Master i Fleksibel master

Masteruddannelse som fleksibelt forløb

En masteruddannelse som fleksibelt forløb er en personligt tilrettelagt masteruddannelse, hvor du selv er med til at sammensætte de fag/moduler, som uddannelsen skal bestå af.

Hvilke fag/moduler, den fleksible master skal bestå af, fastsættes i en personlig uddannelsesplan, som du udarbejder i samarbejde med Aalborg Universitet. Uddannelsen sammensættes af fag/moduler fra eksisterende master- eller kandidatuddannelser, hvor det er muligt at plukke enkeltfag/enkeltmoduler ud, og afsluttes med et afgangsprojekt.

Vælg fag/moduler

De enkelte fag/moduler, som masteren består af, kan alle gennemføres ved Aalborg Universitet, hvis vi udbyder fag/moduler, som passer i din faglige profil for masteruddannelsen, eller de kan gennemføres ved andre uddannelsesinstitutioner, som udbyder videregående uddannelse for voksne på samme niveau som det fleksible forløb og inden for dit valgte hovedområde. Afgangsprojektet skal dog gennemføres ved den uddannelsesinstitution, som har udarbejdet uddannelsesplanen.

Omfang og struktur

En fleksibel master foregår som regel på deltid over 2-3 år og skal være afsluttet efter senest 6 år. Den har et omfang på 60 ECTS point, hvilket svarer til en fuldtidsstuderendes arbejde i 1 år. Heraf skal

 • mindst 30 ECTS point være inden for masterens hovedemne
 • mindst 12 ECTS point være opnået ved et afgangsprojekt inden for hovedemnet.

Aalborg Universitet har desuden fastsat, at

 • mindst 30 ECTS (inkl. afgangsprojektet) skal læses ved Aalborg Universitet. Dette mindstekrav kan der ikke dispenseres fra.
 • højst 5 ECTS af den samlede uddannelsesplan kan i særlige tilfælde og efter en konkret, faglig vurdering bestå af fag/moduler, der 1) ikke er afsluttet med prøve, eksamen eller selvstændig bedømmelse, eller 2) ikke er udbudt som del af bekendtgørelsesregulerede master- eller kandidatuddannelser (jf. Universitetslovens §5 om udbud af deltidsuddannelse). Niveaukravet om, at alle fag/moduler i uddannelsesplanen skal være på master- eller kandidatniveau, er dog stadig gældende, og det er den studerendes pligt at dokumentere, at niveaukravet er opfyldt i ikke-regulerede studieelementer, som ønskes medinddraget i studieplanen. Studienævnet/den vejledningsansvarlige instans kan i særlige tilfælde og på grundlag af en konkret, faglig vurdering dispensere fra disse interne retningslinjer.

Niveau, rækkefølge og sammensætning af de enkelte fag/moduler skal sikre en klar, faglig profil samt en indre sammenhæng og faglig progression i uddannelsen på et kompetenceniveau svarende til masterniveau. En masteruddannelse gennemført som fleksibelt forløb giver ret til betegnelsen Master med efterfølgende angivelse af uddannelsens hovedemne i parentes.

Vejledningsforløb og uddannelsesplan

Før en uddannelsesplan kan udarbejdes, skal du først søge om optagelse på et vejledningsforløb på Aalborg Universitet. Når du indsender din ansøgning om optagelse på et vejledningsforløb, skal du medsende så deltaljerede oplysninger som muligt om de fag/moduler, du påtænker at inkludere i din fleksible masteruddannelse. I praksis betyder det, at du skal medsende studieordningen for hvert uddannelseselement. Du skal også medsende dokumentation for din adgangsgivende uddannelse, relevant erhvervserfaring samt et CV.

Hvis du optages på vejledningsforløbet, udarbejder du og din vejleder en uddannelsesplan på baggrund af din forudgående uddannelse, erhvervserfaring og livserfaring. Dekanen på det fakultet, som hovedemnet for masteren hører under, afgør herefter, om uddannelsesplanen kan godkendes.

Uddannelsesplanen skal beskrive din fleksible masters samlede uddannelsesforløb, herunder afgangsprojektet. Uddannelsesplanen fungerer som studieordning, dvs. den fastsætter mål, indhold, eksaminer, tidsplan m.v. for dit studieforløb og for aftalen mellem dig og universitetet. Uddannelsesplanen skal indeholde følgende:

 • Angivelse af dit adgangsgrundlag
 • Den fleksible masters faglige profil, herunder hovedemne og kompetenceniveau
 • Sammensætning af de fag/moduler, som indgår i forløbet, inkl. angivelse af ECTS point
 • Angivelse af, ved hvilken uddannelsesinstitution, fagene/modulerne skal gennemføres
 • Den rækkefølge, som fagene/modulerne skal gennemføres i, og en vejledende tidsplan herfor.

Uddannelsesplanen underskrives af både Aalborg Universitet og dig.

