læsesale, at studenterorganisationer igen får adgang til deres lokaler på universitetet, og at det igen bliver muligt for studerende at printe på nogle af universitetsbibliotekets printere.

  Da dele af AAU, f.eks. seminarrum og læsesalen i Studenterhuset, allerede er lukket ned for sommerferien, og da de studerendes adgang skal ske inden for AAU’s regler for imødegåelse af coronasmitte (herunder krav om afstand, rengøring og adgang til værnemidler), kan det dog ikke påregnes, at der vil være adgang til samtlige universitetets lokaler hen over ferieperioden.

  Fællesarealer vil som hovedregel være åbne, mens dette ikke nødvendigvis er tilfældet for lokaler på institutterne. Studerende kan forhøre sig i fagmiljøerne om, hvilke af miljøets lokaler der er tilgængelige.

  Universitetets bygninger er stadig ikke åbne for forældre og andre pårørende, hvorfor fejringer efter eksamen stadig skal foregå udenfor.

   

  Universitetsbiblioteket (AUB)

  Der er adgang til studiearbejdspladser på AUB’s faciliteter på Nordkraft i Aalborg, i Esbjerg og på AAU CPH, lige som der kan printes fra universitetsbibliotekets printere på Nordkraft i Aalborg og i Esbjerg.

  Universitetsbibliotekets faciliteter på Kroghstræde 3 er på grund af flytning kun åbent i visse tidsrum og kun for afhentning og aflevering af bøger og materialer.

  Fra 1. juli overgår universitetsbiblioteket til sommerplanen. Tjek på www.aub.aau.dk, hvordan de enkelte AUB-afdelinger holder åbent i ferieperioden.

  Se AUB’s hjemmeside for yderligere oplysninger.

  Venlig hilsen
  Per Michael Johansen
  Rektor

  ---

  Dear all,

  AAU students once again have access to the university's buildings. This comes after the Minister for Higher Education and Science on Friday announced that students could access facilities such as reading rooms, libraries, group rooms and so forth, giving them better conditions for writing assignments, preparing for re-exams or planning events for the start of the new academic year.

  At AAU, this means that students may again use common areas and reading rooms; that student organisations may again access their rooms at the university; and that it’s again possible for students to print on some of the university library’s printers.

  However, parts of AAU such as seminar rooms and the reading room in the Student House have already been closed for the summer holidays, and since student access must comply with AAU rules for countering the spread of coronavirus (including requirements for distance, cleaning and access to personal protective equipment), access to all university premises cannot be expected over the holiday period.

  As a general rule, common areas will be open, but this is not necessarily the case for rooms in the departments. Students may inquire at their programme as to which rooms are accessible.

  The university buildings are still not open to parents and other relatives, so any celebrations after exams must still take place outside.

  Aalborg University Library (AUB)

  Student workspaces at AUB facilities in Nordkraft, Aalborg, in Esbjerg and at AAU CPH may be accessed; printing may also be done from the university library’s printers at Nordkraft, Aalborg and in Esbjerg.

  Due to the relocation, the university library’s facilities at Kroghstræde 3 are only open at certain times and then only for pick-up and drop-off of books and materials.

  As of 1 July, the university library changes over to the summer schedule. Check on www.aub.aau.dk to find out when the individual AUB branches are open during the holiday period.

  See AUB’s website for more information.

  Best regards,
  Per Michael Johansen
  Rector

 • +

  10.juni 2020: Genåbning af campus København / Reopening at AAU CPH

  English version below

  Kære alle

  Nu kan medarbejdere på vores campus i København også begynde at møde fysisk på arbejde igen, hvis det sker sundhedsmæssigt forsvarligt og efter besked fra deres nærmeste leder. Det er konsekvensen efter at regeringen tirsdag besluttede, at alle offentligt ansatte i Østdanmark kan vende tilbage på arbejde fra på mandag den 15. juni.

  Tilbagevenden skal dog ske kontrolleret og under sundhedsmæssige forsvarlige forhold af hensyn til den fortsatte smitterisiko. Da arbejdsforhold og arbejdsopgaver varierer betragteligt fra arbejdsplads til arbejdsplads, står institut- og afdelingsledere hver især for at planlægge, hvordan tilbagevenden for deres medarbejdere kan ske på en tryg og forsvarlig måde. Dette betyder, at alle ikke nødvendigvis får adgang til universitetet i samme tempo eller omfang.

  Medarbejdere, som ikke er blevet meddelt adgang under tidligere faser af genåbningen, skal derfor IKKE MØDE OP på universitetet, før de har fået specifik besked fra deres nærmeste leder.

  De nærmere retningslinjer for ansvarlig genåbning af offentlige kontorarbejdspladser kan læses her:

  https://www.justitsministeriet.dk/sites/default/files/media/Pressemeddelelser/pdf/2020/retningslinjer_for_ansvarlig_genaabning_af_offentlige_kontorarbejdspladser.pdf


  For studerende gælder de samme regler som hidtil:

  Det betyder, at AAU nu fysisk afholder mundtlig eksamen for kandidatspecialer, bachelorprojekter og afsluttende masterprojekter. Såfremt en studerende IKKE ønsker fysisk eksamen, kontaktes studiesekretæren hurtigst muligt. Studienævnet fastsætter en frist for, hvornår de studerende senest skal give studiesekretæren besked, hvis de ønsker at deltage i prøven digitalt. 

  Pårørende har ikke adgang til universitetets bygninger i forbindelse med fejring af eksamen.

  Studienævnene beslutter, i hvilket omfang øvrige mundtlige eksamener skal afvikles digitalt eller fysisk under hensyntagen til faglige og fysiske forhold. Studerende får direkte besked fra deres studie.

  Ud over fremmøde til mundtlige eksamener som beskrevet ovenfor, er universitetets bygninger fortsat lukket for studerende, medmindre de er blevet meddelt adgang under en af genåbningens tidligere faser.

  Al undervisning i resten af forårssemesteret foregår også stadig digitalt, bortset fra undervisningsaktiviteter, hvor der er stort behov for fysisk tilstedeværelse, og hvor der derfor tidligere er meddelt adgang til universitetet.

  Venlig hilsen

  Per Michael Johansen

  Rektor

  ------------------------------------

  Dear all,

  Staff members in Copenhagen may now return to campus if this takes place in a sound manner in terms of health concerns and upon notification from their immediate superior. This development comes as a consequence of the government’s decision on Tuesday that all public employees in East Denmark may return to work starting Monday 15 June.

  The return must take place in a controlled and defensible way from a health perspective given the continued risk of infection. Given that working conditions and work tasks vary considerably from workplace to workplace, department heads and unit managers are each responsible for planning how the return of their staff members can be done in a safe and responsible way. This means that not everyone will necessarily have access to the university at the same pace or to the same extent.

  Therefore, staff members who have not been granted access during earlier phases of the reopening must NOT SHOW UP at the university until they have received specific notice from their immediate superior.

  For students, the same rules apply as before:

  This means that AAU is now holding physically attended oral exams for Master's theses, Bachelor’s projects and Professional Master’s final projects. If a student does not wish to physically attend an exam, the programme secretary must be contacted as soon as possible. The study board sets a deadline for the latest that students must notify the programme secretary if they wish to take an exam digitally.

  Family members and friends do not have access to the university buildings for exam celebrations.

  The study boards decide to what extent other oral exams are conducted digitally or in-person, taking into account academic and physical circumstances. Students are notified directly by their programme.

  Other than attending oral exams as described above, the university remains closed to students unless they have been granted access during one of the earlier phases of the reopening.

  All teaching for the remainder of the spring semester is also still done digitally, except for teaching activities where physical presence is necessary and access to the university was therefore granted previously.

   

  Kind regards,

  Per Michael Johansen

  Rector

 • +

  25. maj 2020: Udmøntning af udvidet fase 2 af genåbningen på AAU / Execution of expanded phase 2 of the reopening at AAU

  (English version below)

  Kære alle

  Det bliver nu muligt at afholde fysiske mundtlige eksamener kandidatspecialer, bachelorprojekter og afsluttende masterprojekter. Det er konsekvensen af den udvidede fase 2 genåbning af det danske samfund.

  Medarbejdere i Aalborg og Esbjerg kan nu møde fysisk på arbejde igen, hvis det sker sundhedsmæssigt forsvarligt og efter besked fra deres nærmeste leder. I København gælder de hidtidige retningslinjer, hvor medarbejdere kun undtagelsesvist kan møde.

  Læs mere herunder:

   

  For studerende i Aalborg, Esbjerg og København

  Det er i forbindelse med udvidelsen af genåbningens fase 2 blevet muligt at afholde fysisk mundtlig eksamen. Derfor afholder AAU nu fysisk mundtlig eksamen for kandidatspecialer, bachelorprojekter og afsluttende masterprojekter. Såfremt en studerende IKKE ønsker fysisk eksamen, kontaktes studiesekretæren hurtigst muligt. Studienævnet fastsætter en frist for, hvornår de studerende senest skal give studiesekretæren besked, hvis de ønsker at deltage i prøven digitalt.

