Spring til indhold

Artikel

Socio teknisk udviklingshistorie

Lagt online: 03.11.2023

I Danmark bruger vi alle toilettet hver dag. Ofte tænker vi ikke rigtigt over, hvad der egentlig sker med vores urin og fækalier, når vi skyller ud, og hvorfor det egentlig er endt med netop denne løsning baseret på vand.

Kort beskrivelse af aktiviteten: I Danmark bruger vi alle toilettet hver dag. Ofte tænker vi ikke rigtigt over, hvad der egentlig sker med vores urin og fækalier, når vi skyller ud, og hvorfor det egentlig er endt med netop denne løsning baseret på vand. Det er meget kend­etegnende for mange af vores tekniske infrastrukturer, at vi tager de tekniske artefakter og deres bagvedliggende systemer for givet.

På denne workshop får eleverne et unikt indblik i toilettet og spildevandsys­temets spændende og betydningsfulde udviklingshistorie. Oplægsholderen for­sker i sociotekniske systemer, og har i sin ph.d. nærstuderet udviklingen af det nuværende toiletsystem ift. at forstå systemets samfundsmæssige betydning ift. implementering af mere bæredygtige løsninger som urinseparerende toiletter og komposttoiletter.

Karakter af besøgets indhold: Workshoppen består af en blanding af oplæg, refleksioner i grupper samt dialog med oplægsholderen om, hvad dette system betyder for os i dag og hvilke be­grænsninger og muligheder det giver ift. bæredygtig udvikling af vores samfund. Vi kommer ind på de tre historiske hovedtræk: den urene tid før toilettets indtog, de nye hygiejneidealer og toiletpraksisser samt normalisering af det vandskyllen­de toilet vha. teknisk infrastruktur. Eleverne får lov til at diskutere de tekniske, sociale og kulturelle faktorer, der er på spil, og hvilken betydning sådan en ud­viklingshistorie har samfundsmæssigt. Fokus er primært på en dansk og vestlig kontekst.

Faglig relevans: Teknologi, Samfundsfag, Design,

Nøgleord: Bæredygtighed, design, teknologi, samfundsudvikling

Forventet niveau: Kan tilpasses alle niveauer i gymnasiet

Forberedelse: Som udgangspunkt behøves ingen forberedelse. Men kan tilpasses til den enkelte ved fx at læse/arbejde med baggrundsmateriale og/eller se relevante film.

Udbytte: De studerende vil få en forståelse for bæredygtig udvikling af teknologi, hvordan teknologisk infrastruktur understøtter et samfunds udvikling, samt hvorledes kulturelle, samfundsmæssige og etiske faktorer spiller ind når vi udvikler teknologier.

Maks. antal personer: Besøget kan tilpasses antallet af elever – dog minimum 10.

Tidspunkter for besøget: Aftales med kontaktperson.

Besøgets varighed: Halv dag/hel dag – kan evt. følges op med debat om opgaver, som eleverne laver med udgangspunkt i besøget.

Mødested: Aftales med kontaktperson. Besøget kan afholdes på vores campus i København eller Aalborg

Kontaktperson: gymansieportalen@adm.aau.dk – Associate Professor Maj-Britt Quitzau – Center for Design, Innovation og Bæredygtig Omstilling