Uddannelse
Forskning
Samarbejde

Tysk (sidefag)

Tysk

Tysk

 

Berlin – Det er tysk

Tyskland og Berlin er mere in end nogensinde, og tyskfaglige kandidater efterspørges i stor stil til både det offentlige og private arbejdsmarked.

Ved at vælge Tysk som sidefag ved Aalborg Universitet starter du opbygningen af en stærk kompetenceprofil. Du opnår høje kompetencer i mundtligt og skriftligt tysk, solid indsigt i historie, kultur- og samfundsforhold i de tysksprogede lande, færdigheder i at arbejde med tyske tekster i forskellige medier og genrer samt teoretisk indsigt i tysk sprog. Derudover får du almene humanistiske færdigheder samt evne til at arbejde projektorganiseret.
Tysk indgår – sammen med de øvrige fremmedsprog – i et aktivt studiemiljø.

sidefagets opbygning

Sidefaget i tysk er opdelt i et bachelor- og et kandidatsidefag, som hvert fylder 45 ECTS-point. Sidefagets første semester (dit 5. semester) studeres samtidig med, at du udarbejder bachelorprojekt inden for dit grundfag. På dit 6. semester er du udelukkende på bachelorsidefaget. Hvis du vælger at fortsætte på kandidatuddannelsen i dit grundfag og sidefaget i Tysk, læser du på 7. semester videre på kandidatsidefaget i Tysk. 8. semester er delt mellem dit grundfag og sidefag. Herefter er du færdig med sidefaget, og det resterende år af din uddannelse læser du på dit grundfag.

STUDIETIDSFORLÆNGELSE  for dig, der kombinerer to fag 'på tværs' af hovedområder

Hvis du kombinerer to fag på tværs af hovedområderne humaniora, naturvidenskab og samfundsvidenskab, skal din uddannelse og SU i de fleste tilfælde forlænges med et semester. På denne side kan du finde information om gymnasielæreruddannelserne på Aalborg Universitet og oversigt over de fagkombinationer, som medfører studietidsforlængelse.

Uddannelsesmuligheder med Tysk

 

5. semester (BA-sidefag)

I løbet af dit første semester på sidefaget i Tysk kommer du til at arbejde med sproglige områder som mundtlig sprogfærdighed og kommunikation, grammatik og skriftlig sprogproduktion. Der er kurser inden for de forskellige områder, og du skal lave øvelsesopgaver i løbet af semestret.

6. semester (BA-sidefag)

På dit andet semester på sidefaget bliver der sat fokus på tysk historie og tyske samfundsforhold. Kurserne på semestret omhandler historie og samfundsforhold i de tysksprogede lande med særlig vægt på samtidshistorie. Du vil derigennem lære om nutidens begivenheder i Tyskland og den historiske baggrund for dem. Kurserne inden for området munder ud i et projekt, hvor du vælger et emne inden for tysk historie og tyske samfundsforhold, som du (og din gruppe) vil gå i dybden med. Du vil på dette semester også beskæftige dig med grammatik, fonetik, oversættelse og frie skriftlige fremstillinger, mundtlig kommunikation og formidling.

7. semester (KA-sidefag)

Semestrets projektmodul har titlen "Tekst og medier", og der vil være kurser i tekst- og medieanalyse. Du kommer til at beskæftige dig med forskellige former for tekster og medier: den litterære tekst, sagtekster og film. På 7. semester stifter du også bekendtskab med lingvistik (sprogvidenskab), som du skal skrive en opgave indenfor. Derudover afslutter du de sproglige discipliner på dette semester.

8. semester (KA-sidefag)

På dit fjerde semester på sidefaget (8. semester i din samlede udddannelse) læser du halvdelen af tiden på tysk, halvdelen af tiden på dit grundfag. På Tysk bliver der sat fokus på litteraturteori og litteraturhistorie, som du skal skrive et projekt om.

 

Jobmuligheder

Med en uddannelse i Tysk har du en bred række af jobmuligheder.

