AAU logo

Adgangskrav

opfylder du adgangskravene?

Du skal have bestået en relevant bacheloruddannelse eller anden fagligt beslægtet dansk eller udenlandsk uddannelse på samme niveau (180 ECTS) inden studiestart. Hvis der er sprogkrav til den uddannelse, du søger, skal du også opfylde dem inden studiestart.

Selvom du opfylder adgangskravene, kan adgangsbegrænsning til uddannelsen betyde, at du ikke får en studieplads.

Du kan finde adgangskravene til en kandidatuddannelse to steder på hjemmesiden. De er beskrevet under menupunktet 'Optagelse og adgangskrav' på hver kandidatuddannelses hjemmeside. De er også nævnt i studieordningen for uddannelsen.

AAU's kandidatuddannelser

Adgangsbegrænsning eller fri adgang?

En række uddannelser på AAU har adgangsbegrænsning. Det betyder, at du som ansøger ikke er sikker på at få tilbudt en studieplads på uddannelserne, selvom du opfylder adgangskravene og søger rettidigt. Når en uddannelse har f.eks. 50 pladser, så tildeler vi kun 50 pladser, også selvom der måske er 100 ansøgere, som opfylder adgangskravene.

Andre uddannelser optager alle kvalificerede ansøgere og har såkaldt fri adgang.

Du kan finde information om adgangsbegrænsning eller fri adgang for kvalificerede ansøgere til hver uddannelse under menupunktet 'Optagelse og adgangskrav' i oversigten over AAU's kandidatuddannelser. Her kan du også læse om udvælgelseskriterier, antallet af studiepladser og andre optagelseskrav.

Sprogkrav

Søger du optagelse på en engelsksproget kandidatuddannelse, skal du have bestået engelsk på minimum B-niveau eller tilsvarende.

Læs mere om vores Engelskkrav
Søger du optagelse på en dansksproget kandidatuddannelse, og har du et udenlandsk adgangsgrundlag, skal du have bestået Studieprøven i dansk eller tilsvarende inden studiestart. Er du nordisk statsborger med en nordisk gymnasial eksamen, er du ikke omfattet af kravet. Læs mere om danskkravet

Retskrav på optagelse?

Du har ret til optagelse på den kandidatuddannelse, der er den naturlige overbygning af din bacheloruddannelses fagområde. Retskravet gælder til kandidatuddannelsen på det universitet, du tog din bacheloruddannelse ved, når det er i direkte forlængelse af din bacheloruddannelse.

I studieordningen for hver kandidatuddannelse kan du se, hvilken bacheloruddannelse der giver ret til optagelse (retskrav) på kandidatuddannelsen, og hvilke uddannelser der i øvrigt kan give adgang til kandidatuddannelsen.

Du skal søge rettidigt

Dit retskrav gælder kun, hvis du har søgt om optagelse på kandidatuddannelsen i direkte forlængelse af din afsluttede bacheloruddannelse, dvs. til den førstkommende ordinære studiestart på kandidatuddannelsen efter afslutningen af bacheloruddannelsen. 

Du skal acceptere studiepladsen rettidigt

Selvom du har retskrav, skal du være opmærksom på også at acceptere din studieplads, når du får den tilbudt, ellers mister du din studieplads, og dit retskrav bortfalder.

Retskrav til samme campus

Retskravet gælder kun til kandidatuddannelsen på den campus, hvor bacheloruddannelsen er bestået.

Retskrav og adgangsbegrænsning

Du skal være særligt opmærksom på at benytte dit retskrav, hvis du vil søge optagelse på en adgangsbegrænset kandidatuddannelse. Bemærk dog, at du muligvis ikke har frit valg mellem uddannelsens specialiseringer pga. adgangsbegrænsningen. 

Mangler du at bestå din bachelor?

Det er et adgangskrav, at du skal have afsluttet en relevant bacheloruddannelse, før studiestarten på din kandidatuddannelse. Er du i den situation, at du mangler at bestå enkelte, mindre dele af bacheloruddannelsen, kan AAU nogle gange fravige adgangskravet ved at tildele dig en dispensation, hvis du søger om det. Dispensationsmuligheden gælder dog kun for bachelorstuderende på AAU.

Søg dispensation

Dispensationen giver dig mulighed for at tilmelde dig kurser og eksaminer på kandidatuddannelsen samtidig med, at du færdiggør din bacheloruddannelse. Du må tilmelde dig op til 30 ECTS point på kandidatuddannelsen. Du kan ikke optages formelt på kandidatuddannelsen, før du har færdiggjort din bacheloruddannelse.

Forudsætninger for at opnå dispensation

For at opnå en dispensation skal studienævnet skønne, at du har faglige forudsætninger for at kunne gennemføre og bestå din bacheloruddannelse samtidig med, at du følger fag på kandidatuddannelsen.

Hvornår og hvordan søger du dispensation?

