Forskning
Samarbejde

Dispensationer for studerende

Denne side er for dig, som under dit studium ønsker at søge om dispensation. Siden omhandler, hvad du kan søge dispensation fra, hvem du skal sende din ansøgning til, og hvad din dispensation skal indeholde.

 • +

  Hvad kan du søge dispensation fra - og hos hvem?

  Du kan søge om dispensation fra næsten alle regler, der vedrører studieforholdene på AAU.

  Kompetencen til at give dispensation ligger i langt de fleste tilfælde hos universitetet. Hvem, du i det enkelte tilfælde skal indgive din ansøgning til, afhænger af:

  • Hvad du søger dispensation for
  • Hvilket hovedområde, du tilhører:
   Det Tekniske Fakultet for IT og Design (TECH)
   Det Ingeniør- og Naturvidenskabelige Fakultet (ENG)
   Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet (SUND)
   Det Humanistiske Fakultet (HUM)
   Det Samfundsvidenskabelige Fakultet (SAMF)

  Nedenfor finder du de hyppigst forekommende typer af dispensationsansøgninger og information om, hvem du skal sende din dispensationsansøgning til:

  Typer af dispensationer

    Ansøgningen skal indgives til

  Eksamensforsøg og -vilkår

  ENG, TECH, SUND

  HUM

  SAMF

  Yderligere prøveforsøg

  Studienævnet - ansøgningsfrister fremgår af eksamensordningen

  Studienævns-formanden og sendes til studienævnet - ansøgningsfrister fremgår af eksamensordningen Studienævnet - ansøgningsfrister fremgår af eksamensordningen

  Særlige eksamensvilkår fx forlænget tid eller brug af SPS-hjælpemidler

  Studienævnet - ansøgningsfristen fremgår af eksamensordningen

  Studienævns-formanden og sendes til studienævnet - ansøgningsfrister fremgår af eksamensordningen Studienævnet - ansøgningsfrister fremgår af eksamensordningen

  Udsættelse af prøver, som ligger på første studieår

  Studienævnet

  Studienævns-formanden og sendes
  til studienævnet

  Studienævns-sekretæren

  Udsættelse af fristen for beståelse af prøver på første studieår

  Studienævnet

  Studienævns-formanden og sendes
  til studienævnet

  Studienævns-sekretæren

  Udsættelse af tidsfrister i øvrigt

  ENG, TECH, SUND

  HUM

  SAMF

  Frist for afmelding fra prøver

  Studienævnet

  Der gives ikke dispensation

  Studienævns-sekretæren

  Frist for tilmelding til prøver Studienævnet Studienævns-formanden og sendes
  til studienævnet

  Studienævns-sekretæren

  Frist for aflevering af skriftlige opgaver, herunder specialet

  Studienævnet

  Studienævns-formanden og sendes
  til studienævnet

  Studienævnet

  Dispensation fra en evt. fastsat tidsfrist for uddannelsens beståelsesfrist ifølge studieordningen

  Studienævnet

  Studienævns-formanden og sendes
  til studienævnet

  Studienævns-sekretæren

  Øvrige typer

  ENG, TECH, SUND

  HUM

  SAMF

  Obligatorisk tilmelding til 1. og 2. semester på bachelor- og professionbachelor-
  uddannelser samt kandidatuddannelses specialesemester
  Studienævnet Studienævnet Studienævnet

  Dispensation til, at du kan tilmeldes fag på kandidatuddannelsen, selvom du ikke har bestået bacheloruddannelsen

  Optagelseskontoret via mail: kandidatoptag@aau.dk

  Optagelseskontoret via mail: kandidatoptag@aau.dk

  Optagelseskontoret via mail: kandidatoptag@aau.dk

  Dispensation for studieinaktivitet (krav om beståelse af mindst én prøve inden for en sammenhængene periode på et år)

  Studienævnet

  Studienævnet

  Studienævnet

  Andet

  Studienævns-sekretæren

  Studienævns-sekretæren

  Studienævns-sekretæren

 • +

  Hvad skal dispensationsansøgningen indeholde?

  Grundlæggende er der tre typer af oplysninger, som altid skal fremgå af en ansøgning: HVEM, HVAD og HVORFOR.

  HVEM SØGER

  Det er vigtigt, at det tydeligt fremgår, hvem ansøgeren er. Ud over dit fulde navn skal du altid - af identifikations- og sikkerhedsmæssige hensyn - oplyse både CPR-nummer, uddannelse og semester samt fremsende dispensationen fra din studentermail, da al skriftlig korrespondance med universitetet skal foregå via denne.

  HVAD SØGER DU OM

  Modtageren af din dispensationsansøgning ved som udgangspunkt ikke, hvad du søger om. For at undgå tvivl, er det meget væsentligt, at du tydeligt præciserer denne oplysning.

  HVORFOR SØGER DU

  Dispensationer er fritagelser fra de almindelige regler, og du kan i flere tilfælde få dispensation, hvis der foreligger usædvanlige forhold hos dig selv fx egen sygdom eller sygdom i nærmeste familie eller andre personlige usædvanlige forhold, som ikke skyldes manglende studieegnethed. Derfor skal en ansøgning altid indeholde en forklaring af, hvorfor det er nødvendigt med en dispensation.

  Det er ikke uden betydning, hvilken begrundelse du giver. Afhængigt af hvilken type af dispensation, der søges om, skal begrundelsen som hovedregel indeholde oplysninger om:

  • Hvorfor det er nødvendigt at søge dispensation (fx hvilke usædvanlige forhold, der ligger til grund for, at en prøve ikke er bestået i tre tidligere forsøg).

  I Universitetets vurdering af, om der foreligger usædvanlige forhold, kan studieegnethed ikke indgå. Det kan dog være en fordel ift. dit videre studieforløb at få udarbejdet en studieplan, men Universitetet må ikke tage dette i betragtning i vurderingen af, om der skal gives dispensation til yderligere prøveforsøg.

  Det er vigtigt, at du uddyber din dispensationsansøgning, så ansøgningen er konkret og godt begrundet. Husk altid at vedlægge dokumentation i det omfang, det er muligt, herunder lægeerklæringer for sygdom o. lign.

 • +

  Frister

  Der kan være specifikke frister for dispensationsansøgninger. Dispensation vil i visse tilfælde være en forudsætning for videre studier, og derfor bør du som udgangspunkt altid aflevere ansøgningen hurtigst muligt, så du kan få afklaret din situation på universitetet.

  Proceduren og fristerne for dispensationer kan vareire fra studie til studie. Undersøg derfor dit studies regler og fremgangsmetoder, og spørg eventuelt dit studienævn, hvis du er i tvivl.

 • +

  Vil du vide mere?

  Hvis du er i tvivl om dine muligheder eller rettigheder, så kontakt sekretæren på din uddannelse eller dit studienævn.

  Oversigt over studienævn

  Oversigt over uddannelser