Forskning
Samarbejde

VEJE OG TRAFIK, CIVILINGENIØR

Fagligt indhold

Fagligt indhold

På Veje og Trafik er der rig mulighed for at udføre forsøg.

Vores laboratorie er hele verden uden for universitetet. 

Civilingeniøruddannelsen i Veje og Trafik handler om at forme samfundets trafiksystemer, så der opnås optimale løsninger for alle trafikantgrupper, fx bilister, cyklister og brugere af den kollektive trafik. Mere end 92% af vores transport sker på vejene, og vi tilbringer i gennemsnit ca. én time om dagen i trafikken. Stigende trængsel truer med at øge dette tidsforbrug.

Du kommer til at arbejde med løsning af konkrete problemer som fx:

 • Trængsel på vejnettet
 • Reduktion af trafikkens miljøkonsekvenser
 • Planlægning af kollektiv trafik
 • Analyse og vurdering af aktuelle projekter og politikker på transportområdet
 • Trafikkens konsekvenser i form af trafikuheld og tilskadekomne i trafikken

Hvad siger andre studerende om uddannelsen i Veje og Trafik?


Uddannelsens sprog og form

​Uddannelsen er på dansk, men enkelte forelæsninger kan være på engelsk. Der veksles mellem kurser, opgaveregning i grupper, laboratoriearbejde og projektarbejde. Laboratoriearbejde foretages i høj grad ude i samfundet, ved at undersøge og observere den eksisterende trafik. Her vil der typisk være tale om målinger af trafikken, trafikanterne eller trafikkens konsekvenser. Af måleudstyr kan nævnes laser samt radar til hastighedsmålinger samt udstyr til videooptagelser af trafikken. Indsamlede data bliver analyseret ved brug af både standardprogrammer og specialsoftware til videoanalyse, trafiksimulering og beregning af kapacitet i kryds.

Som studerende på Veje & Trafik benytter du generelt mange data fra ”den virkelige verden”. Samler du ikke selv data ind, benyttes eksisterende registre som fx den officielle uheldsdatabase, der er baseret på politiets registreringer af trafikuheld, Vejman og Mastra.

Uddannelsen er opbygget i tæt dialog med branchen, og du opfordres til tæt samarbejde med erhvervslivet gennem dine projekter, hvor du og din projektgruppe finder løsninger på reelle udfordringer inden for branchen. Mange projekter udføres derfor i samarbejde med konsulentfirmaer, trafikselskaber, stat, regioner eller kommuner.

Semesterindhold

På 1. og 2. semester bruger I ca. halvdelen af studietiden på kurser og den anden halvdel på projektarbejde. Alle jeres projekter tager udgangspunkt i komplekse og ofte tværfaglige problemstillinger fra det virkelige liv og er planlagt, så I hele tiden udfordres til at tænke i nye baner for at finde løsningsforslag.

På 3. semester er der mulighed for fx et studieophold på et udenlandsk universitet eller virksomhedsophold i en dansk eller udenlandsk virksomhed. Dit afgangsprojekt, specialet, færdiggør du på 4. semester.

 


1. SEMESTER: TRAFIKKEN OG DENS KONSEKVENSER

Uddannelsens 1. semester fokuserer på trafikale eller trafikskabte problemstillinger og ikke mindst håndteringen heraf. Du lærer at registrere og analysere trafikkens konsekvenser for lokalsamfundet, miljøet og sikkerheden i en konkret by og på den baggrund at udforme vej- og stinetplaner, der kan løse mulige trafikale udfordringer. Hvordan kan veje eksempelvis udformes, så fremkommelighedsproblemer mindskes og sikkerheden for fodgængere, cyklister og bilister øges? Viden om trafiksikkerhed, trafikregulering, vej- og stinetsplanlægning, by- og transportplanlægning, intelligente transport systemer (ITS) og trafikpolitik er centrale emner.

Studerende, som ikke tidligere i sit uddannelsesforløb har beskæftiget sig med vej- og trafikteknik, anbefales at tilegne sig viden om dette selvstændigt. Der kan hentes inspiration i kurset ’Vej- og trafikteknik’ i BSc i Byggeri og Anlæg, Aalborg Universitet.

PROJEKT

 • Trafikken og dens konsekvenser (15 ECTS)

KURSER

 • Trafikplanlægning (5 ECTS)
 • Trafikteknik (5 ECTS)
 • ​Planlægning i byer (5 ECTS)

EKSEMPLER PÅ PROJEKTEMNER PÅ 1. SEMESTER

 • Gasværkskrydset – Udbedringer af kapacitetsproblemer ved brug af mikrosimulering
 • Randers Kommune: En kritisk vurdering af planer – cykelinspektion – cyklisters placering i horisontalkurver
 • Forbedring af trafiksikkerheden i krydset Vognmagervej/Fabrikvej i Viborg: Et konflikt- og adfærdsstudie
 • Omdannelse af Skolevangen i Hjørring

2. SEMESTER: BYTRAFIK

På 2. semester drejer det sig om bytrafik, med udgangspunkt i en større by. Her er opgaven langt mere kompliceret end ude på landet eller i mindre byer. Kombinationen af mange mennesker og begrænset plads gør, at der opstår flere og mere komplekse trafikale udfordringer, til tider med modsatrettede hensyn at tage højde for. Hvordan skal den begrænsede plads fordeles og indrettes? Semestrets indhold har fokus på mobilitetsplanlægning med kollektiv trafik som dominerende element. Derudover beskæftiger semestret sig med trafikmodeller og brug af statistik i trafikplanlægningen. 

