Spring til indhold

Studiemiljø­undersøgelser

Et godt studiemiljø er en vigtig forudsætning for de studerendes trivsel og muligheder for læring og faglig udvikling. De studerendes evalueringer er en af de vigtigste kilder til viden om studiemiljøet og potentialet for forbedringer af det.

Studiemiljø­undersøgelser

Et godt studiemiljø er en vigtig forudsætning for de studerendes trivsel og muligheder for læring og faglig udvikling. De studerendes evalueringer er en af de vigtigste kilder til viden om studiemiljøet og potentialet for forbedringer af det.

AAU's studiemiljøundersøgelse

Resultater iht. AAU's interne studiemiljøundersøgelse indsamles systematisk via de studerendes evalueringer af forårssemestret, hvor der spørges ind til det psykiske, fysiske, æstetiske og digitale studiemiljø samt til oplevelser af krænkelser og/eller diskrimination. Resultaterne på uddannelsesniveau behandles i studienævnet, og informationen om forbedringspotentialer gives videre til de relevante aktører, der har ansvar og mulighed for at handle på det. 

Der udarbejdes derudover en rapport med resultaterne på hhv. fakultets-, campus- og institutionsniveau. Rapporten behandles i Studiemiljørådet og Det Strategiske Uddannelsesråd mhp. at drøfte identificerede opmærksomhedspunkter på tværs af fakulteter og campusser, der eventuelt kan give anledning til indsatser på institutionsniveau. Samtidig kan en sammenligning af resultaterne også synliggøre, hvor de studerende i særlig grad oplever et godt studiemiljø. Denne viden er vigtig ift. at fastholde de gode oplevelser af studiemiljø og til inspiration for andre uddannelser, institutter og fakulteter.

Studiemiljørapporter

Det er de samme spørgsmål om studiemiljø, som alle AAU's studerende (på de ordinære uddannelser) bliver stillet i deres evalueringer af semestret. Det betyder, at der ud over behandlingen af resultaterne i de forskellige studienævn, også kan laves en rapport, som kan sige noget om de studerendes oplevelser af og ønsker til forbedringer af studiemiljøet på tværs af campusser, fakulteter og hele AAU.

Studerendes kvantitative evaluering af studiemiljøet. Foråret 2022Studerendes kvantitative evaluering af studiemiljøet. Foråret 2021Studerendes kvantitative evaluering af studiemiljøet. Foråret 2020

Danmarks Studieundersøgelse

Uddannelses- og Forskningsministeriets undersøgelse 'Danmarks Studieundersøgelse' består bl.a. af de to spørgsmålsmoduler 'Uddannelseszoom' og 'Læringsbarometer', hvori der også findes studiemiljørelaterede spørgsmål. Resultaterne fra disse undersøgelser bruger AAU som supplement til vores egne studiemiljøundersøgelser. Det er derfor også meget vigtigt, at de studerende svarer på disse undersøgelser, så vi opnår en høj svarprocent og valide resultater, som vi kan arbejde ud fra.    

Eurostudent

'Eurostudent' er en europæisk undersøgelse, der sammenligner rammerne for læring og trivsel på de videregående uddannelser blandt studerende fra Danmark, Island, Norge og Sverige. Rapporten fokuserer på de studerendes sociale og faglige studieforhold, og hvordan de studerende trives på uddannelsen. Undersøgelsen behandler følgende emner:

  • Faglige relationer og kontakt til medstuderende
  • Vurdering af underviserne
  • Studerendes indsats og faglige forventninger
  • Tilhørsforhold og frafald
  • Psykiske problemer blandt studerende

Formålet med rapporten er at sammenligne data på tværs af de nordiske lande. 

Danske studerendes læringsmiljø og trivsel i et nordisk perspektiv 2021

Danmarks Evalueringsinstitut (EVA)

EVA gennemfører evalueringer og undersøger temaer med betydning for bl.a. de videregående uddannelsers kvalitet – på tværs af universiteter, professionshøjskoler og erhvervsakademier. På deres hjemmeside kan du finde undersøgelser, artikler og inspirationskataloger om bl.a. studiemiljø, trivsel, studiestart, gruppearbejde og studieteknikker og -intensitet.

Danmarks Evalueringsinstitut (EVA)