AAU logo
Uddannelse
Forskning
Samarbejde

Building Energy Design, cand.tech.

Building Energy Design

Building Energy Design

Der er stort fokus på energiforbrug og vedvarende energi - også i byggeriet. Som kandidat i Building Energy Design (Bygningers Energidesign) kommer du til at arbejde med at reducere og optimere energiforbruget i byggerier og se på mulighederne for at anvende vedvarende energi i både opførelse og drift. Uddannelsen er særligt målrettet professionsbachelorer som fx bygningskonstruktører og maskinmestre.

byg fremtiden

Studiestart 1. februar

Der er generelt store forventninger til, at byggeri kan være med til at løse nogle af de udfordringer, som samfundet står overfor i forbindelse med omlægningen af energisystemet til 100% vedvarende energi.

Omlægningen til vedvarende energi giver en række nye udfordringer både med hensyn til kraftig reduktion af energibehovet i eksisterende byggeri (som skal reduceres med minimum 50% inden 2050), med implementering af vedvarende energiproduktion og med udvikling af bygningers samspil med energiforsyningssystemet. Håndtering af disse opgaver kræver kandidater, der har en bred forståelse for og specialiseret viden om bygningers energiforhold.

“THE MOST IMPORTANT AND USEFUL COMPETENCES I HAVE ACQUIRED DURING MY STUDIES ARE WORK-LIFE BALANCE, IMPROVED PROBLEM-SOLVING SKILLS AND GAINING A GO-DO-ATTITUDE”

Viktoriya Georgieva, tidligere studerende

Building Energy Design er en toårig, engelsksproget kandidatuddannelse, der læses i Aalborg. Gennem uddannelsen får du en bred forståelse for og specialiseret viden om bygningers energiforhold, og du bliver i stand til både at kombinere og integrere konstruktions-, installations- og energitekniske løsninger til en samlet omkostningseffektiv helhed med minimal miljømæssig belastning.

Undervisningen foregår på engelsk, så du kommer til at færdes i et internationalt miljø med medstuderende og undervisere fra udlandet, og hvor faglitteraturen er på engelsk. Dette kan give dig sproglige og interkulturelle kompetencer som supplement til de faglige.

Samarbejde med erhvervslivet er en stor del af uddannelsen, og du bliver opfordret til tæt kontakt med virksomheder igennem projektarbejdet, hvor du og din projektgruppe finder løsninger på diverse udfordringer inden for bygningers energidesign. Alle projekterne tager udgangspunkt i problemstillinger fra det virkelige liv og er tilrettelagt sådan, at I hele tiden udfordres til at tænke kreativt, systematisk og innovativt.

MED GRUPPEARBEJDSFORMEN ER I SOM STUDERENDE I STAND TIL AT SUPPLERE HINANDEN, SÅLEDES AT I HVER ISÆR GØR BRUG AF JERES SPIDSKOMPETENCER

Building Energy Design er et fuldtidsstudium, og studieformen er som på AAU’s andre uddannelser karakteriseret ved problembaseret projektarbejde i grupper. Dette medfører bl.a., at du som studerende skal forvente at arbejde tæt sammen med andre studerende hovedparten af tiden, ligesom det vil være et krav, at du møder frem stort set dagligt og tilbringer det meste af dagen på universitetet.

Som færdiguddannet cand.tech. i Building Energy Design har du en solid baggrundsviden baseret på teori, praktisk erfaring og den nyeste internationale forskning.

Du kan arbejde hos fx:

  • Rådgivende ingeniørfirmaer, hvor du kan arbejde med konkrete byggeopgaver, lave beregninger, vælge materialer og tilse byggeriet
  • Større driftsorganisationer som fx sygehuse og større ejendomsselskaber og kommuner, hvor du kan arbejde med optimering af bygningernes drift i forhold til både godt indeklima og lavt energiforbrug
  • Virksomheder og organisationer, hvor du kan arbejde med emner som fx energianvendelse, energioptimeret byggeri, alternativ energi, computersimulering af energistrømme i bygninger, styring og regulering af bygningers systemer, indeklima i kontorer og boliger, varmeanlæg, mekanisk og naturlig ventilation


HVAD ER CAND.TECH.?

