AAU logo

Klagevejledning til studerende

Inden du klager

Det er ofte en god idé, at du - før du klager - drøfter eventuelle spørgsmål med din underviser, en studievejleder eller eventuelt med den, du overvejer at klage over. Det vil i mange tilfælde kunne fjerne misforståelser, og det er i det mindste en mulighed for at få en nærmere forklaring på de forhold, du måtte være utilfreds med.

Vejledningen beskriver kort de mest almindelige typer af klager, hvem du skal indgive klagen til, og hvordan du klager.

Hvad kan du klage over og til hvem?

Hvem, du skal indgive en konkret klage til, afhænger normalt af;

 • Hvad du klager over
 • Hvilket hovedområde, du tilhører:
  Det Tekniske Fakultet for IT og Design (TECH)
  Det Ingeniør- og Naturvidenskabelige Fakultet (ENG)
  Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet (SUND)
  Det Humanistiske Fakultet (HUM)
  Det Samfundsvidenskabelige Fakultet (SAMF)

I nedenstående oversigt kan du se de hyppigst forekommende typer af klager og se, hvem du skal sende klagen til:

Type af klager

ENG, TECH, SUND

HUM

SAMF

Eksamensklager Fakultetskontoret -
senest 2 uger efter
bedømmelsens
offentliggørelse

Fakultetskontoret -
senest 2 uger efter
bedømmelsens
offentliggørelse

Fakultetskontoret -
senest 2 uger efter
bedømmelsens
offentliggørelse

Projektvejledning Studielederen

Stiles til studiele-
deren og sendes
til studienævnet

Stiles og sendes til fakultetskontoret

Undervisning Studielederen

Stiles til studiele-
deren og sendes
til studienævnet

Stiles til studiele-
deren og sendes
til studienævnet

Anke over universitetets afgørelser (*)

Hvis en ansøger ikke gives fuldt ud medhold, skal der gives klagevejledning, hvis afgørelsen er skriftlig, og det er muligt at klage. Det vil af klagevejledningen fremgå, hvem en evt. klage skal rettes til. Klage over meritafgørelser er særligt omtalt nedenfor.

I nogle tilfælde er der alene mulighed for at klage over retlige spørgsmål. Dvs. at du alene har mulighed for at klage, hvis du mener, at gældende ret ikke er overholdt i sagsbehandlingen (eksempelvis manglende høring, manglende klagevejledning eller anden manglende overholdelse af bekendtgørelser eller forvaltningsretlige bestemmelser).

Klager over meritafgørelser

En meritafgørelse er en afgørelse vedrørende faglige forhold. Du kan klage over meritafgørelsens faglige del til enten Kvalifikationsnævnet eller Meritankenævnet. Det vil fremgå af meritafgørelsens klagevejledning, hvillken instans du kan klage til. 

Klage til Kvalifikationsnævnet skal indgives til Fakultets-kontoret senest 4 uger efter, at du har modtaget meritafgørelsen. Klage til Meritankenævnet skal indgives til Fakultetskontoret senest 2 uger efter, at du har modtaget meritafgørelsen. 

Hvis du derimod ønsker at klage over retlige spørgsmål vedrørende en meritafgørelse skal klagen indgives til Fakultetskontoret senest 2 uger efter, at du har modtaget meritafgørelsen.

 * Dette gælder afgørelser vedrørende såvel klager som dispensationer og i forhold til såvel klager over formelle fejl, fx inhabilitet eller manglende overholdelse af tidsfrister, som øvrige klager.

Hvad skal du have med i en klage?

Grundlæggende er der tre typer af oplysninger, som altid skal fremgå af en klage: HVEM, HVAD og HVORFOR.
 

HVEM KLAGER

Det er vigtigt at det tydeligt fremgår, hvem klageren er. Ud over navn (det fulde navn) bør du altid - for at lette sagsbehandlingen - oplyse både CPR-nummer, uddannelse, semester og e-mailadresse. 

Hvis der er tale om en fælles klage, som flere studerende er med i, skal den være underskrevet af alle klagere.

HVAD KLAGES DER OVER

Modtageren af din klage ved som udgangspunkt ikke, hvad du klager over. For at undgå tvivl, er det meget væsentligt, at du tydeligt præciserer denne oplysning. Eksempelvis bør det i eksamensklager tydeligt fremgå: Hvilken prøve, der klages over, hvad formålet med klagen er (klage over eksaminationsgrundlaget, prøveforløbet, bedømmelsen eller retlige spørgsmål), hvornår prøven har været afholdt, hvornår karakteren er blevet bekendtgjort (ved skriftlig eksamen), samt hvem var vejleder og censor.
 

HVORFOR KLAGES DER

For klager er det væsentligt, at begrundelsen er så konkret og uddybende som muligt. I det omfang du mener, at der er begået formelle fejl, bør det tydeligt fremgå.

Frister

Klager over afgørelser truffet af universitetet (herunder studienævn) vil næsten altid have en klagefrist på 2-4 uger (fristen for at indsende eksamensklager er 2 uger fra den dag, afgørelsen er bekendtgjort). Du kan få nærmere oplysninger om klagefrister i konkrete sager ved dit fakultetskontor. 

Vil du vide mere?

Hvis du er i tvivl om dine muligheder eller rettigheder, så kontakt sekretæren på din uddannelse eller dit fakultetskontor:
 

Det Tekniske, Det ingeniør- og Naturvidenskabelige og det Sundhedsvidenskabelige Fakultet

Aalborg Universitet
Niels Jernes Vej 10
9220 Aalborg Øst
Tlf.: 9940 7383
E-mail: tns-klager@aau.dk Det Samfundsvidenskabelige Fakultet

Aalborg Universitet
Fibigerstræde 5
9220 Aalborg Øst
Tlf.: 9940 9608
E-mail: humsamf-eksamensklager@adm.aau.dk