Forskning
Samarbejde

Whistleblowerordning

AAU's whistleblowerordning kan benyttes af nuværende og tidligere ansatte ved Aalborg Universitet eller af samarbejdspartnere og personer med en anden arbejdsmæssig tilknytning til universitetet.

Hvornår skal ordningen benyttes?

Ordningen skal benyttes, hvis du har en begrundet mistanke om, eller du er kommet i besiddelse af en viden om eventuelle ulovligheder, alvorlige økonomiske uregelmæssigheder, forskningsuredelighed og krænkende adfærd på AAU. Såfremt dette er tilfældet, kan du foretage en indberetning via linket i bunden på denne side.

 • +

  1. Formålet med whistleblowerordningen

  Whistleblowerordningen hos Aalborg Universitet har til formål:

  • At sikre trygge rammer for, at medarbejdere og øvrige personer med arbejdsmæssig tilknytning til Aalborg Universitet kan ytre sig om kritisable forhold på Aalborg Universitet uden at frygte for negative konsekvenser.
  • At alvorlige fejl og forsømmelser opdages og i videst muligt omfang forebygges.

  Whistleblowerordningen er et supplement til den direkte og daglige kommunikation på arbejdspladsen om fejl og utilfredsstillende forhold mv.

 • +

  2. Hvem kan foretage en indberetning?

  Du kan foretage en indberetning til whistleblowerordningen, hvis du er eller har været ansat ved Aalborg Universitet, er samarbejdspartner eller har en anden arbejdsmæssig tilknytning til universitetet.

  Du kan læse mere i whistleblowerpolitikken punkt 2.

 • +

  3. Hvad kan du indberette om?

  Whistleblowerordningen kan kun anvendes til at indberette om forhold, som er omfattet af whistleblowerloven (lov nr. 1436 af 29. juni 2021 og eventuelle senere ændringer). Det er:

  • visse overtrædelser af EU-retten og
  • alvorlige lovovertrædelser samt alvorlige forhold i øvrigt

  Overtrædelser af EU-retten kan for eksempel være overtrædelser vedrørende reglerne om beskyttelse af privatlivets fred, personoplysninger og netværks- og informationssystemers sikkerhed samt reglerne om offentligt udbud.

  Alvorlige lovovertrædelser samt alvorlige forhold i øvrigt kan for eksempel være strafbare forhold, grove eller gentagne overtrædelser af lovgivning, væsentlige interne retningslinjer eller forvaltningsretlige principper samt grove personrelaterede konflikter på arbejdspladsen.

  Hvis du ønsker at indberette en mistanke om en overtrædelse af lov om videnskabelig uredelighed, opfordres du til at bruge blanketten på siden for Praksisudvalget AAU.

  Whistleblowerordningen kan som udgangspunkt ikke anvendes i forhold til utilfredshed med lønniveau, mindre forseelser såsom overtrædelser af interne retningslinjer for rygning og alkohol og mindre grove personrelaterede konflikter og uoverensstemmelser.

  Du kan læse mere om hvilke forhold, der kan indberettes om, i whistleblowerpolitikken punkt 3.

 • +

  4.Kan du være anonym?

  Du vælger selv, om du indgiver indberetningen i dit eget navn eller anonymt.

  Hvis du ønsker anonymitet, er det vigtigt, at du ikke skriver dit navn noget sted i indberetningen. Derudover bør du være opmærksom på, at det ikke kan udelukkes, at din identitet kan udledes af de oplysninger, du selv har givet i indberetningen.

 • +

  5.Sådan indberetter du

  Du kan indberette ved at trykke på linket nedenfor.

  Foretager du en indberetning, vil følgende oplysninger normalt være nyttige ved den videre undersøgelse af sagen:

  • Beskrivelse af forholdet, herunder dato, sted og navnet/navnene på den/de involverede person/personer
  • Eventuelle dokumenter eller beviser vedrørende overtrædelsen eller andre oplysninger, som kan lette en undersøgelse af sagen
 • +

  6.Hvem behandler oplysningerne?

  Oplysningerne vil blive behandlet i samarbejde mellem advokatfirmaet Bech-Bruun og Aalborg Universitets whistleblowerenhed.

  Alle involverede er er underlagt en særlig lovbestemt tavshedspligt med hensyn til de oplysninger, der bliver indberettet via whistleblowerordningen.

 • +

  7.Hvor hurtigt får du svar?

  Indenfor 7 dage vil du få en bekræftelse på, at indberetningen er modtaget.

  Som udgangspunkt vil du inden for 3 måneder modtage en meddelelse om sagens afslutning. Hvis behandlingen af din indberetning kræver længere tid end 3 måneder, vil du modtage en begrundelse for den længere undersøgelsestid.

  Du vil som udgangspunkt inden for rammerne af lovgivningen blive orienteret om udfaldet af undersøgelserne.

  Alt kommunikation med dig sker via whistleblowerportalen. Det er derfor vigtigt, at du følger sagen, hvis du ønsker at modtage en bekræftelse på modtagelsen af din indberetning, en begrundelse for længere sagsbehandlingstid samt ønsker at modtage en orientering om udfaldet af undersøgelserne af din indberetning. 

 • +

  8.Hvilke rettigheder har whistlebloweren?

  Aalborg Universitet tolererer ikke chikane, hævnaktioner mod eller andre former for sanktioner over for personer, der i god tro foretager indberetning af en sag i whistleblowerordningen.

  Der må ikke bevidst indgives urigtige eller vildledende oplysninger gennem whistleblowerordningen. Indberetninger, der er foretaget i ond tro, vil efter omstændighederne kunne få negative ansættelsesretlige konsekvenser for den person, der har foretaget indberetningen.

 • +

  9.Hvor kan jeg læse mere?

  Du kan læse mere i Aalborg Universitets whistleblowerpolitik, som er godkendt af HSU (Hovedsamarbejdsudvalget) den 22. november 2021.

  Aalborg Universitets whistleblowerpolitik