AAU logo
Uddannelse
Forskning
Samarbejde

Fremdriftsreformen

 • +

  Søg om dispensation

  Der er i særlige tilfælde mulighed for at søge om dispensation fra reglerne om tilmelding til undervisning og prøver. Det er studienævnet, der behandler disse sager.  Du skal bl.a. søge om dispensation, hvis usædvanlige forhold gør, at du ikke kan opfylde:

  • tilmeldingskravet på 30 ECTS-point pr. semester for 1. årsstuderende på bachelor- og professionsbacheloruddannelser
  • tilmeldingskravet til kandidatspecialet for studerende, der alene mangler at bestå kandidatspecialet

  Herudover kan studienævnet give dispensation for reglerne om tilmelding til 2. og 3. prøveforsøg, hvis enten usædvanlige forhold gør sig gældende, eller der er helt særlige hensyn begrundet i nærtstående færdiggørelse af uddannelsen.

  Læs mere om dispensationer

 • +

  Merit for tidligere beståede studieaktiviteter

  Som følge af fremdriftsreformen er du som ansøger til en bachelor- eller kandidatuddannelse forpligtet til at oplyse om og søge merit for alle beståede uddannelseselementer fra tidligere uafsluttede uddannelsesforløb på videregående uddannelsesniveau.

  Hvis du får tildelt meget merit på et eller flere semestre af din nye uddannelse, kan det være en god ide at søge vejledning hos studievejlederen på uddannelsen om dit videre studieforløb og eventuelt få lavet en individuel studieplan. I nogle tilfælde kan det lade sig gøre at tilmelde sig fag og prøver på et højere semester samtidig. På den måde forkorter du din samlede studietid.

  Med fremdriftsreformen er der automatisk indført merit for alle forhåndsgodkendte studieophold i Danmark og udlandet. Det betyder, at hvis du har fået forhåndsgodkendt et eller flere uddannelseselementer og efterfølgende har gennemført og bestået disse, skal de erstatte dele af din uddannelse her på AAU svarende til de ECTS-point, du har fået forhåndsgodkendt.
   

  læs mere om merit

 • +

  Fremdriftsreformen & orlov og barsel

  Fremdriftsreformen har ingen indflydelse på dine muligheder for at holde orlov og barsel. I praksis kan orlov dog få nogle uhensigtsmæssige konsekvenser for dit videre studieforløb og din SU. Inden du tager orlov, er det derfor en god ide at få en vejledning med din studievejleder fra din uddannelse med fokus på at få tilrettelagt et studieforløb, der gør det muligt for dig at vende tilbage og være studieaktiv umiddelbart efter endt orlovsperiode.
   

  Læs mere om orlov

  Læs mere om barsel

 • +

  Faglig supplering til kandidatuddannelsen

  Reglerne for den justerede fremdriftsreform trådte i kraft for alle studerende 1. september 2016 (dog ikke for gæstestuderende og deltidsstuderende). Når det er sagt, har ændringer vedrørende faglig supplering for ansøgere til kandidatuddannelser først virkning for studerende, der optages på en kandidatuddannelse den 1. februar 2017.

  Med virkning fra optagelsen pr. 1. februar 2017 kan AAU lægge vægt på op til 30 ECTS-point ud over den adgangsgivende bachelor- eller professionsbacheloruddannelse i bedømmelsen af, om du opfylder adgangskravene til kandidatuddannelsen. Forudsætningen er, at suppleringsaktiviteterne er bestået før afslutning af den adgangsgivende bachelor/professionsbacheloruddannelse. For enkelte kandidatuddannelser kan suppleringen gennemføres efter afsluttet bachelor- eller professionsbacheloruddannelse under betingelse af, at ansøgeren er blevet betinget optaget på kandidatuddannelsen, inden suppleringen påbegyndes.
   

  supplering for at opfylde adgangskrav

 • +

  SU-reformen og fremdriftsreformen

  Fremdriftsreformen og SU-reformen er to forskellige reformer, som dog ofte fejlagtigt blandes sammen. Fremdriftsreformen har ingen konsekvenser for din SU. Du skal altså fortsat opfylde gældende SU-regler, som er:

  • Du skal være i gang med en uddannelse
  • Du må ikke blive mere end 6 måneder forsinket i uddannelsen (hvis du f.eks. har modtaget SU i 1 år, skal du have bestået mindst 30 ECTS-point
    

  For dig, der har påbegyndt din uddannelse før 1. juli 2016

  Hvis du har påbegyndt en videregående uddannelse før 1. juli 2016, må du være op til 12 måneder forsinket i din uddannelse.

  Læs mere om SU-reglerne

 • +

  Regler om tilmelding til undervisning og prøver samt merit

  LÆS AAU's regelsæt om tilmelding til undervisning og prøver samt merit


  Vær opmærksom på, at læser du på 1.eller 2. semester af en bachelor- eller professionsbacheloruddannelse, er du automatisk tilmeldt undervisning og prøver på hele første studieår, og du skal derfor ikke selv tilmelde dig undervisning og prøver. Mangler du alene at bestå dit kandidatspeciale skal du tilmelde dig kandidatuddannelsens specialesemester. Foretager du ikke selv tilmeldingen til specialesemesteret, vil du blive tilmeldt specialesemesteret af universitetet. Tilmeld dig til undervisning og prøver.

 • +

  Tilmelding til undervisning

 • +

  Den politiske aftale

Kontakt

Har du spørgsmål angående fremdriftsreformen, kan du kontakte:

Uddannelsesjura og Sekretariat 
uddannelsesjura@adm.aau.dk

Studieservice
Aalborg Universitet