Forskning
Samarbejde

Medarbejderrepræsentanter

TAP-repræsentant i AAU-bestyrelsen

 

Anne Bisgaard Pors Eriksen

Anne Bisgaard Pors Eriksen, cand. mag i Filosofi og historie (født i 1978), har siden januar 2009 været ansat på AAU, og siden 2011 ansat ved AAU Innovation. Her varetager Anne Bisgaard Pors Eriksen understøttelse af ledelsen i forhold til AAU’s internationale interessevaretagelse inden for vidensamarbejde, høringer varetaget af AAU Innovation samt diverse strategiske rammeaftaler og projektledelse af interne og eksterne projekter.

AAU Innovation understøtter AAU’s forskere og studerende inden for nyttiggørelse af ny viden, opfindelser og vidensamarbejde samt varetager AAU’s interesser inden disse områder. AAU Innovation understøtter AAU’s kerneopgaver ved at:

  • styrke universitets succes med at hjemtage ekstern finansiering til forskning, uddannelse og vidensamarbejde
  • styrke dimittendernes beskæftigelsesmuligheder
  • bidrage til at ny viden nyttiggøres, skaber værdi og vækst i samfundet
  • brande universitetet og dets særkender, og på den måde styrke universitetets omdømme
  • repræsentere universitetet i strategiske samarbejder, varetage interesser og sikre indflydelse regionalt, nationalt og internationalt.

Anne Bisgaard Pors Eriksen har igennem sin ansættelse på AAU og AAU Innovation opnået en bred indsigt i universitetets arbejde med vidensamarbejde, og varetager primært opgaver inden for ledelsesunderstøttelse inden for international interessevaretagelse i forhold til vidensamarbejde samt projektledelse af interne og eksterne projekter. Hun arbejder primært inden for det internationale område; hvor hun har særlig erfaring med European Consortium of Innovative Universities (ECIU) samt varetagelse af AAUs interesser inden for vidensamarbejde blandt andet igennem DG- Joint research center (JRC) og European Universities Association (EUA).

Anne har været ansat på Aalborg Universitet siden 15. januar 2009. I de første år var hun ansat på Institut for Elektroniske; og herefter en kort periode på International kontor under Fællesservice, inden hun skiftede til AAU Innovation i november 2011. Igennem alle ansættelser har hun arbejdet med projektledelse; først med projektledelse af EU projekter, og senere med projekter inden for vidensamarbejde. Anne har siddet i AAU Hovedsamarbejdsudvalg som AC-TAP repræsentant og næstformand fra 2015-2019.

Anne Bisgaard Pors Eriksen er valgt som bestyrelsesmedlem i perioden 1. februar 2020 til 31. januar 2024.

 

VIP-repræsentanter
 

Antje Gimmler

Antje Gimmler (født 1961) har siden 2012 været ansat som professor i Anvendt Filosofi på Institut for Kultur og Læring, AAU. Tidligere (2002 – 2012) var hun ansat som lektor i socialteori på Institut for Sociologi og Socialt Arbejde, AAU.  Hun er uddannet filosof (ph.d) med sidefagene historie, litteratur og sociologi fra universiteterne Freiburg, FU Berlin og Bamberg og kom til AAU efter et adjunktur på Universitet Marburg. Hun har været medlem af forskellige institutråd (Universitet Marburg, Institut for Sociologi og Socialt Arbejde, AAU samt Kultur og Læring, AAU) og medlem af Det Samfundsvidenskabelige Fakultetsråd, AAU. Desuden var hun programleder for ph.d. programmet ”Læring og Filosofi” på Institut for Kultur og Læring. Hun har erfaring som medlem i internationale ekspertgrupper for evaluering af tværfaglige institutter og forskningssatsninger. Hun har mangeårig erfaring med tværvidenskabeligt samarbejde med andre fag (bl.a. lægevidenskab og ingeniørvidenskaberne), et emne som hun nu også tager op som forskningsemne. Tværfaglighed bliver ofte set som en nødvendighed for at løse de såkaldte ’wicked problems’, men hvornår tværfaglighed reelt set gavner forskningen, og hvordan man faktisk opnår succes i samarbejder, findes der ikke megen forskning om. Dertil hører også, at samarbejde med det omgivende samfund, med organisationer, offentlige institutioner eller private virksomheder skal tænkes ind i det nye tværfaglige setup. At forene de klassiske epistemiske kvalitetskriterier med de nye fordringer for anvendelsesorientering ser hun som en opgave for Anvendt Filosofi.

Antje Gimmlers forskningsfelt er socialfilosofi og forskellige former for anvendt filosofi. Emner hun har arbejdet med er bl.a. demokrati og den digitale offentlighed, sundhedsbegrebet, teknologiens rolle i samfundet, anerkendelse og verdensborgerskab i det moderne samfund. I de seneste år har hun fokuseret på nye vidensformer i sammenhæng med de nye roller, som videnskaben spiller i det moderne samfund. Den form for anvendt videnskabsteori, hun arbejder med, er inspireret af filosofisk pragmatisme, neopragmatisme og kritisk teori.

Undervisningsmæssigt er Antje Gimmler tilknyttet uddannelsen i Anvendt Filosofi, hvor hun underviser på bachelor og kandidatniveau. Desuden underviser hun på uddannelsen Tekno-Antropologi, sociologi og på civilingeniør uddannelser. Hun har været vejleder for 12 ph.d. studerende og har langvarig erfaring som ph.d. bedømmer.

Antje Gimmler er valgt som bestyrelsesmedlem i perioden 1. februar 2020 til 31. januar 2024.

 

Kjeld Nielsen

Kjeld Nielsen (født 1958) har været ansat på Aalborg Universitet siden 2009, og er uddannet civilingeniør
i virksomhedssystemer (1986), og opnåede sin Ph.d.-grad i Mass Customization (2013) ved Institut for Materialer og Produktion, begge fra Aalborg Universitet.

Kjeld var medstifter af virksomheden LASAT Communications, en teknologivirksomhed inden for datakommunikation. Efter afhændelse af selskabet i 1998 har Kjeld dels været direktør i Pantec (1998-2003) og dels været interim manager i PGA Danmark (2006-2008). Siden starten af 90’erne også bestyrelsesmedlem i private virksomheder.

Kjeld er koordinator for Mass Customization research group, som han har været medophavsmand til, hvor hovedfokus i forskningen pt er på rekonfigurerbar produktionsudstyr til håndtering af varians og volume finansieret af Industriens Fond. Forskningsgruppen er desuden involveret i Manufacturing Academy of Denmark (MADE), endvidere involveret i internationale projekter samt et par ERASMUS+ projekter. Kjeld er underviser og projektvejleder på alle niveauer på studieprogrammerne Globale Forretningssystemer, Management Engineering samt Cand. Techn i Produktion. Interessen for entreprenørskab, innovation og start-up giver han videre til studerende gennem undervisning og projektvejledning på Entrepreneural Engineering.

Kjeld har været involveret i de styrende organer gennem hele sin ansættelse og har den seneste periode, ud over involveringen på institutniveau gennem samarbejdsudvalget, også været medlem af det akademiske råd på Det Ingeniør- og Naturvidenskabelige Fakultet, som han forsætter med i denne periode.

Kjeld Nielsen er valgt som bestyrelsesmedlem i perioden 1. februar 2020 til 31. januar 2024.

 

Yderligere information

Har du spørgsmål vedr. Aalborg Universitets bestyrelse, er du velkommen til at kontakte:

Rektorsekretariatet
E-mail: rektorsekretariatet@adm.aau.dk 
AAU's hovednummer: 9940 9940

Øvrige repræsentanter