AAU logo
Uddannelse
Forskning
Samarbejde

Sociologi, Kandidat

Fagligt indhold

Kandidatuddannelsen består af 1.-4. semester og giver dig mulighed for at forme en individuel faglig profil. På kandidatuddannelsen hæves niveauet i forhold til bachelordelen gennem en videreudvikling af den grundlæggende videnskabelige viden om sociologisk teori og metode.

1. semester

2. semester

Sociologiske specialiseringer

Sociologiske specialiseringer

 1. år

3. semester

4. semester

Praktik/valgfag

Speciale

 2. år

Kandidatuddannelsen

1.-3. SEMESTER: SELVSTÆNDIGT STUDIEFORLØB

På de tre første semestre får du lejlighed til selvstændigt at tilrettelægge dit studieforløb og vælge hvilken specialiseringsspor, metodespecialiseringer og valgfag, du ønsker at fordybe dig i. Ud over kravet om sociologisk relevans og sammenhæng er de eneste bindinger, at du skal følg et specialiseringsspor, hvori der skal udarbejdes et projekt og mindst to metodespecialisering samt valgfag svarende til 25 ECTS eller praktikforløb.

Mange studerende benytter valgfriheden til at sammensætte en kandidatuddannelse, der er rettet mod en bestemt del af arbejdsmarkedet. Det kan være sundhedssektoren, hvor man fx kan kombinere specialiseringssporet i ”Sundhed, sygdom, steder og rum”.  På den måde får man et indgående kendskab til et eller flere samfundsområder, samtidig med at det bliver lettere for arbejdsgiveren at se, hvilke kvalifikationer man har.
 

SOCIOLOGISKE SPECIALISERINGsspor

Kandidatuddannelsen giver den studerende mulighed for at vælge mellem forskellige temarammer. Dette sker gennem valg af specialiseringsspor. Der udbydes 4 specialiseringsspor:

 • Arbejdsliv, organisation og Human Resource Management
 • Sociale fælleskaber og sociale forskelle
 • Sundhed, sygdom, steder og rum
 • Hverdagsliv, kultur og samtidsdiagnoser

Hvert specialiseringsspor består af to emnespecialiseringer. For at gennemføre et specialiseringsspor kræves, at mindst 30 ECTS-point gennemføres inden for disse emnespecialiseringer.
 

VALGFAG OG PRAKTIK

Valgfag kan vælges blandt de kurser, der udbydes på kandidatuddannelsens 1. semester, eller fag, der udbydes af andre studienævn ved Aalborg Universitet eller af andre universiteter i Danmark eller udlandet.

Du kan også vælge et praktikophold i stedet for et valgfag. Praktikopholdet kan knytte sig til mange forskellige slags arbejdssteder og bestå i flere arbejdsfunktioner. Mange vælger at tage et semesters praktik, fordi det giver mulighed for at prøve sociologjobbet i praksis. Du kan få et indtryk af beskæftigelsesmulighederne for færdiguddannede sociologer ved at se på nedenstående liste over praktikpladser.
 

Eksempler på praktikpladser

Undersøgelses- og forskningsarbejde

 • Socialforskningsinstituttet, København
 • Center for Rusmiddelforskning, Århus
 • Institut for Folkesundhed, København
 • Center for Ligestilling, Roskilde Universitet
 • Justitsministeriets forskningsenhed, København
 • Danmarks Miljøundersøgelser, København

Private analyse- og konsulentvirksomheder

 • Sociologisk Analyse, Århus
 • Jysk Analyse, Aalborg
 • Alsted Research, København
 • Institut for Fremtidsforskning, Århus
 • Rambøll Management

Offentlig administration, råd og nævn

 • Aalborg Kommune, Statistik og analysekontoret
 • Aalborg Universitetshospital, Personaleafdelingen
 • Århus Amt, Kvalitetsafdelingen
 • Nordjyllands Amts Rusmiddelorganisation, Foldbjergcentret
 • Det Kriminalpræventive Råd, København

Private erhvervsvirksomheder

 • TDC, Århus, Human Ressource afdeling
 • KMD, Ballerup, Human Ressource afdeling
 • Aalborg Industries
 • Vestas personaleafdeling

Interesseorganisationer og frivillige organisationer

 • Dansk Arbejdsgiverforening, København
 • Folkekirkens Nødhjælp, København
 • Dansk Flygtningehjælp, Randers
   

SOCIOLOGISKE METODESPECIALISERINGER

Sociologiske metodespecialiseringer har til hensigt at uddybe og udbygge kompetencerne inden for videregående sociologisk metode. Specialiseringerne udbydes som hovedregel af sociologistudienævnet. Der udbydes 3-5 forskellige metodespecialiseringer på kandidatuddannelsens 1. og 2. semester.

