Forskning
Samarbejde

Folkesundhedsvidenskab, Kandidat

Adgangskrav

Direkte adgangsgivende uddannelser

Du kan søge ind på kandidatuddannelsen i Folkesundhedsvidenskab fra en række forskellige universitets- og professionsbacheloruddannelser. Afhængigt af din adgangsgivende bacheloruddannelse er det måske nødvendig for dig at skulle gennemføre suppleringsuddannelse inden for epidemiologi og statistik.

I skemaet nedenfor kan du se de adgangsgivende uddannelser samt eventuelle behov for supplering. Behovet for den angivne supplering bortfalder dog, hvis du har taget et valgfag specifikt i Epidemiologi og Statistik på mindst det nedenfor angivne antal ECTS under den adgangsgivende uddannelse.

Uddannelse

behov for supplering
ECTS     

Bacheloruddannelserne i Folkesundhedsvidenskab, Idræt, Medicin og Medicin med Industriel specialisering

0
Professionsbacheloruddannelserne i Sygepleje, Ergoterapi, Bioanalytiker, Tandplejer og Psykomotorik
Bacheloruddannelserne i Psykologi, Sociologi, Politik og administration
10
Professionsbacheloruddannelserne i Ernæring og Sundhed, Fysioterapi, Radiografi, Jordemoderkundskab, Global Nutrition and Health 5

AAU tilbyder fra 2022 ét suppleringskursus på 10 ECTS, som er målrettet kandidatuddannelsen i Folkesundhedsvidenskab. Selvom du kun har behov for 5 ECTS supplering, skal du derfor deltage i hele kurset på 10 ECTS, hvis du vælger at tage imod dette tilbud om supplering på AAU. Kurset afholdes i juli og august med en kombination af fysisk fremmøde og selvstudier, bl.a. i grupper. Du kan se datoerne længere nede på siden. Se evt. regler for supplering.

hvis din bacheloruddannelse ikke giver direkte adgang

Hvis din bacheloruddannelse ikke er nævnt i tabellen ovenfor, har du ikke direkte adgang til kandidatuddannelsen, og ansøgningen sendes derfor til godkendelse hos det relevante studienævn. I tilfælde af, at du har fulgt særlige kurser, valgfag eller lign., inden eller sideløbende med din bacheloruddannelse, kan du anmode studienævnet om at vurdere, om du opfylder adgangskravene, hvis du inden ansøgningsfristen fremsender dokumentation i form af modulbeskrivelser, læringsmål og litteraturlister.

Der gøres opmærksom på, at ansøgere, som har gennemført en mellemlang sundhedsfaglig uddannelse før denne blev omlagt til en professionsbaheloruddannelse, ikke er inkluderet i denne ordning, da de ikke er uddannet under bekendtgørelsen om uddannelse til professionsbachelor. Her vil det ligeledes komme an på en individuel bedømmelse foretaget af studienævnet.

For ikke-nordiske ansøgere med en udenlandsk adgangsgivende eksamen kræves desuden bestået Studieprøve i dansk.

Indhold i suppleringskurser

Læs mere om indholdet i suppleringskurset i studieordning for modulet.

Du har to forsøg til at bestå suppleringen. 

Datoer 2021

Reeksamen i modul 1 afholdes 15. september 2021 (mundtlig gruppeeksamen med individuel bedømmelse)

Reeksamen i modul 2 afholdes 29. september 2021 (mundtlig)

DATOER 2022

Suppleringskurset gennemføres i nedenstående periode

UGE 27 (4.-8. juli): Fysisk undervisning på AAU, dannelse af studiegrupper og intro til selvstudium og opgaveregning.

UGE 28-30 (11.-29. juli): Selvstudium med opgaveregning.

UGE 31-34 (1.-26. august): Fysisk undervisning på AAU 3-4 dage om ugen.

Eksamen: Afholdes som skriftlig individuel eksamen (4 timer, uden hjælpemidler), tirsdag d. 30. august.

Reeksamen: Afholdes som mundtlig eksamen, mandag d. 26. september.

skema 

Link til skema kommer senere. 

