AAU logo
Uddannelse
Forskning
Samarbejde

Merit

 • +

  HVAD ER MERIT?

  Merit betyder, at du fritages for eksaminer, fordi du allerede i en tidligere uddannelse har opnået de samme kompetencer. Merit kan evt. forkorte den reelle studietid for din uddannelse på Aalborg Universitet. Vurderingen af, om du kan få merit, laves altid af studienævnet for den konkrete uddannelse. 

 • +

  MERITPLIGT

  Når du søger en studieplads, og du har uafsluttet uddannelse bag dig, der i niveau og indhold ligner den, du nu ønsker optagelse på, har du pligt til at oplyse og søge om merit. 

 • +

  HVORDAN SKAL DU SØGE EN STUDIEPLADS?

  Hvis du er sikker på, at du kan få merit for minimum første studieår af uddannelsen, skal du søge en studieplads gennem Ansøgningsportalen. I ansøgningsportalen kaldes det rent teknisk ’studieskift/overflytning’, når du vil søge en studieplads, der er placeret på et højere semester end 1. og 2. semester af hhv. en bachelor-, professionsbachelor- eller kandidatuddannelse.

  Hvis du er usikker på, om du kan opnå merit for hele første studieår, anbefaler vi dig både at søge en studieplads på netop første studieår (Optagelse.dk til bacheloruddannelser og vores Ansøgningsportal til kandidatuddannelser) og samtidig søge indskrivning på et højere semester end 1. og 2. semester. Indskrivning søges også gennem Ansøgningsportal, men anderledes end ansøgning om optagelse på en kandidatuddannelse. Vi beder dig i dine ansøgninger gøre opmærksom på, at du søger ad to veje.

  Optagelse.dk og Ansøgningsportalen modtager ikke nye ansøgninger efter ansøgningsfristerne, vær derfor opmærksom på at søge det rigtige sted. Hvis du er i tvivl, er du velkommen til at kontakte Aalborg Universitet.

 • +

  DOKUMENTATION TIL DIN MERITANSØGNING OG SVAR

  En meritansøgning består altid af en kort ansøgning og tilhørende dokumentation i form af en kopi af din studiejournal og en kopi af uddannelsens studieordning. Meritansøgningen bliver et bilag til din almindelige ansøgning om en studieplads, og du skal uploade den, når du laver den almindelige ansøgning om en studieplads på en bachelor- eller kandidatuddannelse.

  Optagelseskontoret sender din ansøgning om merit videre til en faglig vurdering i studienævnet for den relevante uddannelse. Udfaldet af meritvurderingen modtager du først information om sent i ansøgningsprocessen og oftest først efter, at din ansøgning om en studieplads er færdigbehandlet.

 • +

  DU SKAL STADIG OPFYLDE ADGANGSKRAV

  De formelle adgangskrav, bl.a. danskkundskaber til dansksprogede uddannelser og engelskkundskaber til engelsksprogede uddannelser, skal være opfyldt for, at du kan blive optaget, også selvom du får merit. Du finder adgangskravene til den enkelte uddannelse under menupunktet ’Adgangskrav og optagelse’ på hver uddannelses hjemmeside.

  AAU’s uddannelser

 • +

  ER JEG SIKRET EN STUDIEPLADS?

  De fleste studiepladser på adgangsbegrænsede uddannelser fordeles til studerende på første studieår af bachelor- og kandidatuddannelserne. Der er kun ganske få pladser til rådighed på semestrene, der følger efter første studieår på de adgangsbegrænsede uddannelser. Så selvom du opfylder en uddannelses adgangskrav og kan tildeles merit, er det desværre ikke altid sikkert, at du kan tildeles en studieplads, fordi der ikke er nogen ledig. 

 • +

  MERITVURDERING FØR DU SØGER OPTAGELSE?

  Vil du gerne vide, om du kan opnå merit, inden du søger om optagelse på den ønskede uddannelse, har du i enkelte tilfælde mulighed for at få lavet en såkaldt 'forhåndsmeritvurdering'. Kig på uddannelsens hjemmeside under 'Optagelse og adgangskrav' og se, om uddannelsen laver forhåndsvurderinger. Vær opmærksom på, at de fleste uddannelser på AAU kun behandler meritansøgninger fra studerende, der er optaget. Du kan også kontakte uddannelsens studievejleder for at høre om generelle meritmuligheder. Bemærk, at det altid er studienævnet, der foretager en formel meritvurdering - en studievejleder kan kun vejlede om de overordnede retningslinjer for merit. 

 • +

  MERIT NÅR AAU-STUDERENDE ER PÅ UDLANDSOPHOLD

  Er du allerede AAU-studerende og skal på udlandshold, har merit også betydning for dig. Hvis du har fået forhåndsgodkendt et eller flere uddannelseselementer og efterfølgende har gennemført og bestået disse, skal de erstatte dele af din uddannelse her på AAU svarende til det antal ECTS-point, du har fået forhåndsgodkendt. Det betyder bl.a., at et forhåndsgodkendt studieophold ikke kommer til at forlænge din samlede studietid. Du har selv pligt til at fremsende dokumentation for, at du har gennemført den meritgivende aktivitet.

  Du er selv ansvarlig for at sammensætte et forslag til studieplan for dit studieophold. Hvis du får forhåndsmerit hos studienævnet, og det senere viser sig, at faget alligevel ikke udbydes, kan du komme med et alternativt forslag til fag til studienævnet, som herefter kan foretage ændringer i forhåndsmeritten.

 • +

  MERIT NÅR AAU-STUDERENDE ER GÆSTESTUDERENDE I DANMARK

  Vil du gerne læse sidefag eller valgfag på et andet universitet, skal du finde information om ansøgningsproces, frister osv. på den anden institutions hjemmeside. Vær opmærksom på, at dit studienævn på AAU skal forhåndsmeritgodkende uddannelsesforløbet på den anden institution.

 • +

  KLAGER OVER MERITTILDELING

  Hvis du er uenig i studienævnets meritafgørelse, har du mulighed for at klage over afgørelsen til enten Meritankenævnet (merit på baggrund af uddannelsesaktiviteter fra danske institutioner) eller til Kvalifikationsnævnet (merit på baggrund af udenlandske uddannelsesaktiviteter). I studienævnets besked om meritafgørelsen er der informationer om, hvornår og hvordan du kan benytte muligheden.

  Kvalifikationsnævnet og meritankenævnet

KontaKt os

Studieservice
Aalborg Universitet
Fibigerstræde 10
9220 Aalborg Ø
 

Telefon:  9940 9655

E-mail: kandidatoptag@aau.dk
 

Kontortid

Man, tirs, tors og fre: 12:00 - 14:00
Ons: lukket