Sociologi på Aalborg Universitet udbyder blandt andet metodespecialiseringer i:

 • Biografisk metode
 • Forløbsanalyse på registre
 • Korrespondanceanalyse

Biografisk metode er at give dig en videregående indføring i og overblik over den kvalitative del af biografiforskningens metodiske univers. Det er målet, at du tilegner dig indblik i og overblik over centrale begreber i biografiforskningen, kvalitative biografiske metoder og deres anvendelse. Du skal desuden kunne gennemføre analyse af kvalitativt biografisk datamateriale, herunder redegøre for de forskellige bagvedliggende teoretiske forståelser.

Forløbsanalyse på registre har til formål at give dig en introduktion til forløbsanalyser på registerdatabaser, da en sådan indføring i kvantitative metoder i forbindelse med longitudinelle design giver dig mulighed for gennem kvantitative sociologiske analyser at studere social forandring og stabilitet.

Korrespondanceanalyse giver dig mulighed for at fortolke surveydata ved hjælp af rumlige grafiske fremstillinger. I kurset introduceres korrespondanceanalysens historiske ophav, grundlæggende begreber samt fremgangsmåder til fortolkning og fremstilling af korrespondanceanalysens resultater.
 

SOCIOLOGISKE EMNESPECIALISERINGER

Sociologiske emnespecialiseringer har til hensigt at uddybe og udbygge kompetencerne inden for sociologiens forskellige fagområder. Specialiseringerne udbydes som hovedregel af sociologistudienævnet. Der udbydes 7-8 forskellige specialiseringer på kandidatuddannelsens 1. og 3. semester.

For at sikre dybde og kvalitet i undervisningen lægger studiet vægt på, at specialiseringsforløbene afspejler de sociologisk-samfundsvidenskabelige forskningsmiljøer, som findes på Aalborg Universitet. Samtidig søger vi løbende at tage højde for de studerendes ønsker. Derfor kan udbuddet variere fra år til år.

Sociologi på Aalborg Universitet udbyder blandt andet specialiseringer i:

 • Human Ressource Management (HRM) og det danske arbejdsmarked
 • Organisationssociologi
 • Sundhedssociologi

 

4. SEMESTER: SPECIALE

På kandidatuddannelsens 4. semester udarbejder du dit afsluttende projekt: Specialet. Et sociologisk speciale skal tilvejebringe ny viden eller kaste nyt lys over allerede eksisterende viden inden for et af de sociologiske fagområder.

Emnet for specialet er valgfrit, men skal dog godkendes af studienævnet for at sikre tilstrækkeligt højt niveau, sociologisk relevans, og at de nødvendige vejledningsmuligheder er til stede. De studerende kan vælge at arbejde individuelt med specialet eller i grupper af højst fire personer.

Forud for specialets påbegyndelse afholdes der på kandidatuddannelsens 3. semester et specialeforberedende kursus, hvor den studerende skal udarbejde et specialeforberedende essay. Dette har til hensigt at indkredse en sociologisk problemstilling, der kan danne udgangspunkt for kandidatspecialet. Kurset evalueres som en individuel mundtlig eksamen.

Eksempler på specialer

 • Livsfortællinger. En sociologisk undersøgelse af højtuddannede flygtninge/indvandrere
 • Stress i relation til familie og arbejdsliv
 • Mænd mellem arbejde og familie
 • Kunstnernes kamp for anerkendelse
 • Social krise og religiøs mobilisering
 • Fleksibilitet på arbejdsmarkedet – myte eller realitet?
 • Fortællinger fra et fængsel – om indsattes hverdagsliv
 • Unge piger og selvskade (cutting).
   

Læs projekter skrevet af sociologistuderende i Projektbiblioteket.

Se studieordning for kandidatuddannelsen i Sociologi.

Læs mere om uddannelsen

Gruppe- og projektarbejde

Gruppe- og projektarbejde

Gruppe- og projektarbejdet på Aalborg Universitet giver dig mulighed for at få en spændende og lærerig studietid både fagligt og socialt.
 

Læs mere om gruppe- og projektarbejde