ForsideOm AAUStrategi

AAU - et missionsdrevet universitet

For os på AAU betyder det at være et missionsdrevet universitet, at vi er drevet af et meningsgivende formål, der rækker ud over vores egen organisation og bidrager til en bæredygtig udvikling af verden.

AAU - et missionsdrevet universitet

For os på AAU betyder det at være et missionsdrevet universitet, at vi er drevet af et meningsgivende formål, der rækker ud over vores egen organisation og bidrager til en bæredygtig udvikling af verden.

Vi vil gennem partnerskaber med omverdenen bidrage til de missioner, hvor vi har en stærk forskningsfaglig indsigt. Vi vil spille en aktiv rolle i at finde løsninger på aktuelle – og fremtidige, globale udfordringer og gøre en forskel for vores omverden.

Skab viden for verden i missioner sammen med andre

På Aalborg Universitet ønsker vi at bidrage til missioner sammen med andre – fx forskere, erhvervsfolk, interesseorganisationer, internationale samarbejdspartnere og offentlige instanser – for at finde de bedste løsninger og skabe viden for verden. Foruden individuelle indsatser vil vi arbejde i fællesskab på tværs af fagligheder og i tæt samarbejde med udvalgte partnere med et tydeligt fokus på missionens mål. Vi anser den tværvidenskabelige tilgang, der er funderet i en stærk grundlagsskabende og transformativ forskningsfaglighed, som en kvalitet i vores arbejde med missionerne.

Særkender for Aalborg Universitet

Vores særkender – problemorientering, samarbejde, engagement og forandring – er forudsætninger for, at vi lykkes som missionsdrevet universitet. Vores særkender skal bidrage til, at vi opnår anerkendelse af AAU som et missionsdrevet universitet med en tydelig og dagsorden-sættende profil.

Profil

Universitetets profil skal opleves som relevant af vores omverden, vores medarbejdere og studerende, fordi vi er med at til skabe forandringer og løsninger på de regionale, nationale og globale udfordringer.

Illustrationen er baseret på en fortolkning af missionsbegrebet på baggrund af beskrivelser fra professor David Budtz Pedersen (Institut for Kommunikation og Psykologi, AAU) og økonom og rådgiver for Europa Kommissionen Mariana Mazzucato. (Fortolket og illustreret af strategisk rådgiver Lone Bechmann, SUND dekansekretariat, AAU i samarbejde med professor David Budtz Pedersen).

Mål, organisationsform og arbejdsform

[MÅL] Målet er at løse de store globale samfundsproblemer med konkrete indsatser – og at gøre dette ved at organisere sig i tværgående partnerskaber, hvor man samler aktører på tværs af stat, erhvervsliv, fonde, universiteter og civilsamfund [ORGANISATIONSFORM] med en tydelig intention om både at inddrage og samskabe [ARBEJDSFORM]. Missionerne er drevet af disse partnerskaber, som er en anden måde at udvikle og implementere forskning på, end universiteter er vant til. Dog har vi på AAU store erfaring med bl.a. tværvidenskabelig forskning og nyttiggørelse af vores forskning, som er med til at give AAU gode forudsætninger for at arbejde missionsdrevet ift. vores forskning.

Tematisk ramme og orientering

Som missionsdrevet universitet interesserer man sig for emner med stor samfundsrelevans, men missioner skal ikke forveksles med ‘grand challenges’. De skal nærmere forstås som grand challenges, der er brudt ned i mindre og velafgrænsede programmer. Man arbejder med missionerne inden for en afgrænset tematisk ramme [TEMATISK RAMME], der giver både forskere, virksomheder og beslutningstagere et tydeligt fokus og muliggør, at de kan orientere sig mod tydelige mål [ORIENTERING]. Vi har på AAU udvalgt fire tematiseringer for vores tilgang til at bedrive missionsdrevet forskning, og dem kommer vi til at arbejde videre med i 2022. 

Tilgang

Den missionsorienterede tilgang er, at man blander og forener discipliner på tværs [TILGANG] – og den trækker derfor tydelige tråde til den tværvidenskabelige tankegang. Missionerne skal løses med kompetencer fra både STEM og SSH. Missionerne kræver, at flere discipliner og samfundsaktører arbejder sammen og ”blander” viden.

Omfang og output

Sidst, men ikke mindst, involverer det missionsdrevne universitet sig i forskningsindsatserne helt fra start til slut – fra idé til løsning [OMFANG] – og sikrer et konkret output i form af løsninger, nyskabelser og vidensdeling [OUTPUT].

AAU’s tematiseringer som missionsdrevet universitet

For at være et missionsdrevet universitet, forudsætter det bl.a. at vi arbejder med missioner inden for en afgrænset tematisk ramme jf. illustrationen af det missionsdrevne universitet. Vores vision slår fast, at vi som internationalt anerkendt missionsdrevet universitet, vil bidrage til en bæredygtig udvikling af verden. Bæredygtighed er derfor et centralt element i AAU’s tematiseringer.

AAU’s tematiseringer som missionsdrevet universitet

For at være et missionsdrevet universitet, forudsætter det bl.a. at vi arbejder med missioner inden for en afgrænset tematisk ramme jf. illustrationen af det missionsdrevne universitet. Vores vision slår fast, at vi som internationalt anerkendt missionsdrevet universitet, vil bidrage til en bæredygtig udvikling af verden. Bæredygtighed er derfor et centralt element i AAU’s tematiseringer.

De fire tematiseringer, som vi på AAU vil fokusere på i Viden for verden 2022-26 er:

AAU LØFTER samfundet med kompetencer til fremtiden

Vi giver arbejdsmarkedet entreprenante kandidater, der evner samarbejde og styrker konkurrenceevne og innovationskraft.
Samfundsudviklingen fordrer dimittender, der kan bidrage helhedsorienteret til en mere fredelig og bæredygtig verden. Vores dimittender skal være selvstændigt, kritisk tænkende med højeste vidensniveau og innovativt tankesæt. Vi vil gennem et fokus på høj faglighed, problembaseret læring, tværfaglighed, ved integration af STEM og SSH, innovation og entreprenørskab, og livslang læring sikre, at dimittender opnår de kompetencer, som efterspørges af fremtidens arbejdsmarked.

AAU SAMARBEJDER om en grøn og en bæredygtig verden

Vi samarbejder med verden om at transformere det globale samfund mod balance. Vi vil være med til at skabe en balanceret og bæredygtig fremtid for os mennesker og vores planet. Bæredygtig udvikling handler om at balancere miljømæssig, politisk og sundhedsmæssig udvikling, der alle er gensidigt forbundne. Vores arbejde/virke skal tage udgangspunkt i, at vi tilhører et større samfund og en fælles menneskehed. Det lægger vægt på en erkendelse af gensidig afhængighed og indbyrdes forbundenhed mellem det lokale, det nationale og det globale.

AAU FORBEDRER livet for mennesker og verden

Vi byder ind med løsninger på klimadagsordenen – uanset om det angår vand, energi, sundhed eller andet. Vi tackler klimakrisen med dyb viden om teknologier, forretningsmuligheder og essentielle hensyn til demokrati og individ.

AAU FORENER mennesker og teknologi

Vi vil gennem vores faglige styrkepositioner og tværfaglige tilgang være med til at forme samfundet og skabe muligheder ved udvikling og integration af det teknologiske, digitale og humane. Vi vil udforske teknologiens effekt på menneskeheden. Vi har den ypperste viden, som i højere grad skal spilles ind i den digitale og teknologiske transformation af vores samfund, vores industri, offentlige og private virksomheder og vores liv og ageren som borgere.