Forskning
Samarbejde

Aalborg Universitets Investeringspolitik

Formål

Formålet med investeringspolitikken er at definere rammerne for universitetets placering af likviditet og investering af overskudslikviditet med henblik på at opnå en god balance mellem hovedstolsbeskyttelse og afkast under hensyntagen til sociale og etiske forhold. Bestyrelsen fastlægger herefter følgende politikker til efterlevelse af universitetets daglige ledelse.

Ansvarsfordeling

Bestyrelsen godkender investeringspolitikken. 

Økonomiafdelingen foretager, efter delegation af rektor, opfølgning på investeringspolitikken og kontrollerer, at denne bliver efterlevet.

Vicedirektøren for Økonomi udfærdiger investeringspolitikken og har ansvaret for den løbende styring af investeringer.

Likvide beholdninger

De likvide beholdninger skal holdes tilstrækkelige til at understøtte den løbende aktivitet og dermed undgå ikke-planlagt salg af værdipapirer på tidspunkter med ugunstig kurs. De likvide beholdninger skal med henblik på kapitalbeskyttelse altid placeres i det pengeinstitut, som efter udbud af Økonomistyrelsen er udpeget til at varetage Statens Koncernbetalinger (pt. og indtil april 2023 Danske Bank), eller i velkonsoliderede pengeinstitutter her fortrinsvis i pengeinstitutter med SIFI-status. Overskydende likviditet skal placeres til aktiv kapitalforvaltning hos en eller to kapitalforvaltere. Den daglige ledelse træffer beslutning om antal og udpeger kapitalforvalter eller kapitalforvaltere.

Værdipapirer

Værdipapirer skal jf. universitetslovens § 21 stk. 3 anbringes i overensstemmelse med Anbringelsesbekendtgørelsen, der blandt andet sætter grænser for andel af erhvervsobligationer, obligationer i emerging markets, aktier o.a. AAU’s midler anbragt til aktiv kapitalforvaltning skal placeres i henhold til følgende rammer: 

Aktivklasse Min Max Strategisk vægt

Investment Grade obligationer
- DK Stat- og realkredit
- Virksomhedsobligationer


60%
0%


100%
10%

70%

High Yield Obligationsbaserede investeringsforeninger, udbyttebetalende
- Emerging markets
- Virksomhedsobligationer

30% 30%
7,5%
7,5%

Globale aktiebaserede investeringsforeninger, herunder indexfonde (ETF), udbyttebetalende

0% 30% 15%

Kontant

0% 5% 0%

 

Sociale og etiske retningslinjer

Det er AAU’s politik, at investeringer i værdipapirer, uanset afkastets størrelse, ikke må ske på bekostning af den sociale og etiske ansvarlighed efter høj standard. Derfor skal den daglige ledelse stille eksplicitte krav til de finansielle partnere, der varetager den aktive kapitalforvaltning, og den daglige ledelse skal føre tilsyn med, at der forelægger tilfredsstillende dokumentation i overensstemmelse med kapitalmarkedernes best practise for, at kapitalforvalteren efterlever de stillede krav.

Krav til kapitalforvalter

AAU's kapitalforvaltere skal være bekendt med og efterleve EU’s og Danmarks sanktionsliste over lande, der ikke må investeres i. AAU’s kapitalforvaltere skal drage omsorg for, at investeringer overholder almindelige forventninger til etiske krav.

Minimum hvert halve år skal AAU’s kapitalforvaltere screene investeringerne for selskaber, der overtræder internationale normer, herunder FN-konventioner der beskæftiger sig med menneskerettigheder, arbejdstagerrettigheder, anti-korruption, kontroversielle våben og miljøbeskyttelse.

AAU’s kapitalforvaltere skal, såfremt der ved denne screening eller på anden måde konstateres, at der er været investeret i virksomheder, der overtræder ovennævnte normer, informere AAU om forholdet herunder med oplysning om, hvilke korrigerende handlinger kapitalforvalteren har eller vil foretage.

AAU’s kapitalforvaltere skal have tiltrådt og underskrevet FN´s principper i ”UN Principles of Responsible Investment” (UN PRI). Kapitalforvalteren skal årligt skriftligt bekræfte over for AAU, at disse principper er indarbejdet i kapitalforvalterens arbejdsrutiner.

