ForsideOm AAUStrategi

AAU's strategi: Viden for verden 2016-21

AAU's strategi for perioden 2016-2021 Viden for verden beskriver universitetets mission, vision og indsatser indenfor forskning, problembaseret læring, uddannelse, vidensamarbejde og organisationen. Internationalisering og digitalisering er efter strategiens vedtagelse tilføjet som strategiske indsatsområder.

Se Viden for verden 2016-21

AAU's strategi: Viden for verden 2016-21

AAU's strategi for perioden 2016-2021 Viden for verden beskriver universitetets mission, vision og indsatser indenfor forskning, problembaseret læring, uddannelse, vidensamarbejde og organisationen. Internationalisering og digitalisering er efter strategiens vedtagelse tilføjet som strategiske indsatsområder.

Se Viden for verden 2016-21

Der er udarbejdet handleplaner for alle strategiens indsatser, der beskriver hovedaktiviteter og ansvar for implementering. 

For hvert indsatsområde er der udpeget et direktionsmedlem som ansvarlig for implementeringen. De er hver især ansvarlige for at implementere de strategiske indsatser i et pågældende indsatsområde på tværs af hele organisationen, dvs. også på tværs af fakulteterne. Placering af tværgående direktionsansvar for indsatsområder erstatter ikke – men supplerer de enkelte direktionsmedlemmers dialog og opfølgning i eget område. 

Vision 2021

 • Vi fungerer og anerkendes som et universitet med en unik profil og med høj kvalitet i alle aktiviteter.
 • Vi er internationalt anerkendt for fremragende problem- og løsningsorienteret forskning.
 • Vi uddanner studerende til fremtidens samfund.
 • Vi udlever vores grundprincipper for problem- og projektbaseret læring og er internationalt anerkendt for læringsformens dokumenterede resultater. 
 • Vi er en attraktiv samarbejdspartner for virksomheder, myndigheder og institutioner, og vores vidensamarbejder er gensidige, fokuserede og særligt udvalgt.

Vi vil realisere vores vision ved at fokusere på indsatser indenfor ni indsatsområder: Forskning, Problembaseret læring, Uddannelse, Vidensamarbejde, Kompetence, organisation og ledelse, Identitet, kultur og kommunikation, Internationalisering, Digitalisering samt Administration og service.

Indsatsområder

 • Forskning

  AAU er internationalt anerkendt for fremragende problem- og løsningsorienteret forskning, der fører til enestående resultater. Forskningen er helhedsorienteret, skabes i samspil med det omgivende samfund, og nye erkendelser og styrkepositioner opnås gennem en målrettet udvikling af vores forskningspotentialer.

 • Uddannelse

  AAU uddanner studerende til fremtidens samfund. AAU’s uddannelsesportefølje er fremtidsorienteret, robust og i overensstemmelse med universitetets særlige profil. Der er et konstant fokus på kvaliteten af vores uddannelser. Studerende, medarbejdere og ledelse arbejder systematisk for kontinuerligt at vedligeholde og videreudvikle uddannelsernes kvalitet og relevans. AAU’s uddannelser er funderet i et attraktivt studiemiljø, der understøtter problem- og projektbaseret læring.

 • Vidensamarbejde

  AAU er en attraktiv samarbejdspartner for virksomheder, myndigheder og institutioner, og vi skaber viden i gensidigt forpligtende samarbejder. Vi går gerne foran med nye løsninger eller bidrager til at optimere de eksisterende, og vores samarbejdsrelationer er fokuserede og særligt udvalgt. Vidensamarbejde er et integreret element i forskning og uddannelse.

 • PBL (Problembaseret Læring)

  AAU er internationalt anerkendt for problem- og projektbaseret læring og for læringsformens dokumenterede resultater. Alle studerende og ansatte udlever vores grundprincipper for problem- og projektbaseret læring, som er gennemgående i alle uddannelser ved universitetet. IT er en integreret del af problem- og projektbaseret læring.

 • Identitet, kultur og kommunikation

  Vi fungerer og anerkendes som et universitet med en unik profil og med høj kvalitet i alle aktiviteter. Alle medarbejdere er dedikeret til at skabe viden til gavn for vores studerende og det omgivende samfund. Vores samspil og relationer er baseret på åbenhed, inddragelse, gensidig respekt, professionalisme og kvalitet på tværs af fagligheder, videnskabelige og administrative funktioner, campusser og ledelsesmæssige niveauer. Vi vil styrke AAU’s kultur og identitet som et universitet, der er engageret i samarbejdet med det omgivende samfund. Ambitionen er, at AAU’s kommunikationsaktiviteter fremmer den kulturelle samhørighed på tværs af universitetets organisatoriske og geografiske enheder og tydeliggør AAU’s kvaliteter overfor os selv og omverdenen. Kommunikationen skal bygge videre på og understøtte universitetets fire særkender: Problemorientering, samarbejde, engagement og forandring.

 • Kompetence, organisation og ledelse

  AAU er en lærende, kompetent og effektiv organisation, som på tværs af videnskabelige og administrative funktioner er i stand til at skabe de bedste resultater i et positivt samspil. Vi ønsker at være anerkendt som et attraktivt universitet, der fremmer udvikling og læring. Vi vil skabe de bedste vilkår for talentudvikling, karriereudvikling og kompetenceudvikling for alle medarbejdere - understøttet af motivation og med øje for potentialer. Vores ambition er fortsat at tiltrække medarbejdere, der bidrager til og motiveres af AAU’s særkender. Vores organisation skal derfor sikre forankrede og effektive arbejdsprocesser, der er præget af tydelige og respekterede roller og ansvar. Alle ved, hvad succes i egen rolle er. Disse målsætninger stiller krav om en ledelse, der er kompetent, synlig og inddragende. Vores strategi kræver, at der er klarhed omkring ledelsesmæssige roller og ansvar, og at ledelsen kan prioritere og gennemføre beslutninger effektivt i samarbejde med engagerede medarbejdere.

 • Administration og service

  AAU´s administrative processer og supportfunktioner bidrager til værdiskabelsen på universitetet ved at være proaktive, relevante, service- og løsningsorienterede samt knyttet til universitetets kerneaktiviteter. Det er vores ambition, at den administrative opgavevaretagelse understøtter forankring og sikring af viden, kompetence og læring på tværs af universitetet. Gode løsninger ét sted kommer hele universitetet til gode. Vi ønsker ligeledes at sikre, at de administrative processer og systemer er effektive, enkle og kendetegnet ved tydelige roller og ansvar.

 • Internationalisering

  Ved at stræbe efter ekspertise og ved at samarbejde med de stærkeste internationale universiteter og miljøer vil AAU fortsætte sine videnskabelige aktiviteter af høj kvalitet for at løse globale samfundsudfordringer. Gennem fokus på internationalisering vil vi forbedre vores ranking-position samt øge vores smidighed i forhold til de strategiske beslutninger om nye forskningsindsatser. Endvidere vil AAU fortsætte arbejdet med at bringe banebrydende viden til lokalsamfund og industri.

 • Digitalisering

  AAU anvender digitalisering ambitiøst og aktivt for at understøtte overordnede strategier og realisere strategiske mål. Digitalisering anvendes som betydeligt middel til at højne kvaliteten og styrke særkenderne i kerneaktiviteterne. Den digitale udvikling udnyttes aktivt til at styrke innovation og fornyelse, således at AAU står stærkt og attraktivt inden for forskning, uddannelse og vidensamarbejde.