AAU logo

Veje og trafik, civilingeniør

Fagligt indhold

Fagligt indhold

"På Veje og Trafik-uddannelsen er der rig mulighed for at udføre forsøg, og de nødvendige materialer er til rådighed"

Peter Nielsen, tidligere studerende

Civilingeniøruddannelsen i Veje og Trafik handler om at forme samfundets trafiksystemer, så der opnås optimale løsninger for alle trafikantgrupper, fx bilister, cyklister og buspassagerer. Mere end 92% af vores transport sker på vejene, og vi tilbringer i gennemsnittet ca. en time om dagen i trafikken. Stigende trængsel truer med at øge dette tidsforbrug.

Du kommer til at arbejde med løsning af konkrete problemer som fx:

 • Trængsel på vejnettet
 • Reduktion af trafikkens miljøkonsekvenser
 • Planlægning af kollektiv trafik
 • Analyse og vurdering af aktuelle projekter og politikker på transportområdet
 • Trafikkens konsekvenser i form af trafikuheld og tilskadekomne i trafikken

​Uddannelsen er på dansk, men enkelte forelæsninger kan være på engelsk. Der veksles mellem kurser, opgaveregning i grupper, laboratoriearbejde og projektarbejde. Laboratorie arbejde foretages i høj grad ude i samfundet, i den eksisterende trafik. Her vil der typisk være tale om målinger af trafikken, trafikanterne eller trafikkens konsekvenser. Af måleudstyr kan nævnes tælleplader, laser samt radar til hastighedsmålinger samt udstyr til videooptagelser af trafikken. Indsamlede data analyseres herefter ved brug af både standardprogrammer og specialsoftware som fx RUBA (videoanalyse), Visum (trafiksimulering) eller DanKap (program til beregning af kapacitet i kryds).

Som studerende på denne uddannelse benytter du generelt mange data fra ”den virkelige verden”. Samler du ikke selv data ind benyttes eksisterende registre som fx den officielle uheldsdatabase, der er baseret på politiets registreringer af trafikuheld.

"Mit igangværende speciale centrerer sig om EN NY RADARTEKNOLOGI TIL ANVENDELSE VED DETEKTERING AF TRAFIKANTER I SIGNALREGULEREDE KRYDS, hvor jeg, i samarbejde med ph.d.-studerende fra Institut for Datalogi, arbejder på at udvikle en langt mere intelligent signalstyring end den, vi ser i nutidens signalanlæg, hvilket skal realiseres via radarer kombineret med anvendelse af maskinlæring"

Mikkel Færgemand, studerende

Uddannelsen er opbygget i tæt dialog med branchen, og du opfordres til tæt samarbejde med erhvervslivet gennem dine projekter, hvor du og din projektgruppe finder løsninger på reelle udfordringer inden for branchen. Mange projekter udføres derfor i samarbejde med konsulentfirmaer, trafikselskaber, stat, regioner eller kommuner.

På 1. og 2. semester bruger I halvdelen af studietiden på kurser og den anden halvdel på projektarbejde. Alle jeres projekter tager udgangspunkt i komplekse og ofte tværfaglige problemstillinger fra det virkelige liv og er planlagt, så I hele tiden udfordres til at tænke i nye baner for at finde løsningsforslag.

På 3. semester er der mulighed for fx et studieophold på et udenlandsk universitet eller virksomhedsophold i en dansk eller udenlandsk virksomhed. Dit afgangsprojekt, specialet, færdiggør du på 4. semester.

1. SEMESTER: TRAFIKKEN OG DENS KONSEKVENSER

Uddannelsens 1. semester fokuserer på trafikale eller trafikskabte problemstillinger og ikke mindst håndteringen heraf. Du lærer at registrere og analysere trafikkens konsekvenser for lokalsamfundet, miljøet og sikkerheden i en konkret by og på den baggrund at udforme vej- og stinetplaner, der kan løse mulige trafikale udfordringer. Hvordan kan veje eksempelvis udformes, så fremkommelighedsproblemer mindskes og sikkerheden for fodgængere, cyklister og bilister øges? Kendskab til uheldsteori, trafikregulering, hastighedsplanlægning, byplanlægning og trafikpolitik er centrale emner.

For studerende, som ikke har en bachelorgrad i Byggeri og Anlæg, er der på 1. semester desuden en obligatorisk suppleringsprøve i Vej- og Trafikteknik. 

PROJEKT

 • Trafikken og dens konsekvenser (15 ECTS)

KURSER

 • Trafikplanlægning (5 ECTS)
 • Trafikteknik (5 ECTS)
 • Fysisk planlægning, transport- og mobilitetsplanlægning (5 ECTS)

EKSEMPLER PÅ PROJEKTEMNER PÅ 1. SEMESTER

 • Simulering af et meget trafikbelastet lyskryds i Randers
 • Gasværkskrydset – Udbedringer af kapacitetsproblemer ved brug af mikrosimulering
 • Randers Kommune: En kritisk vurdering af planer – cykelinspektion – Cyklisters placering i horizontalkurver

Se et eksempel på et projekt, der er skrevet på 1. semester: Rundkørslen ved Udbyhøj


2. SEMESTER: BYTRAFIK

På 2. semester drejer det sig om planlægning af trafiksystemer i større byer. Her er opgaven langt mere kompliceret end ude på landet eller i mindre byer. Kombinationen af mange mennesker og begrænset plads gør, at der opstår flere og mere komplekse trafikale udfordringer. Hvordan skal den begrænsede plads fordeles og indrettes? Semestrets væsentlige emner omfatter kollektiv trafik, trængsel, transportmønstre samt modellering af fremtidige trafikmængder. 