Du får via sidefaget i Tysk faglig kompetence til at undervise i Tysk, men ikke pædagogisk kompetence. Overordnet skal man for at blive gymnasielærer have en kandidatuddannelse og efterfølgende have gennemført pædagogikum for at supplere den faglige kompetence med pædagogisk kompetence. Først når den faglige kompetence er suppleret med pædagogikum, får man undervisningskompetence til de gymnasiale uddannelser.

Se mere om pædagogikum på Gymnasieskolernes Lærerforenings hjemmeside på http://www.gl.org/loenogans/nygymnasielaerer/paedagogikum/Sider/Hjem.aspx

Ca. halvdelen af de tyskstuderende ved Aalborg Universitet vælger at arbejde som underviser, fx i gymnasieskolen eller på andre ungdomsuddannelser, højskoler eller aftenskoler. Du kan også komme til at undervise i tysk i det private erhvervsliv, fx for en konsulentvirksomhed, som udbyder erhvervsrettede kurser i tysk. Du har også mulighed for at komme til at arbejde med kommunikation, formidling, marketing, oversættelse, projektledelse mm. i offentlige eller private virksomheder. Ved medier, forlag og andre videns- og oplevelsesformidlende organisationer er der også gode jobmuligheder. Dansk industri efterspørger i stigende grad medarbejdere, der kan tysk.

Se uddannelsens studieordning

Adgangskrav

For at komme i betragtning til en studieplads på sidefaget i Tysk, skal du opfylder følgende krav eller kunne dokumentere tilsvarende kvalifikationer:

  • Generelt adgangskrav: Du skal have gennemført de to første år af en bacheloruddannelse inden for de gymnasiale uddannelsers fagrække
  • Specifikke adgangskrav: Tysk fortsættersprog B eller tysk begyndersprog A.

OPFYLDER DU IKKE ADGANGSKRAVENE?

Hvis du ikke opfylder et eller flere af de uddannelsesspecifikke adgangskrav, kan du følge et gymnasialt suppleringskursus hos GS Danmark. Alle adgangskrav skal være opfyldt, inden du starter på side- eller tilvalgsfaget.
 

Læs mere gymnasiale suppleringskurser

FRI ADGANG FOR KVALIFICEREDE ANSØGERE

Hvis du opfylder adgangskravene og søger rettidigt, er du garanteret en studieplads på side- eller tilvalgsfaget.
 

ANSØGNING OM OPTAGELSE

Ansøgningsfrist er den 1. marts med studiestart den 1. september.
 

optagelsesprocedurer og ansøgningsskema for alle ansøgere

Fakta om faget

TYPE: SIDEFAG

SPROG: DANSK

BY: AALBORG

SE STUDIEORDNING

Bliv gymnasielærer

Bliv gymnasielærer

Har du lyst til at arbejde med undervisning og formidling af viden på gymnasie-, hf- eller handelskoleniveau?

bliv gymnasielærer

Generel studievejledning

Generel studievejledning

Har du brug for generel studievejledning om Aalborg Universitets uddannelser, så kontakt AAU's studievejledning. Du kan ringe og skrive til vejlederne.
 

Kontakt AAU studie- og trivselsvejledning

Studiets vejleder

De decentrale studievejledere, som i de fleste tilfælde selv er studerende på uddannelserne, kan bl.a. vejlede om indholdet i det enkelte studium, studiemiljø, eksamensregler, dispensationer m.v.

Engelsk, Tysk og Kulturforståelse
Lina Elisa Christiansen Mancini
Kroghstræde 3, lok. 3.121
9220 Aalborg Ø.
Telefon: 2087 9340
studvejl-etk@hum.aau.dk

vejledningens åbningstider

I hele juli måned og indtil den 17. august svarer studievejlederen på elektroniske henvendelser via mail. Der er lukket for personlige henvendelser på kontoret.

Fra den 17. august holder studievejledningen igen åbent for personlige henvendelser på kontoret.

Træffetid: mandage kl. 10.00-12.00.


Sådan behandler vi dine oplysninger

Aalborg Universitet videregiver under ingen omstændigheder dine kontaktoplysninger til andre (tredjepart). De vil udelukkende blive anvendt ved denne henvendelse. Alle studievejledere er underlagt tavshedspligt, og du kan altid henvende dig anonymt.