Forskning
Samarbejde

Sustainable Cities, Civilingeniør

Fagligt indhold

Fagligt indhold

Civilingeniøruddannelse i Sustainable Cities (Bæredygtig Byudvikling) er åben for både danske og internationale studerende med en relevant teknisk-naturvidenskabelig bacheloruddannelse. Kurserne og projektarbejdet foregår på engelsk og udbydes alle på Aalborg Universitets campus i København.

Under uddannelsen får du mulighed for at arbejde med eksterne samarbejdspartnere, fx i dine semesterprojekter, som kan udarbejdes i sammen med myndigheder, virksomheder, NGO’er osv. Du kommer derved til at arbejde med virkelige problemstillinger, hvilket forbereder dig til din erhvervskarriere.

Uddannelsen i Bæredygtig Byudvikling fokuserer på bæredygtig udvikling af eksisterende byer, hvor de to første semestre fokuserer på infrastrukturer inden for fire sektorer samt tværgående synergier. Vi ser på de globale muligheder og barrierer, som byer og regioner har for at skabe en bæredygtig fremtid, samt mulighederne for at adressere FNs Verdensmål. Der er et kursusmodul om videnskabsteori og forskningsdesign, som understøtter læring under studiet og understøtter forståelse for, hvordan viden bruges aktivt i omstillingsprocesser. Inden for hvert af infrastrukturkurserne introduceres værktøjer, teorier og metoder, samt perspektiveringer til anvendelse i andre sektorer eller på tværs af sektorer. Et tværfagligt kursus adresserer de tværsektorielle problemstillinger, potentielle synergier og hvordan fremtidens planlæggere kan håndtere disse. Kurserne i hver sektors infrastrukturer benytter en trinvis tilgang:

  • Kortlægning af sektoren (fx CO2-mængder, vandmængder)
  • Bæredygtige ingeniørløsninger (fx spildevandsbassiner, genbrug, fjernvarme)
  • Implementering og planlægning (fx kortlægning af markeder, holdningsændringer og/eller økonomisk vurdering)
  • Muligheder/udfordringer (fx nye jobs, risici, helbred)

Kurserne har til formål at inspirere studerende til at forstå de miljø- og bæredygtighedsmæssige udfordringer og problemer, at bruge og forstå forskellige tekniske løsninger, værktøjer og tilgange samt at forstå, hvordan disse kan implementeres og planlægges for at skabe en omlægningsplan for byer, analytiske redskaber osv. Undervisningen består primært af forelæsninger, workshops samt gruppearbejde. Studerende kan anvende deres egne kompetencer samt værktøjer og tilgange i projektarbejdet.

 

1. SEMESTER
Affald, ressourcer og energiplanlægning i bæredygtige byer 

Første semester består af en projektrapport der udarbejdes i grupper, et kursus i videnskabsteori og forskningsdesign, og to kurser med konkret fokus på infrastrukturer: håndtering af ressourcer og energiplanlægning. De studerende introduceres til problembaseret læring via projektmodulet og opnår værdifuld teoretisk viden om videnskabeligt arbejde og forskningsprocesser. Vi fokuserer på to sektorer, som er centrale i omlægningen til bæredygtige byer, og adresserer spørgsmål så som hvordan man forbedrer ressourceeffektivitet og cirkulær økonomi samt hvordan man designer og implementerer 100% vedvarende energisystemer.

Projektrapport

Hver projektgruppe vælger et emne for deres semesterrapport inden for semestrets tema affaldshåndtering, ressourcer og energiplanlægning. Emnet kan være primært teoretisk eller empirisk og tager som regel udgangspunkt i et specifikt, presserende problem eller udfordring inden for miljømæssig bæredygtighed, og kan berøre politikker samt involvere en eller flere virksomheder. Vores mål er at forstå, hvordan planlægning kan fremme bæredygtig omlægning inden for eksisterende systemer.

Kurser på 1. semester

Fra ressourcespild til cirkulær økonomi og bæredygtige byer (5 ECTS)

Kurset har til formål at introducere, hvordan energi- og materialestrømme (urban metabolisme) kan give de studerende både et overblik over affaldshåndteringsstrategier, anvendte teknologier og værktøjer samt over det engagement fra aktører og forandringer hos institutioner, som er nødvendigt for at udvikle mere bæredygtige byer.