  Pårørende har ikke adgang til universitetet i forbindelse med fejring af eksamen.

  Studienævnene beslutter, i hvilket omfang øvrige mundtlige eksamener skal afvikles digitalt eller fysisk under hensyntagen til faglige og fysiske forhold. Studerende får direkte besked fra deres studie.

  Ud over fremmøde til mundtlige eksamener som beskrevet ovenfor, er universitetet fortsat lukket for studerende, medmindre de er blevet meddelt adgang under en af genåbningens tidligere faser.

  Al undervisning i resten af forårssemesteret foregår også stadig digitalt, bortset fra undervisningsaktiviteter, hvor der er stort behov for fysisk tilstedeværelse, og hvor der derfor tidligere er meddelt adgang til universitetet.

   

  For medarbejdere i Aalborg og Esbjerg

  Udvidelsen af fase 2 indebærer, at VIP- og TAP-personale i Aalborg og Esbjerg får mulighed for at møde fysisk op på arbejde igen. Tilbagevenden skal dog ske kontrolleret og under sundhedsmæssigt forsvarlige forhold af hensyn til den fortsatte smitterisiko.

  Da arbejdsforhold og arbejdsopgaver varierer betragteligt fra arbejdsplads til arbejdsplads, står institut- og afdelingsledere hver især for at planlægge, hvordan tilbagevenden for deres medarbejdere kan ske på en tryg og forsvarlig måde. Dette betyder, at alle ikke nødvendigvis får adgang til universitetet i samme tempo eller omfang.

  Medarbejdere, som ikke er blevet meddelt adgang under tidligere faser af genåbningen, skal derfor IKKE MØDE OP på universitetet, før de har fået specifik besked fra deres nærmeste leder.

   

  For medarbejdere i København

  Universitetet er fortsat lukket for alle andre end de medarbejdere, som er blevet meddelt adgang under en af de tidligere faser af genåbningen. Der kan dog blive tale om, at yderligere personale får adgang til universitetet i forbindelse med fysisk afvikling af eksamener som beskrevet ovenfor. De berørte får direkte besked fra deres nærmeste leder.

  Venlig hilsen

  Per Michael Johansen

  Rektor

  ----------------------------------------------

  Dear all,

  It will now be possible to hold physical oral exams for Master's theses, Bachelor’s projects and Professional Master’s final projects. This is the consequence of the expanded phase 2 reopening of Danish society.

  Staff members in Aalborg and Esbjerg can now physically come to work again if this takes place in a sound manner health-wise and upon notification from their immediate superior. In Copenhagen, the previous guidelines apply where staff members can come to campus only in exceptional cases.

  Read more below:

   

  For students in Aalborg, Esbjerg and Copenhagen

  With the expansion of phase 2 of the reopening, oral exams with physical attendance are now possible. Therefore, AAU will now hold oral exams with physical attendance for Master's theses, Bachelor’s projects and Professional Master’s final projects. If a student does not wish to physically attend an exam, the programme secretary must be contacted as soon as possible. The study board sets a deadline for the latest that students must notify the programme secretary if they wish to take an exam digitally.

  Family members and friends do not have access to the university for examination celebrations.

  The study boards decide to what extent other oral exams are conducted digitally or physically, taking into account academic and physical circumstances. Students are notified directly by their programme.

  Other than attending oral exams as described above, the university remains closed to students unless they have been granted access during one of the earlier phases of the reopening.

  All teaching for the remainder of the spring semester is also still done digitally, except for teaching activities where physical presence is necessary and access to the university was therefore granted previously.

   

  For staff members in Aalborg and Esbjerg

  The expansion of phase 2 means that academic staff and technical and administrative staff in Aalborg and Esbjerg will have the opportunity to physically come to work again. However, the return must take place in a controlled and defensible way in terms of health given the continued risk of infection.

  Given that working conditions and work tasks vary considerably from workplace to workplace, department and division managers are each responsible for planning how the return of their staff members can be done in a safe and responsible way. This means that not everyone necessarily will have access to the university at the same pace or to the same extent.

  Therefore, staff members who have not been granted access during earlier phases of the reopening should NOT show up at the university until they have received specific notice from their immediate superior.

   

  For staff members in Copenhagen

  The university remains closed to all, except those who were granted access during one of the earlier phases of the reopening. However, additional staff members may have access to the university for conducting exams with physical attendance as described above. Those affected will be notified directly by their immediate superior.

   

  Kind regards,

  Per Michael Johansen

  Rector

 • +

  21. maj 2020: Udvidet fase 2 af genåbningen på AAU / Extended phase 2 of the reopening of AAU

  English version below

  Kære alle medarbejdere og studerende på Aalborg Universitet

  Folketingets partier indgik natten til torsdag, d. 21. maj 2020 en aftale om at udvide fase 2 af genåbningen af det danske samfund. I aftalen indgår bl.a. fuld åbning af offentlige forskningsaktiviteter, mulighed for at afvikle alle mundtlige eksaminer fysisk samt genåbning af den offentlige sektor undtagen i Region Hovedstaden og Region Sjælland fra onsdag den 27. maj 2020.

  Det betyder for Aalborg Universitet, at der vil være forskel på konsekvenserne for campus i Aalborg, Esbjerg og København.

  I Aalborg og Esbjerg betyder det, at alle videnskabelige- og teknisk administrative medarbejdere kan møde ind, dog tidligst fra onsdag d. 27. maj. Hvornår det kommer til at ske, afhænger af de mere præcise retningslinjer for åbningen, og i hvilket omfang campusserne i Aalborg og Esbjerg kan opfylde disse. Det vil du høre mere om snarest i næste uge, men forbered dig på, at det inden længe bliver muligt at møde kollegaer personligt. Vi er meget opmærksomme på at overholde de sundhedsmæssige retningslinjer, hvorfor det er for tidligt at sige, hvordan og hvornår vi kan åbne. Men vi vil gøre det så hurtigt som praktisk og sikkerhedsmæssigt muligt.

  Direktionen på Aalborg Universitet har tidligere besluttet, at for at have tid nok til planlægning og sikkerhed omkring eksaminer skal disse foregå digitalt. Selvom der nu er åbnet for, at mundtlige eksaminer kan foregå ved fysisk fremmøde, ændres denne beslutning ikke, medmindre du hører nærmere fra dit studie i løbet af næste uge.

  Der åbnes ikke for mere ordinær undervisning i forårssemesteret end den, der allerede er åbnet for.

  På campus i København betyder udvidelsen af fase 2 åbningen, at al forskning, hvor der er særlig behov for fysisk tilstedeværelse, kan gennemføres på campus. De forskere og tilhørende teknikere og administrative medarbejdere, som udover de allerede udmeldte vil kunne møde ind på campus, vil få direkte besked i næste uge fra deres institutleder hhv. sekretariatschef.

  På campus i København skal teknisk-administrative medarbejdere derfor ikke møde, medmindre de allerede er eller vil blive tilknyttet nødvendig forskning, undervisning eller eksamen, hvor der krav om fysisk tilstedeværelse.

  Der åbnes heller ikke i København for mere ordinær undervisning i forårssemesteret end den, der allerede er åbnet for.

  I de kommende dage vil vi mere detaljeret planlægge og  afklare konsekvenserne af denne yderligere åbning samt den differentierede åbning på universitetets tre campusser. Alle vil herefter få mere detaljerede oplysninger.

  Fortsat god Kristi Himmelfartsdag.

  Venlig hilsen

  Per Michael Johansen

  Rektor

  ------------------------------------

  Dear Aalborg University staff and students,

  On the night of 21 May 2020, the parties in parliament parties signed an agreement to extend phase 2 of the reopening of Danish society. The agreement includes the following: full opening of public research activities, the option to hold oral exams with physical attendance, and the reopening of the public sector as of Wednesday 27 May 2020, except in the Capital Region and Region Zealand.

  This means that the Aalborg University campuses in Aalborg, Esbjerg and Copenhagen will be differentially impacted.

  In Aalborg and Esbjerg, all academic and technical-administrative staff can come to campus, as of Wednesday, 27 May at the earliest. When this will actually happen depends on the more precise guidelines for opening and the extent to which the campuses in Aalborg and Esbjerg are able to meet these guidelines. You will hear more about this as soon as next week, but be prepared that before too long you’ll see your colleagues in person. We are very mindful of adhering to the health guidelines, which is why it is too early to say how and when we can open. But we would like to do it as soon as it is practical and safe to do so.

  The Executive Management at Aalborg University previously decided that in order to have enough time for planning and security around exams, these must take place digitally. Although physical attendance is now possible for oral examinations, this decision will not be changed unless you hear more from your programme during the next week.

  The opening for ordinary teaching will not be expanded further in the spring semester than what is already taking place.

  On the campus in Copenhagen, the extension of the phase 2 opening means that all research where there is a particular need for physical presence can be carried out on campus. The researchers and associated technicians and administrative staff, who are in addition to those already allowed to come to campus, will be notified directly next week from their head of department or head of secretariat.

  Therefore, on the campus in Copenhagen, technical-administrative staff members do not come to campus unless they are already or will be associated with necessary research, teaching or exams where physical presence is required.

