Studieservice

Forskning
Samarbejde

Forsinket i uddannelsen?

 • +

  Forlæng din uddannelse i minSU

  Din uddannelse er registreret med et forventet sluttidspunkt i minSU. Udbetaling af SU stopper automatisk ved tidspunktet for det forventede sluttidspunkt. Hvis du ved, at du bliver forsinket i din uddannelse, er det derfor vigtigt, at du forlænger uddannelsen og retter det forventede sluttidspunkt i minSU, da du ellers risikerer at udbetaling af SU ophører.

  Du forlænger din uddannelse i minSU under ”Ret din SU – Forlæng uddannelsen”. Her skriver du dit nye forventede sluttidspunkt. Du kan godt forlænge din uddannelse flere gange.

  Bliver du færdig med din uddannelse før dit angivne sluttidspunkt, stopper udbetaling af SU automatisk, når du afslutter din uddannelse.

 • +

  Slutlån

  Bliver du forsinket i uddannelsen og bruger alle dine SU-klip, inden du er færdig med din uddannelse, har du mulighed for at tage slutlån i de sidste 12 måneder eller de sidste 24 måneder af din uddannelse.

  Om du kan få slutlån i 12 eller 24 måneder til din uddannelse afhænger af, om du har fået SU til uddannelsens normerede tid + 12 ekstra klip, eller om du alene har fået SU til uddannelsens normerede tid. SU til uddannelsens normerede tid + 12 ekstra klip gives til studerende, der senest 2 år efter afslutningen af den adgangsgivende uddannelse er optaget på en videregående uddannelse.

  Hvis du har opbrugt alle dine SU-klip svarende til uddannelsens normerede studietid + 12 ekstra SU-klip, har du mulighed for at få slutlån i 12 måneder. Du skal være studieaktiv, og du skal kunne færdiggøre din uddannelse inden for disse 12 måneder.

  Hvis du har opbrugt alle dine SU-klip svarende til uddannelsens normerede studietid, har du mulighed for at få slutlån i 24 måneder. Du skal være studieaktiv, og du skal kunne færdiggøre din uddannelse inden for disse 24 måneder.

  Du kan søge om slutlån i minSU, og du kan tidligst få slutlån fra den måned, hvor du har søgt om slutlån. Det er altså ikke muligt at søge om slutlån med tilbagevirkende kraft. Du skal være opmærksom på, at dit slutlån først bliver udbetalt, når du har godkendt din låneplan i minSU.

  Hvis du bliver forsinket på grund af sygdom eller andre særlige forhold, der gør dig studieinaktiv, i en periode, hvor du modtager slutlån, har du mulighed for at søge om tillæg af slutlånsklip i minSU. Du kan læse mere om betingelserne for tillæg af slutlånsklip nedenfor i afsnittet ”Tillæg af klip”.


  læs mere om slutlån her

 • +

  Tillæg af klip

  Er du blevet forsinket i uddannelsen på grund af sygdom, rådsarbejde eller andre særlige forhold har du mulighed for at søge om tillæg af SU-klip.

  Du kan først søge om tillæg af SU-klip, når du er blevet forsinket. Det er altså ikke muligt at søge om tillæg af klip begrundet i en forventet forsinkelse. Forsinkelsen skal være indtrådt.

  Du kan kun søge om tillæg af SU-klip for en periode, hvor du har modtaget SU, Uddannelsesydelse, Uddannelsesgodtgørelse, Aktiveringsydelse, Orlovsydelse til uddannelse eller Revalideringsydelse til uddannelsen.

  Er du blevet forsinket i en periode, hvor du fik fødselsklip (dog ikke mixklip), kan du ikke få tillæg af klip.

  Du kan søge om tillæg af SU-klip i minSU. Når du søger om tillæg af SU-klip, får du en kvittering, som du skal aflevere eller sende via mail til SU-kontoret sammen med dokumentation for den årsag – sygdom, rådsarbejde eller andre særlige forhold -, du søger tillæg på baggrund af og en personlig redegørelse for, hvordan denne årsag har forsinket dig i din uddannelse.

 • +

  Tillæg af klip – sygdom

  Du kan søge om tillæg af SU-klip, hvis du er blevet forsinket i uddannelsen på grund af sygdom. Sygdommen skal være af en sådan art, at den reelt har gjort dig ude af stand til at studere på fuld tid og dermed har forsinket dig i din uddannelse i et omfang, som du ikke umiddelbart vil kunne indhente.
   

