AAU logo
Uddannelse
Forskning
Samarbejde

Sustainable Energy Engineering, Civilingeniør

Fagligt indhold

Laboratorieudstyr

SE STUDIEORDNING FOR SUSTAINABLE ENERGY ENGINEERING

 

“Du får gennem projektarbejdet mulighed for at samarbejde med nogle af branchens virksomheder.”
Morten Winther, studerende

Som studerende på civilingeniøruddannelsen i Sustainable Energy Engineering med specialisering i Offshore Energy Systems (Bæredygtig energiteknik med specialisering i offshore energisystemer) lærer du om fx mekaniske komponenter og systemer, der bruges inden for offshore energiområdet og som typisk er drevet af hydraulik eller elektricitet. Du studerer design, analyse og regulering af mekaniske og termiske systemer med kompleks dynamik og ikke-lineær opførsel, og du arbejder med modeller og simuleringer. Herudover får du kendskab til forskellige teknologier til energioverførsel, produktion af energi og forholdet mellem de komponenter, der anvendes i offshore energisystemer - herunder elektriske maskiner, kompressorer, pumper osv.

Du lærer om fx:

 • Offshore hydrauliske og mekaniske systemer
 • Strømningslære
 • Systemidentifikation og diagnosticering
 • Avanceret regulering af offshore energisystemer
 • Overvågningsprocesser og -systemer
 • Dynamiske modeller af elektriske maskiner og offshore energisystemer.

“Studiemiljøet i Esbjerg er super fedt. Man kender nærmest alle fra sin årgang, og der er meget tæt samarbejde med undervisere og de studerende.”
Vibeke Geeththana Chivalingam, studerende

Uddannelsen er engelsksproget og veksler mellem kurser, laboratoriearbejde og projektarbejde. Du opfordres til tæt samarbejde med erhvervslivet gennem dine projekter, hvor du og din projektgruppe finder løsninger på reelle udfordringer inden for energisektoren.

På 1.-2. semester bruger du halvdelen af studietiden på kurser og den anden halvdel på projektarbejde. Alle jeres projekter tager udgangspunkt i komplekse og ofte tværfaglige problemstillinger fra det virkelige liv og er tilrettelagt sådan, at du hele tiden udfordres til at tænke i nye innovative baner for at finde relevante løsningsforslag.

På 3. semester er der mulighed for fx et studieophold på et udenlandsk universitet eller virksomhedsophold (projektorienteret forløb) i en dansk eller udenlandsk virksomhed. Dit afgangsprojekt, specialet, færdiggør du på 4. semester.

“Igennem mit studie har jeg samarbejdet med flere internationale virksomheder med lokal forankring om relevante problemstillinger. Det har givet et indblik i mit kommende virke som uddannet ingeniør.”
Jacob Glæsner, studerende

Undervisningen i kurserne foregår primært ved klasseundervisning med opgaveregning suppleret med arbejde i laboratorierne på instituttet, som både benyttes i undervisningen og i forbindelse med projektarbejdet.

Instituttet har omfattende offshore laboratorier, hvor det er muligt at arbejde med blandt andet modeller af vindmøller, offshore kraner, hydraulisk pitch system til vindmøller, systemer til at separere olie og gas, undervandsrobotter, systemer til måling af vind og bølger samt systemer til måling af flerfasede strømninger.

Ud over de specifikke laboratorier råder Offshore uddannelsen over en række fleksible laboratorier dedikerede til udførsel af forskellige studenterprojekter. Følgende er nogle af laboratoriefaciliteterne i Esbjerg:

Fjernstyret ubåd

1. SEMESTER: Modellering og identifikation af offshore systemer

For studerende med en bacheloruddannelse fra Aalborg Universitet består projektarbejdet af 15 ECTS, mens det er på 10 ECTS (INTRO-projekt) for studerende med en bacheloruddannelse fra et andet universitet. Det tekniske emne for projekterne er det samme, men de studerende, der kommer fra et andet universitet, skal følge et ekstra kursus om reguleringsteori og softwareprogrammet Matlab, samt et kort introduktionskursus til problembaseret læring (PBL), som er kendetegnet for Aalborg Universitet og anvendes i projektarbejdet.