Cirkulær økonomi og urban metabolisme retter opmærksomheden mod ressourcestrømme i byen og mod en mere integreret forståelse og planlægning af disse strømme for at skabe en by, som er smartere, mere ressourceeffektiv og har lavere påvirknings af klimaet. En bæredygtig by er resilient overfor forandringer, har minimale energi og ressourcetab samt er baseret på vedvarende energi. Produkter, materialer og ressourcer holder længere ved at øge genanvendelse, genbrug og ved at forlænge levetiden på produkter, så der generes mindre affald. Som centrum for økonomisk aktivitet og innovation samt materiale- og ressourceforbrug er byer specielt velegnede til at skubbe på cirkulære forretningsmodeller, samt planlægning og ledelse af ressourcekredsløb.

Kurset præsenterer værktøjer til vurdering af ressourceforbrug i byer set fra både et affaldsplanlægningsperspektiv samt ud fra vurderinger af ressourcer og produkters livscyklus. Der er fokus på behovet for at ændre den nuværende affaldshåndteringsstrategier og –systemer for at minimere og bremse ressourceforbrug og øge genanvendelighed og genindvinding af ressourcer. Det traditionelle affaldshierarki er skal prioritere indsatsen anderledes: affaldsforebyggelse og genbrug af produkter skal fremmes i stedet for kun genanvendelse af materialer og genindvinding af energi.

Energiplanlægning for bæredygtige byer (5 ECTS)

Formålet med kurset er at give en grundlæggende forståelse for de udfordringer, som byer står overfor i dag med hensyn omdannelse af energiforsyningen mod vedvarende energi og en mere effektiv energianvendelse. Hvilken infrastruktur og energiforsyning understøtter en bæredygtig livsstil og reducerer klimapåvirkningen? De studerende præsenteres for energiplanlægningsrammer, som giver dem mulighed for at arbejde med modeller for energiplanlægning i byer. De studerende introduceres til en holistisk forståelse af energisystemer der omfatter energiressourcer, produktion, distribution og forbrug. Vi bruger værktøjer til at forstå potentialerne ved at øge integrationen af vedvarende energikilder, koblingen af sektorer eller at sænke energiforbruget.

På kurset undervises i hvilke udfordringer er i en omlægning mod et 100% vedvarende energisystem og i hvordan strategisk energiplanlægning kan understøtte de teknologiske forandringer og en mere bæredygtig forsyning af byer. Herunder ses på vedvarende energipotentialer, energibesparelser i bygninger, fjernvarme, omstilling af industri og transport i byer samt sektorintegration og det smarte energisystem. I smart energy systems kobles energiinfrastruktur sammen på tværs (el, fjernvarme, gas mv), så energilagring, power to X og elektrificering kan udnyttes bedst muligt. På kurset ses også på hvilke roller byer kan spille i sammen med staten og internationale samarbejder, samt sammen med borgere og virksomheder i planlægningsprocesser og på hvordan forbrugsmønstre kan understøtte en mere grøn forsyning. De studerende introduceres til det avancerede værktøj til modellering af energisystemer, EnergyPLAN, for at gøre dem i stand til at modellere komplekse energisystemer og vurdere indvirkningen af øget vedvarende energi, energieffektivitet eller forandringer i transportteknologier.

Kurset har til formål at gøre de studerende i stand til at håndtere den kompleksitet og de udfordringer, som energiomlægningen medfører. Vi undersøger, hvilke udfordringer energiinfrastruktursektoren står over for i overgangen til mere bæredygtige byer. Ved at navigere inden for forskellige teoretiske rammer leverer kurset analytiske koncepter og perspektiver til at forstå denne infrastruktursektor i relation til bæredygtig omlægning i byer.

