Spring til indhold
ForsideOm AAUOrganisation

Aalborg Universitets investeringspolitik

Formålet med investeringspolitikken er at definere rammerne for universitetets placering af likviditet og investering af overskudslikviditet med henblik på at opnå en god balance mellem hovedstolsbeskyttelse og afkast under hensyntagen til sociale og etiske forhold. Bestyrelsen fastlægger herefter følgende politikker til efterlevelse af universitetets daglige ledelse.

Aalborg Universitets investeringspolitik

Formålet med investeringspolitikken er at definere rammerne for universitetets placering af likviditet og investering af overskudslikviditet med henblik på at opnå en god balance mellem hovedstolsbeskyttelse og afkast under hensyntagen til sociale og etiske forhold. Bestyrelsen fastlægger herefter følgende politikker til efterlevelse af universitetets daglige ledelse.

Ansvarsfordeling

Bestyrelsen godkender investeringspolitikken. 

Økonomiafdelingen foretager, efter delegation af rektor, opfølgning på investeringspolitikken og kontrollerer, at denne bliver efterlevet.

Vicedirektøren for Økonomi udfærdiger investeringspolitikken og har ansvaret for den løbende styring af investeringer.

Likvide beholdninger

De likvide beholdninger skal holdes tilstrækkelige til at understøtte den løbende aktivitet og dermed undgå ikke-planlagt salg af værdipapirer på tidspunkter med ugunstig kurs. De likvide beholdninger skal med henblik på kapitalbeskyttelse altid placeres i det pengeinstitut, som efter udbud af Økonomistyrelsen er udpeget til at varetage Statens Koncernbetalinger (pt. og indtil april 2023 Danske Bank), eller i velkonsoliderede pengeinstitutter her fortrinsvis i pengeinstitutter med SIFI-status. Overskydende likviditet skal placeres til aktiv kapitalforvaltning hos en eller to professionelle eksterne kapitalforvaltere. Den daglige ledelse træffer beslutning om antal og udpeger kapitalforvalter eller kapitalforvaltere.

Værdipapirer

Værdipapirer skal jf. universitetslovens § 21 stk. 3 anbringes i overensstemmelse med Anbringelsesbekendtgørelsen, der blandt andet sætter grænser for andel af erhvervsobligationer, obligationer i emerging markets, aktier o.a.
AAU’s midler anbragt til aktiv kapitalforvaltning skal placeres i henhold til følgende rammer: 

Aktivklasse Min Max Strategisk vægt
Investment Grade obligationer
- DK Stat- og realkredit
- Virksomhedsobligationer

60%
0%

100%
10%
70%

High Yield Obligationsbaserede investeringsforeninger, udbyttebetalende
- Virksomhedsobligationer / "Grønne" obligationer
0%


30%
 15%
Globale aktiebaserede investeringsforeninger, herunder indexfonde (ETF), udbyttebetalende 0% 30% 15%
Kontant 0% 5% 0%

Sociale og etiske retningslinjer

Det er AAU’s politik, at investeringer i værdipapirer, uanset afkastets størrelse, ikke må ske på bekostning af den sociale og etiske ansvarlighed efter høj standard. Derfor skal den daglige ledelse stille eksplicitte krav til de finansielle partnere, der varetager den aktive kapitalforvaltning, og den daglige ledelse skal føre tilsyn med, at der forelægger tilfredsstillende dokumentation i overensstemmelse med kapitalmarkedernes best practise for, at kapitalforvalteren efterlever de stillede krav.

AAU har forskning, uddannelse og vidensudveksling som raison d'être, og dette vil også afspejle sig i arbejdet med den grønne dagsorden. AAU skal bidrage med løsninger mod en bæredygtig verden.

AAU følger Paris-aftalens intension om 70% CO2 reduktion i 2030. Det er AAU’s politik, at investeringer i større stil skal sættes i værdipapirer, der er rettet mod den grønne omstilling.

AAU har en grøn investeringsprofil, der understøtter omstillingen til bæredygtige energikilder. Dette udelukker investeringer i selskaber, der udfører eftersøgning, udvinding, produktion og distribution af fossile brændstoffer (kul, olie og gas). Ligeledes udelukkes selskaber, hvor mere end halvdelen af indtægterne stammer fra levering af udstyr og services til selskaber involveret i fossile brændstoffer, og derudover forsyningsselskaber, hvor mere end halvdelen af produktionen er baseret på fossile brændstoffer. Fravalget gælder ikke selskaber, hvor det vurderes, at vi som investor gennem aktivt ejerskab kan se, at virksomhederne har vilje og reel mulighed for at ændre deres forretningsmodel væk fra fossile brændstoffer.

Samtidig skal AAU’s investeringer også bidrage til arbejdet med at opfylde FN’s 17 verdensmål.

Der vil årligt ske afrapportering til bestyrelsen.

Krav til kapitalforvalter

AAU's kapitalforvaltere skal være bekendt med og efterleve EU’s og Danmarks sanktionsliste over lande, der ikke må investeres i. AAU’s kapitalforvaltere skal drage omsorg for, at investeringer overholder almindelige forventninger til etiske krav.

Minimum hvert halve år skal AAU’s kapitalforvaltere screene investeringerne for selskaber, der overtræder internationale normer, herunder FN-konventioner der beskæftiger sig med menneskerettigheder, arbejdstagerrettigheder, anti-korruption, kontroversielle våben og miljøbeskyttelse.

AAU’s kapitalforvaltere skal, såfremt der ved denne screening eller på anden måde konstateres, at der er været investeret i virksomheder, der overtræder ovennævnte normer, informere AAU om forholdet herunder med oplysning om, hvilke korrigerende handlinger kapitalforvalteren har eller vil foretage.

AAU’s kapitalforvaltere skal have tiltrådt og underskrevet FN´s principper i ”UN Principles of Responsible Investment” (UN PRI). Kapitalforvalteren skal årligt skriftligt bekræfte over for AAU, at disse principper er indarbejdet i kapitalforvalterens arbejdsrutiner.

AU’s kapitalforvaltere skal anvende en ESG-model til sammensætning af porteføljen. Kapitalforvalter skal på anmodning forelægge sin ESG-model for AAU eller en af AAU udpeget tredjepart med henblik på, at AAU kan vurdere, om ESG-modellen er tilstrækkelig ambitiøs, herunder om ESG-modellen tager højde for, om virksomhederne har indarbejdet FN’s Global Compact principper i deres CSR-politikker for derved at favorisere investering i virksomheder, der udviser og tager samfundsansvar.

AAU’s kapitalforvaltere lever op til krav om deltagelse i initiativer som fx:

  • Net Zero Asset Managers Initiative
  • Institutional Investor Group on Climate Change

AAU’s kapitalforvaltere har en klar klimastrategi, som lever op til Paris-aftalen.

Gyldighed

Investeringspolitikken er godkendt af bestyrelsen, og den er gyldig til og med juni 2024.

Links

Begreber

I investeringspolitikken fastlægges en række krav med anvendelse af forkortelser og faglige begreber fra den finansielle sektor. Derfor redegøres i det følgende for begrebernes betydning.