Dokumentationen for projektarbejdet foregår på to forskellige måder:

 • Studerende med en bacheloruddannelse fra Aalborg Universitet skal dokumentere projektarbejdet gennem en videnskabelig artikel og en poster, som de skal præsentere ved en intern konference (CES). Samtidig skal du lave en opsummeringsrapport. Materialet udarbejdes på engelsk.
 • Studerende med en bacheloruddannelse fra et andet universitet skal dokumentere projektarbejdet gennem en projektrapport, som er skrevet på engelsk.

På dette semester vil der være fokus på elektroniske eller mekaniske komponenter eller systemer, som typisk er drevet af hydrauliske eller elektriske systemer og anvendt inden for offshore-energiområdet fx offshore vindmølle, offshore olie- og gasproduktion, havtransportfartøj eller undervandsrobot. Du foretager analyser af systemet og udarbejder modeller og simuleringer af systemet eller den mekaniske komponent.

Forskellige metoder kan anvendes til at bestemme parametrene for systemet. Modellerne verificeres ved hjælp af eksperimentelle forsøg - enten direkte på et rigtigt offshore-system eller på modeller heraf.

PROJEKT

 • Modellering og identifikation af offshore systemer (10-15 ECTS)

KURSER

 • Systemidentifikation og diagnosticering (5 ECTS)
 • Strømningslære og bølgehydraulik (5 ECTS)
 • Sandsynlighedsregning, stokastiske processer og anvendt statistik (5 ECTS)
 • For studerende med en bacheloruddannelse fra et andet universitet: Reguleringsteori og MATLAB (5 ECTS)

EKSEMPLER PÅ PROJEKTEMNER PÅ 1. SEMESTER

 • Design og analyse af et hydraulisk system til bølgeenergianlæg
 • Analyse af delsystem til en offshore vindmølle
 • Modellering af en proces hvor man separerer olie og vand
 • Regulering af en hydraulisk kran.

Havvindmøllepark

2. SEMESTER: dynamisk styring af elektriske offshore systemer

Formålet med projektet på 2. semester er at opnå viden om design, analyse, modellering og regulering af offshore energisystemer samt opnå kendskab til forholdet mellem de anvendte komponenter - herunder elektriske maskiner, kompressorer, pumper osv.

Projektet kan baseres på et offshore energisystem, som indeholder hydraulik, elektriske og/eller termiske komponenter, der skal modelleres, analyseres og kontrolleres. Dette kan fx være et bølgeenergisystem, havvindmøller, tidevandssystemer mv.

Systemerne analyseres, og der udvikles en matematisk simuleringsmodel af systemet. Baseret på modellen analyseres metoden til høstning af energi med hensyn til effektivitet, valg af teknologi, og hvordan de forskellige teknologier spiller sammen. Analyserne danner grundlaget for etablering af et reguleringssystem og for at kunne lave et design/redesign af systemet eller udvalgte dele heraf. Designet tager udgangspunkt i det eksisterende system (optimeret redesign) eller omfatter nye løsninger/designs og reguleringsmetoder. I begge tilfælde lægges der vægt på, at systemet er optimeret med hensyn til systemets ydeevne og hvor meget energi, der kan høstes.

Det udviklede design og den udviklede reguleringsmetode verificeres eksperimentelt - enten i målestoksforholdet eller via det virkelige system, hvis det er muligt.

PROJEKT

 • Dynamisk styring af elektriske offshore systemer (15 ECTS)

KURSER

 • Offshore energisystemer (5 ECTS)
 • Regulerings- og overvågningsprocesser og -systemer (5 ECTS)
 • Dynamiske modeller for elektriske maskiner og regulering (5 ECTS)

EKSEMPLER PÅ PROJEKTEMNER PÅ 2. SEMESTER

 • Analyse og regulering af en offshore flydende vindmølle
 • Design af et reguleringssystem til en undervandsrobot
 • Modellering og regulering af en proces hvor man separerer olie og vand.

Stålkonstruktion

3. SEMESTER: avanceret regulering af offshore energisystemer

Du opbygger selv dit 3. semester med moduler svarende til i alt 30 ECTS. Kombinationerne er mange, så du kan rette semesteret efter dine interesser og mål. Du har fx mulighed for at

 • tage på virksomhedsophold (projektorienteret forløb) i en dansk eller udenlandsk virksomhed. På virksomhedsopholdet er du med til at løse virkelige problemer for organisationen og ikke kun deltage i den daglige drift af virksomheden.
 • studere et semester på et udenlandsk eller et andet dansk universitet.
 • tage et sædvanligt semesterforløb på AAU med kurser og projekt.
 • påbegynde dit kandidatspeciale, som kan strække sig over både 3. og 4. semester (lang afgang). Her har du mulighed for at fordybe dig i et emne, du finder særligt spændende og udfordrende.