Aalborg Universitet skal sikre, at du får mulighed for at gennemføre alle de fag/moduler i uddannelsesplanen, som udbydes på Aalborg Universitet. Hvis forløbet indeholder fag/moduler, der skal gennemføres på andre institutioner, skal du selv gøre følgende, enten inden du sender din ansøgning til os om optagelse på vejledningsforløbet eller undervejs i vejledningsforløbet:

Kontakt den anden uddannelsesinstitution, hvor dine fag/moduler udbydes, og indhent en såkaldt forhåndsgodkendelse, som bekræfter, at du vil kunne optages på de ønskede fag/moduler, og at de udbydes på det ønskede tidspunkt. Forhåndsgodkendelsen skal vedlægges din ansøgning om optagelse på vejledningsforløbet på AAU eller sendes til os (kontoret for Efteruddannelse) undervejs i vejledningsforløbet.

Når du er optaget på faget/modulet på den anden institution, skal du sende en kopi af optagelsesbrevet til AAU (kontoret for Efteruddannelse), og når du har afsluttet din eksamen på den anden institution, skal du sende en kopi til os af dit eksamensbevis. Herefter sender vi al din dokumentation til Eksamenskontoret på AAU, som til sidst udformer et samlet eksamensbevis på din fleksible masteruddannelse. 

Aalborg Universitet kan efter anmodning fra dig tillade fravigelse af uddannelsesplanen, bl.a. i tilfælde, hvor et fag/modul er ændret væsentligt eller ikke længere udbydes. I så fald skal en ny uddannelsesplan udarbejdes og godkendes.

Hvis uddannelsen ikke er gennemført inden for 6 år, bortfalder uddannelsesplanen. Tidspunktet regnes fra uddannelsesplanens underskrivelse.

Afgangsprojekt

Det skriftlige afgangsprojekt skal forbinde de enkelte fag/moduler, som den fleksible master er sammensat af. Afgangsprojektet skal gennemføres ved Aalborg Universitet, hvis det er AAU, som har udarbejdet din uddannelsesplan. Afgangsprojektet kan gennemføres på heltid eller deltid.

Emnet for afgangsprojektet skal ligge inden for uddannelsens hovedemne og skal godkendes af Aalborg Universitet inden det påbegyndes.

Når uddannelsesplanen er udarbejdet af AAU, og afgangsprojektet er bedømt at AAU, vil det også være AAU, som udsteder dit eksamensbevis, selvom du måtte have taget nogle af dine fag/moduler ved andre uddannelsesinstitutioner.

Adgangskrav

Adgangskravet til en Master som fleksibelt forløb er, at du, inden der udarbejdes en personlig uddannelsesplan for forløbet, har:

 • En mellemlang videregående uddannelse, en professionsbacheloruddannelse, en bacheloruddannelse eller en diplomuddannelse gennemført som et bekendtgørelsesreguleret forløb.
  Vær opmærksom på, at Aalborg Universitet kan stille krav om, hvilke fag, herunder fagligt niveau, der skal indgå i en adgangsgivende uddannelse.
 • Mindst 2 års relevant erhvervserfaring, som er opnået efter den adgangsgivende uddannelse.

Pris

Der opkræves deltagerbetaling for:

 • Vejledningsforløb, inkl. udarbejdelse af uddannelsesplan: 5.500 kr.
  Bemærk: Hvis dit vejledningsforløb resulterer i, at du ikke bliver godkendt til optagelse på den fleksible masteruddannelse, refunderes deltagerbetalingen for vejledningsforløbet ikke.
 • De enkelte uddannelseselementer i den fleksible master: Prisen varierer afhængigt af fag/moduler.
 • Masterprojektet:
  1.000 kr. pr. ECTS for masterprojekter inden for de tekniske, naturvidenskabelige og sundhedsvidenskabelige områder
  2.000 kr. pr. ECTS for masterprojekter inden for de humanistiske og samfundsvidenskabelige områder.

Hertil kommer udgifter til studiemateriale, overnatning, forplejning m.v. Deltagerbetalingen opkræves forud for vejledningsforløbet/semesterstart. Der opkræves for et semester ad gangen.

Ansøgningsfrister

Studiestart efterårssemester

Hvis du ønsker at starte på selve din fleksible masteruddannelse med studiestart pr. 1. september, skal du søge om optagelse på vejledningsforløbet senest d. 1. februar samme år. Hvis du godkendes til og optages på vejledningsforløbet, vil din uddannelsesplan herefter blive udarbejdet i løbet af forårssemesteret.

Studiestart forårssemester

Hvis du ønsker at starte på selve din fleksible masteruddannelse med studiestart pr. 1. februar, skal du søge om optagelse på vejledningsforløbet senest d. 1. september året forinden. Hvis du godkendes til og optages på vejledningsforløbet, vil din uddannelsesplan herefter blive udarbejdet i løbet af efterårssemesteret.

Fakta

Masteruddannelse som fleksibelt forløb

Varighed

 • 2 - 6 år

Sted

 • Aalborg, København og Esbjerg

ECTS

 • 60

Pris

 • Vejledningsforløb inkl. uddannelsesplan: 5.500 kr.
 • Moduler: Prisen varierer afhængigt af modul
 • Masterprojekt: 1.000 kr. pr. ECTS for TECH/ENG/SUND masterprojekt og 2.000 kr. for HUM/SAMF masterprojekt
 • Øvrige udgifter: Herudover kommer udgifter til litteratur

Ansøgningsfrist

 • 1. februar og 1. september til vejledningsforløb

Forbehold for fejl, ændringer samt aflysning.