  Ordinary teaching in Copenhagen will also not be expanded further in the spring semester than what is already taking place.

  In the coming days, we plan and clarify in more detail the implications of this further opening, as well as the differences in the opening on the university's three campuses. Everyone will then receive more detailed information.

  I hope you continue to have a good Ascension Day weekend.

  Best regards,

  Per Michael Johansen

  Rector

 • +

  15. maj 2020: Adgang til AAU under fase 2 / Access to AAU during phase 2

  (English version below)

  Kære alle

  I sidste uge indgik Folketingets partier en aftale om genåbning af Danmark (fase 2), som omfatter en genåbning af undervisning og eksamener på universiteterne, hvor fysisk fremmøde er påkrævet. Den efterfølgende dialog mellem myndighederne og universiteterne er resulteret i, at Aalborg Universitet fra mandag den 18. maj må give 820 studerende og 402 medarbejdere adgang til universitetets tre campusser på samme tid.

  Adgang til såvel studerende som medarbejdere gives dog kun i forbindelse med undervisning og eksamener, som ikke kan afvikles online, og hvor kravet om online undervisning og eksamen derfor hindrer de studerendes fremdrift. Det kan dreje sig om følgende:

  • Studerende, som har brug for adgang til laboratorier, klinikker, værksteder eller praktiske elementer.
  • Afholdelse af undervisning eller prøver, hvor fysisk tilstedeværelse er essentiel.
  • Studerende, undervisere og bedømmere med fysiske eller psykiske funktionsnedsættelser, der ikke kan deltage i eller afvikle undervisning og/eller prøve digitalt.

  Det er dekansekretariaterne på fakulteterne, der koordinerer og planlægger adgangen til universitetet under fase 2. Studerende og medarbejdere, som gives adgang, får i den kommende tid direkte besked om, hvornår, hvor længe og hvortil de har adgang.

  Studerende og medarbejdere, som får adgang til universitetet under fase 2, er i tillæg til de 362 samtidige medarbejdere og studerende, som fik adgang til forskningslaboratorier under genåbningens fase 1.

  Det er vigtigt at understrege, at Aalborg Universitet stadig principielt er lukket for fysisk adgang, at undervisning og eksamener som hovedregel stadig afvikles digitalt, og at det kun er en lille del af universitetets 20.000 studerende og 3.500 medarbejdere, der får midlertidig adgang til AAU’s bygninger under fase 2.

  Med venlig hilsen

  Per Michael Johansen

  Rektor

  ------------------------------------------

  Dear all,

  Last week, the parties in Parliament reached an agreement on the reopening of Denmark (phase 2) that includes reopening for teaching and exams at the universities where physical attendance is required. The subsequent dialogue between the authorities and the universities resulted in Aalborg University being allowed to grant 820 students and 402 staff members access to the university's three campuses at the same time as of Monday 18 May.

  However, access to students and staff members is granted only for teaching and exams that cannot be conducted online, and where the requirement of online teaching and examination thus hinders students’ progress. This may relate to the following:

  • Students who need access to laboratories, clinics, workshops or practical elements
  • Teaching or exams where physical presence is essential
  • Students, teaching staff and assessors with physical or mental impairments who are not able take part in or conduct teaching and/or exams digitally

  The faculties’ dean’s offices are coordinating and planning access to the university during phase 2. In the near future, students and staff granted access will be directly notified as to when, how long and where they have access.

  Students and staff granted access to the university during phase 2 are in addition to the 362 staff members and students who were admitted to research laboratories during phase 1 of the reopening.

  It is important to emphasize that Aalborg University, in principle, is still closed to physical access; that, as a general rule, teaching and exams are still conducted digitally; and that only a small proportion of the university's 20,000 students and 3,500 staff members will have temporary access to AAU buildings during phase 2.

  Kind regards,

  Per Michael Johansen

  Rector

 • +

  9. maj 2020: Delvis genåbning af AAU fra 18. maj / Partial reopening of AAU from 18 May

  (English version below)

  Kære alle

  Aalborg Universitet kan fra den 18. maj i mindre grad øge den delvise genåbning af universitetet for undervisning og eksamener, hvor der er stort behov for fysisk fremmøde. Det blev resultatet for de danske universiteter af den politiske aftale, der blev indgået torsdag aften (7. maj) om anden fase af en kontrolleret genåbning af Danmark.

  De nærmere detaljer, konkrete retningslinjer mv. for den delvise genåbning er endnu ikke på plads. Det kommer på plads i den kommende uge, hvor universiteterne i samarbejde med Uddannelses- og Forskningsministeriet vil afklare og fastlægge det præcise antal personer og hvilke områder, der vil have behov for at få adgang. Når dette er på plads, vil der komme yderligere information om undervisning, eksamen og forskningsprojekter.

  Anden fase af åbningen skal som hidtil ske på en kontrolleret måde i tråd med sundhedsmyndighedernes retningslinjer!

  Derudover fremgår det af den politiske aftale for genåbningen af Danmark, at følgende initiativer med konsekvenser for universiteterne kan komme på tale i en fase 3 med virkning fra 8. juni. :

  • Fuld åbning af offentlige forskningsaktiviteter, der kræver tilstedeværelse
  • Øget fysisk tilstedeværelse på offentlige arbejdspladser

  Fra august er det planen, at der kommer en fuld åbning af alle uddannelser. Ovenstående åbninger afhænger dog af, at epidemien holdes på et kontrolleret niveau.

  Med venlig hilsen

  Per Michael Johansen

  Rektor

  ----------------------------------------------

  Dear all,

  As of 18 May, Aalborg University may increase its partial reopening of the university for teaching and exams where physical attendance is urgently needed. This was the result of the political agreement reached on Thursday evening (7 May) on the second phase of a controlled reopening of Denmark as it relates to the Danish universities.

  The details, specific guidelines, etc., for the partial reopening are not yet in place. These will be determined in the coming week, when the universities – in conjunction with the Ministry of Higher Education and Science – will clarify and determine the exact number of people and which areas will need to have access. Once these factors are in place, there will be further information on teaching, exams and research projects.

  As before, the second stage of the reopening must be done in a controlled manner, in line with the guidelines of the health authorities!

  In addition, the political agreement on the reopening of Denmark indicates that the following initiatives that have implications for universities may be considered in phase three which is scheduled to take effect as of 8 June:

  • Full opening of public research activities that require physical presence
  • Increased physical presence in public sector workplaces

  As of August, the plan is to fully open all programmes. However, these openings depend on keeping the epidemic at a controlled level.

  Kind regards,

  Per Michael Johansen

  Rector

 • +

  28. april 2020: Bestilling af materialer fra AUB / Ordering materials from Aalborg University Library


  For English see below
   
  Kære alle
   
  Vedr. Bestilling af kapitler, artikler og fysiske bøger under Covid-19 nedlukning for studerende og ansatte, der har et akut materialebehov
   
  Aalborg Universitetsbibliotek lukker nu op for digitalisering og levering af kapitler fra bøger og artikler fra tidsskrifter, samt for en begrænset afhentningsordning af fysiske bøger og tidsskrifter fra universitetsbiblioteket via www.aub.aau.dk, hvor der findes link til formular på forsiden.
   
  Vilkår og begrænsninger for bestilling af materiale fra biblioteket
  Ordningen gælder for studerende ved Aalborg Universitet, der har brug for materialer for at kunne færdiggøre et projekt, som f.eks. speciale eller bacheloropgave. Ordningen gælder også for ansatte ved universitetet. Ordningen gælder kun Aalborg Universitetsbiblioteks egne bøger og tidsskrifter, der er tilgængelig i papirformat.
   
  Vær dog opmærksom på, at vi måske ikke kan skaffe alle de materialer, du har bestilt, da vi er afhængige af, at materialerne står på vores hylder.
   
  Digitalisering og levering:

  • Vi kan kun scanne ind og uploade ud fra de gældende kopieringsregler. Dvs. 20% eller maks. 50 sider af en fysisk bog eller af en årgang af et fysisk tidsskrift. Vi må altid kopiere op til 4 sider uanset materialets samlede længde
  • De ønskede sider kommer til at ligge som et pdf-dokument på Moodle. Vi sender besked med link til Moodle-siden, når pdf-dokumentet ligger klar

   
  Fysiske bøger og tidsskrifter

  • Når materialet er klar til afhentning, får du besked om, hvor og hvornår du kan hente det
  • Du får også anvist, hvordan vi gør udlevering og aflevering sikkert for dig og for os
  • Du må låne materialet i 14 dage
  • Materialer kan afleveres i Aalborg og i Esbjerg. Opdatering 5. maj: Det er nu også muligt at aflevere materialer i København.

