AAU logo
Uddannelse
Forskning
Samarbejde

Dobbeltuddannelse

Begrænsning af dobbeltuddannelse

Hvem er omfattet af begrænsning af dobbeltuddannelse?

Begrænsning af dobbeltuddannelse betyder, at det som udgangspunkt ikke længere er muligt at blive optaget på mere end én gratis videregående heltidsuddannelse for personer, der allerede har gennemført en uddannelse på samme eller højere niveau.

Begrænsning af dobbeltuddannelse gælder adgang til uddannelser på Uddannelses- og Forskningsministeriets område, men enhver dansk, statsfinansieret videregående uddannelse indgår i vurderingen af, om en ansøger allerede har gennemført en uddannelse på samme eller højere niveau.

Personer, der allerede har en videregående uddannelse taget i Danmark (uanset ressortområde), vil som udgangspunkt være begrænset i adgangen til en ny videregående uddannelse på Uddannelses- og Forskningsministeriets område. Det betyder f.eks. som udgangspunkt at:

  • Professionsbachelorer og akademiske bachelorer og andre med en mellemlang videregående uddannelse kan ikke starte på en ny bacheloruddannelse, uanset typen.
  • Kandidater kan ikke starte på en erhvervsakademiuddannelse, en ny bacheloruddannelse (uanset typen) eller en ny kandidatuddannelse.

Det er niveauet for den gennemførte uddannelse i henhold til kvalifikationsrammen for videregående uddannelser på det tidspunkt, da uddannelsen blev gennemført, der lægges til grund, når der træffes afgørelse om, hvorvidt en person er omfattet af begrænsningen.

Dispensationsmuligheder og undtagelser

Universitetet dispenserer, hvis mindst én af følgende betingelser er opfyldt:

  • Ansøgeren kan på grund af helbredsmæssige forhold ikke benytte den gennemførte uddannelse på arbejdsmarkedet. Afgørelse om dispensation træffes på baggrund af lægeerklæring, både ift. fysisk og psykisk sygdom, nedslidning mv., eller som led i revalideringsforløb mv.
  • Den gennemførte uddannelse er afsluttet mindst 6 år før studiestart på den ansøgte uddannelse.  
  • Den gennemførte uddannelse er ændret væsentligt eller bortfaldet.

Du skal uploade dispensationsansøgningen samt bilag til din ansøgning på www.optagelse.dk (Bacheloruddannelser) eller på e-mail kandidatoptag@aau.dk  (Kandidatuddannelser). Det er Aalborg Universitet, der træffer afgørelse om dispensation på baggrund af ansøgerens konkrete forhold. Opnår du en dispensation, vil din ansøgning om en studieplads herefter blive vurderet ud fra den søgte uddannelses adgangskriterier.

Skal du søge dispensation for dobbeltuddannelse, så gør det gerne inden 15. marts.

Søger du optagelse på en uddannelse fra ministeriets positivliste, vil du ikke være omfattet af reglerne om begrænsning af dobbeltuddannelse

uddannelser på aau som er undtaget begrænsning af dobbeltuddannelse

Bacheloruddannelser:

Byggeri og Anlæg (Diplomingeniør, læses i Aalborg)
Byggeri og Anlæg (Diplomingeniør, læses i Esbjerg)
Datalogi
Landinspektørvidenskab
Matematik
Matematik-økonomi
Software

Kandidatuddannelser:

Byggeledelse
Datalogi
Electro-mechanical system design
Fysioterapi
Surveying, planning and land management - cand.geom
Surveying and planning - cand.tech
Matematik
Matematik-økonomi
Revision
Software

Uddannelsesveje der ikke berøres af aftalen

Begrænsning af dobbeltuddannelse ændrer ikke ved de almindelige uddannelsesveje og mulighederne for at læse videre på et højere niveau. Det betyder bl.a., at

  • Erhvervsakademiuddannede kan opnå en professionsbachelorgrad gennem en såkaldt top-op overbygningsuddannelse eller optages på indgangsniveauet til en professionsbacheloruddannelse. Dermed kan personen herefter eventuelt også optages på en kandidatuddannelse.
  • Professionsbachelorer kan optages på en kandidatuddannelse, såfremt der er direkte adgang til kandidatuddannelsen, eller hvis suppleringsmuligheder giver mulighed for at kvalificere sig til optag på en kandidatuddannelse.
  • Akademiske bachelorer kan optages på en kandidatuddannelse.

Derudover vil der fortsat være de gældende muligheder for uddannelse tilrettelagt på deltid og muligheder inden for efter- og videreuddannelsessystemet. Personer, der har gennemført første uddannelse under åben uddannelse eller anden deltidsuddannelse, begrænses ikke i at gennemføre en heltidsuddannelse.

For personer, der allerede har gennemført en videregående uddannelse, vil der fortsat være adgang til en ny videregående uddannelse på andre ministeriers ressortområder - f.eks. Justitsministeriet og Kulturministeriet.

Erhvervsuddannede er ikke omfattet af begrænsningen, hverken når personer med en erhvervsuddannelse søger ind på en videregående uddannelse, eller hvis en person med en videregående uddannelse søger ind på en erhvervsuddannelse.

Læs mere på ministeriets side.

Ofte stillede spørgsmål

Skal man søge dispensation for at søge ind på en uddannelse på positivlisten?

Nej, du søger på lige vilkår med alle andre som ønsker optagelse på uddannelsen. Du skal dog opfylde adgangskravene.

Er professionsbachelor også en bachelor?

Ja, en professionsbachelor rangeres på samme niveau som en bachelor, og er derfor også omfattet af begrænsningen af dobbeltuddannelse på bachelorniveau.

Kommer man bagerst i køen, hvis man har en uddannelse og nu søger en uddannelse på positivlisten?

Nej, du vil kunne søge optagelse på samme vilkår som alle andre.

Tæller min udenlandske bachelor med?

Nej, kun uddannelse taget i Danmark tæller med.

Jeg er begyndt på uddannelse nummer to, bliver jeg nu udmeldt?

Nej, du udmeldes ikke, og du har fortsat retskrav til din kandidatuddannelse.