AAU logo

Sustainable Cities, civilingeniør

Fagligt indhold

Fagligt indhold

Den akademiske grad for studiet er Civilingeniør, Cand.polyt (i Sustainable Cities/Bæredygtig byudvikling). Uddannelsen foregår på engelsk, og derfor er uddannelsen åben for såvel danske som internationale studerende med en relevant naturvidenskabelig bachelorgrad som ingeniør eller tilsvarende.

Vi prioriterer det højt, at du har mulighed for at arbejde med eksterne partnere, f.eks. i dine semesterprojekter, som kan udføres i samarbejde med myndigheder, virksomheder, NGO'er osv. På denne måde får du mulighed for at arbejde med virkelige problemstillinger og dermed forberede dig på din kommende professionelle karriere.

Organisationers og virksomheders rolle i bæredygtig byudvikling (1. Semester)

Hver projektgruppe vælger et emne til deres semesterrapport inden for semestrets tema. Emnet kan være hovedsageligt teoretisk eller empirisk og tager normalt udgangspunkt i en specifik politik, organisation eller i et miljømæssigt problem. Vores formål er at forstå, hvordan planlægning kan skabe nicher inden for stiafhængige systemer for at kunne fostre forandring på det organisatoriske plan.

Kurser

Værktøjer og tilgange til bæredygtig byudvikling (5 ECTS)

Kurset har til formål at give en grundforståelse af de udfordringer, som byer står over for i dag, da de skal bidrage med mere holdbare infrastrukturer og understøtte bæredygtige hverdagspraksisser. Kurset sigter mod at gøre den studerende i stand til at håndtere den kompleksitet og de udfordringer, som forandringen udgør. Vi undersøger udfordringerne, som infrastrukturen inden for de fire sektorer møder på vej mod mere bæredygtige byer. Ved at navigere inden for forskellige teoretiske rammer giver kurset analytiske koncepter og perspektiver for at kunne forstå disse infrastrukturer inden for sektorerne i forhold til den bæredygtige forandring i byer. Kursets indhold vedrørende de forskellige infrastrukturer inden for hver sektor inkluderer:

Ressourcer: Vi vil diskutere udfordringer fra den ressourceintensive produktion og forbrug på byplan og mitigationsstrategier, f.eks. affaldshåndtering and cirkulær økonomi. Emnet er centreret om affaldshierarkiet og beskriver mulige måder, hvorpå man kan håndtere affald: reduktion, genbrug eller genvinding hen mod forbrænding eller affaldsdepoter.

Energi: Vi vil diskutere, hvilke udfordringer, man står overfor ved at omlægge til et 100 % vedvarende energisystem. Hvordan man planlægger nye vedvarende energiteknologier på forskellige organisatoriske plan, deres indflydelse på funktionen af de etablerede energisystemer i byerne, termodynamiske principper i energiteknologierne, behovet for at inkludere alle energiintensive sektorer som transport, industri, husholdninger etc., og hvordan forbrugsmønstre influerer på energiforbruget. Dette involverer også en kvantificering af problemets størrelse.

Vand: Vandplanlægning fokuserer på tilpasning af byens klima og vandadministrationsstrategier i byer, som står over for klimaændringer og tiltagende alvorlige vejrfænomener. Det centrerer sig om, hvordan tilpasningsstrategierne ofte kan producere alliancer med andre byers agendaer, f.eks. behovet for flere grønne fritidsarealer.

Mobilitet: Vi undersøger cases om planlægning af forskellige former for transport i byer, fra busbaner og samkørsel til bilfri transport. Derudover undersøger vi energiforbruget i transportsektoren ved at opsplitte transportbehovet i slutbrugerkrav, transporttype, infrastruktur etc.

Tværsektoralt: Perspektiver på behovet for at bevæge sig uden for den silo-specifikke planlægning og ind i en mere holistisk synsvinkel præsenteres for at promovere bæredygtighed i bymiljøet. Vi vil se på planlægningsrollen, når der sker ændringer i de uholdbare socio-tekniske udviklingsstier.

Udfordringer og planlægning for bæredygtige byer (5 ECTS)

Kurset har til formål at inspirere de studerende til at benytte forskellige værktøjer og tilgange til at analysere og forstå mulighederne og forandringsvejene for byerne. Disse muligheder involverer nye teknologier og måder at organisere og udvikle bæredygtige byer på; som skaber en ny forandringssti. Kurset fokuserer på en variation af værktøjer og tilgange til infrastrukturen for hver af de fire sektorer, når man kigger på adfærd, deltagelse og planlægning. Kurset giver dig specifikke værktøjer til at arbejde med bæredygtig forandring i byer og gør dig i stand til at kunne reflektere kritisk over værktøjerne. Undervisningen består mest af forelæsninger og workshops, hvor de studerende lærer at bruge værktøjerne i praksis og udvikler deres færdigheder gennem projektarbejdet.

