AAU logo

Urban, Energy and Environmental Planning

Fagligt indhold

Fagligt indhold

* Studieordning for kandidatuddannelsen i Urban, Energy and Environmental Planning, Aalborg Universitet, september 2017

Her følger en kort gennemgang af semestrene:

Den komplekse by (1. semester)

Dette semester tager udgangspunkt i de forandringsprocesser, der præger byer verdenen over i det 21. århundrede. Byers evne til at tiltrække investeringer og arbejdskraft spiller en stadig større rolle i den globaliserende del af verdenen. Her er byudvikling ofte et resultat af sammenspillet mellem komplekse lokale og globale kræfter. Det samme gør sig gældende indenfor udviklingen af infrastrukturer, der binder byen sammen internt såvel som eksternt. Dette semester har til formål at hjælpe dig til at udvikle en forståelse for og sætte dig i stand til at analysere kompleksiteten af de forskelligartede forandringsprocesser, der kendetegner byudvikling og transportplanlægning i det. 21. århundrede. Målet er, at du selv bliver i stand til at udarbejde planer, strategier og visioner for byers fremtidige udvikling.

På dette semester kan du arbejde med spørgsmål som:

 • Hvad er drivkæfterne bag omdannelsen af Aalborg havnefront, og hvad betyder omdannelsen for byens identitet?
 • Hvordan kan ændringerne i byens struktur være med til at fremme brugen af kollektiv transport og cykelisme?

Kurser: 

 • Videnskabsteori og forskningsdesign (fælles kursus for alle fire specialiseringer på Urban, Energy and Environmental Planning)
 • Planlægningshistorie og byteori
 • Bæredygtig byplanlægning (fælles kursus med specialiseringen Cities and Sustainability)

Magt i planlægning (2. semester)

Dette semester sætter fokus på den politiske del af byudvikling, design af planprocesser og planlæggerens egen rolle. Byudvikling er tæt knyttet til politiske interesser og et væld af magtrelationer. Semestrets udgangspunkt er, hvordan planprocesser kan designes, så de er så inkluderende, transparente og demokratiske som muligt.

Gennem semestret rejses løbende spørgsmål som: Hvem bestemmer byudviklingen? Hvem er vinderne og taberne af konkrete byudviklingsprojekter? Og hvordan kan / burde planlæggeren agere i bestemte situationer. Hvad er god og dårlig borgerinddragelse?

På dette semester kan du arbejde med spørgsmål som:

 • Hvordan kan Carlsberg Byen i København planlægges, så området appellerer til et så bredt spektrum af befolkningen som muligt?
 • Hvordan lykkedes det planlæggerne at vende konflikt til konsensus i planlægningen af en motorvej i Augustow, Polen?

KURSER: 

 • Planlægningens sociotekniske kontekst (fælles kursus for alle fire specialiseringer på Urban, Energy and Environmental Planning)
 • Den refleksive planlægger
 • Planlægningsteori

Faglig udvikling (3. semester)

Dette semester giver dig mulighed for at anvende din viden fra de to første semestre i virkeligheden. Mange studerende vælger et praktikophold hos eksempelvis en konsulentvirksomhed eller en kommune. Du kan på semestret vælge frit imellem:

 1. at gennemføre et projektorientert forløb (praktik) i en relevant privat eller offentlig virksomhed

 2. at tage på et relevant studieophold på et andet dansk eller udenlandsk universitet

 3. at skrive et projekt, hvis problemstilling du selv vælger, typisk på baggrund af 1. og 2. semester

 4. at tage 1. semester på Urban, Energy and Environmental Planning eller Geography kandidatuddannelsen

 5. at lave såkaldt ”lang afgang” dvs. at man vælger at skrive specialet over to semestre i stedet for et.

Kandidatspeciale (4. semester)

Hele 4. semester er afsat til, at du kan skrive dit speciale. Du vælger selv temaet for dit speciale indenfor byplanlægning 

Gruppe- og projektarbejde

Gruppe- og projektarbejde

Gruppe- og projektarbejdet på Aalborg Universitet giver dig mulighed for at få en spændende og lærerig studietid både fagligt og socialt.
 

Læs mere om gruppe- og projektarbejde