Cand.tech.-titlen tildeles kandidater på tekniske og naturvidenskabelige uddannelsesforløb. Uddannelsen henvender sig typisk til dimittender, der har en anden bachelorbaggrund end en ingeniøruddannelse. Hvor den traditionelle civilingeniøruddannelse er en kandidatuddannelse oven på en ingeniørbachelor, er cand.tech.-uddannelsen en kandidatuddannelse på samme akademiske niveau, men baseret på en mere varieret faglig profil hos de studerende.

Cand.tech.-uddannelsen bygger en akademisk forståelsesramme oven på den viden, man som studerende har tilegnet sig gennem sin bacheloruddannelse. Dette bevirker, at man som studerende opnår en dybere og mere specialiseret viden. Uddannelsen består af fire semestre, der tæller i alt 120 ECTS.
 

læs mere om fagligt indhold


Se brochure om Building Energy Design (pdf):


SOM STUDERENDE PÅ AAU MØDER DU …

PROBLEMBASERET LÆRING (PBL)

Aalborg Universitet er verdenskendt for sin unikke undervisningsform problembaseret læring (PBL). Arbejdsformen er værdsat og efterspurgt af såvel erhvervslivet som de studerende. I det problemorienterede projektarbejde er du i stor udstrækning selv med til at definere de problemstillinger, du arbejder med inden for de faglige rammer. Læs mere om PBL.

TEAMWORK

De studerende arbejder i forbindelse med projektarbejdet i grupper. Det giver bl.a. mulighed for, gennem samarbejde og arbejdsdeling, at udforske større og mere komplekse problemstillinger, end du ville kunne klare alene. Desuden har gruppearbejdet en social funktion, som gør, at du hurtigt lærer dine medstuderende at kende og har større mulighed for at føle dig hjemme på universitetet. Læs mere om teamwork som arbejdsform.

SAMARBEJDE MED ERHVERVSLIVET

Aalborg Universitet har et tæt samarbejde med erhvervslivet. Det betyder, at du som studerende kommer til at arbejde med virkelige problemstillinger fra virksomheder og organisationer. Dermed får du allerede, mens du studerer, mulighed for at få en erhvervsrettet og praktisk vinkel på dine akademiske kompetencer.

DIN UNDERVISER FORSKER

På Aalborg Universitet drives der forskningsbaseret undervisning. Det betyder, at dine undervisere forsker inden for samme fagområde, som de underviser i. Du får derfor tilgang til den nyeste viden og engagerede undervisere, der brænder for det, de underviser i. Undervisningsmaterialet er derfor ikke kun hentet fra bøger men kan fx også være aktuelle artikler fra tidsskrifter.

LABORATORIER I VERDENSKLASSE

Laboratorierne på Aalborg Universitet er af højeste standard, og de spiller en vigtig rolle i undervisningen. Du kommer til at arbejde under de bedste laboratorieforhold med adgang til den nyeste teknologi, hvilket er af afgørende betydning for dit udbytte af undervisningen.

STUDIEBYEN AALBORG

Som studieby har Aalborg mange fordele. Byen er Danmarks fjerde største by, og hele 20% af kommunens indbyggere er studerende. Byen har meget at byde på inden for kultur, sport og fritid, men samtidig har den alligevel en overskuelig størrelse og et trygt miljø. Det er nemt at finde en god studiebolig i Aalborg sammenlignet med andre større universitetsbyer. Læs mere om at leve som studerende i Aalborg.
 

SØG OPTAGELSE PÅ building energy design

Læs mere om uddannelsen

Du får viden om

  • Optimering af bygningers energiforbrug
  • Muligheder for anvendelse af vedvarende energi
  • Sikring af sundt indeklima
  • Helhedsløsninger i bygningsdesign

Fakta om uddannelsen

Sprog

Engelsk

By

Adgangskrav

Se Studieordningen

Se relaterede uddannelser inden for