Spring til indhold

AAU's kvalitets­system

På Aalborg Universitet (AAU) arbejder vi løbende med udvikling af vores uddannelser. Kvalitetssystemet er afgørende for, at vores uddannelser kan leve op til de mange forskellige krav, der er til uddannelser i Danmark. Kvalitetssystemet sætter rammen for det systematiske kvalitetsarbejde på tværs af alle AAU’s uddannelser med fastsættelse af ambitiøse fælles mål, monitorering af disse samt løbende opfølgning og udvikling.

AAU's kvalitets­system

På Aalborg Universitet (AAU) arbejder vi løbende med udvikling af vores uddannelser. Kvalitetssystemet er afgørende for, at vores uddannelser kan leve op til de mange forskellige krav, der er til uddannelser i Danmark. Kvalitetssystemet sætter rammen for det systematiske kvalitetsarbejde på tværs af alle AAU’s uddannelser med fastsættelse af ambitiøse fælles mål, monitorering af disse samt løbende opfølgning og udvikling.

Introduktion til AAU's kvalitetssystem

Ansvar og roller i AAU's kvalitetsarbejde

Model for AAU's kvalitetssystem

AAU's kvalitets|system består af de overordnede rammer og seks kvalitetsområder.

De overordnede rammer for kvalitetssystemet består af:

  • Uddannelsesprofilen, der udgør fundamentet for arbejdet med kvalitet i uddannelserne, og som sætter ord på, hvad vi på AAU forstår ved høj kvalitet i vores uddannelser og hos vores dimittender.
  • Kvalitetspolitikken, der fastlægger de overordnede principper for kvalitetsarbejdet og målsætninger for kvalitetsområderne.
  • Beskrivelse af ansvar og roller for aktørerne i kvalitetsarbejdet.
  • Rammerne for de overordnede processer, der sikrer den årlige opfølgning på uddannelseskvalitet, gennemførelse af uddannelsesevalueringer hvert 6. år samt årlig evaluering og udvikling af AAU’s samlede uddannelsesportefølje.

De seks kvalitetsområder følger de studerendes vej gennem deres uddannelse på universitetet.

  1. Rekruttering og studiestart. Kvalitetsarbejdets fokus er rekruttering, information til potentielle studerende, så de vælger den rigtige uddannelse, samt at nye studerende tilbydes en veltilrettelagt og inddragende studiestart.
  2. Uddannelsernes udvikling, tilrettelæggelse og drift. Kvalitetsarbejdets fokus er den løbende udvikling af uddannelserne (studieordningerne), tilrettelæggelsen af studieaktiviteter i semesterbeskrivelser, herunder prøveformer, dialog med censorer samt evalueringer med studerende.
  3. Principperne for problembaseret læring (PBL). Kvalitetsarbejdets fokus er den systematiske vurdering og revurdering af PBL-principperne, implementeringen af PBL-principperne i uddannelserne samt evaluering af forankringen af PBL i uddannelserne.
  4. Studiemiljø. Kvalitetsarbejdets fokus er den løbende evaluering og udvikling af det psykiske, fysiske, æstetiske og digitale studiemiljø.
  5. Forskningsbasering og pædagogiske kompetencer. Kvalitetsarbejdets fokus er udvikling og sikring af de faglige og pædagogisk-didaktiske kompetencer for underviserne. Forskningsbaseringen sikres via tilknyttede forsknings-/faglige miljøer og bemandingsplanlægning, der sikrer, at moduler og kurser tilrettelægges, undervises og vejledes af undervisere med relevante forskningsmæssige eller faglige profiler. Fokus er også, at de studerende gennem uddannelsen har kontakt til forskningsmiljøer/faglige miljøer.
  6. Job og karriere. Kvalitetsarbejdets fokus er understøttelse af de studerendes employability, karrierevejledning samt dimittend- og aftagerkontakt.

Problembaseret læring (PBL) er den centrale og gennemgående læringstilgang fra de studerende rekrutteres og starter på deres uddannelse til de dimitterer, hvorfor PBL-principperne og kvalitetssikringen af disse er placeret som det centrale kvalitetsområde i strukturen for AAU’s kvalitetssystem. Via PBL sætter AAU de studerendes læring i centrum igennem hele uddannelsen lige fra studiestart til dimission.

Kontakt

Institutionsakkreditering
Kontakt: Kvalitet og Analyse
Besøg os
Fredrik Bajers Vej 1
9220 Aalborg Øst