Videnskabsteori og forskningsdesign (5 ECTS)

Kurset forbereder de studerende på at blive ingeniører, som arbejder med ”vidensgenerering” i deres projekter, i deres speciale samt i deres karrierer som ingeniører. Kurset giver en forståelse for de forskellige videnskabsteorier og hvordan de er forbundet til valg af forskningsdesign. Det adresserer, hvordan vi kan forstå ’processerne for vidensgenerering og metoder’, som karakteriserer ingeniører i deres arbejdstilgang som ’bæredygtigheds ingeniører’.

Vi stiller spørgsmål som: Arbejder ingeniører med anvendt videnskab og bruger videnskabelig viden genereret af en ”overordnet” og rationel videnskabelig metode? Vi diskuterer også, hvilken indvirkning disse spørgsmål har på resultatet af anvendelsen af analytiske modeller som EnergyPLAN eller økonomiske modeller. Er modeller objektive i deres vidensproduktion eller udfører de et specifikt resultat? Det vil gøre dig i stand til vurdere og formidle dit valg af forskningsdesign og din baggrund herfor.

Dette er vigtigt i et samfund hvor er findes store mængder af ofte modsatrettede informationer og analyser, og hvor facts og viden ikke nødvendigvis er i stand til at overbevise alle centrale aktører. Du bliver klædt på til at forstå vidensproduktion som et centralt element i en bæredygtig omstilling.

 

 

2. SEMESTER
Vandplanlægning, transportplanlægning og infrastruktursynergier 

Her fokuserer vi på de to sektorer vand/klimaforandringer og transport/mobilitet samt diskuterer potentielle synergier på tværs af alle fire sektorer inden for bymæssig infrastruktur.

Projektrapport

Hver projektgruppe vælger et emne til deres semesterrapport inden for semestrets tema vanddplanlægning, transportplanlægning og infrastruktursynergier. Emnet skal primært fokusere på en af infrastrukturerne under semestrets tema, men bør også inkludere en forbindelse til minimum én anden sektor. Eksempelvis kan vandhåndtering relatere til energiforbrug, eller mobilitet til ressourceforbrug eller klimaforandringer.

Kurser på 2. semester

Vandplanlægning og klimatilpasning (5 ECTS)

Kurset fokuserer på vandplanlægning og klimatilpasning og de forskelligartede udfordringer og muligheder, som dette involverer. Vandplanlægning fokuserer på klimatilpasning og vandhåndteringsstrategier i byer, som står over for klimaforandringer og stigende mængder regnvejr der kan skabe oversvømmelser. Kurset fokuserer på hvordan tilpasningsstrategier kan skabe alliancer med andre dagsordner i byen, så som behovet for større grønne områder. Mobiliseringen af vand som en genstand for planlægning har mangeartede oprindelser, som ofte er relateret til de specifikke miljømæssige, sociale og tekniske situationer, som byer er i. Dette betyder, at vandhåndtering kan inkludere forskelligartede opgaver så som at levere rent drikkevand, spildevand, klimatilpasning eller fritidsområder. Det afhænger helt af de specifikke udfordringer, som byer står over for, og hvordan disse udfordringer kombineres til handlingsrettede alliancer for bæredygtig vandhåndtering. Hvilke teknologier er tilgængelige, og kan vi løse flere udfordringer på samme tid? Hvilken slags langsigtede strategier er der behov for?
 

Bæredygtig transport og mobilitet (5 ECTS)

Transportsektoren bør ses som et forbundet system i byen. Ved at forstå transport og mobilitet som et behov bliver det tydeligt, at forandringer for brugere af offentlig transport vil have en effekt på bilister og cyklister. Ved at opgradere offentlig transport kan det blive muligt at flytte folk over i tog, metro, letbane og bus. Dette vil dog samtidig reducere rejsetiden i bil, efterhånden som veje bliver mindre trafikerede, hvilket igen gør det mere attraktivt at tage bilen.

Vi præsenterer transport og mobilitet både fra et samfundsmæssigt og praksis orienteret perspektiv. Dermed kan vi sammenligne mobilitetsformer baseret på deres udledninger af klimagasser og forurenende stoffer, transportkilometer omkostninger og ikke mindst sammenhæng med energisystemet, men også som en del af en social praksis. Det er som sådan et forbundet system med komplekse sammenhænge som vi arbejder på at forstå. Kurset giver en god forståelse for elbiler, brintbiler, kollektiv transport, cykler, biobrændsler, elektrofuels og betydningen af dette og transportinfrastruktur for en bæredygtig udvikling i byer.
 