   
  Eksisterende reservationer i bibliotekets system:

  • Eksisterende reservationer i bibliotekets system vil ikke bliver behandlet pt. Vi behandler dem, når situationen er mere normal
  • Hvis du har reservationer stående i bibliotekets system, som du ikke længere har brug for, må du meget gerne gå ind og slette dem

   
  Venlig hilsen
   
  Maj Rosenstand
  Bibliotekschef
  Aalborg Universitetsbibliotek
   
  -------------------------------------------------
  English version
   
  Dear all,
   
  Regarding. Ordering chapters, articles and printed books during Covid-19 lockdown for students and staff in need for literature
   
  Aalborg University Library now admits digitization and delivery of chapters from books and journal articles, as well as a limited pick-up service of printed books and journals from the university library's collection at www.en.aub.aau.dk where there is a link to an online form on the frontpage.
   
  Terms and limitations regarding ordering items from the library
  This service applies to students at Aalborg University, who need the material in order to finish a project - e.g. thesis or bachelor thesis. The service also applies to university staff. The service is limited to the library's own collections of printed books and journals.
   
  Please notice that we may not be able to meet all you requests as we need to keep the material in the collection.
   
  Digitization and delivery:

  • We have to comply to existing regulations regarding copying. That is 20% or a maximum of 50 pages of a book or journal volume. We are always permitted copy four pages of a work regardless of its length
  • The requested pages will be uploaded as pdf in Moodle. We will notify you with a link to the Moodle page once the pdf is ready

   
  Printed books and journals:

  • Once the material is ready for pick-up, you will be notified about where and when to pick it up
  • You will also receive instruction regarding safe delivery and return
  • You may keep the material for 14 days
  • You can return material in Aalborg and Esbjerg’s. Update 5 May: It is now also possible to return material in Copenhagen.

   
  Current requests made in Primo:

  • We are unable to handle regular request made in Primo at present. They will be handle once the situation is normalized
  • If you have request in Primo that you no longer need, we would appreciate if you delete them

   
  Best regards,
   
  Maj Rosenstand
  Head of Library
  Aalborg University Library
   

 • +

  23.APRIL 2020: MIDLERTIDIG ADGANG TIL AAU'S BYGNINGER / TEMPORARY ACCESS TO THE UNIVERSITY

  AAU Grafik

  English version below

  Kære alle

  De seneste seks uger, hvor AAU har været lukket ned, har mange af jer skrevet til os og bedt om at komme ind i universitetets bygninger for at hente personlige ejendele eller ting, der er nødvendige for at udføre arbejdsopgaver, skrive projekter eller forberede sig til eksamen. Da vi sandsynligvis stadig har flere ugers nedlukning foran os, giver vi jer i næste uge mulighed for at få adgang til universitetet og hente det, I har brug for.

  Det vil ske på følgende tidspunkter:

  • Mandag den 27. april kl. 8.00 – 15.30
  • Onsdag den 29. april kl. 8.00 – 15.30
  • Fredag den 1. maj kl. 8.00 – 15.00

  I disse tidsrum vil det være muligt at komme ind med jeres AAU-card og jeres pinkode.

  Vi henstiller, at I spreder jer ud over de tre dage, så alle ikke kommer mandag morgen eller formiddag.

  Det er vigtigt at understrege, at adgangen til universitetets bygninger kun er kortvarig og kun med det formål at afhente personlige ejendele eller arbejdsredskaber. Det er ikke tilladt at opholde sig i bygningerne længere, end det tager at hente det, I har brug for.

  Forudsætningen for, at man kan komme ind i AAU’s bygninger, er selvfølgelig, at man er sund og rask og ikke har været syg de seneste to døgn.

  Særligt om grupperum

  Studerende skal benytte anledningen til at tømme deres grupperum for alle private ejendele, smide affald i de opstillede affaldscontainere og aflevere evt. grupperumsnøgler hos Facility Service. Tilbagebetaling af nøgledepositum følger de normale regler ved, at kvitteringen afleveres i Økonomiafdelingens postkasse på Fredrik Bajers Vej 7K, hvorefter pengene overføres til brugerens konto.

  Vi henstiller til, at der kun er et eller to gruppemedlemmer af de enkelte grupper, der deltager i tømningen af grupperum.

  Bemærk, at personlige ejendele i grupperummene, som ikke er blevet fjernet fredag den 1. maj kl. 15.00, vil blive bortskaffet af universitetet.

  Særligt for ansatte

  Du skal aftale med din nærmeste leder, hvilke arbejdsredskaber og andet af universitetets ejendom du tager med hjem.

  Når du kommer for at hente disse ting, skal du ved samme lejlighed sørge for at rydde op på dit skrivebord, således at rengøringen kan gøre grundigt rent og desinficere din arbejdsplads.

  Praktiske forhold

  Alle bygninger er på nuværende tidspunkt grundigt rengjorte, og alle berøringsflader er desinficeret. Alle udvendige kortlæsere og håndtag samt andre kontaktpunkter vil blive rengjort og desinficeret tidligt om morgenen og flere gange om dagen i de tre åbningsdage.

  For at mindske risikoen for smitte opfordrer vi til, at alle, der kommer ind i en universitetsbygning, begynder med at gå til det nærmeste toilet og vaske hænder, inden de går videre til deres kontor eller grupperum. Vi opfordrer ligeledes til, at I vasker hænder, inden I forlader bygningen og – som en ekstra forsikring – til at tage håndsprit med til eget brug.

  Når I opholder jer i bygningen, skal I være opmærksomme på ikke at udløse en alarm ved at lade døre stå åbne i længere tid eller åbne vinduer, da bygningen stadig er sikret.

  I alle bygninger vil medarbejdere fra Campus Service rundere løbende i løbet af dagene. Der vil også hele tiden være mindst en ansat fra instituttet til stede i hver bygning for at sikre, at Sundhedsstyrelsens retningslinjer efterleves.

  De retningslinjer er:

  • Hold god afstand og god håndhygiejne. Host eller nys i ærmet.
  • Undgå at komme i bygningerne, hvis du er syg eller har symptomer på sygdom. Har du været syg, skal du have været symptomfri i mindst to døgn.
  • Undgå at være for mange personer i samme rum i længere tid.
  • Maksimalt en person ad gangen i elevatorer. Ingen ophold i kantineområder, spiseområder eller kaffestuer.

  Læs evt. mere på Sundhedsstyrelsens hjemmeside https://www.sst.dk/corona

  Vi håber, at muligheden for at hente arbejdsredskaber og andre nødvendige genstande kan gøre de kommende uger lettere for de af jer, som har savnet disse ting.

  Med venlig hilsen
  Per Michael Johansen,
  Rektor Aalborg Universitet

  ----------------

  Dear all,

  Over the past six weeks where AAU has been shut down, many of you have written to us asking to enter the university buildings to retrieve personal belongings or items needed to do work, write projects or prepare for exams. Since we probably still have several weeks of closure ahead of us, next week we will allow you access to the university to retrieve what you need.

  This will happen at the following times:

  • Monday, 27 April, 8.00 – 15.30
  • Wednesday, 29 April, 8.00 – 15.30
  • Friday, 1 May, 8.00 – 15.00

  During these times it will be possible to enter with your AAU card and your PIN.

  We recommend that you spread out over the three days so that everyone does not show up Monday before noon.

  It is important to emphasize that access to university buildings is only for a short time and for the sole purpose of picking up personal belongings or work-related items. Staying in the buildings any longer than it takes to get what you need is not permitted.

  The condition for entering AAU buildings is, of course, that you are healthy and have not been ill for the past 48 hours.

  Especially about group rooms

  Students must use this opportunity to empty their group rooms of all private belongings, throw away trash in waste containers provided and hand over any group room keys at Facility Service. Refund of the key deposit follows the normal rules by handing in the receipt to the Finance and Accounts Department mailbox at Fredrik Bajers Vej 7K, after which the money is transferred to the user's account.

  We recommend that only one or two group members of the individual groups be involved in emptying group rooms.

  Please note that personal belongings in the group rooms that have not been removed on Friday, May 1 at 15:00 will be removed by the university.

  Especially for employees

  You will need to agree with your immediate manager what tools and other university property you will take home.

  When you come to pick up these items, be sure to clean up your desk so that the cleaning staff can thoroughly clean and disinfect your workspace.

  Practical issues

  All buildings are being thoroughly cleaned at this time and all surfaces are being disinfected. All external card readers and door handles as well as other contact points will be cleaned and disinfected early in the morning and several times a day during the three days of access.

  To reduce the risk of infection, we encourage everyone who enters a university building to begin by going to the nearest toilet and washing their hands before moving on to their office or group room. We also encourage you to wash your hands before leaving the building and – as extra insurance – to bring hand sanitizer for your own use.

  While you are in the building, be careful not to trigger an alarm by leaving doors open for extended periods of time or open windows, as the building is still secured.

  In all buildings, Campus Service staff will be making the rounds during the access days. There will also always be at least one staff member from the department present in each building to ensure compliance with the guidelines of the Danish Health and Medicines Authority.

  The guidelines are:

  • Keep good distance and use good hand hygiene. Cough or sneeze into your arm.
  • Avoid coming into the buildings if you are sick or have symptoms of illness. If you have been ill, you must have been symptom-free for at least 48 hours.
  • Avoid being too many people in the same room for an extended period of time.
  • Maximum one person at a time in elevators.
  • No staying in canteen areas, dining areas or coffee rooms.

