Forskning
Samarbejde

Aalborg Universitets rektorat

Aalborg Universitets rektorat består af rektor, prorektor og universitetsdirektøren. Rektoratet har til opgave at varetage AAU's daglige ledelse.

Rektor Per Michael Johansen

Rektor Per Michael Johansen

Adresse

Fredrik Bajers Vej 7K, lokale 2.07
9220 Aalborg Ø

Telefon: (+45) 9940 9500
E-mail: rektor@aau.dk 

 

 

 

Rektors opgaver på AAU

Rektor Per Michael Johansen varetager den daglige ledelse af Aalborg Universitet inden for de rammer, som AAU-bestyrelsen har fastsat.

 • Rektor tegner universitetet med undtagelse af dispositioner over fast ejendom og træffer afgørelse i alle sager, der ikke ved lov, vedtægt eller delegation er henlagt til andre
 • Rektor indstiller ansættelse og afskedigelse af den ørige øverste ledelse (prorektor og universitetsdirektør) til bestyrelsen, og han ansætter og afskediger lederne af hovedområderne i øvrigt, dvs. en dekan for hvert videnskabeligt hovedområde, en direktør for Statens Byggeforskningsinstitut samt en overbibliotekar som leder af universitetsbiblioteket
 • Rektor indstiller budgettet til bestyrelsen og underskriver regnskabet.
 • Rektor fastlægger i øvrigt retningslinjer for universitetets daglige ledelse og fastlægger ledelseskompetence i delegationserklæringer
 • Rektor udtaler sig på vegne af universitetet

Konstitueret Prorektor Jeppe Emmersen

Jeppe Emmersen Foto: Lars Horn

Adresse

Fredrik Bajers Vej 7K, lokale 2.09
9220 Aalborg Ø

Telefon: (+45) 9940 7380
E-mail: prorektor@aau.dk

Prorektors opgaver på AAU

Aalborg Universitets prorektor er rektors stedfortræder.

 • Prorektor overtager samtlige rektors opgaver og beføjelser i dennes fravær 
 • Prorektor bistår herudover rektor med den daglige ledelse, og rektor kan overlade ansvaret for konkrete sagsområder til prorektor
 • I kraft heraf sidder prorektor som formand for en række rektorale udvalg og råd efter aftale med rektor

 

 

 

Universitetsdirektør Søren Lind Christiansen

Universitetsdirektør Søren Lind Christiansen

Adresse

Fredrik Bajers Vej 7K, Lokale: 2.04
9220 Aalborg Ø

Telefon: 99407391
E-mail: director@aau.dk

Universitetsdirektørens opgaver på AAU

Universitetsdirektørens opgaver fastlægges i en stillingsbeskrivelse, som udarbejdes af rektor og godkendes af bestyrelsen.

 • Universitetsdirektøren har ansvaret for AAU’s administration
 • Universitetsdirektøren rådgiver rektor og bestyrelsen i spørgsmål om universitets administrative drift og udvikling
 • Universitetsdirektøren har ansvaret for, at administrationen fungerer som en kompetent serviceorganisation til understøttelse af universitets ledelse, ansatte og studerende, samt at de love, regler og myndighedskrav, der gælder for universitetet, efterleves
 • Foruden dette har universitetsdirektøren ansvaret for den løbende udvikling af universitetets administrative funktioner og for kompetenceudviklingen af personalet