AAU logo

Revision, cand.merc.aud

Fagligt indhold

Kandidatuddannelsen i Revision kan følges som enten 2-årig kandidatuddannelse eller 4-årig erhvervskandidatuddannelse og er et fleksibelt studieforløb, som du kan tilrettelægge, så det matcher dine behov. Følg dine interesser ved at kombinere valgfag og tag eventuelt også et udlandsophold. Modellerne nedenfor viser for hhv. det 2- og 4-årige forløb, hvorledes du overordnet kunne vælge at tilrettelægge forløbet.
 


Kandidatforløbet
– 2-årigt*


Erhvervskandidatforløbet
– 4-årigt*


1. Semester

Erhvervsret (10 ECTS)
Revision 1 (5 ECTS)
Ekstern rapportering (10 ECTS)
Internt regnskab (5 ECTS)


1. Semester

Erhvervsret (10 ECTS)
Revision 1 (5 ECTS)


2. Semester

Revision 2 (10 ECTS)
Skatteret 1 (5 ECTS)
Rådgivning 1 (10 ECTS)
Valgfag 1 (5 ECTS)


2. Semester

Revision 2 (10 ECTS)
Skatteret 1 (5 ECTS)


3. Semester

Skatteret 2 (15 ECTS)
Rådgivning 2 (5 ECTS)
Valgfag 2 (10 ECTS)


3. Semester

Ekstern rapportering (10 ECTS)
Internt regnskab (5 ECTS)


4. semester

Speciale (30 ECTS)


4. Semester

Valgfag 1 (5 ECTS)
Rådgivning 1 (10 ECTS)

 


5. Semester

Skatteret 2 (15 ECTS)
 
 


6. Semester

Valgfag 2 (10 ECTS)
Rådgivning 2 (5 ECTS)

 


7. Semester

Speciale, fortsættes (15 ECTS)

 


8. Semester

Speciale, fortsat (15 ECTS)

*Såfremt du har brug for at følge redskabsfag (se under optagelse og adgangskrav), kan du vælge mellem fagene Videnskabsteori med særligt henblik på revision og regnskab (10 ECTS – udbydes i efterårssemestre), Strategisk organisationsforandring og ledelse (10 ECTS – udbydes i forårssemestre) og Virksomhedsanalyse (10 ECTS – udbydes både forår og efterår). Fagene kan frit placeres inden for de angivne rammer – og under forudsætning af, at fagene er bestået før specialeforløbet.


faglige kerneområder


Rådgivning

Rådgivning er et meget nyt fag, som Aalborg Universitets cand.merc.-aud.-studium indtil videre er ene om at have indført. Faget gør dig fortrolig med den konkrete rådgivningssituation, hvor en klient i form af en virksomhed eller myndighed skal have løst nogle helt konkrete opgaver og besvaret spørgsmål inden for dit vidensområde. Du kommer med i et rådgiverteam, der får helt konkrete opgaver og spørgsmål fra ”klienten” (jeres vejleder).


Revision

Revision giver dig viden om god tidssvarende revisionsskik, herunder de principper og metoder, der anvendes i revisionsprocessen, samt de retsregler, der regulerer udførelsen af revision. Mellem ¼ og ½ af forelæsningerne er e-forelæsninger, som du kan se og høre hjemmefra på din PC eller bærbare, når det passer dig.


Erhvervsjura

Erhvervsjura giver dig konkret viden om: 

 • den juridiske metode (dvs. hvordan man rent praktisk finder ud af, hvad der gælder mellem to parter rent juridisk, både efter rent dansk ret og EU-ret mv.),
 • selskabsret (aktieselskabs-, anpartsselskabs- og fondslovgivningen m.v.),
 • finansieringsret (dvs. reglerne om lån, panteret, kaution, etc.) og
 • insolvensret (rekonstruktion, konkurs mv.).

Mellem ¼ og ½ af forelæsningerne er e-forelæsninger, som du kan se og høre hjemmefra på din PC eller bærbare, når det passer dig.


Regnskab

Regnskab (der rent formelt hedder ”ekstern rapportering”) giver dig viden om virksomheders aflæggelse af årsrapport mv. der inddrages danske og internationale regnskabsstandarder samt årsregnskabsloven og EU-reglerne bag denne. Mellem ¼ og ½ af forelæsningerne er e-forelæsninger, som du kan se og høre hjemmefra på din PC eller bærbare, når det passer dig.


Internt regnskab

Internt regnskab giver dig viden om virksomhedens interne forhold vedrørende tilrettelæggelse af økonomien, budgettering, økonomistyring, risikoanalyse, styring af it-risici mv. Mellem ¼ og ½ af forelæsningerne er e-forelæsninger, som du kan se og høre hjemmefra på din PC eller bærbare, når det passer dig.


Skattejura

Skattejura giver dig viden om de forskellige former for direkte skatter (indkomstskat) og indirekte skatter (moms og andre afgifter). Faget har nær sammenhæng med EU-retten, som dels har selvstændige momsregler mv. og dels opstiller krav til vore skatteregler. Vi gennemgår både personbeskatningen og virksomhedsbeskatningen, samt hvordan udregning og opkrævning af skat foregår, samt hvad man gør, hvis SKAT og personen/virksomheden er uenige om skattens beregning og størrelse. Mellem ¼ og ½ af forelæsningerne er e-forelæsninger, som du kan se og høre hjemmefra på din PC eller bærbare, når det passer dig.


Valgfag

Du vælger disse ud fra dine interesser. Fagene udbydes dels som 5-ECTS-fag, dels som 10-ECTS-fag. Du skal følge to eller tre stk., så du i alt får 15 ECTS. Nogle af fagene udbydes som rene e-valgfag, som du kan se og høre hjemmefra på din PC eller bærbare, når det passer dig. Valgfagene er fx:

 • generationsskifte
 • koncernforhold
 • landbrugsrådgivning
 • ledelses-, ejer- og revisoransvar
 • kontraktforståelse


Kandidatspeciale

Du afslutter dit studium med at skrive en kandidatafhandling, specialet, naturligvis med kyndig vejledning fra én af de erfarne undervisere/forskere. Du vælger selv dit emne, som dog skal godkendes af din vejleder. Emnerne varierer meget. I nyere tid har studerende bl.a. behandlet følgende emner:

 • Landbrug i generationsskifte og selskabseje
 • Revision eller udvidet gennemgang (review) af regnskabet?
 • Skattefri strukturændringer i virksomheder
 • Erhvervsdrivende fonde (selvejende instuitutioner)
 • Grænsen mellem lovlige og ulovlige lån fra selskab til ejerkreds
 • IT-revision og IT-risici
 • Generationsskifte
 • Skattefri omdannelse fra personlig virksomhed til selskab
 • Grænseoverskridende fusion af selskaber og flytning af selskaber til/fra udlandet
 • Lov- og aftalemæssige metoder til begrænsning af revisors erstatningspligt.
 • Ledelses- og revisoransvar
 • Værdiansættelse af goodwill
 • Leasing og dets behandling på regnskabet

Læs specialer skrevet af studerende på cand. merc. aud-studiet i AAU's projektbibliotek.


Studieordning

Se studieordning for Revisorkandidatuddannelsen.

Gruppe- og projektarbejde

Gruppe- og projektarbejde

Gruppe- og projektarbejdet på Aalborg Universitet giver dig mulighed for at få en spændende og lærerig studietid både fagligt og socialt.
 

Læs mere om gruppe- og projektarbejde