AAU logo

Urban, Energy and Environmental Planning

Adgangskrav

Følgende bacheloruddannelser giver adgang til specialiseringen i Cities and Sustainability (Byer og Bæredygtighed) på kandidatuddannelsen i Urban, Energy and Environmental Planning (By-, Energi- og Miljøplanlægning), civilingeniør.

Se også uddannelsens studieordning.

Har du en anden relevant baggrund afhænger dine optagelsesmuligheder af, hvilken specialisering af uddannelsen du ønsker optagelse på. Se nærmere i AAU’s Uddannelsestjekker.

Studerende med en anden uddannelse vil efter ansøgning til studienævnet kunne optages efter en konkret faglig vurdering, såfremt ansøgeren skønnes at have uddannelsesmæssige forudsætninger, der kan sidestilles hermed. Universitetet kan fastsætte krav om aflæggelse af supplerende prøver forud for studiestart.

Studienævnet foretager ikke forhåndsvurdering af adgangsgrundlag. Det betyder, at faglige vurderinger kun foretages i forbindelse med, at der indsendes en konkret ansøgning om optagelse.

Alle ansøgere skal desuden have engelsk på minimum B-niveau.

Fri adgang for kvalificerede ansøgere

Alle ansøgere, der søger rettidigt og opfylder adgangskravene, er garanteret en studieplads.

Se også uddannelsens studieordning.

Bemærk

Udveksling på 3. semester til ét af de tre samarbejdsuniversiteter: 

  • Universitat Autónoma de Barcelona
  • Technische Universität Hamburg 
  • Universidade de Aveiro

kan (ligesom gæsteophold på et hvert andet udenlandsk universitet), kræve at du opfylder visse betingelser, fx et bestemt antal moduler (ECTS) inden for matematik og naturvidenskab. 

Giver din uddannelse ikke direkte adgang?

Hvis din uddannelse ikke er nævnt under adgangskravene, men er beslægtet, kan du stadig søge om optagelse. Nogle uddannelser tilbyder forud for optagelsesperioden at lave en faglig vurdering af, om du opfylder adgangskravene, mens andre uddannelser først vurderer ansøgernes adgangsgrundlag i forbindelse med ansøgning om optagelse.

Spørg gerne studievejlederen fra uddannelsen om dine optagelsesmuligheder hvis du er i tvivl. Du finder kontaktinfo under ”Kontakt og Studievejledning”.

Ansøgningsfrist

Ansøgningsfristen er den 1. marts med studiestart den 1. september.


Du skal søge digitalt via ansøgningssystemet. Husk, at din ansøgning skal indeholde dokumentation for bestået adgangsgivende eksamen.

Søg optagelse


Svar på din ansøgning

Har du søgt optagelse inden ansøgningsfristens udløb, kan du forvente svar senest den 10. juni.

 

yderligere information

Du kan læse mere om optagelse på en kandidatuddannelse fx frister, meritmuligheder, dispensation og information til ansøgere, der er forsinkede i deres bacheloruddannelse.

Læs mere om optagelse på en kandidatuddannelse