Spring til indhold

Aalborg Universitets bestyrelse

Aalborg Universitets bestyrelse er øverste myndighed for Aalborg Universitet. Bestyrelsen varetager AAU's interesser som uddannelses- og forskningsinstitution og fastlægger retningslinjer for dets organisation, langsigtede virksomhed og udvikling.

Forretningsorden for AAU-bestyrelsenVedtægt for Aalborg UniversitetBestyrelsesmøder

Aalborg Universitets bestyrelse

Aalborg Universitets bestyrelse er øverste myndighed for Aalborg Universitet. Bestyrelsen varetager AAU's interesser som uddannelses- og forskningsinstitution og fastlægger retningslinjer for dets organisation, langsigtede virksomhed og udvikling.

Forretningsorden for AAU-bestyrelsenVedtægt for Aalborg UniversitetBestyrelsesmøder

AAU-bestyrelsens øvrige opgaver

Aalborg Universitets bestyrelse står for at:

  • Godkende universitetets budget efter indstilling fra rektor, herunder fordeling af de samlede ressourcer og principperne for ressourcernes anvendelse, samt underskrive regnskabet.
  • Udarbejde universitetets vedtægt og ændringer heri, som godkendes af ministeren.
  • Ansætte og afskedige rektor samt ansætte og afskedige universitetets øvrige øverste ledelse (prorektor og universitetsdirektør) efter indstilling fra rektor.
  • Indgå udviklingskontrakt med ministeren.
  • Bestyrelsesformanden disponerer over fast ejendom sammen med et medlem af bestyrelsen.

AAU-bestyrelsens sammensætning

Bestyrelsen består af 11 bestyrelsesmedlemmer, hvoraf seks medlemmer er udefrakommende. To bestyrelsesmedlemmer repræsenterer det videnskabelige personale herunder ansatte ph.d.-studerende, et bestyrelsesmedlem repræsenterer det teknisk-administrative personale, og to bestyrelsesmedlemmer repræsenterer de studerende. Rektor, prorektor og universitetsdirektør er faste deltagere uden stemmeret (observatørstatus).

Bestyrelsens funktionsperiode er fire år. Studenterrepræsentanterne i bestyrelsen vælges dog for to år ad gangen. Genudpegning af eksterne bestyrelsesmedlemmer kan finde sted én gang.

Eksterne repræsentanter i AAU-bestyrelsen

Medarbejderrepræsentanter i AAU-bestyrelsen

Studenterrepræsentanter i AAU-bestyrelsen

AAU Indstillingsorgan og AAU Udpegningsorgan

Universitetet skal i henhold til universitetsloven nedsætte et indstillingsorgan, der indstiller formanden og de øvrige eksterne medlemmer, og et udpegningsorgan, der udpeger bestyrelsesformanden og de øvrige eksterne medlemmer. Indstillingsorganet og udpegningsorganet skal påse, at de eksterne medlemmer, herunder formanden for universitetets bestyrelse, opfylder universitetslovens betingelser for hhv. de eksterne bestyrelsesmedlemmer og bestyrelsesformanden.

Yderligere information

Har du spørgsmål vedr. Aalborg Universitets bestyrelse, er du velkommen til at kontakte:

Rektorsekretariatet
E-mail: rektorsekretariatet@adm.aau.dk 
AAU's hovednummer: 9940 9940