Forskning
Samarbejde

Aalborg Universitets Direktion

Yderligere information

Har du spørgsmål vedr. Aalborg Universitets direktion, er du velkommen til at kontakte:

Rektorsekretariatet
E-mail: direktionssekretariatet@adm.aau.dk
AAU's hovednummer: 9940 9940

Sagsfremstilling til direktionen

Vejledning til sagsfremstilling og udarbejdelse af skabelon til sagsfremstilling til dagsordenspunkter på direktionsmøderne finder du på AAU’s interne sider om direktionen.

DIREKTIONENS MØDEPLAN 2021

 • Tirsdag den 19. – onsdag den 20. januar
 • Onsdag den 10. februar
 • Onsdag den 3. marts (København)
 • Onsdag den 17. marts
 • Onsdag den 7. april
 • Torsdag den 22. april
 • Onsdag den 5. maj
 • Onsdag den 19. maj
 • Onsdag den 2. juni
 • Onsdag den 16. juni
 • Tirsdag den 22. juni (med bestyrelsen)
 • Onsdag den 20. august
 • Tirsdag den 7. – onsdag den 8. september
 • Onsdag den 22. september
 • Onsdag den 6. oktober
 • Onsdag den 27. oktober
 • Onsdag den 10. november
 • Onsdag den 24. november
 • Onsdag den 8. december (Esbjerg)
 • Mandag den 13. december (København)

DIREKTIONENS MØDEPLAN 2022

 • Onsdag den 19. – torsdag den 20. januar
 • Onsdag den 9. februar
 • Onsdag den 2. marts
 • Onsdag den 16. marts (København)
 • Onsdag den 30. marts
 • Onsdag den 20. april
 • Onsdag den 4. maj
 • Onsdag den 18. maj
 • Onsdag den 1. juni
 • Mandag den 20. juni
 • Onsdag den 24. august
 • Tirsdag den 6. - onsdag den 7. september
 • Onsdag den 21. september
 • Onsdag den 5. oktober
 • Onsdag den 2. november
 • Onsdag den 16. november
 • Onsdag den 30. november (København)
 • Mandag den 12. december (Esbjerg)

Direktionens ansvarsområder


REKTORS OPGAVER

Rektor Per Michael Johansen varetager den daglige ledelse af Aalborg Universitet inden for de rammer, som AAU-bestyrelsen har fastsat.

 • Rektor tegner universitetet med undtagelse af dispositioner over fast ejendom og træffer afgørelse i alle sager, der ikke ved lov, vedtægt eller delegation er henlagt til andre
 • Rektor indstiller ansættelse og afskedigelse af den ørige øverste ledelse (prorektor og universitetsdirektør) til bestyrelsen, og han ansætter og afskediger lederne af hovedområderne i øvrigt, dvs. en dekan for hvert videnskabeligt hovedområde, en direktør for Statens Byggeforskningsinstitut samt en overbibliotekar som leder af universitetsbiblioteket
 • Rektor indstiller budgettet til bestyrelsen og underskriver regnskabet.
 • Rektor fastlægger i øvrigt retningslinjer for universitetets daglige ledelse og fastlægger ledelseskompetence i delegationserklæringer
 • Rektor udtaler sig på vegne af universitetet


PROREKTORS OPGAVER

Aalborg Universitets prorektor Inger Askehave er rektors stedfortræder.

 • Prorektor overtager samtlige rektors opgaver og beføjelser i dennes fravær
 • Prorektor bistår herudover rektor med den daglige ledelse, og rektor kan overlade ansvaret for konkrete sagsområder til prorektor
 • I kraft heraf sidder prorektor som formand for en række rektorale udvalg og råd efter aftale med rektor
   

UniversitetsdirektørENS OPGAVER

Universitetsdirektørens opgaver fastlægges i en stillingsbeskrivelse, som udarbejdes af rektor og godkendes af bestyrelsen.

 • Universitetsdirektøren har ansvaret for AAU’s administration
 • Universitetsdirektøren rådgiver rektor og bestyrelsen i spørgsmål om universitets administrative drift og udvikling
 • Universitetsdirektøren har ansvaret for, at administrationen fungerer som en kompetent serviceorganisation til understøttelse af universitets ledelse, ansatte og studerende, samt at de love, regler og myndighedskrav, der gælder for universitetet, efterleves
 • Foruden dette har universitetsdirektøren ansvaret for den løbende udvikling af universitetets administrative funktioner og for kompetenceudviklingen af personalet.
   

DekanerNES OG PRODEKANERNES OPGAVER

Dekanen varetager ledelsen af et hovedområde (fakultet) og står for at:

 • sikre sammenhæng mellem forskning og uddannelse og kvalitet af uddannelse og undervisning
 • sørge for tværgående kvalitetsudvikling af hovedområdets uddannelse og forskning
 • ansætte og afskedige en institutleder ved hvert institut
 • nedsætte studienævn og godkende formænd og næstformænd for studienævn
 • nedsætte et ph.d.-udvalg og udpege formand og næstformand for ph.d.-udvalget
 • udpege og afsætte studieledere efter indstilling fra de studienævn, der er nedsat.
 • godkende studieordninger efter forslag fra studienævnet
 • opløse studienævn eller ph.d.-udvalg (i særlige tilfælde)
 • overtage studienævnenes eller ph.d.-udvalgets opgaver (i særlige tilfælde)

Prodekanen er dekanens stedfortræder og udgør sammen med denne dekanatet, der leder fakultetet. Prodekanen udpeges af og refererer til dekanen, men er desuden godkendt af rektor. Prodekanen varetager i øvrigt opgaver efter aftale med dekanen.
 

InnovationsDirektørens OPGAVER

Innovationsdirektør Dorte Stigaards opgaver fastlægges i en stillingbeskrivelse, som udarbejdes af rektor.

 • Innovationsdirektøren har ansvaret for AAU Innovation
 • Innovationsdirektøren rådgiver rektor og direktionen i spørgsmål om universitetets innovation og vidensamarbejde med det omgivende samfund regionalt, nationalt og internationalt
 • Innovationsdirektøren har ansvaret for, at AAU Innovation fungerer som en kompetent serviceorganisation til understøttelse af universitetets ledelse, ansatte og studerende, samt at de love, regler og myndighedskrav, der gælder for universitetet i relation til AAU Innovations virke, efterleves
 • Innovationsdirektøren har desuden ansvaret for den løbende udvikling af AAU’s vidensamarbejdsmodeller og de specialiserede forskningsstøttefunktioner