AAU logo
Uddannelse
Forskning
Samarbejde

Water and Environmental Engineering, civilingeniør

Fagligt indhold

Fagligt indhold

Civilingeniøruddannelsen i Water and Environmental Engineering (Vand og Miljø) fokuserer på de ressource- og miljømæssige forhold i forbindelse med samfundets udnyttelse af vand og miljø. En stor del af uddannelsen foregår i laboratoriet, lige som også feltarbejde udgør en væsentlig del af uddannelsen.

På 1. og 2. semester udgør kurserne halvdelen af tiden samtidig med, at anden halvdel bruges på projektarbejde i selvvalgte grupper.

I løbet af uddannelsen beskæftiger du dig med:

 • Forskellige stoffers transport og omsætning i jord samt vurdering af deres skadelighed for grundvandet
 • Metoder til beskyttelse af grundvandet
 • Målinger i natur og laboratorium med anvendelse af avancerede computermodeller
 • Kortlægning af fysiske og hydrauliske forhold
 • Undersøgelse af projektlokaliteter via feltture

1. semester: Jord- og grundvandsforurening

På kandidatuddannelses 1. semester arbejder du med forurening af jord og grundvand. Du lærer at analysere, vurdere og håndtere både forureningssituationer i forhold til risiko for menneskelig påvirkning (inde- og udeklima, jordkvalitet og grundvandskvalitet) og beskyttelse af jord- og grundvandsressourcer.

Projektet på 1. semester kan fx tage udgangspunkt i en forurenet industrigrund eller et opdyrket landbrugsareal, hvor du undersøger, hvordan forskellige stoffer transporteres og omsættes i jordens umættede og mættede zone (over og i grundvandet). Du skal bl.a. vurdere, om forureningen udgør en trussel mod grundvandet og de mennesker, der arbejder og bor i området. Du arbejder med analyse af jordfysik, stoftransport og -omsætning i jorden og grundvandet. Samspil mellem computermodellering og målinger i felten og laboratoriet på jord- og grundvandsprøver er i den sammenhæng vigtige arbejdsredskaber. Som en del af projektet vurderer du også hvilke metoder, der kan anvendes til rensning af forurenet jord og grundvand.

Projekt

 • Soil and Groundwater Pollution (15 ECTS)

Kurser

 • Hydrogeology and Groundwater Modelling (5 ECTS)
 • Environmental Soil Science and Geostatistics (5 ECTS)
 • Experimental Hydrology (5 ECTS)

2. semester: Forurening af hav- og ferskvand

På 2. semester arbejder du med strømninger i og forurening af naturlige vandmiljøer som vandløb, søer og fjorde. Du lærer at analysere og evaluere et konkret forurenet vandmiljø og/eller oversvømmelsestruet område, herunder også at kortlægge forureningens/oversvømmelsens konsekvenser for både lokalsamfund samt dyre- og planteliv. En projektlokalitet kunne eksempelvis være Mariager Fjord, som er hårdt belastet af næringssalte med deraf følgende iltsvind og fiskedød. Målet for arbejdet er således at planlægge og designe løsninger på forurenings-/oversvømmelsesproblemerne samt at bedømme, hvor og hvordan forskellige tiltag kan fjerne eller reducere de negative effekter for miljøet og samfund.

Projektet vil omfatte en samlet vurdering af sammenhængen mellem de fysiske, kemiske og biologiske forhold, som knyttes sammen igennem feltmålinger på projektets lokalitet, laboratorieanalyser og ved brug af numeriske computermodeller.

Bachelorstuderende fra AAU skal følge projektemne A, hvorimod internationale og andre udefrakommende studerende kan vælge imellem projektemne A og B.

Når man vælger projektemne A, skal man følge kurset Limnology. Internationale og andre udefrakommende studerende, der vælger projektemne B, skal følge kurset Fundamental Wastewater Treatment.

Projekt

 • Marine and Freshwater Pollution (15 ECTS)
 • Wastewater Treatment Systems (15 ECTS) (alternativ for udefrakommende studerende)

Kurser

 • Hydrodynamics and Time Series Analysis of Environmental Flows (5 ECTS)
 • Marine Pollution (5 ECTS)
 • Limnology (5 ECTS) (for alle der vælger projektemne A)
 • Fundamental Wastewater Treatment (5 ECTS) (for studerende der vælger projektemne B)

3. semester: Eksperimentelle og numeriske metoder

På uddannelsens 3. semester går du i dybden med fysiske og matematiske modeller herunder også computermodeller, som er et vigtigt redskab i moderne ingeniørers arbejde. Du vil gennem din uddannelse få førstehåndskendskab til de mest anvendte modeller inden for området vand og miljø.

Yderligere får du muligheden for at gå bag om de polerede brugerflader og selv udvikle en model med udgangspunkt i et større naturligt system – såsom jord-, vand- eller afløbssystemer. Der arbejdes med analyse af de eksperimentelle data og numeriske løsningsmetoder, samt hvordan disse målemetoder og modeller bedst kan kombineres. Kan man fx få en model til automatisk at tilpasse sig, hvad man har målt i felten eller laboratoriet?

Der er på dette semester også mulighed for at tage et studieophold på et andet universitet eller følge et projektorienteret forløb i en af branchens virksomheder.

Projekt

Vælg A eller B

 • A: Numerical Modelling and Experimental Methods (15 ECTS)
 • B: Advanced Urban Drainage (15 ECTS) (primært tiltænkt internationale studerende)

Kurser

 • Advanced Hydrodynamic Modelling (CFD) and Visualisation (5 ECTS)
 • Urban Hydroinformatics (5 ECTS)
 • Measurement Technology, Data Acquisition, Test and Validation (5 ECTS)

4. semester: Kandidatspeciale

På 4. semester skriver du dit kandidatspeciale, hvor du arbejder med en selvvalgt ingeniørteknisk eller videnskabelig problemstilling. Det er også muligt at påbegynde kandidatspecialet på 3. semester og dermed bruge op til et helt år på at fordybe dig i et emne, du finder særligt spændende.

EKSEMPLER PÅ specialeemner

 • Klimaændringernes betydning for ekstremstatistikkerne på afløbssystemer
 • Luft- og trykstød i pumpesystemer
 • Kvælstofudvaskning og hydrologi i drænede lavbundsjorde
   

 

MERE INFO OM water and environmental engineering?

Hvis du ønsker mere indgående viden om det faglige indhold på kandidatuddannelsen, har du flere muligheder for at finde yderligere information i studieordningen for Water and Environmental Engineering under kandidatuddannelserne, hvor du fx kan finde beskrivelser af alle kurserne.

Læs mere om uddannelsen

Gruppe- og projektarbejde

Gruppe- og projektarbejde

Gruppe- og projektarbejdet på Aalborg Universitet giver dig mulighed for at få en spændende og lærerig studietid både fagligt og socialt.
 

Læs mere om gruppe- og projektarbejde