AAU logo

Sustainable Energy Engineering, civilingeniør

Fagligt indhold

Fagligt indhold

”DU FÅR GENNEM PROJEKTARBEJDET MULIGHED FOR AT SAMARBEJDE MED NOGLE AF BRANCHENS VIRKSOMHEDER”

MORTEN WINTHER, STUDERENDE

Som studerende på civilingeniøruddannelsen i Sustainable Energy Engineering med specialisering i Process Engineering and Combustion Technology (Bæredygtig energiteknik med specialisering i proces- og forbrændingsteknik) lærer du om avancerede proces- og forbrændingsteknologier, og hvordan de benyttes i energisystemer.

Du lærer om fx:

 • Forbrænding af bæredygtige og fossile brændstoffer
 • Processimulering
 • Udvikling af bioenergisystemer
 • Varme- og køleteknik
 • Optimering af raffinerings- og forbrændingsprocesser
 • Kemiske reaktorer
 • Strømningslære og Computational Fluid Dynamics (CFD)
 • Eksperimentelle metoder og laboratorieteknik

”STUDIEMILJØET I ESBJERG ER SUPER FEDT. MAN KENDER NÆRMEST ALLE FRA SIN ÅRGANG, OG DER ER MEGET TÆT SAMARBEJDE MED UNDERVISERE OG DE STUDERENDE”

Vibeke Geeththana Chivalingam, studerende

Uddannelsen er engelsksproget og veksler mellem kurser, laboratoriearbejde og projektarbejde. Du bliver opfordret til tæt samarbejde med erhvervslivet gennem dine projekter, hvor du og din projektgruppe finder løsninger på reelle udfordringer i relation til proces- og forbrændingsteknik.

På 1.-2. semester bruger I halvdelen af studietiden på kurser og den anden halvdel på projektarbejde. Alle jeres projekter tager udgangspunkt i komplekse og ofte tværfaglige problemstillinger fra det virkelige liv og er tilrettelagt sådan, at I hele tiden udfordres til at tænke i nye baner for at finde kreative løsningsforslag.

På 3. semester er der mulighed for fx et studieophold på et udenlandsk universitet eller virksomhedsophold (projektorienteret forløb) i en dansk eller udenlandsk virksomhed. Dit afgangsprojekt, specialet, færdiggør du på 4. semester.

”JEG HAR FÅET MEGET UD AF AT ARBEJDE MED PROJEKTER STILLET AF VIRKSOMHEDER, DA DET GIVER ET INDBLIK I HVILKE OPGAVER, DE STÅR MED, OG TIL TIDER HVORDAN DE FORSØGER AT LØSE DEM”

Christian Lambertsen, studerende

Undervisningen foregår primært ved klasseundervisning med opgaveregning suppleret med arbejde i de termiske laboratorier på instituttet, som både benyttes i undervisningen og i forbindelse med projektarbejdet.

Instituttet har omfattende laboratorier, hvor det er muligt at arbejde med almindelige proceskomponenter som fx pumper, varmeveksler m.m. og de systemer de indgår i, avancerede laserbaseret måleudstyr til hastighedsmåling i væsker og gasser (PIV,LDV, PDA), et større 400kW multibrændsels forbrændingsanlæg, et offshore laboratorium, som emulerer processerne på en offshore olierig, samt et kemisk analyselaboratorium. Ud over specifikke laboratorier råder PECT-uddannelsen over en række fleksible laboratorier dedikerede til udførsel af forskellige studenterprojekter.

 • Solid Fuel Conversion Facility - I samarbejde med B&W Vølund er der mulighed for at lave forsøg på en 400kW multi-brændsel ristefyret forsøgskedel. Denne størrelse er væsentlig større end hvad der typisk ses i laboratorier, og faciliteten er unik for Europa
 • Flowlab – Et laboratorium til at lave forsøg med vand, luft og varme. Det er instrumenteret med bl.a. avanceret laserbaseret måleudstyr, vindtunnel og pumpeprøvningsteststand
 • Offshore Energy Lab – Her er mulighed for at lave forsøg i et bølgebassin og det indeholder en model af det procesudstyr, der findes på en offshore olieplatform
 • Biolab – Et moderne laboratorium tilegnet biologiske processer og instrumenteret med avanceret analyseudstyr til at bestemme sammensætningen af faste brændsler, væsker og gasser. Læs mere om laboratoriet.

