AAU logo
Uddannelse
Forskning
Samarbejde

Socialt Arbejde, Kandidat

Fagligt indhold

Kandidatuddannelsen i Socialt Arbejde tager 2 år. Hvert år består af 2 semestre.

De første to semestre skabes et fælles teoretisk og analytisk grundlag for de studerende. Du opnår en grundlæggende viden om Socialt Arbejde samt indsigt i relevante teorier og metoder på området. Gennem selvvalgte problemstillinger i projektarbejdet kan du arbejde med dine primære interesseområder.

På 3. semester kan du specialisere dig yderligere inden for Socialt Arbejde. Du kan vælge at fordybe dig gennem en praktikperiode og/eller gennem valgfag på kandidatuddannelsen i Socialt Arbejde eller på en anden kandidatuddannelse.

Som afslutning på uddannelsen udarbejder du en større skriftlig afhandling – et speciale – på 4. semester. Temaet for specialet skal ligge inden for det sociale felt. Gennem dette skal du demonstrere evne til at beskrive, analysere og bearbejde komplekse problemstillinger på fagligt højt niveau. 
1. år


1. semester

Socialt arbejdes perspektiver
Teorier om sociale problemer
Socialpolitik/Social Policy
 
2. semester
Aktørperspektiver på socialt arbejde
Retlig regulering
Videnskabsteori og forskningsmetoder
Organisation


 

2. år

 
 
3. semester

Socialt arbejde (specialisering) 
a) Udviklingen i tid og rum i synet på og socialt arbejdes indsatser i forhold til udsatte børn og unge
b) Socialt arbejde på beskæftigelses- /arbejdsmarkedsområdet
c) Rehabiliterende indsatser i tid og rum
Valgfag og praktik
4. semester Speciale


Eksempler på specialer

  • Aktive beboere i boligsocialt arbejde - Om borgerinddragelse og social kapital i udsatte boligområder
  • At blive i familien? - Et kvalitativt studie af sagsbehandleres forståelse af slægtspleje
  • Blinde og stærkt svagsynede - Muligheder for kompetencegivende uddannelse
  • De sårbare unge, eller? - En tværsektoriel undersøgelse - Professionelles forståelser af unges selvmordsforsøg
  • De upåagtede krænkelseserfaringer - En undersøgelse af voldtægtsofres kampe for anerkendelse og mod stigmatisering
  • Forståelser af langtidsledighed - Feltarbejde i en grønlandsk arbejdsmarkedsafdeling
  • Hierarkier i et hjemløsemiljø
  • Mangfoldighedsledelse - er der plads til forskellighed på det danske arbejdsmarked?
  • Mødet mellem den voldsudsatte kvinde og kommunen - En undersøgelse af opsporing af partnervold
  • Tidlige forebyggende indsatser over for udsatte småbørn og deres forældre

Læs projekter skrevet af studerende på kandidatuddannelsen i Socialt Arbejde i Projektbiblioteket.

Se studieordning for kandidatuddannelsen i Socialt Arbejde.

Læs mere om uddannelsen

Gruppe- og projektarbejde

Gruppe- og projektarbejde

Gruppe- og projektarbejdet på Aalborg Universitet giver dig mulighed for at få en spændende og lærerig studietid både fagligt og socialt.
 

Læs mere om gruppe- og projektarbejde