  Find out more on the Danish Health and Medicines Authority website https://www.sst.dk/corona

  We hope that the opportunity to pick up work-related items and other necessary items can make the coming weeks easier for those of you who have been missing these things.

  Kind regards
  Rector Per Michael Johansen

 • +

  17.APRIL KL. 11.00: DELVIS GENÅBNING AF FORSKNINGSLABORATORIER / PARTIAL REOPENING OF RESEARCH LABORATORIES

  English version below

  Kære alle

  Folketingets partier har i nat indgået en aftale om at udvide første fase af den kontrollerede genåbning af det danske samfund. I den står der bl.a. at,

  ”Der vil blive gennemført en delvis genåbning af forskningslaboratorier for forskere og studerende, så der bl.a. bliver mulighed for at fortsætte og afslutte post doc- eller ph.d.-forløb samt videreføre forskningsforsøg og forskningsprojekter, som ellers går tabt”.

  Det er endnu uklart, hvad udmeldingen konkret indebærer, herunder hvem der helt præcist er omfattet af den delvise genåbning af forskningslaboratorier, og hvordan den praktisk skal gennemføres. Uddannelses- og forskningsministeren har her til morgen orienteret alle universiteterne om, at hun snarest vender tilbage med en orientering om den videre proces.

  Det er et ønske både i sektoren og hos myndighederne, at alle danske universiteter gennemfører den delvise genåbning af forskningslaboratorier på samme måde og efter de samme retningslinjer. Dialogen med ministeriet vil derfor foregå gennem Danske Universiteter, der allerede er i tæt kontakt med Styrelsen for Forskning og Uddannelse.

  Vi forventer at have mere detaljerede retningslinjer for, hvordan den delvise genåbning af forskningslaboratorier skal foregå, og hvem der er omfattet af den i løbet af næste uge. Vi orienterer jer naturligvis, så snart dette er tilfældet.

  Med venlig hilsen
  Per Michael Johansen
  Rektor, Aalborg Universitet

  ----------------

  17 APRIL at 11.00: Partial reopening of research laboratories.

  Dear all,

  Last night, The Danish political parties made an agreement about extending the first phase of the controlled reopening of the Danish society. Among other things, the agreement mentions the following:

  “There will be a partial reopening of research laboratories for researchers and students, which will enable the continuation and finalizing of post doc or PhD Programs and continue research programs and projects that will otherwise be lost”.

  It is still unclear what this announcement entails specifically, for instance who exactly is included in the partial reopening of research laboratories, and how it will be carried out practically. This morning, the Minister of Education and Research has informed all the universities that she will shortly get back to us with information about how the process will progress from here.

  Both the university sector and the authorities wish that all Danish universities carry out the partial reopening of research laboratories in the same way and in accordance with the same guidelines. The dialogue with the Ministry will therefore take place through Danish Universities, who is already in close contact with the Danish Agency for Science and Education.

  We expect to have more detailed guidelines about how the partial reopening of research laboratories will take place, and who is included in it, sometime next week. We will of course inform you as soon as this is the case.

  Best regards
  Rector Per Michael Johansen

   

 • +

  17.april kl. 12.00: Videohilsen fra Rektor/Video Greeting from Rector

   

 • +

  14. april 2020: Undervisning og eksaminer afvikles digitalt | Online teaching and exams

  14. april kl. 12.00

  English version below

  Kære studerende og medarbejdere

  I forlængelse af at alle de videregående uddannelser som følge af Corona-situationen fortsat er lukkede foreløbigt frem til og med den 10. maj, har direktionen på Aalborg Universitet besluttet, at afvikling af undervisning og eksamen frem til sommerferien sker digitalt.

  Det betyder, at undervisningen i resten af semestret foregår online for alle studerende, også selvom Aalborg Universitet eventuelt gradvist åbnes op efter den 10. maj.

  Det betyder også, at alle eksaminer resten af semestret skal afvikles online. Dette gælder både for skriftlige og mundtlige eksamener. Vi arbejder lige nu på at udarbejde mere detaljerede vejledninger for, hvordan og under hvilke regler online eksamen kommer til at foregå. Disse vejledninger vil vi snarest informere mere detaljeret om.

  Uddannelses- og forskningsministeriet har dog undtaget udvalgte samfundskritiske sundhedsuddannelser for så vidt angår studerende på sidste semester, herunder medicin på Aalborg Universitet. Der kommer også mere detaljeret information om dette snarest.

  Direktionen er bevidste om, at det er en ny og uvant måde at afvikle undervisning og eksaminer på, og at det kan skabe usikkerhed og frustration, men vi befinder os i en helt ekstraordinær situation, hvor Aalborg Universitet følger myndighedernes anbefalinger for at sikre, at Danmark kommer så skånsomt igennem Corona-pandemien som muligt.

  Pas godt på jer selv og hinanden.

  ----------------------------

  14. April at 12:00

  Online teaching and exams

  Dear students and staff,

  As a result of the corona crisis, all higher education are remaining closed until May 10th. Therefore, the Executive management of Aalborg University has decided that all courses and exams will be conducted digitally until the summer holidays.

  This means that the rest of the semester will be conducted online for all students, even if Aalborg University may gradually open after May 10th.

  This also means that all exams must be completed online for the rest of the semester. This applies to both written and oral exams. We are currently working on more detailed instructions on how and under which rules the online exams will be conducted. More detailed information on this will be available shortly.

  However, the Ministry of Education and Research has exempted selected essential-health education programs for students on their last semester, including medicine at Aalborg University. More detailed information on this will also be available shortly.

  The Executive management is aware that it is a new and unfamiliar way to conduct courses and exams and that it can create uncertainty and frustrations, but we are in a very extraordinary situation, where Aalborg University follows the authorities' recommendations to ensure that Denmark is getting through the Corona pandemic as safe as possible.

  Please take good care of yourself and each other.

 • +

  7. april 2020: Forlængelse af lukning/Closing extended to 10 May

  7. april kl. 15.30

  English version below

  Kære studerende og medarbejdere,

  Mandag aften meddelte statsministeren, at de videregående uddannelser fortsat er lukket foreløbig frem til og med den 10. maj som følge af corona-situationen.

  Derfor er Aalborg Universitet fortsat lukket ned foreløbig til og med den 10. maj. Alle tidligere udmeldte forholdsregler med hensyn til hjemmearbejde, fjernundervisning, tjenesterejser m.v. fortsætter således til og med den 10. maj.

  Aalborg Universitet er i dialog med Uddannelses- og Forskningsministeriet om betingelserne for eksamensafholdelse og vil efter påske komme med mere detaljeret information herom.

  Ligeledes vil vi give yderligere information om, hvorvidt det bliver muligt med kortvarig og begrænset adgang til universitetet for at afhente helt nødvendige hjælpemidler og/eller eksamensnødvendige bøger og materialer.

  Alle ønskes en god påske og pas godt på jer selv og hinanden.

  Med venlig hilsen

  Per Michael Johansen

  Rektor, Aalborg Universitet

  -----------------

  7 April at 15.30

  Dear students and staff at Aalborg University,

  On Monday evening, the Danish Prime Minister announced that higher education is closed  at least until and including May 10 due to the corona crisis.

  Therefore, Aalborg University remains closed at least until 10 May. All previously announced precautions regarding homework, distance education, business travel, etc. will continue at least until May 10.

  Aalborg University is in contact with the Ministry of Education and Research regarding conditions for exams and will provide more detailed information after Easter.

  We will also provide more information on whether we will allow a short window of limited access to the university to pick up necessary items and/or books and materials essential for the exams.

  I wish you all a happy Easter - and remember to take care of yourselves.

  Best regards

  Per Michael Johansen

  Rector, Aalborg University

 • +

  3.april 2020: Påskevideohilsen fra rektor /Easter greetings from Rector

   

 • +

  26.marts 2020: Forlængelse af lukning/Closing extended to 13 April

  26. marts kl. 15.00

  English version below

  Kære alle AAU-medarbejdere

  Statsminister Mette Frederiksen meddelte tidligere på ugen, at de tiltag, som er sat i værk for at begrænse spredningen af coronavirus, forlænges frem til og med 13. april. Dette betyder bl.a., at Aalborg Universitet fortsat vil være lukket for fysisk adgang indtil samme dato.

  Aktiviteter som forelæsninger og møder skal derfor fortsat foregå på digitale platforme, og den forgangne uge har vist, at selv med udbredt fjernundervisning og mødeaktivitet på Skype har universitetet stor overskydende it-kapacitet.

  Du kan orientere dig om udviklingen på AAU på denne side. I FAQ’en for medarbejdere kan du også læse mere om, hvordan du skal forholde dig til f.eks. ferie og sygdom i nedlukningsperioden.

  Hvis du har spørgsmål om AAU og coronavirus, som du ikke finder svar på i FAQ’en er du altid velkommen til at skrive til os på coronavirus@aau.dk.

  Venlig hilsen

  AAU’s coronaberedskab

  -----------------

  26 March at 15:00

  Dear all AAU employees,

  Earlier this week, Prime Minister Mette Frederiksen announced that measures to limit the spread of coronavirus have been extended to 13 April. This means that Aalborg University will remain closed for all physical access until the same date.