1. SEMESTER: Fluidmekaniske analysemetoder

For studerende med en bacheloruddannelse fra Aalborg Universitet består projektarbejdet af 15 ECTS, mens det er på 10 ECTS (INTRO-projekt) for studerende med en bacheloruddannelse fra et andet universitet. Det tekniske emne for projekterne er det samme, men de studerende, der kommer fra et andet universitet, skal følge et ekstra kursus om reguleringsteori og softwareprogrammet Matlab, samt et kort introduktionskursus til problembaseret læring (PBL), som er kendetegnet for Aalborg Universitet og anvendes i projektarbejdet.

Dokumentationen for projektarbejdet foregår på to forskellige måder:

 • Studerende med en bacheloruddannelse fra Aalborg Universitet skal dokumentere projektarbejdet gennem en videnskabelig artikel og en poster, som de skal præsentere ved en intern konference (CES). Samtidig skal de lave en opsummeringsrapport. Materialet udarbejdes på engelsk.
 • Studerende med en bacheloruddannelse fra et andet universitet skal dokumentere projektarbejdet gennem en projektrapport, som er skrevet på engelsk.

På 1. semester er der fokus på at lære det grundlæggende inden for numerisk analyse af strømninger (Computational Fluid Dynamics) samt laserbaserede metoder til måling af strømningshastighed. Projektet udføres typisk i samarbejde med en af vores industrielle samarbejdspartnere, og der tages udgangspunkt i en strømningskomponent eller -system, der modelleres og analyseres. Der foretages relevante eksperimentelle målinger til at verificere resultaterne.

PROJEKT

 • Fluidmekaniske analysemetoder (10-15 ECTS)

KURSER

 • Numerisk strømningslære (CFD) og flerfasestrømning (5 ECTS)
 • Fluidmekanik og kompressible strømninger (5 ECTS)
 • Sandsynlighedsregning, stokastiske processer og anvendt statistik (5 ECTS)
 • For studerende med en bacheloruddannelse fra et andet universitet: Reguleringsteknik og MATLAB (5 ECTS)

EKSEMPLER PÅ PROJEKTEMNER PÅ 1. SEMESTER

 • Numerisk analyse af et Coriolis flowmeter og eksperimentel verifikation ved brug af laserbaseret målemetoder (Laser Doppler Anemometry)
 • Numerisk analyse af et keramisk filter til filtrering af olie i procesvand, hvor du udvikler en model for strømningen gennem et porøst medie. Resultaterne verificeres ved målinger på teststand.
 • Numerisk analyse af en blandingskanal og eksperimentel verifikation ved brug af laserbaseret målemetoder (Particle Image Velocimetry)

2. SEMESTER: forbrændings- og/eller processystemer

På 2. semester arbejdes der bredt med relevante problemstillinger inden for proces- og forbrændingsteknik. Semestret har fokus på, hvordan energisystemer og komponenter kan forbedres og/eller optimeres. Projektet udføres typisk i samarbejde med en af vores industrielle samarbejdspartnere, og der tages udgangspunkt i en relevant problemstilling herfra.

PROJEKT

 • Forbrændings- og/eller processystemer (15 ECTS)

KURSER

 • Processimulering (5 ECTS)
 • Forbrændingsteknik og kemiske reaktorer (5 ECTS)
 • Optimeringsteori og pålidelighed (5 ECTS)

EKSEMPLER PÅ PROJEKTEMNER PÅ 2. SEMESTER

 • Modeldannelse af terrain slug flow som naturligt kan opstå i ved boreplatformene i Nordsøen. Dette er del af et større forskningsprojekt ved AAU Esbjerg.
 • Måling af størrelsesfordelingen af dråber fra en dyse og bestemmelsen af en korrelation mellem væskens viskositet m.m. og størrelsesfordelingen ved brug af Particle Doppler Anemometry. Derefter simuleres en Spray Drying proces ved brug af CFD.
 • Modeldannelse af manuel indfyret stråforbrændingskedel og verifikation af resultaterne ved eksperimentelle målinger på et fuldskalaanlæg ved en industriel samarbejdspartner. 

