AAU logo

Studieservice

Uddannelse
Forskning
Samarbejde

Information fra SU-kontoret - december 2018

Lagt online: 07.12.2018

I dette brev kan du finde information om SU-regler, og om hvad du skal gøre i forbindelse med SU undervejs i dit studie.

Vær opmærksom på, at du selv er ansvarlig for at sætte dig ind i SU-reglerne, overholde frister osv. Du kan læse mere her på siden og på su.dk, og du er velkommen til at henvende dig til SU-kontoret, hvis du har brug for yderligere vejledning. 


Studieaktivitet og studieaktivitetskontrol

I maj 2018 skrev vi et brev til alle studerende på Aalborg Universitet. Heri kunne du blandt andet læse om studieaktivitet og studieaktivitetskontrol. Efterårets aktivitetskontrol har vist, at der fortsat er et behov for, at vi oplyser om reglerne om studieaktivitet.

Du skal være studieaktiv for at være berettiget til at modtage SU. Dette betyder, at du højst må være 6 måneder forsinket - svarende til 30 ECTS-points (OBS! Studerende, der er startet på en ny videregående uddannelse før den 1. juli 2016 må dog være 12 måneder forsinket - svarende til 60 ECTS-points). Der foretages studieaktivitetskontrol 2 gange årligt, hvor det kontrolleres, hvor mange ECTS-points du har bestået, sammenholdt med hvor mange SU-klip du har modtaget. Hvis det ved studieaktivitetskontrollen konstateres, at du er forsinket mere end det tilladte, vil udbetaling af din SU blive stoppet. Du kan igen søge om SU, når du ikke længere er forsinket mere end det tilladte. Er du blevet forsinket på grund af sygdom, rådsarbejde eller særlige forhold, kan der være mulighed for, at du kan få nedsat studieaktivitetskravet ved at søge om tillæg af klip. Du kan læse mere om tillæg af klip her.

Her kan du se, hvor mange ECTS-points du skal bestå i forhold til dit SU-klipforbrug for at blive betragtet som studieaktiv og fortsat være berettiget til at modtage SU:

Nettoforbrug af SU-klip Normalprogression (ECTS) Tilladt forsinkelse (ECTS) ECTS-krav
6 30 30 0
12 60 30 30
18 90 30 60
24 120 30 90
30 150 30 120
36 180 30 150
42 210 30 180
48 240 30 210
54 270 30 240

Du skal selv holde øje med og sørge for, at du løbende består det antal ECTS-points, der modsvarer dit SU-klipforbrug, og at du således ikke bliver mere forsinket end tilladt. Du skal være opmærksom på, at selvom du har fået godkendt en individuel studieplan af dit Studienævn, er dette ikke ensbetydende med, at du opfylder SU-reglernes krav om studieaktivitet og dermed er berettiget til at modtage SU. SU-kontoret skal ikke godkende din individuelle studieplan, og du skal derfor heller ikke sende denne til SU-kontoret. Får du eksempelvis lavet en individuel studieplan, hvor du går et år om og fremadrettet skal følge årgangen efter din oprindelige årgang, må du stadig ikke blive mere forsinket end 6 måneder - svarende til 30 ECTS-points i forhold til dit SU-klipforbrug. Vi oplever desværre, at mange studerende ikke er opmærksomme på dette.

Er du startet på en ny videregående uddannelse den 1. juli 2016 eller senere har du mulighed for nøje at følge din studiefremdrift i minSU under ”Se din SU – Studiefremdrift”. Her kan du måned for måned se din studiefremdrift, målt i det antal ECTS-points, du har opnået på din uddannelse i forhold til dit forbrug af SU-klip, - og du kan finde oplysning om, hvor mange ECTS-points, du skal have bestået ved det næste kontrolpunkt. Vi opfordrer til, at du gør brug af denne mulighed for løbende at følge din studiefremdrift.

Du får barn, mens du er under uddannelse - fødselsklip

Får du barn, mens du er under uddannelse, har du mulighed for at søge om fødselsklip. Som mor kan du få 12 fødselsklip og som far 6 fødselsklip. Et fødselsklip svarer i kroner til et almindeligt SU-klip, - og du kan få fødselsklip udbetalt på 3 forskellige måder eller som kombinationer af disse måder:

  • som enkelt fødselsklip (1 fødselsklip pr. måned uden krav om studieaktivitet)
  • som dobbelt fødselsklip (2 fødselsklip pr. måned uden krav om studieaktivitet)
  • eller som miksklip (1 fødselsklip + 1 almindeligt SU-klip pr. måned med krav om studieaktivitet)

Skal du være mor, kan du få fødselsklip udbetalt fra to måneder før terminsdatoen. Skal du være far, kan du få fødselsklip udbetalt fra terminsmåneden.

