Spring til indhold

Besøg

Klimaveje

Institut for Byggeri, By og Miljø

Besøg

Klimaveje

Institut for Byggeri, By og Miljø

Kort beskrivelse af aktiviteten: De menneskelige aktiviteter har de seneste mange år givet anledning til en større mængde udledning af drivhusgasser og fossile brændstoffer. Dette har en negativt indflydelse på fremtidens klima. Den globale vandstand er stigende, temperaturen stigende og antallet af frostdage er aftagende. Når temperaturen stiger, holder atmosfæren mere på vanddamp, som resulterer i nedbør. Nedbøren i Danmark er de sidste 150 år steget med i alt 100 mm. Nedbørsintensiteten forventes at stige med kraftige regnskyl i kort tidshorisont.  Hvis vejnettet ikke tilpasses det kommende klima, er sandsynligheden for at vandmængden resulterer i oversvømmelser, stor. Et eksempel derpå er begivenheder i København, hvor byen stod under vand. Spørgsmålet er, om vejnettet kan opretholde dets funktion, hvis der både forventes en stigende vandstand og en stigning i nedbøren. Efterhånden er der flere forskellige metoder til klimaløsninger inden for vejsektoren, og heriblandt klimaveje, hvor regnvandet bliver håndteret af vejen.
Der vil være forsøg i laboratoriet og udendørs, materialebeskrivelse af klimavejsmaterialer, og hvordan klimavejen egentlig ser ud, når vi prøver at simulere forskellige regnhændelser.

Karakter af besøgets indhold: Undervisning/diskussion af klimaforandringer og løsninger, eksperimenter, målinger, rundvisning eller kombinationer heraf

Faglig relevans: Fysik, Matematik, Kemi, Teknologi, Teknikfag, Innovation.

Nøgleord: Klimaforandringer, klimaveje, oversvømmelser, nedbør

Forventet niveau: 1.g/2.g. A, B-niveau

Forberedelse: Trafik og Veje, dansk Vejtidsskrift nr. 11/2018 m.fl.

Udbytte: Hvordan vi som ingeniører kan klimasikre Danmark bedst muligt.

Maks. antal personer: 12-18

Tidspunkter for besøget: Aftales med kontaktperson

Besøgets varighed: hel dag

Mødested: Aalborg Universitet, Thomas Manns Vej 23, 9200 Aalborg                    

Kontaktperson: gymnasieportalen@adm.aau.dk  Lene Faber Ussing, Institut for Byggeri, By og Miljø

Praktiske forhold: Praktisk tøj anbefales. Tøj kan blive lettere snavset.