Forskning
Samarbejde

Barsel for studerende

Denne side er for dig, som under dine studier venter barn og ønsker at tage barsel. Siden omhandler forskellen på barsel og orlov, hvem på universitetet du skal kontakte i forbindelse med barsel, og hvordan du bør forholde dig i forhold til dit studium og din SU.

 • +

  Barsel kontra orlov

  Du skal være opmærksom på, at begreberne barsel og (barsels) orlov ofte bruges i flæng, men at der er stor forskel på indholdet af de to begreber i forhold til dine rettigheder som studerende – både studiemæssigt og økonomisk.

 • +

  Hvad betyder barsel?

  Hvis du vælger at holde barsel skal du ikke søge formel orlov. Du skal betragte din barselsperiode som en aftale om fravær, som du laver med dit studium. Netop fordi du med en barselsaftale ikke er på formel orlov, betragtes du fortsat som aktiv studerende, selvom du evt. laver en aftale med dit studium om, at du er fuldt fraværende i din barselsperiode. Det har stor  betydning for dine rettigheder om du holder barsel eller går på orlov. På barsel har du fx mulighed for at modtage SU og de dertilhørende fødselsklip. Hvis du vil, kan du også følge undervisning eller dele heraf, og du kan få vejledning og deltage i eksamener. 

 • +

  Hvad betyder orlov?

  Du kan også vælge at søge orlov fra studierne under din barsel. I det øjeblik du søger om orlov begrundet i barsel, bør du være opmærksom på, at du i orlovsperioden ikke har ret til at være aktiv på studiet, dvs. du må ikke deltage i eksaminer, modtage vejledning, eller deltage som medlem af universitets styrende organer i den periode, hvor du har orlov. Du kan dog godt deltage i eksaminer i samme semester, som du har haft orlov, når blot din orlovsperiode er afsluttet inden eksamenstidspunktet. Du skal desuden være opmærksom på, at du ikke nødvendigvis har krav på at vende tilbage på den studieordning, du var indskrevet på inden din orlov.

  Når du søger om orlov, vil du automatisk også blive frameldt din SU, hvilket betyder, at du også helt eller delvist frasiger dig retten til at modtage fødselsklip.

  Hvis du vil have orlov, skal du søge om det via Stads Selvbetjening. Du skal angive, at du søger om begrundet orlov som følge af barsel, og ansøgningen skal være vedlagt dokumentation i form af vandrejournal eller fødselsattest.

  Mere om orlov, regler og hvordan du søger

 • +

  Vigtigt at huske i forbindelse med barsel

  Hvis du ønsker at lave en aftale med dit studium om at gå på barsel, skal du være opmærksom på, at du i visse tilfælde skal søge om dispensation (begrundet i barsel) fra én eller flere frister. Spørg derfor altid dit studium om, hvordan du skal forholde dig i forhold til følgende frister:

  • For at undgå udmeldelse fra en bachelor- eller professionsbacheloruddannelse skal du iht. eksamensbekendtgørelserne deltage i alle de prøver, der er placeret på uddannelsens første studieår – medmindre du opnår dispensation herfra.
  • For at undgå udmeldelse fra din uddannelse skal du i henhold til eksamensbekendtgørelserne bestå alle prøver på første studieår inden udgangen af 2. studieår (dvs. senest 24 måneder efter studiestart) – medmindre du opnår dispensation herfra.
  • For at undgå udmeldelse fra uddannelsen skal du i løbet af en etårig periode, i henhold til universitetets regler om manglende studieaktivitet, som minimum have bestået studieelementer af et omfang på 1 ECTS-point – medmindre du opnår dispensation.
  • For at undgå anvendelse af et eksamensforsøg skal du iht. uddannelsesbekendtgørelsen aflevere din kandidatafhandling (dit speciale) inden for den fastsatte afleveringsfrist – medmindre du opnår fristforlængelse (dispensation).

  Udover ovenstående kan der i den enkelte studieordning være fastsat frister for, hvornår uddannelsen skal være gennemført, og/eller hvornår prøver skal være bestået. I så fald bør du også søge om dispensation fra disse frister med henvisning til din barsel.
   

  Indsendelse af dispensationsansøgning

  Hvis du skal søge dispensation fx fra fastsatte frister skal du indsende en ansøgning til dit studienævn - gør det gerne samtidig med at du laver aftalen om barsel. Som begrundelse skal du angive fødsel eller barsel, og du bør vedlægge dokumentation i form af vandrejournal og/eller barnets fødselsattest. Der findes ikke en bestemt skabelon du skal udfylde.

  Læs mere om dispensationsmuligheder

 • +

  Mor på barsel

  Skal du være mor kan du gå på barsel før din terminsdato, hvis du søger studienævnet om dispensation for reglen om afmelding fra prøver og de godkender din dispensationsansøgning.

  Typisk vil denne dispensation gives op til 2 måneder før din terminsdato. Det er også her du tidligst kan begynde at få dine fødselsklip udbetalt. Læs mere om fødselsklip Hvis der er lægelige begrundelser for, at du skal gå på barsel før dette, er det muligt.
   

  Hvor meget barsel har du som mor ret til?

  Du har ret til at være på barsel så længe som studienævnet godkender det. Praksis er maksimalt 12 måneder, da det er antallet af fødselsklip SU giver. Hvis der er forhold der gør sig gældende, som kunne berettige en længere barselsperiode, skal du søge om en forlængelse af barslen hos dit studienævn.

 • +

  Far på barsel

  Skal du være far og ønsker du at tage en del af barselsperioden gælder samme vilkår for dig, som beskrevet under punktet "Vigtigt huske i forbindelse med barsel".
   

  Hvor meget barsel har du som far ret til?

  Du har ret til barsel eller orlov på grund af barsel eller adoption i op til 6 måneder med ophør senest 12 måneder efter fødsels- eller adoptionstidspunktet. Barselsperioden eller orloven kan tidligst påbegyndes fra det forventede fødselstidspunkt. Du skal dokumentere barsel/adoption med fødselsattest, vandrejournal, adoptionsattest eller anden relevant dokumentation.

 • +

  Inden du går på barsel

  Du skal i god tid inden din barsel orientere din studiesekretær om, hvornår du skal på barsel. Sekretæren skal samtidig have en kopi af din vandrejournal som dokumentation for din barsel. Sammen med din studiesekretær aftaler I, hvor studieaktiv du ønsker at være i den periode, du holder barsel.

  Det er en god idé, at du laver en studieplan for, hvordan dit studieforløb skal være, når du vender tilbage fra barsel. På den måde kan du undgå at blive unødigt forsinket i dine studier. Studieplanen bør du afklare med din studiesekretær, din studieleder eller uddannelsens studievejleder.

 • +

  Barsel og SU for mor og far

  Når du skal på barsel, kan du som nævnt søge om fødselsklip, hvis du ikke tager formel orlov.

  Læs mere om fødselsklip

  Har du yderligere spørgsmål kan du kontakte SU-kontoret på AAU.

  SU-kontoret på AAUStudenterrådgivningen har lavet en pjece om studerendes sociale rettigheder i forbindelse med barsel, bl.a. til dig, der har ret til barselsdagpenge. Du finder pjecen på Studenterrådgivningens hjemmeside.

  studenterrådgivningens side om barsel