Kurset gør den studerende i stand til at navigere mellem forskellige typer af værktøjer (sektorspecifik/tværsektor/projektfokus/politisk fokus). Der undervises i følgende indhold i de infrastrukturer inden for de forskellige sektorer:

Ressourcer: Vi præsenterer værktøjer til vurdering af ressourceforbrug set fra et livscyklus- og affaldsplanlægningsperspektiv i byer. Tilgangen til livscyklusvurderingen gør de studerende i stand til at undersøge, hvilke dele af et produkts livscyklus, der har hvilke miljøpåvirkninger. Den gør også de studerende i stand til at opnå viden handlepunkter. Affaldsplanlægning vil præsentere forskellige overvejelser omkring affaldshierarkiet fra bortskaffelse til forebyggelse.

Energi: De studerende vil blive introduceret for et avanceret energisystemsmodelleringsværktøj EnergiPLAN, som gør det muligt at modellere komplekse energisystemer og vurdering indflydelsen fra den stigende vedvarende energi, energieffektivitet eller ændringerne i transportteknologier. Energiplanlægningsrammen præsenteres også for at give de studerende lov til at arbejde med modeller for byenergiplanlægning. De studerende præsenteres for energiforbrug og benytter værktøjer til at måle og forstå drivkraften bag energiforbruget, og hvad der potentielt eksisterer, og hvad der reelt eksisterer af stigende energieffektivitet og faldende krav.

Mobilitet: Transportmodeller, som benyttes på by- og nationalt plan, introduceres for de studerende for at få en forståelse af, hvordan man genererer viden om transportkrav. De studerende præsenteres for de nuværende planer, der skal introducere intelligente transportsystemer i byer og deres potentialer til transportstyring.

Tværsektoriel: De studerende introduceres til bæredygtige værktøjer på organisationsplan, som inkluderer ISO-standarder, certificeringssystemer og -værktøjer til at måle organisationers og virksomheders bæredygtighed. Vi undersøger også CSR, miljøstyringssystemer og grøn bogføring som måder, hvorpå organisationer kan arbejde og monitorere bæredygtighedshandlinger. Bæredygtige certificeringssystemer for det byggede miljø præsenteres og giver de studerende mulighed for at kvantificere og sammenligne forskellige bygninger og områder på adskillige parametre. Grundlæggende investeringsteori og økonomiske principper vil blive præsenteret for at give de studerende mulighed for at vurdere de økonomiske omkostninger og værdier af forskellige projekter såvel som at blive i stand til kritisk at vurdere andre projektforslag.

Videnskabsteori og forskningsdesign (5 ECTS)

Kurset forbereder de studerende til at blive ingeniører, som arbejder med ’vidensgenerationen’ i deres projekter, deres speciale, såvel som i deres professionelle liv som ingeniører. Kurset giver en forståelse af de forskellige videnskabsteorier, og hvordan de er forbundet til valg af forskningsdesign. Kurset italesætter, hvordan ’processerne i vidensgenerationen og metoderne’ forstås, som karakteriserer ingeniørerne i deres arbejdspraksis som ’bæredygtige ingeniører’. Vi stiller spørgsmål som ’kan ingeniører lide at arbejde som en anvendt forsker og bruge videnskabelig viden genereret af en ’overordnet’ og rationel videnskabelig metode’? Vi vil også diskutere, hvilken indflydelse disse spørgsmål har på udfaldet af brugen af analytiske modeller som EnergyPLAN eller økonomiske modeller. Er modeller objektive i deres vidensproduktion, eller fører de til et specifikt udfald? Du vil blive i stand til at vurdere og kommunikere valget af og baggrunden for forskningsdesignet.


 

Bæredygtig byudvikling i et institutionelt og samfundsmæssigt perspektiv (2. Semester)

Andet semester fokuserer på at udvikle viden og kompetencer rettet mod udviklingen af urbane strategier, som har en omdannende effekt på bæredygtig forandring af byer.

Hver projektgruppe vælger et emne til deres semesterrapport inden for semestrets tema. Emnet kan være primært teoretisk eller empirisk og tager normalt sit udgangspunkt i en specifik politik, institution eller i et miljømæssigt problem.

Kurser

Politik, planlægning og governance (5 ECTS)

Kurset fokuserer på magt, politik og politikker såvel som interessenter, institutioner og foredrag i forhold til beslutningstagningsprocesserne baseret på international og national forskning. Forelæsningerne baserer sig på nuværende forskning og sigter på kritiske refleksioner over planlægnings- og beslutningstagningsprocesserne. Det giver en vigtig teoretisk basis for at forstå de tætte koblinger, som eksisterer mellem planlægning, beslutningstagning og forvaltning i praksis. Kurset undersøger den komplekse kontekst og praksisser i byplanlægning med specielt fokus på udfordringen i at gøre byerne mere bæredygtige.

Byens strukturer og systemer (5 ECTS)

Kurset sigter mod at give de studerende et dybere kendskab til eksisterende systemer og strukturer, som eksisterer i byen. Hovedfokus er på infrastrukturen inden for de fire hovedsektorer. Kurset vil også undersøge typen af services, som disse yder, og hvordan disse infrastrukturer kan blive opfattet som komplekse systemer.

