AAU logo

Master som Fleksibel master

Masteruddannelse som fleksibelt forløb

En masteruddannelse som fleksibelt forløb er en personligt tilrettelagt masteruddannelse, hvor du selv er med til at sammensætte de moduler, som uddannelsen skal bestå af.

Hvilke moduler (enkeltfag), den fleksible master skal bestå af, fastsættes i en personlig uddannelsesplan, som du udarbejder i samarbejde med Aalborg Universitet (AAU). Uddannelsen sammensættes af moduler fra de eksisterende master- eller kandidatuddannelser, der giver mulighed for at følge enkeltmoduler, og afsluttes med et afgangsprojekt.

De moduler, som den fleksible masteruddannelse sammnsættes af, kan enten gennemføres ved Aalborg Universitet, hvis vi udbyder moduler, som passer i din faglige profil for masteruddannelsen, eller de kan gennemføres ved andre uddannelsesinstitutioner, som udbyder videregående uddannelse for voksne på samme niveau som det fleksible forløb og inden for dit valgte hovedområde. Afgangsprojektet skal dog gennemføres ved Aalborg Universitet, hvis uddannelsesplanen er udarbejdet her.

Omfang og struktur

En fleksibel master foregår som regel på deltid over 2-3 år og skal være afsluttet efter senest 6 år. Den har et omfang på 60 ECTS point, hvilket svarer til en fuldtidsstuderendes arbejde i 1 år. Heraf skal

 • mindst 30 ECTS point være inden for masterens hovedemne
 • mindst 12 ECTS point være opnået ved et afgangsprojekt inden for hovedemnet.

Aalborg Universitet har desuden fastsat, at

 • mindst 30 ECTS (inkl. afgangsprojektet) skal følges på Aalborg Universitet. Dette mindstekrav kan der ikke dispenseres fra.
 • højst 5 ECTS af den samlede uddannelsesplan kan i særlige tilfælde og efter en konkret, faglig vurdering bestå af moduler, der enten
  1) ikke er afsluttet med prøve, eksamen eller selvstændig bedømmelse, eller
  2) ikke er udbudt som del af bekendtgørelsesregulerede master- eller kandidatuddannelser (jf. Universitetslovens §5 om udbud af deltidsuddannelse). Niveaukravet om, at alle fag/moduler i uddannelsesplanen skal være på master- eller kandidatniveau, er dog stadig gældende, og det er din pligt som studerende at dokumentere, at niveaukravet er opfyldt i ikke-regulerede studieelementer, som ønskes medinddraget i studieplanen. Studienævnet/den vejledningsansvarlige instans kan i særlige tilfælde og på grundlag af en konkret, faglig vurdering dispensere fra disse interne retningslinjer.

Niveau, rækkefølge og sammensætning af de enkelte moduler skal sikre en klar, faglig profil samt en indre sammenhæng og faglig progression i uddannelsen på et kompetenceniveau svarende til masterniveau.

En masteruddannelse gennemført som fleksibelt forløb giver ret til betegnelsen Master med efterfølgende angivelse af uddannelsens hovedemne i parentes.

Vejledningsforløb og uddannelsesplan

Før en personlig uddannelsesplan evetuelt kan udarbejdes, skal du søge om optagelse på et vejledningsforløb på Aalborg Universitet. Når du indsender din ansøgning om optagelse på vejledningsforløbet, skal du medsende så deltaljerede oplysninger som muligt om de fag/moduler, du påtænker at inkludere i din fleksible masteruddannelse. I praksis betyder det, at du skal medsende studieordningen for hvert uddannelseselement. Du skal også medsende dokumentation for din adgangsgivende uddannelse, relevant erhvervserfaring samt et CV.

Formålet med vejledningsforløbet er at klargøre, om dine ønsker til en fleksibel masteruddannelse kan lade sig gøre, evt. med justeringer, og om der kan udarbejdes en individuel studieplan for dig.

Uddannelsesplanen skal beskrive din fleksible masteruddannelses samlede uddannelsesforløb, inkl. afgangsprojektet. Uddannelsesplanen fungerer som studieordning, dvs. den fastsætter mål, indhold, eksaminer, tidsplan m.v. for dit studieforløb og for aftalen mellem dig og universitetet.

Efter faglig vurdering kan allerede beståede mastermoduler eller kandidatfag godkendes til at indgå som led i masteruddannelsen.

Uddannelsesplanen skal indeholde følgende:

 • Angivelse af dit adgangsgrundlag
 • Den fleksible masters faglige profil, herunder hovedemne og kompetenceniveau
 • Sammensætning af de moduler, som indgår i forløbet, inkl. angivelse af ECTS point
 • Angivelse af, ved hvilken uddannelsesinstitution, modulerne skal gennemføres
 • Den rækkefølge, som modulerne skal gennemføres i, og en vejledende tidsplan herfor.

