AAU logo

Urban, Energy and Environmental Planning

Fagligt indhold

Fagligt indhold

Uddannelsen er tilrettelagt, så du hvert semester har kurser og projektarbejde. Det problemorienterede projektarbejde på uddannelsen giver dig mulighed for at kombinere faglighed med netop dine interesser inden for bæredygtig byudvikling såvel som med aktuelle udfordringer og problemstillinger som byer, borgere, erhvervsliv står overfor.

Uddannelsen er opdelt i fire semestre, der kører henholdsvis fra september til januar og fra februar til juni (hvor januar og juni er forbeholdt eksaminer). Således vil studerende typisk gennemføre kandidatuddannelsen på 2 år.

Hvert af de tre første semestre er underopdelt i kursusmoduler og et projektmodul. Alle kurser foregår på engelsk og 4. og sidste semester er dedikeret til udarbejdelse af et speciale som oftest i tæt samarbejde med eksterne interessenter.

Uddannelsen er baseret på international forskning på allerhøjest niveau og beskæftiger sig med emner som: bæredygtig udvikling, byplanlægning, luftforurening, klimaændringer, økologisk økonomi, miljøbeskyttelse, miljøplanlægning, industriel økologi, materiale- og energisystem analyse, affalds- og ressource forvaltning, byens metabolisme, og sammenhænge mellem vand, energi og fødevarer.

1. Semester – Urbane transformationer og bæredygtighed
(Urban Transformation and Sustainable Engineering)

Det første semester sætter fokus på forståelsen af kompleksiteten i vor tids byplanlægning særligt i forbindelse med de udfordringer - men også muligheder - som bæredygtighed, (nye) materialer og teknologier (og deres levetid), samt klimaforandringer og ressourceknaphed giver.

Du skal kunne analysere og forstå komplekse byplanprojekter samt vurdere plandokumenter, politikker og visioner. I analysen skal du blandt andet kunne vurdere miljø- og klimafaktorer så som vind og vand og tage højde for eksempelvis klimatilpasning. På den baggrund skal du efter første semester kunne udarbejde konceptforslag og løsninger, der kan bruges i den fremtidige bæredygtige byplanlægning.

Urban Bicycle Station

Kurser:

Videnskabsteori og forskningsdesign

 • Kurset i videnskabsteori og forskningsdesign har til formål at give dig en grundlæggende forståelse på kandidatniveau for de historiske samt teoretiske rammer inden for videnskabsteorien. Dette skal bruges i relation til at forstå og vurdere komplekse problemer i projekter og samtidig reflektere kritisk over projektrelaterede valg af værdigrundlag, videnskabsteorier samt metoder.
  Kurset er et fælles kursusmodul for alle fire specialiseringer på Urban, Energy and Environmental Planning.

Bæredygtig Byplanlægning (kursusmodul 1) (Sustainable Urban Planning)

 • Kurset i bæredygtig byplanlægning giver dig en forståelse for kompleksiteten i moderne byplanlægning. Det gælder fx, når man kigger på de udfordringer og muligheder bæredygtige infrastruktur løsninger giver. Kurset giver dig samtidig værktøjer inden for analyse af økonomiske, miljømæssige og sociale udfordringer i byudvikling, så du kan indgå i et tværfagligt samarbejde med eksperter og offentligheden omkring løsninger og forslag til byplanlægning.
  Kurset er et fælles kursusmodul for CiSu og specialiseringen Urban Planning and Management på kandidatuddannelsen i Urban, Energy and Environmental Planning.

Sustainable Urban Planning

Klima og hydrologi i den tætte by (kursusmodul 2) (Climate and Hydrology of the Dense City)

 • Klima og hydrologi i den tætte by er et kursus, hvor du opnår viden om klimaændringers årsager, udvikling og virkningerne – både på globalt samt lokalt plan. I forlængelse heraf giver kurset dig viden om ligheder og forskelle mellem land og by inden for økologi og økosystemer, der skal bruges i forhold til klimatilpasning. Kurset giver dig desuden redskaber til at kunne måle og modellere bymæssige transformationsprocesser.
  Kurset er et fælles kursusmodul for CiSu og specialiseringen i Urban Architecture på kandidatuddannelsen Urban Design.