  Activities such as lectures and meetings must therefore still be conducted through digital platforms, and the past week has shown that even with extended remote teaching and many meetings on Skype the university has a large surplus of IT-capacity.

  You can read more about the developments at AAU on our corona website https://www.aau.dk/coronavirus. In our FAQ for employees you will among other things find answers to what rules apply to holidays and sickness leave during the period when the university remains closed.

  If you have questions regarding AAU and the coronavirus that you cannot find the answer to in our FAQ, you are always welcome to write to us on coronavirus@aau.dk

  Best regards

  AAU’s Corona Task Force

  ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 • +

  Videohilsen fra Rektor/Video Greeting from Rector (25.marts kl. 12.00)

 • +

  24. MARTS KL. 12.30: INFO TIL AAU'S STUDERENDE

   

  English version below

   

  Kære alle AAU-studerende

  Statsminister Mette Frederiksen meddelte i går, at de tiltag, som er sat i værk for at begrænse spredningen af coronavirus, forlænges frem til og med 13. april. Dette betyder bl.a., at Aalborg Universitet fortsat vil være lukket for fysisk adgang indtil samme dato.

  Alle uddannelser har nu omlagt undervisning og vejledning til digitale platforme, og den forgangne uge har vist, at selv med udbredt fjernundervisning og virtuel vejledning har vi stor overskydende it-kapacitet.  Derfor vil planlagte eksaminer på samme måde afholdes digitalt. Du kan læse mere om dette på vores FAQ for studerende på https://www.aau.dk/coronavirus.

  Dit studie giver dig direkte besked om, hvordan undervisning og eksamen vil foregå for dig, men hvis du har specifikke spørgsmål til dette, kan du kontakte din studiesekretær eller tale med din vejleder.

  På vores FAQ kan du også læse om muligheder for at søge dispensation fra afleveringsfristen for specialer og andre skriftlige opgaver.

  En vigtig bemærkning om gruppearbejde: AAU opfordrer på det kraftigste til, at alt gruppearbejde i øjeblikket gennemføres digitalt. Risikoen for at sprede smitte øges selv i helt små forsamlinger, især når det foregår indendørs.

  Hvis du har spørgsmål om AAU og coronavirus, som du ikke finder svar på i FAQ’en, er du altid velkommen til at skrive til os på coronavirus@aau.dk.

  Venlig hilsen

  AAU’s coronaberedskab

  ----------------

  24 March at 12:30

  Dear all AAU students

  Yesterday, Prime Minister Mette Frederiksen announced that measures to limit the spread of coronavirus have been extended to 13 April. This means that Aalborg University will continue to be closed for physical access until the same date.

  All programmes have now shifted lectures and supervision to digital platforms, and the past week has shown that even with extended remote teaching and virtual supervision we still have a large surplus of IT-capacity. Therefore, planned exams will also be conducted digitally. You can read more about this in our FAQ for students on https://www.aau.dk/coronavirus.

  Your programme will notify you directly about how your classes and exams will take place, but if you have specific questions about this you may contact your programme secretary or speak with your supervisor.

  In our FAQ you can also read about the possibilities of applying for dispensation from submission deadlines for masters’ thesises and other written assignments.

  An important remark about working in groups: AAU strongly encourages that all work in groups is also carried out digitally at the moment. The risk of spreading the infection increases even in small groups and especially indoor.

  If you have questions regarding AAU and the coronavirus that you cannot find the answer to in our FAQ, you are always welcome to write to us on coronavirus@aau.dk

  Best regards

  AAU’s Corona Task Force

 • +

  Generelle spørgsmål og svar om AAU og coronavirus / general FAQ about AAU and coronavirus

  English version below

   

  Hvordan forholder AAU sig til situationen omkring coronavirus?

  AAU følger myndighedernes anbefalinger om nødvendige forholdsregler på arbejdspladsen og i forbindelse med udlandsrejser.

  Du kan holde dig opdateret på regeringens hjemmeside om coronavirus coronasmitte.dk, på Sundhedsstyrelsens side om coronavirus https://www.sst.dk/corona og i Udenrigsministeriets rejsevejledninger på https://um.dk/da/rejse-og-ophold/rejse-til-udlandet/rejsevejledninger/

   

  Jeg har specifikke spørgsmål relateret til mit arbejde eller studie på AAU, som Sundhedsstyrelsen og Udenrigsministeriets sider ikke giver svar på. Hvad skal jeg gøre?

  Du kan orientere dig på FAQ'erne på denne side, hvor vi har samlet en række spørgsmål og svar, som er særligt relevante for medarbejdere og studerende på AAU.

   

  Hvad skal jeg gøre, hvis jeg ikke kan finde svar på mit spørgsmål på denne side?

  Hvis spørgsmålet drejer sig om forhold med relation til AAU, kan du skrive en mail til coronavirus@aau.dk. Så vil AAU’s Coronaberedskab hjælpe dig med at finde svar.

   

  Hvad sker der med AAU’s årsfest 13. marts?

  AAU’s årsfest 13. marts er aflyst. Dette gælder både ceremonien for prismodtagere og doktorer om eftermiddagen og universitetsfesten om aftenen.

   

  Jeg har købt billet til universitetsfesten, som nu er aflyst. Kan jeg få pengene tilbage for min billet?

  Ja, pengene bliver refunderet automatisk. Dette sker i løbet af 14 dage.

  ------------------------

  How is AAU addressing the coronavirus situation?

  AAU is following the recommendations of the authorities on necessary measures in the workplace and in connection with travel abroad.

  You can keep up to date on the government's website on the coronavirus coronasmitte.dk, on the Danish Health and Medicines’ Authority website on the coronavirus https://www.sst.dk/corona and with the travel advisory information on https://um.dk/en/travel-and-residence/coronavirus-covid-19/

   

  I have specific questions related to my work or my studies at AAU that the Danish Health and Medicines Authority and the Ministry of Foreign Affairs do not provide answers to. What should I do?

  You can familiarise yourself with the FAQs on this page where we have compiled a number of questions and answers that are particularly relevant to staff and students at AAU.

   

  What should I do if I can't find an answer to my question on this page?

  If the question concerns issues related to AAU, you can send an email to coronavirus@aau.dk. The AAU corona preparedness team will help you find answers.

   

  What about the AAU annual celebration on 13 March?

  The AAU annual celebration 13 March was cancelled. This applies to both the ceremony for award recipients and honorary doctors in the afternoon and the university party in the evening.

   

  I bought a ticket to the university party that is now cancelled. Can I get the money I paid for my ticket back?

  Yes, your money will be refunded automatically. This will happen within 14 days.

 • +

  Tidligere information om AAU og coronavirus / Previous information about AAU and coronavirus (11.marts 2020)

  English version below

  11.marts 2020 kl. 22.45

  Danmark har de seneste dage oplevet en dramatisk stigning i antallet af borgere smittet med coronavirus. Statsminister Mette Frederiksen har i aften, onsdag den 11. marts, annonceret en række drastiske foranstaltninger for at imødegå smittespredningen.

  1. Blandt foranstaltningerne er, at alle studerende på videregående uddannelser sendes hjem med øjeblikkelig virkning og to uger frem.

  2. Derudover skal alle offentligt ansatte arbejde hjemmefra fra fredag den 13. marts og to uger frem. Dette gælder dog ikke for medarbejdere, som har en kritisk funktion på deres arbejdsplads.

  Studerende

  Foranstaltningerne betyder, at ingen AAU-studerende må møde op på universitetet fra i morgen, torsdag den 12. marts, og foreløbig frem til og med fredag den 27. marts. Al fysisk undervisning, gruppearbejde og andet fysisk ophold på universitetet er suspenderet i perioden.

  Studerende forventes at være studieaktive i løbet af hjemmeperioden. I første omgang ved selvstudium. Universitetet afsøger mulighederne for at arrangere fjernundervisning gennem digitale undervisningsløsninger. Der kommer mere information om dette på et senere tidspunkt.
   

  Medicinstuderende

  Der gælder særlige forhold for medicinstuderende, som får særskilt besked fra deres fakultet.
   

  Medarbejdere

  For medarbejdere betyder foranstaltningerne, at alle skal møde på arbejde i morgen, torsdag den 12. marts, for at få yderligere instrukser og derefter skal arbejde hjemmefra foreløbig frem til og med fredag den 27. marts. Universitetet vil i løbet af torsdag den 12. marts identificere de medarbejdere, som er nødvendige for, at centrale funktioner kan vedligeholdes de kommende to uger. De medarbejdere får direkte besked fra deres leder.

  Alle medarbejdere får løn under hjemmeperioden. Også dem, som på grund af stilling, arbejdsopgaver eller mangel på arbejdsredskaber ikke kan løse deres sædvanlige arbejdsopgaver i perioden.

  Yderligere information

  Der bliver udsendt yderligere information på mail og hjemmeside, så snart flere forhold omkring denne særlige situation er afklaret. Universitetet vil desuden løbende orientere om situationen de kommende to uger, og det forventes, at alle medarbejdere og studerende holder sig underrettet på mail, telefon og AAU’s hjemmeside.