Urbane infrastruktursynergier (5 ECTS)

Dette kursus tager udgangspunkt i de fire infrastrukturkurser og identificerer synergier på tværs af de forskellige sektorer. Kurset har til formål at give de studerende en mere dybdegående viden om de eksisterende systemer og strukturer, som eksisterer i en by, og hvordan de er relateret til hinanden. Hovedfokus er på de fire primære infrastruktursektorer: affald, energi, mobilitet og vand. Kurset undersøger også den type ydelser, som disse sektorer leverer, og hvordan disse infrastrukturer kan opfattes som komplekse systemer.

Systemer består af mange forskellige bestanddele, som interagerer med hinanden. Det er vigtigt at forstå dette samspil for at anerkende, at en enkelt beslutning kan have en indvirkning på en række andre bestanddele inden for en bæredygtig by. Disse forhold vil være hovedfokus på dette kursus, og det vil oftest være fra et teknisk frem for et socialt perspektiv.

Kurset slutter af med diskussioner om de synergier og konflikter, som findes på tværs af de forskellige systemer i byer og vi undersøger hvordan de forskellige sektorer interagerer med hinanden. For eksempel betyder en forøgelse af antallet af elbiler en indvirkning på elforbruget, og affalds- og ressourceplanlægning er forbundet med fjernvarmeproduktion, gasproduktion til transport og effektivt genbrug af ressourcer.

Kurset kommer med perspektiver på behovet for at flytte sig væk fra silo-specifik sektor planlægning og hen imod mere holistiske opfattelser for at fremme bæredygtighed i bymiljøet.

 

3. semester
Faglig udvikling - Praktik, udlandsophold eller ”forlænget projektperiode”

Dette semester giver den studerende mulighed for at anvende den tilegnede teoretiske og metodologiske viden, i praksis i Danmark eller i udlandet (Professional Development). Det kunne være i form af et praktikophold hos eksempelvis et privat konsulentfirma, en offentlig myndighed eller en privat NGO. Valget af praktiksted bliver taget på basis af dine interesser men med udgangspunkt i den viden du har tillært dig på de første 2 semestre. Under praktikopholdet vil du deltage i virksomhedens aktiviteter og samle information til projektrapporten. Projektrapporten forventes at have både en teoretisk og en empirisk del, som relaterer sig til de faktiske oplevelser under praktikopholdet.

En anden mulighed er at indskrive sig på et andet (dansk eller udenlandsk) universitet og følge et semesters studier der. Endelig er der mulighed for at samle 3. og 4. semester til et ”forlænget speciale”, hvis eksempelvis forskningsspørgsmålet kræver mere tid og energi til at indsamle data eller udføre feltstudier.

 

4. semester
speciale

Det sidste semester fokuserer primært på at skrive speciale (Master's Thesis). De studerende arbejder individuelt eller i små grupper med rådgivning fra en vejleder. Specialet sigter mod at sammenfatte teorier og metoder for at udforme en potentiel løsning på virkelige problemer inden for bæredygtig byudvikling i et bred perspektiv. Under specialet kan det også være fordelagtigt at have et stærkt samarbejde med f.eks. virksomheder eller andre eksterne organisationer.

 

Søsteruddannelser

Sustainable Cities har tre søsteruddannelser i Aalborg, som hører under Institut for Planlægning på Aalborg Universitet:

Miljøledelse og bæredygtighed
Energiplanlægning
Byplanlægning

Bacheloruddannelsen, som går forud for disse tre kandidatuddannelser, er By-, Energi og Miljøplanlægning. I modsætning til kandidatuddannelserne gennemføres bacheloruddannelsen på dansk.

Læs mere om uddannelsen

Gruppe- og projektarbejde

Gruppe- og projektarbejde

Gruppe- og projektarbejdet på Aalborg Universitet giver dig mulighed for at få en spændende og lærerig studietid både fagligt og socialt.
 

Læs mere om gruppe- og projektarbejde