PROJEKT

 • Bytrafik (15 ECTS)

KURSER

 • Trafikmodeller (5 ECTS)
 • Kollektiv trafik – Bus, Letbane og Tog (5 ECTS)
 • Anvendt statistik i trafikplanlægningen (5 ECTS) 

EKSEMPLER PÅ PROJEKTEMNER PÅ 2. SEMESTER

 • Stigsborg Brygge – simuleringer og beregninger af mulighederne for Kommunens forslag om at gøre plads til 7.000 nye tilflyttere
 • Teaterkvarteret – simulering af trafikafvikling i forhold til et nyt kollektivt trafiksystem
 • Bytrafik: Letbanens indflydelse på vejnettet omkring Eternitten
 • Trafikplanlægning ved Østre havn

Se et eksempel på et projekt, der er skrevet på 2. semester: Trafikplanlægning ved Østre Havn


3. SEMESTER: VEJ- OG TRAFIKANALYSE

Du opbygger selv dit 3. semester med moduler svarende til i alt 30 ECTS. Kombinationerne er mange, så du kan rette semesteret efter dine interesser og mål. Du har fx mulighed for at

 • tage på virksomhedsophold (projektorienteret forløb) i en dansk eller udenlandsk virksomhed. På et virksomhedsopholdet skal du være med til at løse virkelige problemer for organisationen og ikke kun deltage i den daglige drift af virksomheden
 • studere et semester på et udenlandsk eller et andet dansk universitet
 • tage et sædvanligt semesterforløb på AAU med kurser og projekt
 • påbegynde dit kandidatspeciale, som kan strække sig over både 3. og 4. semester (lang afgang). Her har du mulighed for at fordybe dig i et emne, du finder særligt spændende og udfordrende

Hvis du vil på studie- eller virksomhedsophold har Aalborg Universitet samarbejdsaftaler med universiteter over hele verden, ligesom fagmiljøet bag uddannelsen også har en lang række internationale kontakter i forbindelse med virksomhedsaftaler.

3. og 4. semester er ofte sammenhængende, idet indholdet på 3. semester kan vælges således, at det er forberedende til 4. semester.

Vælger du et sædvanligt semesterforløb på AAU, handler 3. semester om økonomiske, politiske og planlægningsmæssige aspekter, samt teknologiske muligheder, som fremtiden stiller i sigte. Semestrets projekt er et essay inden for et selvvalgt, vej- og trafikfagligt emne. 

PROJEKT

 • Vej- eller trafikfagligt essay eller poster (15 ECTS)

KURSER

 • Strategisk trafik- og transportplanlægning (5 ECTS)
 • Beslutningsrammer for projekter, planer og politikker inden for transportområdet (5 ECTS)
 • Trafiksikkerhed: Uheldsmodellering, adfærdsanalyse og kvantitative sociologiske metoder (5 ECTS) 

EKSEMPLER PÅ PROJEKTEMNER PÅ 3. SEMESTER

 • Permeable veje
 • Simulering i VISSIM
 • Anvendelse af smartcard data i den kollektive trafik
 • Trafiksikkerhedseffekten af variable hastigheder i åbent land
 • Effekten af kørekort til 17-årige

Se et eksempel på et projekt, der er skrevet på 3. semester: Trafiksikkerhedseffekten af variable hastighedstavler i åbent land


4. SEMESTER

Kandidatuddannelsen afsluttes med et større videnskabeligt arbejde: specialet. Dette projekt er større, end de projekter du hidtil har arbejdet med. Her er det muligt at specialisere sig inden for netop det område, man finder spændende og gerne vil arbejde videre med. I specialet får du muligheden for at kombinere al den viden og alle de færdigheder, du har tilegnet dig i løbet af uddannelsen. Opgaven er at løse et problem inden for fagområdet gennem selvstændigt arbejde. Projektgrupperne er små (1-2 personer), hvilket minder om arbejdssituationen, man møder i erhvervslivet.

Kandidatspecialet kan have karakter af industrielt udviklingsarbejde, videreudvikling eller egentlig forskning.

På 4. semester er der ingen forelæsninger, så her er der god tid til at gå i dybden med et emne, som interesserer dig. Ofte vil afgangsprojektet kunne knyttes til igangværende forskning på universitetet og/eller foregå i samarbejde med en virksomhed. Det er også muligt at påbegynde afgangsprojektet på 3. semester og så bruge et helt år på det, hvilket indimellem kombineres med et udlandsophold.

speciale

 • Emne efter eget valg (30 ECTS)

EKSEMPLER PÅ specialeemner

 • Lokale trafiksikkerhedsplaner – er det tid til et paradigmeskifte?
 • Sortpletudpegning med floating car data
 • Anvendelse af rundkornede materialer i stabilgrus til vejbygning
 • Forudsætninger for kørebanekanters kurveforløb ved vejtilslutninger
 • Rejsekort data som beslutningsgrundlag
 • Bilister og modulvogntog

Se et eksempel på et speciale: Bilister og modulvogntog

MERE INFO OM veje og trafik?

Hvis du ønsker mere indgående viden om det faglige indhold på kandidatuddannelsen, har du flere muligheder for at finde yderligere information:

LÆS om mulighed for virksomheds- og udlandsophold

Gruppe- og projektarbejde

Gruppe- og projektarbejde

Gruppe- og projektarbejdet på Aalborg Universitet giver dig mulighed for at få en spændende og lærerig studietid både fagligt og socialt.
 

Læs mere om gruppe- og projektarbejde