  ----------------

  11 March 2020 22:45

  During the last few days, Denmark has seen a dramatic rise in the number of people infected with the corona virus. Tonight, Wednesday 11 March, Prime Minister Mette Frederiksen announced a number of drastic measures to counteract the spread of the virus.

  1. Among those measures is that all students on Danish universities are sent home immediately for a period of two weeks.

  2. Also, public employees are instructed to work from home as of Friday 13 March and two weeks ahead. This does not apply to employees who cover critical functions at their place of work.

  AAU-Students

  The measures mean that no AAU-students are allowed to go to the university as of tomorrow, Thursday 12 March, and so far up until and including Friday 27 March. All physical classes, work in groups and other physical presence at the university are suspended during this period.

  Students are expected to remain study active during the home period. At first through self-tutorial. The university is examining the possibilities of organizing remote teaching through digital solutions. More information will follow on this at a later point in time.

  Medical Students

  There are special rules applying to medical students who will receive specific information from their faculty.

  Employees

  For employees the measures mean that everybody must attend work at the university tomorrow, Thursday 12 March, to receive further instructions and must thereafter work from home, so far until and including Friday 27 march. During Thursday 12 March the university will identify those employees who play a crucial role in maintaining central functions that must remain running throughout the coming two weeks. Those employees will be notified directly by their superior.

  All employees will receive their normal salary during the home period. This also applies to those who are not able to execute their normal duties due to their position, functions or lack of necessary work tools.

  Further Information

  Further information will follow in mail and homepage as soon as more elements in this extraordinary situation have been clarified. The university will also continuously send out information about the situation the following two weeks, and it is expected that all employees and students keep themselves informed through mail, phone and AAU’s website.

  ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

  English version below

  11. marts 2020 kl. 16.00

  Aalborg Universitet har fra begyndelsen af bakket op om regeringens tiltag for at inddæmme spredning af coronavirus. Direktionen har i dag tirsdag d. 11. marts besluttet en række tiltag og anbefalinger, der i både bogstav og ånd kan bidrage til en flad smittespredningskurve i Danmark og dermed være med til at redde flere danskere fra at dø på grund af Covid19 (corona-sygdommen).

  Helt grundlæggende er det vigtigt igen at understrege, at hvis du har/får symptomer, som kan skyldes coronavirus, skal du hurtigt kontakte egen læge telefonisk og følge dennes anbefalinger. Hvis du har haft eller får tæt kontakt til en person, der har en coronavirusinfektion, skal du ligeledes kontakte egen læge telefonisk og følge dennes anbefalinger. 

  Samtidigt med at understøtte bestræbelserne på at inddæmme coronasmitten, vil vi på Aalborg Universitet også gerne i videst muligt omfang fortsætte vores kerneaktiviteter: uddannelse, forskning og rådgivning af myndigheder.

  Uddannelse og forskning

  Derfor vil universitetets fem fakulteter forsøge at afvikle planlagte undervisningsaktiviteter, både i forhold til undervisning og eksamen, hvis det kan lade sig gøre efter de anbefalinger om afstand som myndighederne anbefaler.

  Undtaget herfra er medicinstuderende på kandidatuddannelsen, som ikke længere må møde op til fysiske forelæsninger og holdundervisning, da de indgår i det landsdækkende coronaberedskab.

  Vi forbereder os på den mulighed, at vi ikke må eller kan afvikle undervisning på traditionel vis. Derfor er vi ved at etablere mulighed for fjernundervisning gennem digitale undervisningsløsninger. Vi regner med inden for ganske kort tid at kunne indføre fjernundervisning for langt de fleste undervisningsaktiviteter, såfremt det bliver nødvendigt.

  De enkelte studier melder løbende ud om ændringer i undervisningen.

  Aalborg Universitet holder indtil videre biblioteker, læsepladser og kantiner åbne. Det sker for at sikre de studerendes adgang til studiepladser. Dog indskærper vi, at alle brugere af disse faciliteter viser hensyn til hinanden ved fx at holde afstand samt vaske eller afspritte hænder, når man går ind og ud af lokalet. Dermed bidrager vi til at forebygge smitten (læs nærmere på coronasmitte.dk – forebyg smitte)

  De lokale forskningsaktiviteter fortsætter uændret indtil videre. Såfremt situationen hindrer det, skal du informere din nærmeste leder.

  Arrangementer, herunder fx konferencer og seminarer

  Gældende fra nu af afvikler vi kun arrangementer som møder, konferencer og seminarer, hvis afholdelse er kritisk for kerneaktiviteterne uddannelse, forskning og rådgivning.

  Arrangementer, som ikke er kritiske for uddannelse, forskning og rådgivning, aflyses eller udskydes – det gælder også arrangementer med under 1000 deltagere.

  Det drejer sig både om arrangementer, vi selv står bag, og arrangementer med eksterne arrangører på Aalborg Universitet. Hvis du er i tvivl, om et arrangement, du som medarbejder står bag, skal afholdes, skal du afklare dette med din nærmeste leder.

  Det vil sige, at fredagsbarer og receptioner og lignende aflyses fra i dag.

  Vi opfordrer jer alle til at være påpasselige med, hvilke aktiviteter I deltager i forbindelse med tjenesten. Hvis det ikke er en aktivitet, hvis afholdelse er kritisk for uddannelse, forskning eller rådgivning, bør I generelt undlade at deltage.

  Tjenesterejser

  Direktionen har i dag besluttet, at alle tjenesterejser til udlandet skal aflyses. Det gælder for tjenesterejser til alle lande. Det kan virke drastisk, men vi gør dette for at begrænse smitte til og fra Danmark. 
  For tjenesterejser indenlands gælder det, at medarbejdere og studerende nøje skal følge myndighedernes anvisninger i forhold til offentlig transport.

  Studierejser og praktikophold

  Undervisere og studerende skal semestret ud aflyse planlagte studierejser. Der skal ikke planlægges nye studieture indtil videre. Arrangørerne skal tage kontakt til nærmeste leder for at afklare økonomiske og praktiske tvivlsspørgsmål.

  For studerende der skal på praktikophold gælder, at de skal rådføre sig med studielederen og søge råd og vejledning på Udenrigsministeriets og Sundhedsstyrelsens hjemmesider og hotlines. Studielederen skal ved tvivlsspørgsmål drøfte sagen med sin leder.

  Aalborg Universitet anbefaler, at medarbejdere og studerende nøje følger myndighedernes anvisninger i forhold til private rejser og offentlig transport.

  Aalborg Universitet har både centralt og decentralt beredskabsgrupper, der følger situationen nøje, og som løbende er i kontakt med de øvrige universiteter. Følg med på AAU’s coronahjemmeside: www.aau.dk/coronavirus eller Danmarks officielle coronahjemmeside: politi.dk/coronavirus-i-danmark

  Se de nyeste informationer øverst på hjemmesiden aau.dk/coronavirus.

  ----------------

  11 March 2020 16.00

  Aalborg University has supported the government's efforts to contain the spread of coronavirus from the beginning. Today, Wednesday, 11 March, the Executive Management decided on a number of measures and recommendations that, in both letter and spirit, can help flatten the curve of infection spread in Denmark and thus help save more Danes from dying from COVID-19 (coronavirus disease).

  The bottom line is that it is important to stress again that if you have/get symptoms that may be caused by the coronavirus, you should quickly contact your doctor by telephone and follow their recommendations. If you have had or come into close contact with someone who has a coronavirus infection, you should also contact your doctor by telephone and follow their recommendations. 

  While supporting efforts to contain corona infection, Aalborg University would also like to continue our core activities as far as possible: education, research and consultancy to public sector authorities.

  Education and Research

  The university's five faculties will therefore attempt to conduct planned teaching activities, both in relation to teaching and exams, if this can be done according to the recommendations on distance issued by the authorities.

  The exceptions are medical students in the Master's programme who must no longer attend physical lectures and classes as they are part of the nationwide corona preparedness.

  We are preparing for the possibility that we must not or cannot conduct teaching in the traditional way. We are therefore establishing the option of distance learning through digital teaching solutions. We expect to be able to introduce distance learning within a very short period of time for the vast majority of teaching activities, if it becomes necessary.

  The individual programmes are reporting changes in teaching on an ongoing basis.

  For the time being, Aalborg University is keeping libraries, study carrels and canteens open. This is being done in order to ensure student access to study places. However, we emphasize that all users of these facilities show respect to each other by keeping their distance, and washing hands or using hand sanitizer when entering and exiting the room. This helps to prevent infection (for more details see coronasmitte.dk – prevent infection)

  Local research activities continue unchanged for now. If the situation prevents this, inform your immediate superior.

  Events, including conferences and seminars

  From now on, we are only holding events such as meetings, conferences and seminars, if such events are critical to the core activities of education, research and consultancy.

  Events that are not critical for education, research and consultancy are cancelled or postponed – including events with fewer than 1000 participants.

  This applies to events that we hold ourselves and events with external organizers at Aalborg University. If you are unsure about whether or not an event that you are organizing should be held, clarify this with your immediate superior.