Hvis du vil på studie- eller virksomhedsophold har Aalborg Universitet samarbejdsaftaler med universiteter over hele verden, ligesom fagmiljøet bag uddannelsen også har en lang række internationale kontakter i forbindelse med virksomhedsaftaler.

3. og 4. semester er ofte sammenhængende, idet indholdet på 3. semester kan vælges således, at det er forberedende til 4. semester.

Vælger du et sædvanligt semesterforløb på AAU, baseres projektet på et offshore energisystem, hvor du skal optimere det eksisterende system og/eller designe et regulerings- eller diagnosticerings- og overvågningssystem. Først skal systemet modelleres, hvor forskellige metoder fra systemidentifikation kan anvendes til at finde parametrene for systemet. Simuleringsmodellen verificeres på baggrund af dataserier fra enten det virkelige system eller en laboratoriemodel heraf. Via modellen opstilles regulerings-, diagnosticerings- eller overvågningssystemet for at forbedre systemets performance - eksempelvis mht. den afgivne effekt, levetiden, fejldetektering eller andet. Systemet implementeres og verificeres eksperimentelt i laboratoriet.

Projektets resultater, eller dele heraf, publiceres som en videnskabelig artikel på engelsk, og du præsenterer artiklen på en intern konference (CES) for at øve og opnå færdigheder inden for videnskabelig kommunikation.

Studerende vælger på dette semester to kurser. De udbudte kurser varierer fra år til år afhængigt af projekternes indhold samt den forskning, der foregår på Institut for Energiteknik. Endvidere kan der også vælges kurser fra andre universiteter.

PROJEKT

 • Avanceret regulering af offshore energisystemer (20 ECTS)

KURSER

EKSEMPLER PÅ PROJEKTEMNER PÅ 3. SEMESTER

 • Design og regulering af en fjernstyret undervandsrobot (ROV)
 • Regulering af en effektelektronisk konverter til et offshore fartøj
 • Fejlfinding og diagnosticering i en hydraulisk akkumulator.

 

4. SEMESTER: KANDIDATSPECIALE

Kandidatuddannelsen afsluttes med et større videnskabeligt arbejde: Specialet. Dette projekt er større end de projekter, du hidtil har arbejdet med. Her er det muligt at specialisere sig inden for netop det område, man finder spændende og gerne vil arbejde videre med. I specialet får du muligheden for at kombinere al den viden og alle de færdigheder, du har tilegnet dig i løbet af uddannelsen. Opgaven er at løse et problem inden for fagområdet gennem selvstændigt arbejde – som oftest i samarbejde med en virksomhed. Projektgrupperne er små (1-2 personer), hvilket minder om arbejdssituationen, man møder i industrien.

Kandidatspecialet kan indeholde nye emner eller være en forlængelse af projektarbejdet på nogle af de foregående semestre. Normalt vil det blive udarbejdet i samarbejde med en virksomhed eller et energiforsyningsselskab og have karakter af et industrielt forsknings- eller udviklingsarbejde. Alternativt kan det være udsprunget af et af forskningsprojekterne på Institut for Energiteknik eller en anden forskningsvirksomhed og have karakter af et rent forskningsprojekt.

Specialet kan være enten af teoretisk eller eksperimentel natur eller en kombination. Da der ikke udbydes kurser på semestret, er hele semestret dedikeret til specialet. De studerende skriver ofte en videnskabelig artikel baseret på deres kandidatafhandling.

speciale

 • Emne efter eget valg (30 ECTS)

EKSEMPLER PÅ specialeemner

 • Docking i høje bølger: Simulering af interaktionen imellem bølger og flydende platform
 • Lastreduktion i vindmøllestrukturer vha. avanceret pitch-regulering
 • Estimeret placering af hydraulisk radial stempelmotor
 • Regulering af slug inden for olie- og gasproduktion
 • Udvikling af reguleringsstrategier til power take-off systemet til bølgeenergikonvertering.


Se mere om Praktik og udlandsophold

Læs mere om uddannelsen

Gruppe- og projektarbejde

Gruppe- og projektarbejde

Gruppe- og projektarbejdet på Aalborg Universitet giver dig mulighed for at få en spændende og lærerig studietid både fagligt og socialt.
 

Læs mere om gruppe- og projektarbejde