3. SEMESTER: Avancerede forbrændings- og processystemer

Du opbygger selv dit 3. semester med moduler svarende til i alt 30 ECTS. Kombinationerne er mange, så du kan rette semesteret efter dine interesser og mål. Du har fx mulighed for at

 • tage på virksomhedsophold (projektorienteret forløb) i en dansk eller udenlandsk virksomhed. På et virksomhedsopholdet skal du være med til at løse virkelige problemer for organisationen og ikke kun deltage i den daglige drift af virksomheden
 • studere et semester på et udenlandsk eller et andet dansk universitet
 • tage et sædvanligt semesterforløb på AAU med kurser og projekt
 • påbegynde dit kandidatspeciale, som kan strække sig over både 3. og 4. semester (lang afgang). Her har du mulighed for at fordybe dig i et emne, du finder særligt spændende og udfordrende

Hvis du vil på studie- eller virksomhedsophold har Aalborg Universitet samarbejdsaftaler med universiteter over hele verden, ligesom fagmiljøet bag uddannelsen også har en lang række internationale kontakter i forbindelse med virksomhedsaftaler.

3. og 4. semester er ofte sammenhængende, idet indholdet på 3. semester kan vælges således, at det er forberedende til 4. semester.

Vælger du et sædvanligt semesterforløb, har projektet fokus på avanceret aspekter af proces- og forbrændingssystemer. Projektet baseres på et proces- eller forbrændingssystem, hvortil der skal anvendes avancerede analysemetoder, simuleringsværktøjer eller eksperimentelle metoder til at løse en konkret problemstilling.

Projektets resultater, eller dele heraf, publiceres som en videnskabelig artikel på engelsk, og du præsenterer artiklen på et internt seminar (CES) for at øve og opnå gode egenskaber inden for videnskabelig formidling.

Du vælger to kurser på dette semester og disse varierer fra år til år afhængigt af projekternes indhold samt den forskning, der foregår på Institut for Energiteknik. Endvidere kan der også vælges kurser fra andre universiteter.

PROJEKT

 • Avancerede forbrændings- og processystemer (20 ECTS)

KURSER

 • Du vælger kurser svarende til 10 ECTS (se studieordningen for Sustainable Energy Engineering)

EKSEMPLER PÅ PROJEKTEMNER PÅ 3. SEMESTER

 • Eksperimentelt studie af træpillepresser samt udvikling af numerisk 1D model til forudsigelse af pressekraften i samarbejde med Andritz Feed and Biofuel
 • Eksperimentelt studie af ekstrudering af aluminium med henblik på at finde årsagen til web-thinning i samarbejde med Sapa
 • Udvikling af modelleringsværktøj til termiske kraftværker i samarbejde med firmaet Added Values

4. SEMESTER: KANDIDATSPECIALE

Kandidatuddannelsen afsluttes med et større videnskabeligt arbejde: specialet. Dette projekt er større end de projekter, du hidtil har arbejdet med. Her er det muligt at specialisere sig inden for netop det område, man finder spændende og gerne vil arbejde videre med. I specialet får du muligheden for at kombinere al den viden og alle de færdigheder, du har tilegnet dig i løbet af uddannelsen. Opgaven er at løse et problem inden for fagområdet gennem selvstændigt arbejde – som oftest i samarbejde med en virksomhed. Projektgrupperne er små (1-2 personer), hvilket minder om arbejdssituationen, man møder i industrien.

Kandidatspecialet kan indeholde nye emner eller være en forlængelse af projektarbejdet på nogle af de foregående semestre. Normalt vil det blive udarbejdet i samarbejde med en virksomhed eller et energiforsyningsselskab og have karakter af et industrielt forsknings- eller udviklingsarbejde. Alternativt kan det være udsprunget af et af forskningsprojekterne på Institut for Energiteknik eller en anden forskningsvirksomhed og have karakter af et rent forskningsprojekt.

Specialet kan være enten af teoretisk eller eksperimentel natur eller en kombination. Da der ikke udbydes kurser på semestret, er hele semestret dedikeret til specialet. De studerende skriver ofte en videnskabelig artikel baseret på deres kandidatafhandling.

speciale

 • Emne efter eget valg (30 ECTS)

EKSEMPLER PÅ specialeEMNER

 • Forbedring af in-house koder til beregning af blow-out processer på en offshore olierig i samarbejde med  Rambøll Olie og Gas
 • Numerical Modeling of the Wood Pelleting Process
 • Dynamic Model of a Fixed Grate Combustion in Modelica


MERE INFO OM sustainable energy engineering?

Hvis du ønsker mere indgående viden om det faglige indhold på kandidatuddannelsen, har du flere muligheder for at finde yderligere information:


LÆS MERE OM Dine muligheder for virksomheds- og udlandsophold

Gruppe- og projektarbejde

Gruppe- og projektarbejde

Gruppe- og projektarbejdet på Aalborg Universitet giver dig mulighed for at få en spændende og lærerig studietid både fagligt og socialt.
 

Læs mere om gruppe- og projektarbejde