  Kronisk/langvarig sygdom:

  SU gives kun til fuldtidsstudier, og du skal kunne studere på fuld tid for at modtage SU. Der gives derfor som udgangspunkt ikke tillæg af SU-klip ved forsinkelse, der skyldes kronisk/langvarig sygdom og handicap. Det er således ikke forventeligt, at der gives tillæg af SU-klip for længere perioder eller ad flere omgange med forsinkelse for samme sygdom/handicap. Undtagelsesvist kan der gives tillæg af SU-klip ved forsinkelse, der skyldes en opblussen/forværring af den langvarige/kroniske sygdom og handicappet, som ligger udover, hvad der almindeligvis må forventes i forhold til sygdommen/handicappet. Du kan læse mere om reglerne omkring tillæg af klip på Tillæg af klip

  Dokumentation:

  Dokumentation består af lægeerklæring samt en kort personlig redegørelse. I den personlige redegørelse skal du redegøre for, hvordan sygdommen har forsinket dig i din uddannelse samt hvilken periode/semester, du har været sygemeldt.
   

  Krav til lægeerklæring:

  Lægeerklæringen skal være udfærdiget af læge/psykiater med lægens/psykiaterens underskrift og stempel, - og det skal tydeligt fremgå af lægeerklæringen:

  • At du har været sygemeldt, således at du ikke har været i stand til at studere på fuld tid
  • I hvilken periode, du har været syg – med angivelse af fra hvilken måned/år til hvilken måned/år
    

  Sådan søger du:

  Du søger om tillæg af klip via minSU, du finder ansøgningen under "SØG SU - TILLÆG AF KLIP". Når du har søgt, kommer der en kvittering frem på skærmen, denne skal du gemme og maile til su@aau.dk sammen med din dokumentation.

   

   

 • +

  Tillæg af klip – rådsarbejde m.m.

  Det er muligt at få op til 12 tillæg af SU-klip, hvis du er blevet forsinket i uddannelsen på grund af rådsarbejde m.m. (deltagelse i universitetets styrelse, eller arbejde i forbindelse med de uddannelsessøgendes sociale forhold eller uddannelsesmæssige forhold).

  Når du søger om tillæg af SU-klip begrundet i en forsinkelse, der skyldes rådsarbejde m.m. skal du ud over kvittering fra minSU indlevere både personlige redegørelse for - og dokumentation for, at dit rådsarbejde mm. har haft et så betydeligt omfang, at det har medført, at du er blevet forsinket i uddannelsen. Det skal således sandsynliggøres, at det er rådsarbejdets omfang, der er årsag til, at du er blevet forsinket i uddannelsen. Arbejdet skal være ulønnet.

  Tillæg af SU-klip ved forsinkelse i uddannelsen på grund af arbejde med de studerendes sociale og uddannelsesmæssige forhold gives alene, hvor arbejdet kommer en større gruppe studerende til gode - bredt på uddannelsesstedet eller landsdækkende. Arbejdet skal være af administrativ karakter og understøtte rammerne for de studerendes sociale eller uddannelsesmæssige forhold.

   

  Sådan søger du:

  Du søger om tillæg af klip via minSU, du finder ansøgningen under "SØG SU - TILLÆG AF KLIP". Når du har søgt, kommer der en kvittering frem på skærmen, denne skal du gemme og maile til su@aau.dk sammen med din dokumentation.

 • +

  Tillæg af klip – andre særlige forhold

  Du kan få tillæg af SU-klip, hvis du er blevet forsinket i uddannelsen på grund af andre særlige forhold.

  Særlige forhold, der berettiger til tillæg af SU-klip, vil være forhold, der dels har forsinket dig i uddannelsen og dels er så ekstraordinære og uventede, at det vurderes rimeligt at give dig tillæg af SU-klip.

  Der gives ikke tillæg af SU-klip for forhold, der nok er alvorlige, men som alligevel kan karakteriseres som en del af tilværelsens mere almene genvordigheder.

  Som udgangspunkt gives der ikke tillæg af SU-klip for forsinkelse, der skyldes studiets uhensigtsmæssige tilrettelæggelse, skilsmisse, pasning af syge, plejeorlov, børnepasningsproblemer og andre personers sygdom eller dødsfald.

  Undtagelsesvist kan der dog gives tillæg af SU-klip i tilfælde af alvorlig sygdom eller dødsfald i den meget nære familie – børn og ægtefælle.

   

  Sådan søger du:

  Du søger om tillæg af klip via minSU, du finder ansøgningen under "SØG SU - TILLÆG AF KLIP". Når du har søgt, kommer der en kvittering frem på skærmen, denne skal du gemme og maile til su@aau.dk sammen med din personlige redegørelse samt dokumentation.

 • +

  Studieaktivitetskontrol og tillæg af klip

  Bliver du i forbindelse med studieaktivitetskontrol erklæret for studieinaktiv, vil udbetaling af din SU blive stoppet.

  Hvis din forsinkelse skyldes sygdom, rådsarbejde eller særlige forhold, har du mulighed for at søge om tillæg af klip. Får du tildelt tillæg af klip, vil den periode, som du modtager klip for, ikke blive medregnet i aktivitetskravet – se mere under Studieaktivitetskontrol.

  Du kan læse mere om tillæg af SU-klip her.