Spring til indhold

Artikel

Bæredygtig teknologi-etik

Lagt online: 03.11.2023

I en verden, der til stadighed bliver mere teknologisk, er det i dag vigtigere en nogensinde at være bevidst om den indvirkning en fremtidig teknologi kan have på de mennesker, teknologi og kulturer som den kommer i berøring med.

Kort beskrivelse af aktiviteten: I en verden, der til stadighed bliver mere teknologisk, er det i dag vigtigere en nogensinde at være bevidst om den indvirkning en fremtidig teknologi kan have på de mennesker, teknologi og kulturer som den kommer i berøring med. Når vi laver en teknologivurdering, er det ikke bare et kvalificeret gæt omkring fremtidens tilstande, men til gengæld en systematisk proces hvor der tages højde for en lang række forskellige faktorer. Typisk vil en vurdering søge at skabe grobund for at skabe teknologi der; Har respekt for lokale værdier: Forskellige samfund har unikke kulturelle, sociale og historiske baggrunde, der former deres værdier og holdninger. Uden en etisk vurdering kan teknologiske løsninger utilsigtet underminere eller krænke disse lokale værdier. Er bæredygtig: For at teknologien skal have en varig og positiv indvirkning, skal den ikke kun være teknisk effektiv, men også kulturelt og socialt acceptabel for de mennesker, den tjener. Dette sikrer, at teknologien bliver vedtaget og integreret i samfundet på en bæredygtig måde. Undgår utilsigtede konsekvenser: Uden en omhyggelig etisk vurdering kan teknologiske interventioner medføre utilsigtede negative konsekvenser for lokale samfund, fra socioøkonomiske skævheder til miljøpåvirkninger. Fremmer retfærdighed: Teknologiske løsninger bør udvikles med henblik på at fremme retfærdighed og lighed i samfundet. En etisk vurdering hjælper med at identificere og undgå potentielle skævheder eller diskriminerende praksis, der kan indbygges i teknologien. Har langsigtet succes: En teknologi, der er etisk forsvarlig og i tråd med lokale værdier og behov, vil have en større sandsynlighed for at blive accepteret, adopteret og få succes i det lange løb.

Karakter af besøgets indhold: Workshoppen er bygget op omkring etisk teknologivurdering af en bestemt teknologi, hvor eleverne skal udføre en teknologianalyse og diskutere muligheder for at gøre teknologien mere bæredygtig og etisk forsvarlig. Oplægsholderne kommer med faglige input til, hvad etisk teknologi indebærer, og hvilke grundelementer teknologiudvikleren typisk har for at kunne designe sådan en løsning. Der arbejdes på workshoppen med en systematisk gennemgang af den givne teknologi, og ud fra bæredygtige og etiske idealer om at fremme teknologisk integritet og styrkede digitale fællesskaber.

Faglig relevans: Teknologi, Samfundsfag, Design,

Nøgleord: Bæredygtighed, design, teknologi, samfundsudvikling,

Forventet niveau: Kan tilpasses alle niveauer i gymnasiet

Forberedelse: Som udgangspunkt behøves ingen forberedelse. Men kan tilpasses til den enkelte ved fx at læse/arbejde med baggrundsmateriale og/eller se relevante film.

Udbytte: De studerende vil blive inddraget i og få forståelse for den kompleksitet der ligger i arbejdet med teknologi-relateret etik. Igennem teknologivurderingen vil den studerende skulle tage højde for forskelligartede interesser, magtstrukturer værdier og normer samt hvorledes interrelationen imellem disse udgør et særdeles komplekst landskab at navigere.

Maks. antal personer: Besøget kan tilpasses antallet af elever – dog minimum 10.

Tidspunkter for besøget: Aftales med kontaktperson.

Besøgets varighed: Halv dag/hel dag – kan evt. følges op med debat om opgaver, som eleverne laver med udgangspunkt i besøget.

Mødested: Aftales med kontaktperson.

Kontaktperson: gymansieportalen@adm.aau.dk – Associate Professor Tom Børsen – Techno-Anthropology and Participation