AU’s kapitalforvaltere skal anvende en ESG-model til sammensætning af porteføljen. Kapitalforvalter skal på anmodning forelægge sin ESG-model for AAU eller en af AAU udpeget tredjepart med henblik på, at AAU kan vurdere, om ESG-modellen er tilstrækkelig ambitiøs, herunder om ESG-modellen tager højde for, om virksomhederne har indarbejdet FN’s Global Compact principper i deres CSR-politikker for derved at favorisere investering i virksomheder, der udviser og tager samfundsansvar.

Gyldighed

Gyldighed: Investeringspolitikken skal forelægges bestyrelsen, hvorefter den er gyldig til og med marts 2022. Efter marts bliver politikken forelagt bestyrelsen med henblik på godkendelse for en 3-årig periode.

Links

Begreber

I investeringspolitikken fastlægges en række krav med anvendelse af forkortelser og faglige begreber fra den finansielle sektor. Derfor redegøres i det følgende for begrebernes betydning.

 • +

  Intro

  I investeringspolitikken fastlægges en række krav med anvendelse af faglige/domæne-begreber fra den finansielle sektor. Derfor redegøres i det følgende for begrebernes betydning.

  FN’s resolutioner

  FN har vedtaget et antal resolutioner, der fastlægger helt basale krav vedr. børnearbejde, særlige våben, arbejdstagerrettigheder etc. 

 • +

  UN PRI

  FN har fastlagt regelsættet UN PRI, der indeholder seks krav til arbejdsrutiner i finansindustrien for at sikre etik i investeringer. De seks krav er:

  • Integration af samfundsansvar - Kapitalforvalter skal integrere ESG-faktorer (forklares nedenfor)
  • Aktivt ejerskab – kapitalforvalter skal udøve aktivt ejerskab og indarbejde ESG-faktorer i kapitalforvalters ejerskabspolitikker
  • Information fra virksomhederne – kapitalforvalter skal søge at få relevant information vedrørende ESG-faktorer hos de virksomheder, som AAU’s midler investeres i
  • Udbrede kendskabet til UN-PRI – kapitalforvalter skal fremme accept og implementering af principperne i investeringsbranchen
  • Samarbejde med andre – kapitalforvalter skal samarbejde med andre finansielle virksomheder om at effektivisere implementering af principperne og derved opnå større vægt i påvirkningen af virksomheder, der investeres i
  • Åbenhed og rapportering – kapitalforvalter skal rapportere om aktiviteter inden for UN PRI og de fremskridt, kapitalforvalter gør i forhold til implementeringen af principperne.
 • +

  ESG

  ESG (Environmental, Social and Governance) er en ekstra scoremodel som kapitalforvaltere kan anvende i udvælgelsen af virksomheder, der investeres i, eller der allerede er investeret i, når kapitalforvalteren skal vurdere, hvilket samfundsansvar virksomheden udviser. I stedet for traditionelle finansielle modeller, der anvender faktorer som afkast, risiko, fremtidig pengestrøm osv., er kapitalforvaltere, som efterlever UN PRI, begyndt at anvende en ESG-model, der sikrer, at miljømæssige, sociale forhold og selskabsledelse inddrages i udvælgelseskriterierne.

   

 • +

  Global Compact

  Global Compact er et internationalt initiativ startet af FN med den hensigt at inddrage private virksomheder i løsningen af nogle af de store sociale og miljømæssige udfordringer, som følger med globaliseringen. Global Compact fastlægger følgende målsætninger:

  Menneskerettigheder

  Virksomheder bør støtte og respektere beskyttelsen af internationalt erklærede menneskerettigheder:

  • Virksomheder bør sikre sig, at de ikke medvirker til krænkelse af menneskerettighederne.

  Arbejdstagerrettigheder

  • Virksomheder bør opretholde organisationsfrihed og effektivt anerkende retten til kollektiv forhandling:
  • Virksomheder bør støtte udryddelse af alle former for tvangsarbejde
  • Virksomheder bør støtte effektiv afskaffelse af børnearbejde
  • Virksomheder bør eliminere diskrimination i arbejds- og ansættelsesforhold.

  Miljø

  • Virksomheder bør støtte en forsigtighedstilgang til miljømæssige udfordringer
  • Virksomheder bør tage initiativer til at fremme en større miljømæssig ansvarlighed
  • Virksomheder bør tilskynde udvikling og spredning af miljøvenlige teknologier.

  Anti-korruption

  Virksomheder bør modarbejde alle former for korruption, herunder afpresning og bestikkelse

KONTAKT ØKONOMIAFDELINGEN

Fredrik Bajers Vej 7K, 9220 Aalborg Øst
okonomi@adm.aau.dk