PROJEKT

 • Kollektiv transport i bytrafikken (20 ECTS)

KURSER

 • Trafikmodeller (5 ECTS)
 • Anvendt statistik i trafikplanlægningen (5 ECTS) 

EKSEMPLER PÅ PROJEKTEMNER PÅ 2. SEMESTER

 • Teaterkvarteret – simulering af trafikafvikling i forhold til et nyt kollektivt trafiksystem
 • Letbanens indflydelse på vejnettet omkring Eternitten
 • Omlægning af det eksisterende rutenet til servicering af det nye Sygehus Syd i Aalborg Øst
 • Ruteplanlægning for Plusbus 2

3. SEMESTER: VEJ- OG TRAFIKANALYSE

Du opbygger selv dit 3. semester med moduler svarende til i alt 30 ECTS. Kombinationerne er mange, så du kan rette semesteret efter dine interesser og mål. Du har fx mulighed for at:

 • tage på virksomhedsophold (projektorienteret forløb) i en dansk eller udenlandsk virksomhed. På virksomhedsopholdet arbejder du på et projekt, som du specificerer i samarbejde med virksomheden, og som ligger tæt op ad det de arbejder med.
 • studere et semester på et udenlandsk eller et andet dansk universitet
 • tage et sædvanligt semesterforløb på AAU med kurser og projekt
 • påbegynde dit kandidatspeciale, som kan strække sig over både 3. og 4. semester (lang afgang). Her har du mulighed for at fordybe dig i et emne, du finder særligt spændende og udfordrende, og for at indsamle en større mængde empiriske data

Hvis du vil på studie- eller virksomhedsophold har Aalborg Universitet samarbejdsaftaler med universiteter over hele verden, ligesom fagmiljøet bag uddannelsen også har en lang række internationale kontakter i forbindelse med virksomhedsaftaler.

3. og 4. semester er ofte sammenhængende, idet indholdet på 3. semester kan vælges således, at det er forberedende til 4. semester.

Vælger du et sædvanligt semesterforløb på AAU, fordyber du dig i en bred vifte af emner, idet 3. semester handler om økonomiske og politiske aspekter, samt teknologiske muligheder, som fremtiden stiller i sigte, samt om udfordringer og udviklingen indenfor godstransport og trafiksikkerhed. Semestrets projekt er et review paper inden for et selvvalgt vej- og trafikfagligt emne.  

PROJEKT

 • Vej- eller trafikfagligt review paper (15 ECTS)

KURSER

 • Godstransport (5 ECTS)
 • Teknisk faglig funderede løsninger, politik og samfundsøkonomiske beregninger (5 ECTS)
 • Trafiksikkerhed: Uheldsmodellering, adfærdsanalyse og kvantitative sociologiske metoder (5 ECTS) 

EKSEMPLER PÅ PROJEKTEMNER PÅ 3. SEMESTER

 • Permeable veje
 • Augmented Reality i vejplanlægning
 • Mikromobilitet
 • Mikrosimulering i kryds
 • Anvendelse af smartcard-data i den kollektive trafik
 • Trafiksikkerhedseffekten af variable hastigheder i åbent land
 • Effekten af kørekort til 17-årige
 • Cyklister og alkohol
 • Roadpricing
 • Godstransport på busser

4. SEMESTER: Speciale

Kandidatuddannelsen afsluttes med et større videnskabeligt arbejde: specialet. Dette projekt er større, end de projekter du hidtil har arbejdet med. Her er det muligt at specialisere sig inden for netop det område, som du finder spændende og gerne vil arbejde videre med. I specialet får du muligheden for at kombinere al den viden og alle de færdigheder, du har tilegnet dig i løbet af uddannelsen. Opgaven er at løse et problem inden for fagområdet gennem selvstændigt arbejde. Projektgrupperne er små (1-3 personer), hvilket minder om arbejdssituationen, man møder i erhvervslivet.

Kandidatspecialet kan have karakter af industrielt udviklingsarbejde, videreudvikling eller egentlig forskning.

På 4. semester er der ingen forelæsninger, så her er der god tid til at gå i dybden med et emne, som interesserer dig. Ofte vil afgangsprojektet kunne knyttes til igangværende forskning på universitetet og/eller foregå i samarbejde med en virksomhed. Det er også muligt at påbegynde afgangsprojektet på 3. semester og så bruge et helt år på det, hvilket indimellem kombineres med et udlandsophold.

speciale

 • Trafik- eller transportfagligt emne efter eget valg (30 ECTS)

EKSEMPLER PÅ tidligere specialeemner

 • Lokale trafiksikkerhedsplaner – er det tid til et paradigmeskifte?
 • Sortpletudpegning med floating car data
 • Anvendelse af rundkornede materialer i stabilgrus til vejbygning
 • Forudsætninger for kørebanekanters kurveforløb ved vejtilslutninger
 • Klimaveje
 • Digitalisering i infrastruktursektoren
 • Rejsekort-data som beslutningsgrundlag
 • Bilister og modulvogntog
 • Analyse af trængselsreducerende tiltag med fokus på variable hastighedstavler
 • Effektundersøgelse af vejbump
 • LiDAR til cykeldetektering
 • Bløde trafikanters utryghed i mørke


MERE INFO OM veje og trafik?

Hvis du ønsker mere indgående viden om det faglige indhold på kandidatuddannelsen, har du flere muligheder for at finde yderligere information i studieordningen for Veje og Trafik under kandidatuddannelser, hvor du bl.a. finder beskrivelser af alle kurserne

Læs mere om uddannelsen

Gruppe- og projektarbejde

Gruppe- og projektarbejde

Gruppe- og projektarbejdet på Aalborg Universitet giver dig mulighed for at få en spændende og lærerig studietid både fagligt og socialt.
 

Læs mere om gruppe- og projektarbejde