Litteratur

ANBEFALET LITTERATUR FOR SUPPLERINGSMODULET OFFENTLIGGØRES SENERE.

tilmelding til supplering

Tilmelding foregår via Tompladsordningen (STADS DANS). Tilbudsnavnet hedder "Suppleringsfag til Kandidatuddannelsen i Folkesundhedsvidenskab Forår 2022". Spørgsmål vedrørende tilmeldingsportalen og betaling rettes til Kirsten Birk Wogensen
tlf. 9940 2437, e-mail: kbw@adm.aau.dk.

Ansøgningsfrist til supplering er 1. juni.

Du er ikke automatisk tilmeldt supplering, selvom du har søgt ind på kandidaten og skal supplere, ligesom du ikke er automatisk tilmeldt kandidatuddannelsen, når du har tilmeldt dig suppleringen.

Svar på ansøgning om tilmelding til supplering

Da der er adgangsbegrænsning på uddannelsen, vil du først modtage svar på din ansøgning til suppleringen efter du har fået svar på om du er optaget på kandidatuddannelsen. 

Økonomi og andre forhold

Suppleringskurser er ikke SU-berettigende, og der er en brugerbetaling på kr. 6.000,- for suppleringskurset (10 ECTS). Undervisningen er tilrettelagt som fuld tid (forelæsninger, gruppearbejde og selvstudie) i de pågældende uger.

Adgangsbegrænsning

Der er et begrænset antal pladser på kandidatuddannelsen i folkesundhedsvidenskab, og i 2022 forventes antallet af studiepladser at være ca. 40. Du vil kunne forvente svar på din ansøgning i slutningen af maj, således at det er muligt for dig at planlægge din tid frem til studiestart inkl. eventuel supplering i juli-august.

Alle ansøgere vurderes ud fra deres ansøgning.

DU SKAL I DIN ANSØGNING VEDHÆFTE NEDENSTÅENDE:

  • Motiveret ansøgning (max. 2400 anslag)
  • Curriculum Vitae (CV)
  • Studiejournal eller eksamensbevis for adgangsgivende bacheloruddannelse/professionsbacheloruddannelse

PRIORITERING AF KVALIFICEREDE ANSØGERE SKER PÅ BAGGRUND AF FØLGENDE UDVÆLGELSESKRITERIER:

  • Motivation for optagelse på kandidatuddannelsen i Folkesundhedsvidenskab som demonstrerer kendskab til forebyggelse og sundhedsfremme samt studieformen på uddannelsen (PBL og gruppearbejde) herunder de krav studieformen stiller til bl.a. tilstedeværelse
  • Opnåede karakterer i den adgangsgivende bacheloruddannelse

 

Giver din uddannelse ikke direkte adgang?

Hvis din uddannelse ikke er nævnt under adgangskravene, men er beslægtet, kan du stadig søge om optagelse. Når du søger, vil studiet lave en individuel faglig vurdering af dit adgangsgrundlag i forhold til den specifikke kandidatuddannelse.

Spørg gerne studievejlederen fra uddannelsen om dine optagelsesmuligheder, hvis du er i tvivl. Du finder kontaktinfo under ”Kontakt og Studievejledning”.

Læs mere om uddannelsen

Ansøgningsfrist

Ansøgningsfristen er den 1. marts med studiestart den 1. september.


Du skal søge digitalt via ansøgningssystemet. Husk, at din ansøgning skal indeholde dokumentation for bestået adgangsgivende eksamen.

Søg optagelse


Svar på din ansøgning

Har du søgt optagelse inden ansøgningsfristens udløb, kan du forvente svar senest den 10. juni.

 

yderligere information

Du kan læse mere om optagelse på en kandidatuddannelse fx frister, meritmuligheder, dispensation og information til ansøgere, der er forsinkede i deres bacheloruddannelse.

Læs mere om optagelse på en kandidatuddannelse

BACHELORUDDANNELSE FRA AAU, SOM GIVER RET TIL OPTAGELSE (RETSKRAV)

Du har ret til optagelse på den kandidatuddannelse, der er den naturlige overbygning af din bacheloruddannelses fagområde. Retskravet gælder til kandidatuddannelsen på det universitet, du tog din bacheloruddannelse ved og er gældende i 3 år. 

læs mere om retskrav