Du skal søge dispensation ved at udfylde og sende ansøgningsskemaet til kandidatoptagelseskontoret på AAU – se nedenfor. Du skal søge dispensationen, når du med sikkerhed ved, at du ikke kan færdiggøre din bacheloruddannelse inden starten på kandidatuddannelsen. Ved du det allerede, når du søger optagelse på kandidatuddannelsen, skal du uploade din dispensationsansøgning samtidig. Er det først efter, at du har søgt om optagelse på kandidatuddannelsen, du bliver klar over, at du bliver forsinket, fx fordi du er dumpet en reeksamen i august, skal du søge dispensation ved at sende en mail på dette tidspunkt, dog senest den 15. august. Denne frist gælder også, selvom din reeksamen er placeret sidst i august.

Dispensationsansøgning


Send din ansøgning til Optagelseskontoret

 

Ekstra eksamensforsøg for at kunne afslutte bacheloruddannelsen?

Er du i den situation, at du udover ikke at have bestået din bacheloruddannelse samtidig også har opbrugt dine eksamensforsøg, får du også brug for at søge om og opnå dispensation til et ekstra eksamensforsøg. Du skal søge om dispensationen hos dit studienævn.

Kan du få SU?

Vær opmærksom på, at du alene er berettiget til SU til bacheloruddannelsen. Du kan ikke få SU til kandidatuddannelsen, før du er optaget på den, og det kan først ske, når din bacheloruddannelse er bestået. læs mere om SU 

Supplering for at opfylde adgangskrav

Når AAU bedømmer, om du opfylder adgangskravet til den kandidatuddannelse, du søger optagelse på, skal vi primært lægge vægt på eksaminerne fra din bacheloruddannelse. Har du efter afslutningen af din bacheloruddannelse gennemført yderligere uddannelse eller kurser i Danmark eller udlandet, er det ikke muligt at inddrage det i bedømmelsen.

Supplering af dit adgangsgrundlag er dog muligt i to situationer og må omfatte max 30 ECTS:

  • Supplering før afslutning af din bacheloruddannelse

Enten skal aktiviteterne være foregået, før du afsluttede din bacheloruddannelse. Indsend dokumentation for kurset/kurserne, når du søger optagelse på kandidatuddannelsen. Suppleringen skal bestå af bestemte enkeltfag fra eksisterende bacheloruddannelse udbudt som deltidsuddannelse.

  • Supplering når du er betinget optaget på kandidaten

Alternativt skal suppleringen finde sted, efter du er blevet betinget optaget på kandidatuddannelsen på AAU. Optages du på betingelse af, at du skal gennemføre og bestå et eller flere kurser, kan kurset være placeret i slutningen af sommerferien, eller det kan være placeret undervejs i første studieår af kandidatuddannelsen. Suppleringen skal være gennemført og bestået inden fristen angivet i optagelsesbrevet for at du kan påbegynde og/eller fortsætte kandidatuddannelsen.Suppleringen vil bestå af bestemte enkeltfag fra eksisterende bacheloruddannelse udbudt som deltidsuddannelse.

Hvilke AAU-uddannelser benytter supplering?

Studienævnet for hver kandidatuddannelse fastlægger selv, om supplering er en mulighed for at komme til at opfylde uddannelsens adgangskrav. Du skal kigge under menupunktet 'Optagelse og adgangskrav' for at finde informationerne om evt. suppleringsmuligheder for den uddannelse, du søger optagelse på.

AAU's kandidatuddannelser

Kan du få su?

Du skal være opmærksom på, at du selv skal betale for suppleringskurserne, og at kurserne ikke berettiger til SU.
 

mulighederne for betaling for supplering

 

læs mere om su

Er du professionsbachelor?

Som professionsbachelor har du flere muligheder for at videreuddanne dig på AAU. Det kan enten være i form af en kandidatuddannelsen (SU-berettigende dagstudium) eller i form af en masteruddannelse (betalingsstudier på deltid).
 

 kandidatuddannelser på AAU

 

Læs mere om vores masteruddannelser

Hvad kan jeg blive?

Se hvilke kandidatuddannelser Aalborg Universitet udbyder og læs mere om uddannelsernes indhold og karrieremuligheder.

Kandidatuddannelser

Vigtige datoer

 

februaroptag 2. runde åbner:

26. november

------

Septemberoptag 2019 åbner:

Medio december.

------

Septemberoptag ansøgningsfrist:

1. marts

Er min bachelor adgangsgivende?

Er du i tvivl om, hvilken kandidatuddannelse du kan søge med din bachelor? Prøv vores Uddannelsestjekker og få et vejledende bud.

uddannelsestjekker

KontaKt Kandidatteamet

Studieservice
Aalborg Universitet
Fibigerstræde 10
9220 Aalborg Ø
 

Telefon:  9940 9655

E-mail: kandidatoptag@aau.dk
 

Kontortid

Man, tirs, tors og fre: 12:00 - 14:00
Ons: lukket