Du kan tidligst lave din ansøgning om fødselsklip en måned før udbetalingen. Selve ansøgningen om fødselsklip/miksklip skal du udfylde på minSU under ”søg SU –fødselsklip”. Du skal være opmærksom på, at du herefter skal sende kvitteringssiden, der viser, at du har ansøgt om fødselsklip/miksklip, til su@aau.dk fra din AAUmail eller aflevere den på SU-kontoret - sammen med dokumentation for, at du skal være/er blevet forælder. Din ansøgning er først afsluttet, når SU-kontoret har modtaget kvitteringssiden  med tilhørende dokumentation. Bemærk at SU-kontoret skal have modtaget kvitteringssiden med tilhørende dokumentation indenfor 3 uger (21 dage) fra datoen, hvor du lavede din ansøgning i minSU, for at din ansøgning kan betragtes som modtaget denne dato. Afleverer du senere, betragter vi ansøgningen som modtaget den dag, du afleverer den. Dette kan få betydning, da det ikke er muligt at søge om fødselsklip med tilbagevirkende kraft.

SU-kontoret får ikke automatisk besked om, at du har udfyldt ansøgningen om fødselsklip/miksklip på minSU. Vi oplever desværre, at studerende ikke er opmærksomme på at sende kvitteringssiden med tilhørende dokumentation til SU-kontoret. Konsekvensen heraf er, at ansøgningen ikke er afsluttet og derfor ikke bliver behandlet. Det er derfor vigtigt, at du sørger for at sende/aflevere kvitteringssiden sammen med tilhørende dokumentation til SU-kontoret, sådan at vi kan behandle din ansøgning.

Skifter du uddannelse, kan du miste din ret til at få fødselsklip. Kontakt SU-kontoret for nærmere information.

Du skal være opmærksom på, at der er forskel på barselsorlov (formel orlov) og barsel. Hvis du ønsker at modtage SU (herunder fødselsklip/miksklip) under din barsel, skal du ikke søge barselsorlov (formel orlov ansøgt via Stadsselvbetjening), da du ikke kan få SU når du er på (formel) orlov. Kontakt i stedet din studiesekretær med henblik på at aftale, hvornår du afholder barsel. Du kan læse mere om forskellen på barsel og barselsorlov (formel orlov) her.

Frister for godkendelse af låneplan

SU-lån til 2018: Sidste frist for at godkende din låneplan for SU-lån for 2018 i minSU er den 15. december 2018. Herefter bortfalder din mulighed for at få SU-lån til 2018.

SU-lån til januar 2019: Sidste frist for i minSU at godkende din låneplan for SU-lån, således at lånet kan blive udbetalt til den 1. januar 2019, er den 16. december 2018. Du kan godt få SU- lån, selvom du først godkender din låneplan efter den 16. december 2018. Dit lån vil så blot ikke nå at komme til udbetaling til den 1. januar 2019, - men først senere.

Nyt SU-udbetalingssystem pr. 1. januar 2019

Den 1. januar 2019 tages et nyt SU-udbetalingssystem i brug. Herefter skal alle udbetalinger holdes adskilte, og det vil ikke længere være muligt at foretage modregning mellem forskellige ydelser.

Dette betyder blandt andet, at SU ikke automatisk overføres til en ny uddannelse, hvis du skifter uddannelse, da SU er tildelt specifikt til den enkelte uddannelse. Skifter du uddannelse eller uddannelsessted, skal du derfor søge SU, SU-lån og andre tillægsydelser i minSU igen snarest muligt og rettidigt. Overlapper din nye uddannelse din tidligere uddannelse i en måned, hvor SU allerede er udbetalt, vil du få et krav om at betale SU tilbage for denne måned. Det skyldes, at den allerede udbetalte SU er givet til din tidligere uddannelse og derfor ikke i det nye udbetalingssystem kan overføres til din nye uddannelse. Hvis du for eksempel skifter til en ny uddannelse i starten af september, vil din SU for september blive krævet tilbage, da den var givet til din tidligere uddannelse. SU er forudbetalt, så SU for september blev udbetalt i slutningen af august. Du skal i stedet søge SU rettidigt til den første måned i den nye uddannelse – i dette eksempel september, så du ikke går glip af en måneds SU, da du ikke kan søge om SU med tilbagevirkende kraft.  

Ungdomskort – kilometerpenge

Du har mulighed for at søge om ungdomskort og i særlige tilfælde kilometerpenge. Du kan læse mere om ungdomskort og kilometerpenge her.

Specialpædagogisk Støtte (SPS)  

Har du en funktionsnedsættelse – et fysisk handicap eller en psykisk lidelse, eller er du ordblind, så har du mulighed for at søge om specialpædagogisk støtte (SPS). Støtten er individuelt målrettet dine behov og kan være forskellige hjælpemidler eller en støtteperson.  

Vil du høre mere om dine muligheder, kan du kontakte SU-kontoret. Vi behandler naturligvis din henvendelse med fortrolighed.

Har du spørgsmål til din SU

Du vil kunne få svar på mange af dine spørgsmål på su.dk eller på hr på siden. Har du spørgsmål om SU, er du velkommen til at kontakte SU-Kontoret.

Hvis du skal aflevere dokumentation eller en ansøgning til SU-kontoret på Aalborg Universitet, er du meget velkommen til at sende dette via din AAU-mail til su@aau.dk, også selvom om der står i vejledningen, at det skal afleveres på uddannelsesstedet.

 

Bemærk! SU-kontoret er lukket fra den 22. december 2018 og åbner igen den 3. januar 2019.

Vi ønsker dig en glædelig jul og et godt nyt studieår i 2019.

Venlig hilsen,
SU-kontoret
Aalborg Universitet