Climate

På dette semester kan du arbejde med spørgsmål som:

 • Resiliens eller tilpasning – nye koncepter for byens udvikling (Rockefeller Foundation’s 100 Resilient Cities, Transition Towns)
 • Klimaforandringer og deres indflydelse på nutidens og fremtidens byer (Assessment of Climate Change and Cities – ARC3)
 • Byens Metabolismer (Urban Metabolism, Habitat III)

2. semester: Design af smarte byer (Designing Smarter Cities)

På andet semester er der stort fokus på risikovurdering og ingeniørfaglige løsninger på byernes udfordringer: miljø, økonomi, samfund og politik - fx forurening, energiforbrug eller affaldshåndtering. Formålet med semestret er, at du med udgangspunkt i teorier og metoder kan udarbejde konkrete forslag til byplaner og tekniske forbedringer, som kan løse nogle af de komplekse problemstillinger inden for byudvikling og bæredygtighed – og sikre udviklingen af smartere byer.

Kurser:
Planlægningens socio-tekniske kontekst (Fælles kursusmodul) (The Socio-Technical Context of Planning)

 • Kurset giver dig viden om den sammenhæng og gensidig afhængighed, der eksisterer mellem by-, energi- og miljøproblemer, så du kan analysere forskellige planlægnings- og beslutningsprocesser. Kurset gør dig i stand til at bruge og videreudvikle socio-tekniske metoder til analyse på et avanceret niveau.
  Kurset er et fælles kursusmodul for alle fire specialiseringer på Urban, Energy and Environmental Planning.

Solarpanels in city

Bæredygtighedsvurderinger og samfundsmæssige beslutningsprocesser (Kursusmodul 1) (Sustainability Assessment and Societal Decision Processes)

 • Du får en forståelse for den socio-tekniske kontekst, hvori vurderingen omkring de forudgående påvirkninger er udviklet. Samtidig giver kurset en viden om, hvordan konsekvensvurdering er forbundet til samfundsmæssige beslutningsprocesser på eksempelvis store infrastrukturer, rumlig udvikling eller teknologier.  
  Kurset er et fælles kursusmodul for CiSu og specialiseringen Environmental Management and Sustainability Science (EMSS) på kandidatuddannelsen i  Urban, Energy and Environmental Planning.

Teorier om netværksbyen og dens teknologier (Kursusmodul 2) (Theories of the Network City and its Technologies)

 • Dette kursus om netværksbyen og dens teknologier giver dig viden om de tekniske og teknologiske kræfter, der skaber netværksbyen, og konsekvenserne på det samfundsmæssige niveau. Du lærer endvidere at skabe og udvikle viden om by-netværk og deres teknologier og samtidig forstå de grundlæggende faktorer bag deres opståen og funktioner. Kurset giver kompetencer til at analysere by-netværk på et teoretisk og metodisk velfunderet niveau.
  Kurset er et fælles kursusmodul for CiSu og specialiseringen i Mobilities and Urban Studies på kandidatuddannelsen Urban Design.

På dette semester kan du arbejde med spørgsmål som:

 • Smartere Byer – hvad er de, hvordan definerer vi dem, og hvordan kommer vi derhen? (EU's Fyrtårnsbyer).
 • Sensorer og teknologier – byudvikling drevet versus understøttet heraf.
 • Byer for mennesker – den tredje vej (Smart Aarhus, Scandinavian Smart Cities).

3. semester

Det helt særlige ved CiSu specialiseringen er det stærke samarbejde mellem en række universiteter og uddannelsens internationale profil. Det er derfor du på det kraftigste opfordres til at benytte dig af muligheden for på 3. semester at komme på udvekslingsophold hos et af specialiseringens samarbejdsuniversiteter:

 • Universitat Autónoma de Barcelona
 • Technische Universität Hamburg 
 • Universidade de Aveiro

En af grundene til, at det giver særligt god mening at tage på udveksling hertil, er at du på forhånd ved hvilke af universiteternes kursus- og projektmoduler, du især kan få udbytte af at læse under Cities and Sustainability profilen.

Hvis du af en særlig grund ikke ønsker eller har mulighed for at benytte dig af ovenstående mulighed for udveksling på et af partneruniversiteterne, kan du også vælge at: 

 • at gennemføre et virksomhedsophold i en relevant privat eller offentlig virksomhed
  eller
 • at tage på et relevant studieophold på et andet dansk universitet
  eller
 • at skrive et projekt ("hjemme" på AAU), hvis problemstilling du selv vælger, og kombinere det med selvvalgte kurser indenfor relaterede emner.
  eller
 • at lave såkaldt ”lang afgang” dvs. at man vælger at skrive et udvidet kandidatspeciale over to semestre i stedet for et.

4. semester

Hele 4. semester er afsat til, at du kan skrive dit speciale. Temaet for specialet vælger du selv inden for byplanlægning og bæredygtighed.

Gruppe- og projektarbejde

Gruppe- og projektarbejde

Gruppe- og projektarbejdet på Aalborg Universitet giver dig mulighed for at få en spændende og lærerig studietid både fagligt og socialt.
 

Læs mere om gruppe- og projektarbejde