AAU logo
Uddannelse
Forskning
Samarbejde

Barsel

 • +

  Barsel mens du er studerende

  Denne side er for dig, som under dine studier venter et barn og i den forbindelse ønsker at tage barsel. Siden fortæller om forskellen på begreberne barsel og orlov, og den giver dig samtidig et overblik over, hvem på universitetet du skal kontakte, og hvordan du bør forholde dig i forhold til dit studium og din SU. Informationerne på denne side gælder både for kvindelige og mandlige studerende.

 • +

  Barsel kontra orlov

  Du skal være opmærksom på, at begreberne barsel og (barsels)orlov ofte bruges i flæng, men at der er stor forskel på indholdet af de to begreber i forhold til dine rettigheder som studerende – både studiemæssigt og økonomisk.

 • +

  Hvad betyder barsel?

  Hvis du vælger at holde barsel, søger du ikke en egentlig orlov. Du skal nærmere betragte det som en aftale om fravær, som du laver med dit studium. Netop fordi du med en barselsaftale ikke er på orlov, betragtes du fortsat som aktiv studerende, og det har stor betydning for dine rettigheder. Du har for eksempel mulighed for at modtage SU og de dertilhørende fødselsklip. Hvis du vil, kan du også følge undervisning eller dele heraf, og du kan få vejledning og deltage i eksamener. 

 • +

  Hvad betyder orlov?

  Du kan også vælge at søge orlov fra studierne under din barsel. I det øjeblik du søger om orlov begrundet i barsel, bør du være opmærksom på, at du i orlovsperioden ikke har ret til at være aktiv på studiet, dvs. du må ikke deltage i eksaminer, modtage vejledning, eller deltage som medlem af universitets styrende organer i den periode, hvor du har orlov. Du kan dog godt deltage i eksaminer i samme semester, som du har haft orlov, når blot din orlovsperiode er afsluttet inden eksamenstidspunktet. Du skal desuden være opmærksom på, at du ikke nødvendigvis har krav på at vende tilbage på den studieordning, du var indskrevet på inden din orlov.

  Hvis du vil have orlov, skal du søge om det via Stads Selvbetjening. Du skal angive, at du søger om begrundet orlov som følge af barsel, og ansøgningen skal være vedlagt dokumentation i form af vandrejournal eller fødselsattest.
   

  Søg orlov
  Når du søger om orlov, vil du automatisk også blive frameldt din SU, hvilket betyder, at du også helt eller delvist frasiger dig retten til at modtage fødselsklip.

  Læs mere om AAU's orlovsregler her

 • +

  Vigtigt at huske i forbindelse med barsel

  Du bør være opmærksom på, at du – med henvisning til din barsel – i visse tilfælde skal søge om dispensation fra én eller flere frister:

  • For at undgå udmeldelse fra en bachelor- eller professionsbacheloruddannelse skal du iht. eksamensbekendtgørelserne deltage i alle de prøver, der er placeret på uddannelsens første studieår – medmindre du opnår dispensation herfra.
  • For at undgå udmeldelse fra din uddannelse skal du i henhold til eksamensbekendtgørelserne bestå alle prøver på første studieår inden udgangen af 2. studieår (dvs. senest 24 måneder efter studiestart) – medmindre du opnår dispensation herfra.
  • For at undgå udmeldelse fra uddannelsen skal du i løbet af en etårig periode, i henhold til universitetets regler om manglende studieaktivitet, som minimum have bestået studieelementer af et omfang på 1 ECTS-point – medmindre du opnår dispensation.
  • For at undgå anvendelse af et eksamensforsøg skal du iht. uddannelsesbekendtgørelsen aflevere din kandidatafhandling (dit speciale) inden for den fastsatte afleveringsfrist – medmindre du opnår fristforlængelse (dispensation).

  Udover ovenstående kan der i den enkelte studieordning være fastsat frister for, hvornår uddannelsen skal være gennemført, og/eller hvornår prøver skal være bestået. I så fald bør du også søge om dispensation fra disse frister med henvisning til din barsel.
   

  Indsendelse af dispensationsansøgning

  Hvem du skal indsende dispensationsansøgningen til, afhænger af hvilken bestemmelse, du søger om dispensation fra. Du bør derfor spørge dit fakultetskontor herom. Som begrundelse for selve ansøgningen bør du angive fødsel eller barsel, og du bør vedlægge dokumentation herfor i form af vandrejournal og/eller barnets fødselsattest.

 • +

  Inden du går på barsel

  Du skal i god tid inden din barsel orientere din studiesekretær om, hvornår du skal på barsel. Sekretæren skal samtidig have en kopi af din vandrejournal som dokumentation for din barsel. Sammen med din studiesekretær aftaler I, hvor studieaktiv du ønsker at være i den periode, du holder barsel.

  Det er en god idé, at du laver en studieplan for, hvordan dit studieforløb skal være, når du vender tilbage fra barsel. På den måde kan du undgå at blive unødigt forsinket i dine studier. Studieplanen bør du afklare med din studiesekretær, din studieleder eller uddannelsens studievejleder.

 • +

  Barsel og SU

  Når du skal på barsel, kan du som nævnt søge om fødselsklip, hvis du ikke tager formel orlov.

  Læs mere om fødselsklip

  Har du yderligere spørgsmål kan du kontakte SU-kontoret på AAU.

  SU-kontoret på AAUStudenterrådgivningen har lavet en pjece om studerendes sociale rettigheder i forbindelse med barsel, bl.a. til dig, der har ret til barselsdagpenge. Du finder pjecen på Studenterrådgivningens hjemmeside.

  studenterrådgivningens side om barsel