Systemerne består af mange forskellige komponenter, som interagerer med hinanden. Det er vigtigt at forstå denne interaktion for at kunne anerkende, at én enkelt beslutning kan have indflydelse på en række andre komponenter inden for en bæredygtig by. Kurset vil have disse hovedfokus, og det vil ofte være fra et teknisk snarere end et socialt perspektiv. Kurset er organiseret i fem hovedtemaer, som er anvendelige i hver sektor i byen. For at kunne dække hver sektor gennem semestret er hvert tema illustreret med en casestudy fra en af sektorerne. De fem temaer er:

  • Evaluering af alternative systemer og strukturer
  • Vigtigheden af tidshorisonten i forhold til systemer og strukturer
  • Interaktion mellem systemer og strukturer og slutbrugere
  • Robusthed og kompleksitet af systemerne
  • Risikoen for lock-in for systemer og strukturer

Det underviste indhold i infrastrukturen i de forskellige sektorer inkluderer:

Energi: Ved at analysere energisektoren som et integreret system i byen og nationalt vil vi undersøge, hvordan dette kan bruges som en fordel ved at udnytte fluktuerende elektricitetsproduktion i varme- og transportsektoren. F.eks. ved vindmøllebyggeriet introduceres der mere varierende elektricitetsproduktion, som har indvirkning på driften af etablerede fabrikker. Også i Danmark, hvor størstedelen af fabrikkerne også producerer varme og strøm, har dette også en indflydelse på fjernvarmesektoren.

Mobilitet: Transportsektoren burde ses som en forbundet system i byen. Ved at forstå transport som et krav, bliver det klart, at ændringer for brugerne af den offentlige transport, vil have indflydelse på biler og cyklister. Ved at opgradere den offentlige transport, gøres det muligt at få brugerne til at skifte til tog, metro, sporvogn og bus. Men dette vil samtidig reducere rejsetiden i bil, da vejene blive mindre trafikerede, og derfor bliver det igen mere attraktivt at tage bilen.

Tværsektoriel: Efter gennemgang af alle temaer, afsluttes kurset med diskussioner om de synergier og konflikter, som eksisterer på tværs af de forskellige systemer i de forskellige sektorer i byerne. Vi undersøger hvordan, ligesom infrastrukturen i de forskellige sektorer opfører sig som systemer, de også interagerer med hinanden: Et stigende antal elektriske biler har indflydelse på elforbruget, eller hvordan affald- og ressourceplanlægning er forbundet til fjernvarmeproduktionen, gasproduktionen til transport og en effektiv ressourcegenanvendelse

Økonomisk, social og miljømæssig konsekvensvurdering (5 ECTS)

​Dette kursus fokuserer på at vurdere bæredygtigheden af forskellige løsninger til at håndtere byernes udfordringer. Kurset giver de studerende en grundforståelse af nøgleværktøjerne og teknikkerne, der bruges globalt for at analysere økonomiske, sociale og miljømæssige dimensioner i planlægning og bæredygtighed. Emnerne kan indeholde: forundersøgelser, miljømæssig konsekvensvurdering og strategisk konsekvensvurdering.

Faglig og professionel udvikling (3. Semester)

Praktik, udlandsophold eller “forlænget projektperiode”
På dette semester vil du få mulighed for at anvende den teoretiske og metodiske viden tilegnet i løbet af 1. og 2. semester i praksis i virkelige livssituationer i Danmark eller i udlandet. Dette kunne være i form af en praktikplads inden for f.eks. et privat konsulentfirma, en offentlig myndighed eller en privat NGO i Danmark eller i udlandet. Valget af praktiksted sker på grundlag af dine interesser. I løbet af praktikperioden på 2-4 måneder deltager du i aktiviteterne i en organisation og indsamler oplysninger til projektrapporten. Projektrapporten forventes at have både en teoretisk og empirisk del, der vedrører den faktiske oplevelse af praktikopholdet.

En alternativ mulighed er at tilmelde dig et andet (dansk eller udenlandsk) universitet med henblik på at gennemføre semesteret der.

Endelig er der mulighed for at omdanne 3. og 4. semester til en "forlænget projektperiode", hvis f.eks. forskningsspørgsmålet kræver mere tid og energi til indsamling af data eller til gennemførelse af feltstudier.

Kandidatspeciale (4. Semester)

I det sidste semester er hovedfokus på at skrive specialet. De studerende arbejder individuelt eller i små grupper med vejledning af undervisere. Specialet, som er den højeste grad af uddannelsen, bør sigte på at sammenfatte teorier og metoder med henblik på at udarbejde en brugbar løsning for en virkelig problemstilling inden for miljøplanlægning og ledelse.

Gruppe- og projektarbejde

Gruppe- og projektarbejde

Gruppe- og projektarbejdet på Aalborg Universitet giver dig mulighed for at få en spændende og lærerig studietid både fagligt og socialt.
 

Læs mere om gruppe- og projektarbejde