  This means that Friday bars and receptions and the like are cancelled starting today.

  We encourage all of you to be careful about which work-related activities you participate in. If it is not an activity that is critical to education, research or consultancy, you should generally refrain from participating.

  Work-related travel

  Today, the Executive Management has decided that all work-related travel abroad must be cancelled. This applies to work-related travel to all countries. This may seem drastic, but we are doing this in order to limit infection to and from Denmark. 
  For domestic work-related travel, staff and students must strictly follow the instructions of the authorities for using public transport.

  Study trips and internship stays

  Teachers and students must cancel scheduled study trips for the remainder of the semester. No new study trips may be planned until further notice. Organizers must contact their immediate superior to clarify financial and practical questions.

  Students going on internship stays must consult with the head of studies and seek advice and guidance on the websites and hotlines of the Ministry of Foreign Affairs and the Danish Health and Medicines Authority. The head of studies must discuss any questions on the matter with their manager.

  Aalborg University recommends that staff and students strictly follow the instructions of the authorities in relation to private travel and public transport.

  Aalborg University has both central and local emergency response groups that are monitoring the situation closely and are in regular contact with the other universities. Stay informed on AAU's corona information website: www.aau.dk/coronavirus or Denmark's official corona information website: politi.dk/coronavirus-i-danmark

  See new information at the top of the webpage aau.dk/coronavirus

  ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

  English version below

  6. marts 2020

  Årsfest bliver udskudt, undervisning fortsætter

  Regeringen har i dag fredag besluttet at iværksætte yderligere tiltag for at undgå spredning af Coronavirus. Det betyder, at alle større arrangementer med over 1.000 mennesker anbefales aflyst eller udskudt. Anbefalingerne gælder i første omgang resten af marts, men kan forlænges.

  Aalborg Universitet har besluttet, at det betyder, at årsfesten og universitetsfesten næste fredag d. 13. marts er udskudt indtil videre, ligesom Studentersamfundets forårsfest i aften er aflyst. Der kommer særskilt information til deltagerne ved årsfesten.

  Det betyder ikke, at undervisningen er aflyst, men det anbefales, at man vurderer hver enkelt undervisningssituation og overvejer, hvorvidt der er andre muligheder for at undervise i form af video, eller om de studerende har mulighed for at fordele sig i auditoriet. Der kommer mere herom på www.aau.dk/coronavirus.

  Aalborg Universitet anbefaler, at alle på universitet følger myndigheders anbefalinger til hygiejne for undgå spredning:

  Vask dine hænder meget ofte og brug også gerne håndsprit
  Host eller nys i dit ærme – ikke dine hænder
  Undgå håndtryk, kindkys og kram – begræns den fysiske kontakt
  Vær opmærksom på rengøring – både hjemme og på arbejdspladsen
  Vær opmærksom, når du er på steder med tæt kontakt til mange mennesker.

  ----------------------------------------------------------------------

  6 March 2020

  The University Party 2020 is postponed, courses continues

  Today Friday the 6th, the government has decided to take further action to prevent the spread of Coronavirus. This means that they recommend that all major events with more than 1,000 people are canceled or postponed. The recommendations are effective for the rest of March, but can be extended.

  Aalborg University, has decided that this means that the Annual party and the University party next Friday, March 13th, is postponed, just as the Studentersamfundets Spring party tonight the 6th is canceled. More information about the annual party will follow.

  This does not mean that the courses are canceled, but it is recommended that each course is evaluated and that it is considered whether it is possible to do a virtual course or whether the students have to be spread out in the auditorium. More information will be available at www.aau.dk/coronavirus.dk

  Aalborg University recommends that everyone at the university follow the authorities' hygiene recommendations to prevent spreading the virus:

  1. Wash your hands frequently and if possible use hand sanitizer

  2. Cough or sneeze in your sleeves - not your hands

  3. Avoid handshakes, hugs and kisses - limit physical contact

  4. Pay attention to cleaning - both at home and at work

  5. Be aware when in crowded places

  ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

  English version below

  4. marts 2020

  Sundhedsstyrelsen skærpede tirsdag aften beredskab og anbefalinger vedr. coronavirus. Styrelsen anbefaler nu, at alle medarbejdere på bl.a. uddannelsesinstitutioner, der har været i områder, som er særligt ramt af coronavirus, bliver hjemme i 14 dage efter, at de er udrejst fra områderne. Det gælder i øjeblikket Kina undtagen Hongkong, Iran, provinsen Gyeongbuk og byen Daegu i Sydkorea samt regionerne Emilia-Romagna, Lombardiet, Piemonte og Veneto i Norditalien.

  Sundhedsstyrelsen opdaterer løbende listen over særlige risikoområder, som kan ses her: https://www.sst.dk/da/Viden/Smitsomme-sygdomme/Smitsomme-sygdomme-A-AA/Coronavirus/Spoergsmaal-og-svar

  Alle medarbejdere og studerende på AAU skal følge denne anbefaling. Medarbejdere, som er omfattet af de nye forholdsregler, skal kontakte deres nærmeste leder og aftale, hvilke opgaver de pågældende kan løse hjemmefra i perioden. Studerende skal orientere deres studieleder.

  Påbuddet om hjemmearbejde gælder i særdeleshed medarbejdere og studerende, som har specifikke opgaver inden for ældre- og sundhedssektoren, hvor de er i kontakt med borgere, da de ifølge Sundhedsstyrelsen under ingen omstændigheder må komme på sygehuse, plejecentre m.v., hvor der er personer, som er særligt sårbare og udsatte, hvis de bliver smittet med coronavirus.

  Medarbejdere, som arbejder hjemmefra i henhold til ovenstående, vil få udbetalt normal løn i perioden. Dette gælder også for medarbejdere, som ikke kan løse opgaver fra hjemmet på grund af stilling eller mangel på nødvendige arbejdsredskaber. Studerendes SU bliver ikke berørt af hjemmeperioden. Hvis en studerende har eksamen under hjemmeperioden, vil studienævnet foranstalte en ekstraordinær eksamen for den pågældende.

  AAU opfordrer medarbejdere og studerende til at følge Udenrigsministeriets rejsevejledninger i forhold til kommende udlandsrejser. Ministeriet fraråder i øjeblikket alle unødvendige rejser til Kina, Norditalien og visse områder af Sydkorea, men vejledningerne opdateres løbende. Medarbejdere bør rådføre sig med nærmeste leder om, hvorvidt en udlandsrejse er nødvendig. Yderligere information om, hvordan medarbejdere og studerende skal forholde sig til udlandsrejser i risikoområder følger på denne hjemmeside.

  Denne hjemmeside (https://www.aau.dk/coronavirus) vil løbende blive opdateret med oplysninger om, hvordan medarbejdere og studerende skal forholde sig til coronavirussen. Spørgsmål, som hjemmesiden ikke giver svar på, kan rettes til mailadressen coronavirus@aau.dk.

  -------------------------------------------------------

  4 March 2020

  On Tuesday evening, The Danish health authorities increased their state of alert and recommendations regarding corona virus. They now recommend that all employees at, among others, educational institutions, who have visited areas particularly affected by corona virus, should stay at home for 14 days after they have left the area. At the moment this includes China except Hong Kong, Iran, the Gyeongbuk region and the city of Daegu in South Korea, and the regions Emilia-Romagna, Lombardy, Piemont and Veneto in Northern Italy.

  The Danish health authorities continuously updates the list of risk areas, which can be consulted here: https://www.sst.dk/da/Viden/Smitsomme-sygdomme/Smitsomme-sygdomme-A-AA/Coronavirus/Spoergsmaal-og-svar

  All employees and students at AAU must follow this recommendation. Employees who are affected by these new precautions, should contact their immediate superior and arrange what tasks the concerned employee may carry out from home during the period. Students should inform their head of study.

  The injunction on working from home applies particularly to employees and students who have specific tasks and are in contact with patients or citizens in the elder care and health sector. According to the Danish health authorities these employees and students must under no circumstances be present at hospitals, care centres etc, were people who are particularly vulnerable to the corona virus are present.

  Employees who work from home according to the above will receive their normal salary during the period. This also applies to employees who cannot carry out tasks from home due to their area of work or lack of necessary work tools. Student grants (SU) will not be affected by a period at home. If a student has an exam during the home period, the study board will arrange an extraordinary exam for the concerned student.

  Concerning future travel abroad, AAU encourages employees and students to follow the travel guidelines issued by the Danish Foreign Ministry. At the moment, the ministry discourages all unnecessary travel to China, Northern Italy and certain areas of South Korea, but the guidelines are updated continuously. Employees should discuss with their immediate superiors whether a planned travel abroad is necessary. Further information about how employees and students should act in connection with travels abroad will follow on this website.

  This website (https://www.aau.dk/coronavirus) what will be continuously updated with information about how employees and students should act in connection with the corona virus. Questions that are not answered on the website may be sent to coronavirus@aau.dk

Links til offentlige myndigheders websites / Links for Danish Authorities' Websites

Se generelle informationer om coronavirus fra de danske myndigheder herunder / See corona virus information from the Danish authorities' websites below: