Spring til indhold

FN's verdensmål

På FN topmødet i New York den 25. september 2015, blev FN’s verdensmål for bæredygtig udvikling vedtaget. Målene er vedtaget af verdens stats- og regeringsledere og trådte i kraft den 1. januar 2016. Verdensmålene skal frem til 2030 hjælpe mod en mere bæredygtig udvikling i verden. Verdensmålene består af 17 konkrete mål og 169 delmål, som skal efterleves af FN's 193 medlemslande.

FN's verdensmål

På FN topmødet i New York den 25. september 2015, blev FN’s verdensmål for bæredygtig udvikling vedtaget. Målene er vedtaget af verdens stats- og regeringsledere og trådte i kraft den 1. januar 2016. Verdensmålene skal frem til 2030 hjælpe mod en mere bæredygtig udvikling i verden. Verdensmålene består af 17 konkrete mål og 169 delmål, som skal efterleves af FN's 193 medlemslande.

1: Afskaf fattigdom

Målet er at afskaffe alle former for fattigdom i hele verden. For at nå dette mål indebærer det, at der foretages en målrettet indsats overfor sårbare grupper, at der gives øget adgang til basale ressourcer, samt at der gives støtte og tjenesteydelser til samfund, som er ramt af konflikter og klima katastrofer.

2: Stop sult

Målet er at stoppe sult, opnå fødevaresikkerhed og forbedret ernæring, samt at fremme de bæredygtige landbrug. Alle former for sult og underernæring i verden skal afskaffes ved at sikre, at alle mennesker har adgang til tilstrækkelig og nærringsrig mad året rundt. At afhjælpe dette kræver også en forbedring af landbrugets produktivitet og bæredygtige metoder.

3: Sundhed og trivsel

Målet er at sikre et sundt liv og at fremme trivsel for alle aldersgrupper ved at udbrede universel sygeforsikring og adgang til sikre og effektive lægemidler og vacciner. En vigtig del af denne proces er støtte til forskning, udvikling af vacciner og adgang til medicin til en overkommelig pris.

4: Kvalitetsuddannelse

Målet er at sikre lige adgang til kvalitetsuddannelse for alle og at fremme mulighederne for livslang læring. Alle piger og drenge skal gennemføre en gratis primær og sekundær skolegang. Der skal gives lige adgang til erhvervsuddannelser, så kønsrelaterede og økonomiske uligheder fjernes med henblik på at opnå universel adgang til en videregående uddannelse af høj kvalitet.

5: Ligestilling mellem kønnene

Målet er at opnå ligestilling mellem kønnene og styrke piger og kvinders rettigheder og muligheder. Hermed skal alle former for diskrimination mod kvinder og piger fjernes. Uligheden mellem mænd og kvinder på arbejdsmarkedet skal ophøre, og der skal være lige rettigheder til økonomiske ressourcer. Dette er afgørende for at fremme en bæredygtig udvikling.

6: Rent vand og sanitet

Målet er at sikre, at alle har adgang til rent vand og sanitet og at dette forvaltes bæredygtigt. Dette indebærer, at der investeres i infrastruktur og at der leveres sanitære faciliteter, samt at hygiejne fremmes på alle niveauer. Ligeledes bør vandrelaterede økosystemer beskyttes og genoprettes, for at forebygge vandmangel.

7: Bæredygtig energi

Målet er at sikre, at alle har adgang til pålidelig, bæredygtig og moderne energi til en overkommelig pris. Dette indebærer investeringer i rene energikilder som sol-, vind- og termisk energi. Nogle af de essentielle mål som kan fremme væksten og hjælpe miljøet, er udvidelse af infrastruktur og opgradering af teknologien til at levere rene energikilder i alle udviklingslande.

8: Anstændige jobs og økonomisk vækst

Målet er at opnå fuld og produktiv beskæftigelse og anstændige jobs for alle kvinder og mænd. Ved at skabe højere produktivitet og teknologiske gennembrud søges der at fremme vedvarende økonomisk vækst. Nøglen til dette er at sætte fokus på politikker, som fremmer iværksætterkultur og jobskabelse.

9: Industri, innovation og infrastruktur

Målet er at bygge robust infrastruktur, fremme inklusiv og bæredygtig industrialisering og understøtte innovation. Dette indebærer vedvarende investeringer i infrastruktur og innovation, fokus på den teknologiske udvikling, forbedring af den bæredygtige industri og investering i videnskabelig forskning og innovation. Alle disse aspekter er vigtige for at fremskynde bæredygtig udvikling.

10: Mindre ulighed

Målet er at reducere ulighed i og mellem lande, da uligheden er et globalt problem. Ved at vedtage fornuftige politikker kan de laveste indkomstgrupper styrkes, hvilket vil fremme en større økonomisk inddragelse af alle samfundsgrupper uanset køn, race eller etnicitet. For at mindske den stigende ulighed kan der støttes med større udviklingsbistand og udenlandske investeringer, hvor behovet er størst, samt støttes med mere sikker migration og mobilitet for mennesker.

11: Bæredygtige byer og lokalsamfund

Målet er at gøre byer, lokalsamfund og bosættelser inkluderende, sikre, robuste og bæredygtige. Sikre og bæredygtige byer betyder, at alle skal garanteres adgang til egnede, sikre boliger til overkommelige priser, samt at slumkvarterer skal opgraderes i forhold til beboelse. Bæredygtighed omhandler ligeledes forbedring af offentlig transport, grønne områder, byplanlægning og bystyring.

12: Ansvarligt forbrug og produktion

Målet er at sikre bæredygtigt forbrug og bæredygtige produktionsformer. Dette indebærer, at vi ændrer den måde, hvorpå vi producerer og forbruger vores varer og ressourcer på. Vigtige målsætninger for at nå dette mål er effektiv styring af fælles naturressourcer, genbrug, korrekt bortskaffelse af forurenende affald og stoffer samt reducering af affald.

13: Klimaindsats

Målet er at handle hurtigt, for at bekæmpe klimaforandringer og deres konsekvenser. Dette indebærer at styrke modstandskraft og tilpasningsevne til klimarelaterede risici og katastrofer, samt at integrere tiltag, forebyggelsesindsatser og oplysningsarbejde mod klimaforandringer i nationale politikker og strategier.  

14: Livet i havet

Målet er at bevare og sikre bæredygtig brug af verdens have og deres ressourcer. Dette indebærer at reducere alle former for havforurening, samt at beskytte og forvalte hav- og kystnære økosystemer bæredygtigt for at styrke modstandskraften og genoprette sunde og produktive have.

15: Livet på land

Målet er at beskytte, genoprette og støtte bæredygtig brug af økosystemer på land, samt at bekæmpe ørkendannelse, standse udpining af jorden og tab af biodiversitet. Dette indebærer, at bevare og genoprette bæredygtigt brug af økosystemer på land, samt at sikre bæredygtig forvaltning af skove, stoppe skovrydning, øge skovplantning globalt, bekæmpe ørkendannelse og genskabe forringede skove, land og jord.

16: Fred, retfærdighed og stærke institutioner

Målet er at støtte fredelige og inkluderende samfund, samt at give alle adgang til retssikkerhed og opbygge effektive, ansvarlige og inddragende institutioner på alle niveauer. Dette indebærer, at stoppe alle former for vold, mishandling, udnyttelse og menneskehandel gennem samarbejde med regeringer omkring varige løsninger på konflikter. I denne proces er det helt centralt at styrke retsstatsprincipper og fremme menneskerettigheder.

17: Partnerskaber for handling

Målet er at styrke det globale partnerskab for bæredygtig udvikling og at øge midlerne til at nå målene. Dette indebærer, at alle skal have bedre adgang til teknologi og viden for at dele idéer og fremme innovation. Samarbejde omkring politikker og international støtte for at hjælpe udviklingslandene er afgørende for at opnå bæredygtig vækst og udvikling. Forbedring af international handel og støtte til øget eksport fra udviklingslandene vil bidrage til at opnå et universelt, regelbaseret og retfærdigt handelssystem, der er fair, åbent og til fordel for alle.