Uddannelsesplanen underskrives af både Aalborg Universitet og dig.

Hvis forløbet indeholder moduler, der skal gennemføres på andre institutioner, skal du selv kontakte den anden uddannelsesinstitution, hvor modulerne udbydes, og indhente en forhåndsgodkendelse, som bekræfter, at du vil kunne optages på de ønskede moduler, og at de udbydes på det ønskede tidspunkt. Forhåndsgodkendelsen skal vedlægges din ansøgning om optagelse på vejledningsforløbet på AAU eller sendes til os (kontoret for Efteruddannelse) undervejs i vejledningsforløbet.

Når du er optaget på modulet på den anden institution, skal du sende en kopi af optagelsesbrevet til AAU (kontoret for Efteruddannelse), og når du har afsluttet din eksamen på den anden institution, skal du sende en kopi til os af dit eksamensbevis.

Aalborg Universitet kan efter anmodning fra dig tillade fravigelse af uddannelsesplanen, bl.a. i tilfælde, hvor et modul er ændret væsentligt eller ikke længere udbydes. I så fald skal en ny uddannelsesplan udarbejdes og godkendes.

Hvis uddannelsen ikke er gennemført inden for 6 år, bortfalder uddannelsesplanen. Tidspunktet regnes fra uddannelsesplanens underskrivelse.

Afgangsprojekt

Det skriftlige afgangsprojekt skal forbinde de enkelte moduler, som den fleksible master er sammensat af. Afgangsprojektet skal gennemføres ved Aalborg Universitet, hvis det er AAU, som har udarbejdet din uddannelsesplan. Afgangsprojektet kan gennemføres på heltid eller deltid.

Emnet for afgangsprojektet skal ligge inden for uddannelsens hovedemne og skal godkendes af Aalborg Universitet inden det påbegyndes.

Når uddannelsesplanen er udarbejdet af AAU, og afgangsprojektet er bedømt at AAU, vil det også være AAU, som udsteder dit eksamensbevis, selvom du måtte have taget nogle af dine fag/moduler ved andre uddannelsesinstitutioner.

Adgangskrav

Adgangskravet til en Master som fleksibelt forløb er, at du, inden der udarbejdes en personlig uddannelsesplan for forløbet, har:

 • En mellemlang videregående uddannelse, en professionsbacheloruddannelse, en bacheloruddannelse eller en diplomuddannelse gennemført som et bekendtgørelsesreguleret forløb.
  Vær opmærksom på, at Aalborg Universitet kan stille krav om, hvilke fag, herunder fagligt niveau, der skal indgå i en adgangsgivende uddannelse.
 • Mindst 2 års relevant erhvervserfaring, som er opnået efter den adgangsgivende uddannelse.

Pris

Der opkræves deltagerbetaling for:

 • Vejledningsforløb, inkl. udarbejdelse af uddannelsesplan: 5.500 kr.
  Bemærk: Hvis dit vejledningsforløb resulterer i, at du ikke bliver godkendt til optagelse på den fleksible masteruddannelse, refunderes deltagerbetalingen for vejledningsforløbet ikke.
 • De enkelte moduler. Prisen varierer afhængigt af modul.
 • Masterprojektet:
  1.000 kr. pr. ECTS for masterprojekter inden for de tekniske, ingeniør- og naturvidenskabelige samt sundhedsvidenskabelige områder
  2.000 kr. pr. ECTS for masterprojekter inden for de humanistiske og samfundsvidenskabelige områder.

Hertil kommer udgifter til studiemateriale, overnatning, forplejning m.v. Deltagerbetalingen opkræves forud for vejledningsforløbet og semesterstart. Der opkræves for et semester ad gangen.
 

Ansøgningsfrister for vejledningsforløb:

 • 1. februar for vejledningsforløb i forårssemesteret (februar - juni).
 • 1. september for vejledningsforløb i efterårssemesteret (september - januar).

Fakta

Masteruddannelse som fleksibelt forløb

Varighed

 • 2 - 6 år

Sted

 • Aalborg, København og Esbjerg

ECTS

 • 60

Pris

 • Vejledningsforløb inkl. uddannelsesplan: 5.500 kr.
 • Moduler: Prisen varierer afhængigt af modul
 • Masterprojekt:
  For TECH/ENG/SUND masterprojekt  - 1.000 kr. pr. ECTS
  For HUM/SAMF masterprojekt - 2.000 kr. pr ECTS
 • Øvrige udgifter: Herudover kommer udgifter til litteratur

Ansøgningsfrist

 • 1. februar og 1. september til vejledningsforløb

Forbehold for fejl, ændringer samt aflysning.